Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet13/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

ni hisoblang. *a). 15,5

ni soddalashtiring.*a)

tenglama nechta ildizga ega?*a) 1

tenglamaning ildizlari ko’paytmasini toping. *a) -6

tenglamaning ildizlari x2 -3x +2=0 tenglamalarining ildizlaridan ikki marta katta p+g ning qiymatini toping. *b). 2

tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.*a) 2

tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.*a) 4

tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.*a) ildizi yo’q

tengsizlikning butun yechimlari o‘rta arifmetigini toping.* a)0

va sonlar orasiga shunday uchta musbat sonni joylashtiringki, natijada geometrik progressiya osil bo`lsin. O`sha qo`yilgan uchta sonning yig`ind *a).vektor berilgan. vektorning modulini toping. *a) 5

"Agar uchburchakning biror burchagi kata bo‘lsa, u holda anashu kata burchak qarshisida kata tomon yotadi".Ushbu teorema turini aniqlang . a)* Teskari teorema

"Agar uchburchakning biror tomoni kata bo‘lsa, u holda anashu kata tomon qarshisida kata burchak yotadi".Ushbu teorema turini aniqlang . a)* To‘g‘ri teorema

(1,82-2,5):2 ni hisoblang: *a).-0,49

(2;5), (-7;-3)vektorlar orasidagi burchakni toping. *a). 1350

(5;1) va (-2;3) vektorlar berilgan bo’lsa ni hisoblang *a). 5

(x+2)(x–3)(x+1)(x+6)=–96tenglama nechta butun yechimga ega? a)*2

(x+5)/ (x+6)2< 0 tengsizlikning barcha yechimlari to'plamini ko'rsating.*a)  (-∞; -6) U (-6; -5)

... – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilga.*a)Smart education

........ - darslik, mashq daftari, o‘qituvchi uchun metodik qo‘llanma, darsliklarning multimediali ilovasidan iborat majmua*a) O‘quv-metodik majmua

|x| × (x2 – 4) = -1 tenglama nechta ildizga ega? *b). 4

|x| + |y| < 100 tenglama nechta har xil butun echimlarga ega? *b). 19801

“Arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?*a) A1+

“Aylana haqida risola” kitobi muallifi?*a) G‘iyosiddin Jamshid Al-Koshiy

“Berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o’qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko’rinishlarda tasvirl?*a) Matematika faniga oid umumiy kompetensiyaga

“Evklidning qiyin postulotlariga sharhlar” asarini muallifi kim?*a) Umar Xayyom

“Har doim, har joyda va istalgan vaqtda” ta’lim olish imkonini beruvchi ta’lim*a) Smart ta’lim

“Innovattsion ta’lim” tushunchasi birinchi bor nechanchi yilda “Rim klubi”da qo’llanilgan?*a) 1979-yil

“Keys- stadi” ilk marta qayerda qo`llanilgan? *a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida “Keys-stadi” metodi qanday metod hisoblanadi ? a)* aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi

“Keys-stadi” metodining muammoli ta`lim metodidan farqi?*a) Real vaziyatlarni o`rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

“Keys-stadi” qanday metod? *a) «Keys-stadi» - inglizcha so‘z bo‘lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil Venn diagrammasi nima uchun qo‘llaniladi*a) 2 va 3 jihatlarni hamda umumiy tomonlarini solishtirish yoki taqqoslash yoki qarama-qarshi qo‘yish uchun qo‘llaniladi

“Matematika” atamasi qanday ma’noni anglatadi? a)* bilish, fan

“Modul” so`zining ma`nosi qanday? *a) Lotincha-qism, blok

“Natural son” atamasini birinchi bo`lib kim qo`llagan? *a) Rimlik olim Boetsiy

“Negizlar”kitobining muallifi kim? *a) Evklid

“Smart education” nima*a) Bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global

“Sonlarning bo’linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid nostandart masalalarni yecha oladi” talabi qaysi sta?*a) A2+

“Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni?*a) A2

“Test” atamasi birinchi marta kim tomonidan kiritilgan?*a) J. Kettel

“Test” so`zi nima ma`noni anglatadi?*a)Topshiriq

“Texnologiya” so`zining lug`aviy ma`nosini aniqlang? *a) “Techne” - san`at, mahorat, “logos” – fan, ta`limot degan ma`noni bildiradi

“Texnologiya” so‘zining lug’aviy ma’nosini aniqlang?*a)San’at, ta’limot, mahorat

“Umumiy o`rta ta`lim to`g`risida”gi Nizom qachon va qaysi qaror asosida tasdiqlandi? *a) O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140-sonli qarori asosida

“Umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi Vazirlar*a) 2017 yil 6 aprel, 187-sonli qaror

”Компетенция” тушунчасини аниқланг. *a).Билим, кўникма, малака, қадрият бошқа шахсий сифатлар ,ижобий натижаларни фаолиятда кўриниши

+ ifodaning qiymatini toping. *a ) 1

«Aqliy hujum» metodining mohiyati nimadan iborat? *a)Mavzu bo‘yicha g‘oyalar tanlash va g‘oya yuzasidan o‘quvchilarning fikrini aniqlash

«GeoGebra»a qanday dastur? *a) barcha darajalarda matematikani o‘rganish uchun mo‘ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa koplab

«Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim» texnologiyasi muallifini aniqlang?*a)Nazarova T.S

… - bu o‘rganilayotgan ob’ektlarning umumiy muhim temalarini ularning muhimmas tomonlaridan ajratishdan iborat.*a) Umumlashtirish

…- dars natijasida o‘quvchilarda qaysi qobiliyatlar, maxsus malaka va tayanch kompetensiyalarning rivojlantirilishi uchun sharoit.*a) rivojlantiruvchi maqsad

….— dars jarayonida o‘quvchilarda qaysi shaxsiy fazilatlar, axloqiy sifatlar, ma’naviy dunyoqarash va tayanch kompetensiyalarni shaklla;*a) tarbiyaviy maqsad

….— dars jarayonida o‘quvchilarda shakllantiriladigan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni belgilaydi;*a) ta’limiy maqsad

….- deduktiv xulosa chiqarish zanjiri, demakdir.*a) Isbotlash

…..— darslikdagi har bir mavzuni samarali o‘qitish metodikasi, qo‘shimcha sinov topshiriqlari va o‘qituvchining.*a) O‘qituvchi uchun metodik qo‘llanma

….. o‘rganilayotgan ob’ektdagi narsalarning muhim belgilarini sifat yoki xususiyatlarini fikran ajratib olib ana shu belgi, sifat yoki xususiya.*a) Abstraksiyalash

0,2(6) ni oddiy kasrga aylantiring. *a). ;

1 dan 100 gacha bulgan sonlar orasida 2 ga ham, 3 ga ham bulinmaydiganlari nechta?*a) 33

1 metr 1 sm dan necha marta katta?*a) 100

1 yanvar juma kun bo`lsa, 30 yanvar haftaning qaysi kuniga to`g`ri keladi?*a) Shanba

1)40о, 70о,100оva 150о; 2)150о,30о,70оva 40о; 3)130о,50о,30оva 70о. *a)2,3

1: 5 masshtabda detalning uzunligi 2,1 sm ga teng. 1: 3,5 masshtabda bu detalning uzunligi nimaga teng bo’ladi?*a) 3

10 m/s tezlik bilan tekis harakatlanayotgan jism 6 km masofani necha minutda bosib o’tadi?*a) 10 min

101. 2,3-3,1 ayirmaga teskari bo’lgan son:*a). –1,25

12 ta mehmoni 12 ta stulga necha xil usul bilan o‘tqazish mumkin?*a)12!

120 g bo’lgan 9% li tuzli aralashmani bug’lantirilganda 80 g qoldi.Natijada aralashma kontsentratsiyasi necha foizli bo’ladi? *b)13,5%

15 dan 20 gacha bo`lgan natural sonlar yig`indisi toping. *a) 105

15 dm2 ni sm2 ga ifodalang:*a) 1500 sm2

15 kg bo’lgan 35% li tuzli aralashmadan 25%li aralashma hosil qilish uchun qancha toza suv qo`shish kerak?*c)6 kg

15–16 яшар ўқувчиларнинг математик саводхонлиги, ўқиш ва табиатшунослик соҳасидаги саводхонлигини баҳолашни амалга оширадиган халқаро тадқиқот марказини аниқланг? *a)PISA

1995 yildan boshlab qaysi davlat maktab o’quvchilari halqaro matematika olimpiadalarida g’olib bo’lmoqdalar?*a) Singapur

Singapurda tushunchalarni o’rganish necha bosqichda olib boriladi? *a) 3

1dan 100 gacha bo`lgan sonlar orasida 3ga ham, 5ga ham bo`linmaydiganlari nechta?*a)53

2(9х2-6х+1)dx integralni toping. *a)6х3-6х2+2х+С

20 dan katta bo`lmagan barcha natural sonlarning ko`paytmasi ning qanday eng katta qiymatida 2n qoldiqsiz bo`linadi? *b). 18

2011! Songa 19 anday daraja bilan kiradi?* a)110

2015 yil Xalqaro PISA tadqiqoti natijalariga ko’ra Singapurlik o’quvchilar necha balni qo’lga kiritishgan?*a) 564

2015 yilda Toshkent shahridagi nechanchi maktabda Smart sinf xona o‘rnatildi?*a) 327-maktab

2017-2021-yillargamo‘ljallangan―O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi qachon qabul qilindi? a)* 2017 yil 6 fevral

2018-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси халқ таълими ти*a) 2018 йил 5-сентябрда ПҚ-3931-сонли қарор асосида тасдиқланган;

22 Parallelogrammning yuzi 30 ga teng, uning balandligi esa 4 va 6 ga teng. Parallelogrammning perimetrini toping. *a) 25

2x4–21x3+74x2–105x+50=0 tenglamani butun yechimlari yig’indisini toping.a)*8

30 ta talabadan 25 tasi matematikadan, 23 tasi iqtisod fanidan yozma ishni ijobiy bahoga topshirdi. 3 ta talaba ikkala fan bo’yicha salbiy baho oldi. Nechta?*a) 9

32 ning natural bo’luvchilari yig’indisini toping. a)*63

32006 soni qanday raqam bilan tugaydi?*a) 9

35% ni 280 ga teng sonini ko`rsating. *a). 800

392 ni qanday songa bo’lganda bo’linma17 va qoldiq 1 bo’ladi. *a) 23

3ga bo`linadigan barcha 3 xonali juft sonlarning yig`indisini toping.*a). 82350

4 ta talabani 4 stulga necha xil usul bilan o‘tqazish mumkin? *a)24

4 ва 8-синф ўқувчиларининг математика ва табиий фанлар соҳасидаги саводхон-лигини баҳолашни амалга оширадиган халқаро та?*a) TIMSS

4(х2-х+3)dx integralni toping. *a)

41582637 quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo‘linadi?*a) 9

5 ta talabani 5 stulga necha xil usul bilan o‘tqazish mumkin? *a)120

6 dan katta, 6 ga bo’linmaydigan, 6 bilan tugaydigan ikki xonali sonlar nechta? a)*6

6 ta har xil rangli qalamdan 4 xil rangli qalamni necha xil usul bilan tanlash mumkin.*a) 15

6 ta raqamli barcha telefon nomerlar sonini toping.*a)

600 li o`tkir burchakka bir-biriga tashqaridan urinuvchi ikkita aylana ichki chizilgan. Kichik aylananing radiusi r ga teng. Katta aylananing radiusini to.*a)3r

7 raqamli barcha telefon nomerlar sonini toping?*a)9000000

7 ta sonning o’rta arfmetigi 13 ga teng. Bu sonlarga qaysi son qo’shilsa, ularning o’rta arifmetigi 18 bo’ladi?*a) 53

73. Parabola uchining kordinatalarini toping y=x2 -4x-5 *a). (2,-9)

8;9;12.*a)17

91 Birinchi quvur hovuzni 2 soatda to`ldiradi, ikkinchisi esa uch marta tezroq. Ikkala quvur birgalikda hovuzni qancha vaqtda to`ldiradi *a) 30 min..

92006 soni qanday raqam bilan tugaydi?*a) 1

A = {1,2,3}, V = {a, b, c, d} bo‘lsa n(A a)*7

a ning qanday qiymatlarida tengsizlik x ning barcha qiymatlarida o`rinli bo`ladi.*d)


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling