Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet11/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Oilaviy muloqotning demokratik uslubida

avvalo bolaning istagi tinglanadi

Ona 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil avval qiz onasidan ikki marta yosh bo`lgan?

6

Ontogenez bu-

organizmning individual rivojlanishi

Parallelogrammga tegishli bo`lmagan xossani quyidagilardan qaysi biri?

To`g`ri to`rtburchakning bir turi

Parallelogrammning yuzi 24 ga teng. Bu parallelogrammning balandliklari 3 va 4 bo`lsa, uning perimetrini toping.

28

Pedagog” atamasining lug‘aviy ma’nosi nima?

bola yetaklamoq

Pedagogik adabiyotlarda muammolikning necha darajasi ko`rsatiladi?

3

Pedagogik faoliyatning samarali bо‘lishi uchun о‘qituvchiga zarur bо‘lgan pedagogik qobiliyat turlarini aniqlang?

didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashkilotchilik, obrо‘ga egalik, kommunikativ, diqqatni taqsimlash, kelajakni kо‘ra bilish, konstruktiv

Pedagogik nizolarning turlarini aniqlang

faoliyat nizolari, xulq atvor nizolari, munosabatlar nizolari

PIRLS – ...?

4-sinf ta’lim oluvchilarining matnni о‘qish va tushunish darajasini baholash dasturi

PISA

15 yoshli ta’lim oluvchilarning о‘qish, matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturi

PISA tadqiqotlarida matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

2-daraja

Pisa xalqaro dasturi bo`yicha har bir o`quvchining bilimi necha balli tizimda baholanadi?

1000

Pisa xalqaro dasturi nechanchi yildan o`z faoliyatini boshlagan?

2000

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Psixologik diagnostika metodlarini aniqlang

kuzatuv, eksperiment, test, sotsiometriya, intervyu, suhbat

Psixologiyada umum qabul qilingan yosh davrlari ketma ketligini aniqlang

chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, о‘smirlik, ilk о‘spirinlik, о‘spirinlik, yoshlik, yetukliq, qarilik

Pupils don’t go to school on …

Sunday

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to`g`ri, qolganlari o`zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.

1600

Qaysi bandda faqat ilmiy izlanish metodlari keltirilgan?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraktsiyalash va konkretlashtirish, klassifikatsiyalash

Qaysi o`quv maqsadida qobiliyatlar, maxsus malaka va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

Rivojlantiruvchi

Qaysi o`quv maqsadida shaxsiy fazilatlar, axloqiy sifatlar, ma`naviy dunyoqarash va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

rivojlantiruvchi;

Qaysi qatorda darsni tashkil qilish mohiyatidan kelib chiqib faqat dars shakllari berilgan?

individual, frontal, guruhiy, jamoaviy;

Qaysi qatorda tayanch kompetensiyalar to`g`ri tartibda raqamlangan?

TK1.Kommunikativ; TK2.Axborot bilan ishlash; TK3.O`z-o`zini rivojlantirish; TK4.Ijtimoiy faol fuqarolik; TK5. Milliy va umummadaniy; TK6.Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish va ulardan foydalanish.

Qaysi usul o`quv materiallarini o`quvchilarga yetkazish va uning muvaffaqiyatli idrok qilinishini ta`minlashga xizmat qiladi

ko`rgazmali-tushuntirish usuli

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о‘rin egallaydi

o‘smirlik va о‘spirinlik

Qobiliyat turlari

umumiy va maxsus

Qobilyatlar qachon namoyon bо‘ladi

bilim, kо‘nikma va malakalarni о‘zlashtirishda

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Matematik muammolar va o`rganilgan vaziyatlarda bilishning asosiy metodlaridan (tahlil, sintez, o`xshashlik, umumlashtirish va tasniflash) foydalanish

Kognitiv kompetensiyalar

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Matematik muammolar va o`rganilgan vaziyatlarda bilishning asosiy metodlaridan (tahlil, sintez, o`xshashlik, umumlashtirish va tasniflash) foydalanish"

Kreativ kompetensiyalar

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Natual, butun va ratsional sonlarni o`qish, yozish, taqqoslash, tartiblash va turli shakllarda ifodalash

Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Fikrini yozma va og`zaki shaklda ifodalash va savolga mantiqan to`g`ri javob berish”

Kommunikativ

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Xalqning tarixiy, ma`naviy va madaniy merosini bilish va saqlash va jamiyatda o`rnatilgan axloqiy me`yorlarga hurmat".

Milliy va umummadaniy

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Doimiy o`rganish, bilim va tajribani mustaqil ravishda takomilashtirish»

O`z-o`zini rivojlantirish

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Jamiyatda sodir bo`layotgan hodisalar, voqealar va jarayonlarga faol ishtirok etish

Ijtimoiy faol fuqarolik

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Kundalik faoliyatda turli shakllar, modellar, chizmalar, grafikalar va jadvallardan foydalanish

Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish va ulardan foydalanish

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Kundalik faoliyatda turli shakllar, modellar, chizmalar, grafikalar va jadvallardan foydalanish»

Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish va ulardan foydalanish;

Quyidagi qaysi sinfdan tashqari mashg`ulotda o`qituvchi o`quvchilar tomonidan muayyan mavzularda kuzatishlar o`tkazish, qo`shimcha adabiyotlar bilan ishlash usullarini rejalashtiradi?

yakka tartibda individual tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg`ulotlarda

Quyidagilardan “huquqlarda tenglashish” ma`nosini bildiruvchi atamani toping? 1

Emansipatsiya

Quyidagilarning qay biri pedagogik texnologiyalarning o`ziga xos xususiyati hisoblanmaydi?

o`quv jarayonining takrorlanuvchanligi

Savatda 10 dona olma va 20 dona shaftoli bor bo`lsa 1 dona mevani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

30

Shaxsning shakllanishiga qanday omillar ta’sir kо‘rsatadi?

tarbiya, muhit, irsiyat

Singapur boshlang`ich maktablarida matematika darsi kuniga necha soat o`tiladi?

1

Singapurda tushunchalarni o`rganish necha bosqichda olib boriladi?

3

Smart sinfxonasi O`zbekistonda qachon o`rnatilgan?

2015

so`zi grekcha so`z bo`lib, uning lug`aviy ma`nosi “qarab chiqaman” yoki “o`ylab ko`raman” demakdir.Nuqtalar o`rniga to`g`ri so`zni qo`ying

Teorema

Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli

Sun Szin

Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli?

Sun Szin

STEAM – so`zining bosh harflari qaysi fanlar nomi bilan bog`liq?

tabiiy fanlar,texnologiya,muxandislik,san`at,matematika

STEAM qaysi fanlarni uyg`unlashgan holda, ular orasidagi bog`lanishlarga va amaliy yondashuvga asoslangan holda o`rganishni nazarda tutadi?

Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san`at va matematika;

Ta`lim (o`qitish) jarayonining yuksak mahorat, san`at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

Innovatsiya

Ta`lim (o`qitish) jarayonining yuksak mahorat, san`at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

ta`lim texnologiyasi

Ta`lim olishga undov, o`quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish, mavzuni dolzarblashtirish, mavzuga oid muammoni vaziyatni keltirib chiqarish darsning qaysi boqqichida bajariladi?

Yangi mavzuning bayoni;

Ta`lim sohasi yoki o`quv jarayonidagi mavjud muammolarni yechishga yangicha yondashishni maqsad qilib qo`ygan, samarali natijani kafolatlaydigan, texnologiya, shakl va metodlardan foydalanish qanday nom bilan ataladi?

Ta`lim texnologiyalari;

Ta`lim sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish qaysi organning vakolati doirasiga kiradi?

Oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligining

Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonun nechta bo‘lim va moddadan tuzilgan?

5 ta bo‘lim, 34 moddadan

Ta’lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, о‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim bu...........?

shaxsga yо‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi

Ta’lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari nimalardan iborat?

ta’lim-tarbiya maqsadlari, ta’lim-tarbiya mazmuni, ta’lim-tarbiya metodlari, ta’limtarbiya ishini tashkil etish shakllari, ta’lim-tarbiya vositalari, ta’lim-tarbiya natijalari

TALIS qanday dastur?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o`rta ta`lim muassasalarida o`qitish va ta`lim olish muhitini hamda o`qituvchilarning ish sharoitlarini o`rganish dasturi.

Taqqoslash – bu

o`byektni o`xshashlik va farqlarni umumlashtirish orqali o`rganish

Tarbiya bu.........?

aniq maqsad asosida yosh avlodni har tomonlama о‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni

Tayanch kompetensiyalar nechta?

6

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda qaysi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi

Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, aqliy hujum kabi o`quv chilar faolligini oshiradigan metodlar

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda qaysi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi?

Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, aqliy hujum kabi o`quv chilar faolligini oshiradigan metodlar

Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2

Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2

Tekisliklarning o`zaro perpendikularlik alomatini ko`rsating.

Agar ikkita tekislikdan biri ikkinchi tekislikka perpendikulyar bo`lgan to`g`ri chiziqdan o`tsa, bu tekisliklar o`zaro perpendikular bo`ladi

Tekisliklarning parallellik alomatini ko`rsating.

Agar birinchi tekislikda yotuvchi ikkita kesishuvchi to`g`ri chiziq ikkinchi tekislikda yotgan ikkita kesishuvchi to`g`ri chiziqlarga mos ravishda parallel bo`lsa, bu tekisliklar o`zaro parallel bo`ladi

The ball is …… the table

Under

The clock is ….. the wall

on

There …… nine pencils in my pencil case

Are

There ……. many pupils in the classroom

Are

They …… clever students

Are

TIMSS – ...?

4 va 8-sinf ta’lim oluvchilarining matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo`yicha nechanchi sinf o`quvchilari orasida o`tkaziladi?

4- va 8- sinf

TIMSS qanday dastur?

4 va 8-sinf o`quvchilarining matematika va tabiiy yo`nalishdagi fanlardan o`zlashtirish darajasini baholash dasturi

Tizim strukturasi nimadan iborat?

muhim elementlar, nomuhim elementlar

Tizim strukturasi nimadan iborat?

muhim elementlar, nomuhim elementlar

To`g`ri burchakli trapetsiya asosidagi katta burchak 135° ga teng. Agar trapetsiya asoslaridan birininh uzunligi ikkinchisinikidan 6 ga katta bo`lsa, uning kichik yon tomoni uzunligini toping

6

To`g`ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo`lgan jismga nima deyiladi?

Konus

To`g`ri to`rtburchak diagonali 13 ga, yuzi 60 ga teng bo`lsa, uning perimetrini toping.

34

To`la sirtining yuzi 72 ga teng bulgan kubga tashqi chizilgan sharning radiusini toping

3

Tomonlari 13, 14 va 15 sm bo`lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.

11,2

Turli mamlakatlar 15 yoshli o`quvchilarining matematika, tabiiy fanlar va ona tili bo`yicha savodxonligini qiyosiy baholash bilan shug`ullanadigan xalqaro dastur qaysi?

PISA- (Programme for International Student Assessment) - o`quvchilar ta`lim yutuqlarini baholash xalqaro dasturi;

Uchta do`st sayohatga otlanishdi va chodir sotib olishga qaror qilishdi Ularning birinchi chodir narxining 60% ni, ikkinchisi narxning qolgan qismining 40 % ni, uchinchisi esa - oxirgi 30 dollarni to`ladi. Chodirning narxi qancha?

125$

Umar Xayyom nechanchi yillarda yashagan?

1048–1131

Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standarti necha bobdan iborat?

6

UNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiyaga berilgan ta`rifini toping:

Pedagogik texnologiya - bu o`z oldiga ta`lim shakllarini optimallashtirish masalasini qo`yuvchi, texnika va inson imkoniyatlarini va ularning o`zaro munosabatlarini hisobga olib o`qitish va bilimlarni o`zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo`llash va belgilashning tizimli yondashuvidir;

Ushbu fikrlardan qaysi biri hamma vaqt to`g`ri?

Har bir ratsional son haqiqiy sondir

Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi birinchi marta YuNESKOning 1965 yildagi forumida qaysi taniqli nazariyotchi tomonidan o‘rtaga tashlandi

P. Langrand

Uzunligi 400 m bo`lgan poezd 30 sekundda 500 m uzunlikdagi tunneldan o`tdi. Poezd tezligini toping. 1

30 m / sek

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

The Programme for International Student Assessment (PISA

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 4 va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

The Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar o‘z vakolati doirasida qanday me`yoriy huquqiy hujjat chiqaradilar

buyruqlar va qarorlar

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga video materiallarni qo`yish mumkin?

Вставка

What time do you have breakfast?

At 8 p.m.

What time is it?

What time is it? – 15.45

It is a quarter to four

WWW nima?

Har hil kirish nuqtalari bilan tarmoq resurslariga kirish imkoniyatini beruvchi, gipermatn

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling