Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet15/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Agar bo’lsa, k- ning qanday qiymatidatenglik o’rinli bo’ladi? *a) 4

Agar bo’lsa, x+yni toping. *a)20

Agar va bo’lsa, ni hisoblang.*a) -1

Agar 2x+y=6 bo’lsa, xy ning eng kattaqiymati nechaga teng bo’ladi?*a) 4,5

Agar a + b = 1 bo`lsa, a4 + b4 ning eng kichik qiymatini toping.*c).

Agar bo’lsa, ning qiymatini toping.

Agar f(x)= 3x2-5 bo’lsa f′(-2) ni hisoblang.*a) -12

Agar f(x)= 3x2-5 bulsa f′(-2) ni xisoblang. a)*-12

Agar f(x)= 3x2-5 bulsa f′(-2) ni xisoblang. a)*-12

Agar geometrik progressiyada ni toping.*a). 4

Agar kamayuvchini 16 ta va ayriluvchini 12 ta orttirilsa, ayirma qanday o’zgaradi? *a) 4 ta ortadi

Agar kvadratning diagonali ikki marta kichraytirilsa, uning yuzi necha marta kichrayadi? *a) 4

Agar kvadratning perimetri 10% ga kamaytirilsa, uning yuzi necha foizga kamayadi?*a) 19

Agar son 20% ga orttirilsa, 9,6 soni hosil bo`ladi. Shu sonni toping *a) 8

Agar taqdimot jarayonida (PowerPoint dasturida) PageUp tugmasi bosilsa nima xodisa ro‘y beradi? Oldingi slayd ko‘rinadi

Agar to’rtburchakning tomonlari 4 marta orttirilsa, uning yuzi necha marta ortadi? *a) 16

Agar uchburchakning asosi 20% uzaytirilib, balandligi 20% kiskartirilsa, uning yuzi kanday uzgaradi?*a) 4 % ga kamayadi

Aksioma nima ?*a) Isbot talab qilmaydigan fikr

Aksiomalar sistemasi asosan nechta talabga javob berishi kerak?a)*3

Amaliyotga chiqqan 8 ta talabadan sardor, oshpaz, choyxonachi va navbachilardan iborat 4 kishini tanlash kerak. Buni necha xil usulda amalga oshirish m?*a) 1680

Analiz usuli nima?*a)Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlanish usuli

Analogiya bo’yicha tekshirish*aikki bir–biriga o’xshaydigan ob’ektlardagi bir xilliklar, ularning shakllari va ular o’rtasidagi mantiqiy aloqadorlik.

Animatsiyalar yaratishda qaysi dasturdan foydalaniladi? *a) Flash, Free Hand

a-ning qanday qiymatlarida tenglik o’rinli bo’ladi?*a)

Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, ka*a)Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompe

Aniqlanish sohasini toping:*a). (-3;0]

Aniqlanish sohasini toping:*a). x≥2

Aniqlanish sohasini toping:*d). [-1;0]

Aqliy hujum qanday metod? a)* Umumiy muammo bo‘yicha o‘quvchilarni ijodiy ishga, o‘zaro muloqotga chorlash

Aralash davriy kasr bo‘ladigan sonni toping.* a)37/15

arccos (-)ni hisoblang *a)

Arifmetik progressiyada S20-S19 =-30 va d = -4 bo’lsa, - ning qiymatini toping. *a) -50

Arifmetik progressiyaning dastlabki uchta hadining yig‘indisi 66 ga, ikkinchi va uchinchi hadlarining ko‘paytmasi 528 ga teng. Progressiyaning birinch.* a) 20

Arifmetikani o`qitishning maksadi:*a). Butun va kasr sonlar ustida amallar bajarish va amaliy masalalarni echishda ularni kullashni urganish.

Asosining tomonlari 29,25,va 6 ga,yon qirrasi asosining katta balahdligiga teng bo`lgan uchburchakli to`g`ri prizmaning hajmini toping. *a)1200

Asosining tomonlari15,25,va 20 ga,yon qirrasi asosining kichik balahdligiga teng bo`lgan uchburchakli to`g`ri prizmaning hajmini toping. *a)1800

Asosiy dars tiplari qaysilar?*a) yangi materialni bayon qilish, o`rganilganlarni mustahkamlash, bilim ko`nikma va malakalarni tekshirish o`rganilganlarni

Asosiy ta'lim dasturlarining majburiy minimal mazmuni hajmi va o’quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo’yilgan talablar majmui qand?*a) davlat ta'lim standarti

Asosiy tushunchalarni interpretatsiyalash*a) Sharhlash, izohlash, talqin qilish va tushunchaviy apparatga aniqlik kiritish, tushunchalarni operatsionalizatsiyalash

Auditoriyadagi 30 talabadan 3 ta faol talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?*a) 24360

Ayirmasi 20ga teng , ko`paytmasi eng kichik bo`ladigan ikkita sonni toping.*a) 10 и -10

Aylana yoyining uzunligi aylana uzunligining 40% ga teng. Shu yoyga tiralgan markaziy burchakni toping.* a)144°

Aylananing markaziy burchagi 90 gradus. U tiralgan yoy uzunligi 15 sm bo‘lsa, aylana uzunligini toping.* a)60 sm

b ning qanday qiymatida 9x2+ bx+1 tenglama yagona echimga ega bo`ladi. *c). 7

b ning kanday kiymatlarida - 9= b tenglama uchta ildizga ega buladi?*a). 9

b va c ning qanday qiymatlarida M(-9;-111) nuqta y=x2+bx+c parabolaning uchi bo’ladi?*a) b=18; c=–30

B.P.Esenin o’zining qaysi kitobida “O’quv ishlarini tashkil etish shakllari o’quvchilarning bilish faoliyati turlarining ketma-ketligi, mashg’ul?*a) “Osnovi didaktiki”

Basseynni to’ldirish uchun ikkta nasos o’rnatilgan. Ulardan birinchisi basseynni 4,5 soatda, ikkinchisi 6,75 soatda to’ldirshi mumkin. Birnchi nasos ik*a)2,7 soat

Bilim bu.......... *a) O’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

Bilimlarni baholash tartibi nechta darajaga bo`linadi va qaysilar?*a) 4 ta: past, o`rta,yuqori,o`ta yuqori

Bir daqiqa ichida inson 250 ml.ga yaqin kislorodni nafas olish orqali yutadi. 1 sutka davomida odamga nafas olishi uchun qancha kislorod kerak?*a) 360 litr

Bir kombayn daladagi hosilni 15 soatda, boshqasi esa shu hosilni 10 soatda olishi mumkin. Ikkala kombayn birgalikda hosilni qancha soatda yig’ib olishi m?*a)6

Birinchi quvur hovuzni 2 soatda to`ldiradi, ikkinchisi esa uch marta tezroq. Ikkala quvur birgalikda hovuzni qancha vaqtda to`ldiradi? *a) 30 min.

Birinchi son 20% ga, ikkinchisi 30% ga orttirilsa, ularning ko’paytmasi necha foizga ortadi?*a) 56

Bunda yangi qonuniyatlar, qoidalar o‘qituvchi tomonidan, o‘quvchilarning ishtirokida ham emas, balki o‘quvchilar tomonidan?*a) Evristik topshiriqlar metodi.

Bunda asosan tushunchaning hosil bo‘lish jarayonini ko‘rsatuvchi ta’rif …… ta’rif deyiladi.*a) Genetik ta’rif

Bunda o‘quvchilar maxsus tayyorlangan didaktik vositalar yordamida yangi bilimlar oladi. Bu qanday metod?*a) Dasturlashtirilgan topshiriqlar metodi.

Bunda qaralayotgan tushunchaning gruppadagi tushunchalar farqi ko‘rsatib beriladi.*a) Real ta’rif.

Bunda ta’riflanayotgan tushunchaning jins tushunchasi va uning tur jihatidan farqi ko‘rsatilgan bo‘ladi.*a) Klassifikatsion ta’rif.

Dars bu - . . . ? *a) sinfda aniq o`quv maqsadlariga erishish uchun belgilangan (odatda 45 minut) vaqt oralig`ida, o`qituvchi rahbarligida, o`quvchilar bilan olib boriladigan, mazmuni mantiqan butun va yaxlit bo`lgan asosiy ta`lim-tarbiya jarayonidir.

Dars ishlanmasining tuzilmasi:*a) 1) dars mavzusi, 2) dars maqsadlari, 3) darsda foydalaniladigan ma'lumot manbalari, o‘quv uslubiy adabiyotlar va elektron resurslar, 4)

Dars jarayonini samarali tashkil etish uchun nimalarga ehtibor beriladi? *a) Darsning maqsadiga

Dars kuzatish va tahlil qilishdan maqsad nima?*a) O‘quvchilarning bilim malakalarini darsning sifat va samaradorligini oshirish

Dars maqsadi necha xil bo‘ladi?*a) 3 xil

Dars mazmunini tahlil qilishda eng katta eotibor nimaga qaratiladi?*a) Dars mazmunining Davlat ta'lim standarti talablariga mos kelishi

Dars nima ? a)* Bu mantiqan tugallangan, butun vaqt bilan chegaralangan o‘quv-tarbiya jarayonining qismidir

Dars shakllari bu-*a) individual, frontal, guruhiy, jamoaviy;

Dars tahlili nima? *a) o‘quv mashg‘ulotini bir butun yaxlit holda yoki muayyan bo‘laklarga bo‘lib baholash

Dars tahlilini necha tur bo‘ladi?*a) 3

Dars turlari:*a) yangi mavzuni o‘zlashtirish darsi, o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni musta'kamlash darsi, o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni takrorlash darsi,

Darsda ilmiy tahlilda nimalarga e`tibor beriladi? *a) Har bir bilim ilmiy asoslangan, tajribadan o`tgan va o`quvchilarga yaxshi ma'lum bilimlardan kеlib chiqib tushuntirilishiga ahamiyat bеriladi

Darsda o`quvchilar faolligini oshiruvchi o`qitish usullarini qo`llashda nimalarni e`tiborga olish lozim.*a) o`quvchilarning o`zlari navbatdagi muammolarni ifodalay olish

Darsda o’rganilgan mazmunning mantiqiy davomi va o’quvchilarning mustaqil bilim olish omili nima?*a) Uy ishlari

Darsdan tashqari ishlarning davomiylgiga ko’ra nechta turi bor va ular qaysilar?*a) 3 ta: qisqa muddatli, mavsumiy, yillik

Darsga berilgan ta`riflarni to`g`risini toping.*a) mantiqiy tugallangan,butu, vaqt bilan chegaralangan o`quv tarbiyaviy jarayon

Darslik nima?*a) Pedagogik tizimning axborotli modeli.O`qituvchi va o`quvchining quroli

Darsni didaktik tahlilida nimalarga e'tibor berish lozim? *a)Mavzuni ilmiyligi, axborotni hayotiyligi

Davlat ta`lim standarti nechta prinsiplarga asoslangan holda yaratilgan?*a) 8 ta

Davlat ta’lim standarti haqida to’g’ri bayon qilingan fikrni aniqlang. a)* Matematikadan ta’lim mazmunining majburiy hajmini belgilaydi

Deduksiya nima? *a) Umumiy ma`lumotlarga tayanib ayrim yoki xususiy xulosa chiqarish

Doimiy ravishda o’z-o’zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, *a) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi

DTS maqsadi*a) umumiy o‘rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm- A2 Matematika fanini o‘rganishning tayanch darajasi kimlarga beriladi *a) Umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilar

EKUB(420, 525) toping.*a) 105

Elektron darsliklar hamda virtual laboratoriyani katta ekranlarga uzatish uchun qanday qurilmadan foydalaniladi? Proektor

Eng qadimiy fan*a) Matematika

Eng yuqori samara beradigan ta`lim usuli qaysi? *a) Yakka ta`lim

Er, Mars, Oy, Quyosh osmon jismlarining qaysi biri eng issiq?a)*Quyosh

Eski traktor maydonni 6 soatda,yangisi esa 4 soatda haydaydi. Shu maydonni 3 ta eski va 2 ta yangi traktor qancha vaqtda haydaydi?*a) 1 sоаtda

Evrestik degan so‘zning ma’nosi qanday?*a) Savol javobga asosan ―topaman

Evrestik degan so’zning ma’nosi? *a) “topaman”

Evrestik metod bilan o‘qitish maktablarda asosan nechanchi asr boshlaridan boshlab qo‘llanila boshladi?*a)XIX

f(x)= -9cosx funksiyaning boshlang‘ich funksiyalaridan birini toping*a) -9sinx

f(x)=2x, F(x)=?*a) x2

f(x)=2x+3x2 funksiyaning boshlang‘ich funksiyalaridan birini toping.*a) x2+x4

f(x)=3x2-5, g(x)=2x+7 bulsa(f(x) . g(x)) ' =? a)* 18x2+42x-10

f(x)=x2+1 funksiya grafigiga M(1;2) nuqtada o`tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti topilsin. *a). 1f(x)=x3-x2+x-3 hosilasi topilsin.*a) 3x2-2x+1

f(х)=х3-2х2+8х-2 funksiyaning [-1;1]oraliqdagi eng katta qiymatini toping*a) 5f(х)=х3-2х2-4х+2 funksiyaning [-1;1]oraliqdagi eng katta qiymatini toping *a) 3

F5 tugmasi Power Point dasturida nima ish bajaradi *a) Taqdimotni ekranga ko‘rsatishni boshlaydi


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling