Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet10/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Fuqarolarning huquq layoqati

Tug‘ilgan paytidan e`tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi

G`iyosiddin Jamshid Al-Koshiy nechanchi yillarda yashagan?

1385–1457

Guruhda 30 talabadan tanlovda ishtirok etish uchun 5 talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

142506

Hamkorlik ta’limini qо‘llashda ta’lim oluvchilar qanday shakllarda ta’lim oladi?

jamoada, kichik guruhda, juftlikda

Hamkorlikda o`qitishning asosiy g`oyasi

birgalikda o`qish

Hamkorlikda o`qitishning texnologik jarayoni nechta elementdan tashkil topgan?

8 ta

Hamkorlikda o`qitishning texnologik jarayoni nechta elementdan tashkil topgan?

8

Har doim, har joyda va istalgan vaqtda” ta`lim olish imkonini beruvchi ta`lim

smart ta`lim

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy masala sifatida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish masalalari muhim o‘rin olgan?

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishi

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy masala sifatida ta’lim va fan sohasini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari muhim o‘rin olgan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi

He has …….. at 7 o’clock in the morning

Breakfast

His nephew …….. in the hospital

Is

How old is her father?.

He is 57 years old

Hozirgi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan nechta yо‘nalishda foydalanilmoqda?

4 ta

Hozirgi zamon matematika darsining asosiy belgilari nechta?

5

I have got three white

Rubbers

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi?

80

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi?

80

Ikkita qat`iy hukmdan hosil qilingan uchunchi natijaviy xukmga … deyiladi

Xulosa

inglizcha sо‘zdan olingan bо‘lib, “ta’lim beruvchi” degan ma’noni anglatadi

chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, о‘smirlik, ilk о‘spirinlik, о‘spirinlik, yoshlik, yetukliq, qarilik

Innovatsiya qanday faoliyat?

muayyan tizimning ichki tuzulishini o`zgartirishga qaratilgan faoliyat

Innovatsiya so`zining lug`aviy ma`nosi nima?

Yangilik kiritish;

Insonni faoliyatga, muloqotga oson moslashishi va ularni samarali amalga oshirishi uchun imkon beruvchi hususiyati.

Layoqat

Interfaol metodlarni o`z ichiga olgan qatorni aniqlang.

guruhlarda ishlash, bahs(disput), munozara, aqliy hujum;

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari

Is he a baker?

No, he isn’t

Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin?

Книга

Ispring Quiz Maker dasturida necha turdagi test tuzish mumkin

11

Ispring Quiz Maker dasturida test bazasini sozlash qaysi buyruq orqali bajariladi?

Настройка

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi?

Порядок

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi?

Одиночным выбор

Janubiy Koreyada boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil etadi?

6 yil majburiy va bepul

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

Kamayuvchi 6 ta kamaytirilib, ayiriluvchi 7 ta orttirilsa, ayirma qanday o`zgaradi?

13 ta ortadi

Kasbiy kompetentlik bu

mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bо‘lgan bilim, kо‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qо‘llay olinishi

Katetlarining nisbati 3:2 kabi bo`lgan tog`ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan 3 ga ko`p bo`lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping

3,6

Keys metodini amalga oshirish bosqichlari nechta?

4

Keys metodini qo`llash bosqichlari qaysi bandda to`g`ri ketma-ketlikda berilgan?

1. Topshiriq bilan tanishuv; 2. Asosiy muammoni aniqlash va o`rganish; 3. G`oyalarni yig`ish va muqobil yechimlarni izlash; 4. Muqobil yechimlar taqdimoti, tahlil va baholash; 5. Keys yechimi va tavsiyalar.

Keys-stadi so`zining ma`nosi nima

Inglizcha-aniq vaziyatlarni o`rganish

Kichik maktab yoshining yetakchi faoliyati?

o‘qish

Klaster metodi qanday metod?

pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo`lib, u ta`lim oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) lar xususida erkin, ochiq o`ylash va fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi

Ko`nikma – bu

o`zlashtirilgan bilimlar asosida harakat qilish qobiliyati

Ko`rgazmalilik prinsipi deb nimaga aytiladi?

matematikani o`qitish jarayonida o`qituvchi amal qiladigan didaktiv prinsip tushuniladi

Kognitiv kompetensiya bu

o`quvchining shaxsiy ijodiy fikrlash kompetensiyasi

Kompetensiya nima?

mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Matematik ob`ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?

Kuzatish

Matematik ob`ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?

Taqoslash

Matematik ob`ektdagi narsalarning xossalarini va ular orasidagi miqdoriy munosabatlar sun`iy ravishda bo`laklar ajratish qanday metod deyiladi?

Tajriba

Matematik xulosa chiqarishning qanday turi mavjud?

Induksiya, deduksiya

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi birinchi maqsadini ayting?

O`qituvchilar ongida dastur asosida o`rganilishi lozim bo`lgan zarur bilimlar sistemasini shakllantirish

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi uchunchi maqsadini ayting?

Insoniy qadriyatlarni ulug`lay bilish

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kognitiv kompetensiyalar

Matematika fanini o`qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping

rivojlantiruvchi,ta`lmiy, tarbiyaviy

Matematika fanini o`qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping

umumta`limiy,tarbiyaviy ,amaliy

Matematika fanini o`qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping.

rivojlantiruvchi,ta`lmiy, tarbiyaviy

Matematika o`qitish vositalariga nimalar kiradi

darsliklar, didaktiv materiallar,ko`rsatma-qo`llanmalar va texnik vositalar

Matematika o`qitishni ilmiy izlanishni metodini ko`rsating

Analiz va sintez

Matematika o`qitishning amaliy maqsadi o`z oldiga quyidagilardan qaysi vazifani qo`yadi?

O`quvchilarga ma`lum bir dastur asosida matyematik bilimlar tizimini byerish. Bu bilimlar tizimi matyematika fani to`g`risida o`quvchilargayetarli darajada ma`lumot byerishi, ularni matyematika fanining yuqori bo`limlarini o`rganishga tayyorlashi kyerak

Matematika o`qitishning amaliy maqsadi o`z oldiga quyidagilardan qaysi vazifani qo`yadi?

Matematika kursida olingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiq qilaolishga o`rgatish

Matematika ob`ektdagi narsalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metod nima deyiladi

Kuzatish

Matematika” atamasi qaysi so`zdan olinga

grekcha “bilish, fan” so`zidan olingan

Matematika” atamasi qaysi so`zdan olingan?

grekcha “bilish, fan” so`zidan olingan

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

o`rgatuvchi

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib, “yо‘l”, “bilish yо‘li” degan ma’noni anglatadi

Microsoft Excel – bu:

Jadval muharriri

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=

Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitobini saqlash mumkin bо‘lgan tо‘g‘ri variantni kо‘rsating:

«FaylSoxranit

Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi?

Prezentatsiya

Microsoft Word – bu:

Matn muharriri

Microsoft Word dasturida kiritilgan ma`limotlarni bir vaqtning o`zida barchasini belgilash qaysi klaviatura birikmalari orqali amalga oshiriladi.

Ctrl+A

Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni о‘chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

Backspace

Microsoft Word dasturida yaratilgan hujjatlarga sahifa raqamini qo`yish qanday amalga oshiriladi?

Вставка →Номер страница

Mirzo Ulug`bek nechanchi yillarda yashagan?

1394–1449

Muammoli vaziyat

o`rganilayotgan ob`ekt (bilishga doir nazariy material yoki misol va masalalar) bilan o`rganuvchi sub`ekt (o`quvchi) orasidagi o`zaro xarakatlarining o`ziga xos bo`lgan turi.

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?

2

Muayyan tizimni tubdan o`zgartirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat natijasi qanday nomlanadi?

Innovatsiya

Muloqot nima

shaxslararo aloqalarni о‘rnatish va rivojlantirish jarayoni

Muntazam uchburchakni perimetri va yuzasi bir xil son bilan ifodalansa, uning balandligini toping

6

Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo`lgan masofalar yig`indisi nimaga teng?

Uchburchakning balandligiga

My daughter’s son is my

Grandson

My mother’s brother is my …..

uncle

Natural sonlar haqidagi qaysi tasdiq yolg`on?

4 yoki 0 raqami bilan tugatdigan barcha sonlar 4 ga bo`linadi;

Natural sonlar haqidagi qaysi tasdiq yolg`on?

agar son 3 ga bo`linsa, u 9 ga ham bo`linadi

Nechanchi yilda O`zbekistonda PISA dasturi tadqiqotlari o`tkaziladi?

2021 yilda

Noan`anaviy ta`limda nechta komponent uyg`unlikda amalga oshiriladi

4

Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlash metodi

Analiz

Notо‘liq oila bu

ota onadan biring yо‘qligi, odatda ota

O`qitish metodlari qanday turlarga bo`linadi?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash va klassifikatsiyalash

O`qitish metodlari qanday turlarga bo`linadi?

evristik metod, programmalashtirilgan ta`lim metodi, muammoli ta`lim metodi, ma`ruza va suhbat metodlari

O`qitish vositalariga o`quv qo`llanmalaridan tashqari, yana nimalar kiradi?

masalalar to`plamlari, ko`rgazmali qurollar va texnika vositalari.

O`qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping

Dars, ekskursiya, uy ishlari

O`qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping

Dialog, monolog

O`qituvchining ko`rsatmasi asosida o`quvchilar tomonidan bajariladigan majburiy o`qitish shakli nima?

uy ishlari

O`rganilayotgan ob`ektdagi narsalarning xossalarini bir tomonlama xususiy holda fikrlash nima deyiladi?

Konkretlashtirish

O`xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish nima deyiladi?

Analogiya

O‘zbekiston Respublikasi “Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi?

Fuqarolarga ta`lim-tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta`minlash

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi?

Oliy Majlis

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PF-5313-sonli Farmoni qachon qabul qilindi?

2018 yil 25 yanvarda

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta`lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 15 martda

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi o‘zida qaysi yillarni qamrab oladi?

2017-2021

O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni qachondan kuchga kirgan?

2017 yil 4 yanvardan

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qachon va qaysi organ tomonidan qabul qilingan?

1992 yil 8 dekabrda Oliy Kengash tomonidan

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko‘ra “Fuqarolarning davlat organlariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojat qilish huquqi” qaysi huquqlar guruhiga kiradi?

Ijtimoiy huquqlar

O‘zbekistonda 2019 yil

«Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan

www.uzedu.uz

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining internetdagi axborot ta’lim-portali manzili to’g’ri korsatilgan qatorni toping.

eduportal.uz

Oddiydan murakkabga» qoidasi qaysi o`qitish tamoyiliga tegishli?

tushunarlilik;

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling