Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet16/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

FSMU texnologiyasi qanday maqsadlarda amalga oshiriladi? *a) Ishonchli fikr, dalillarni isbotlash

Funksiya tushunchasini ta'riflang.*a) Agar x miqdorning X soxadagi xar bir kiymatiga biror f konuniyatga kura u miqdorning U soxadan anik bir kiymati mos keltirilsa, u Funksiya necha xil usulda beriladi?*a) Analitik, grafik va jadval

Funksiyaning aniqlanish sohasini toping. *a)

Funksiyaning aniqlanish sohasini toping. *a)

Funksiyaning boshlang`ichini toping. f(х)= 2sinx+3cosx *a) -2cosx+3sinx+C

Funksiyaning boshlang`ichini toping. f(х)= 3sinx-2cosx *a)-3cosx-2sinx+C

Funksiyaning hosilasini toping: f(х)=ln(3х-4) *a)

Funksiyaning hosilasini toping: f(х)=2х3*a)2хln2+3x2

Funksiyaning hosilasini toping: f(х)=3х2 *a) 3хln3+2x

Funksiyaning hosilasini toping: у=cos2x *a) -2sin2x

Funksiyaning hosilasini toping: у=cos5x *a)-5sin5x

Funksiyaning hosilasini toping: f(х)=ln(2х+1) *a)

Funksiyaning х=0 nuqtadagi hosilasini toping. f(х)=5х4+3х3-15х *a)-15

Funksiyaning х=0 nuqtadagi hosilasini toping. g(х)=х4-3х3+2х2 *a)0

funktsiya grafigida kordinatorlari yig`indisi 15 ga teng nuqtani toping *a). (-3;18)

Funktsiyaning [-3;-3] kesmadagi eng katta qiymatini toping*d). 3

G’iyosiddin Jamshid Al-Koshiy nechanchi yillarda yashagan?*a) 1385–1457

Geometrik progressiyada 6 ta had bor. Dastlabki 3 ta hadning yig`indisi 26 ga teng, keyingi 3 ta hadning yig`indisi esa 702 ga teng. Progressiya maxrajini? *a).4

Geometrik progressiyaning dastlabki ta hadi vabo’lsa, - ni hisoblang.*a) 240

Geometriya fan sifatida qaysi mamlakatda shakllangan? *a) Yunonistonda

Geometriya fani mazmuniga oid umumiy kompetensiyani tanlang.*a) qo‘shni va vertikal burchaklar xossalarini masalalar yechishga qo‘llay olish

Go`sht qaynatilganda o`z og`irligining 40% ini yo`qotadi. 6 kg pishgan go`sht olish uchun qancha go`shtni qaynatish kerak? *a) 10 kg

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi? *a) 80 mm

Guruhdagi 30 talabadan tanlovda ishtirok etish uchun 5 talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?*a) 144306

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining asosiy g‘oyasi nima? a*) o‘quvchilarni turli o‘quv vaziyatlarida hamkorlikda faol harakatlariga shart-sharoitlar yaratishdir

Hamkorlikda o’qitish texnologiyalari qaysi davlat olimlari tomonidan ishlab chiqilgan?*a) AQSH

Hamkorlikda o’qitishning asosiy g’oyasi?*a) Birgalikda o’qish

Hamkorlikda o’qitishning texnologik jarayoni nechta elementdan tashkil topgan?*a) 8

Har birining diametri ga teng bo’lgan uchta quvur suv o’tkazish kombinati shu uchta quvurnikiga teng bo’lgan bitta quvur bilan almashtirildi. *a) 75

Har qanday matematik masala nechta qismdan tuziladi?a)*2

Har qanday uchtasi bir to`g`ri chiziqda yotmaydigan 6 ta nuqta berilgan. Shu 6 ta nuqtalar orqali nechta turlicha to`g`ri chiziq o`tkazish mumkin?*a) 15 ta

Hisoblang *a). 1

Hisoblang. *a) 0,09 Hisoblang. *c). 40

Hisoblang. *a).1 Hisoblang. *a)

Hisoblang. *a) Hisoblang. *a)

Hisoblang. *a) Hisoblang. *a) 0,999

Hisoblang: *b). Hisoblang: d x*a).

Hisoblang: 2 d x*c). 4,5

Hisoblang: 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 99 – 100 *a). – 50

Hovuzdagi suv 2 quvur orqali chiqariladi. Birinchi quvur to’la hovuzni 30 minutda, ikkala quvur birgalikda uni 18 minutda bo’shatadi. Ikkinchi quvur t?*a)45

Hozirgi zamon darsiga qo‘yiladigan talablarda darsda necha xil ko‘rgazmali q?*a) fikrlatuvchi, mashq qildiruvchi, yangilik beruvchi va ijobiy ishlashga urgatuvchi

Hozirgi zamon matematika darsining asosiy belgilari nechta?*a) 5

Hozirgi zamon matematika darsining birinchi asosiy belgisi ?*a) Darsning dastur talablariga mosligi

Hozirgi zamon o‘nlik sanoq sistemasini kashf etdi?*a) Abu Abdullox al–Xorazmiy

Ifodani ko’paytuvchilarga ajrating. *a)

Ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o’zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala.*a)Kommunikativ kompetentsiya

Ikki ishchi birga ishlab, bir ishni 8 kunda bajara oladi. Agar birinchi ishchi yolg`iz o`zi bu ishni 12 kunda bajarsa, ikkinchisi bu ish *b). 24 kunda

Ikki natural sonning yig`indisini 462 ga teng. Ulardan birining oxiriga raqami 0 bilan tugaydi. Agar bu nol o`chirilsa, ikkinchi son hosil bo`ladi. Berilgan so*c). 42

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo'lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa nеcha mm ga tеng bo'ladi?*a) 80

Ikki sonning yig`indisi 18ga, ularning ko`paytmasi esa 65ga teng shu sonlarni toping.*a) 13 va 5

Ikki sonning yiindisini 4-darajaga yoyganda yoyilmaning 3-hadining koeffitsientini ayting?*a) 4

Ikkita qat`iy hukmdan hosil qilingan uchinchi natijaviy hukmga … deyiladi. *a) Xulosa

Ilmiy tahlilda nimalarga eotibor beriladi?*a) Ilmiylikga, qoida va qonunlar ta'rifining to‘g‘riligiga

Induksiya necha xil bo‘ladi?*a) 3-xil

Induktiv usul nima? *a) Ayrim yoki xususiy ma`lumotlarga tayanib, umumiy xulosa chiqarish

Innovatsiya-… bu qanday faoliyat?*a) muayyan tizimning ichki tuzulishini o’zgartirishga qaratilgan faoliyat.

Integral qaysi amalga nisbatan teskari amal?*a) differensiallashga

Integral tarixan egri chiziqlar bilan chegaralangan shakllarning nimasini topishdan kelib chiqqan?*a) Yuzini

Integralni hisoblang: *a) 3

Integralni hisoblang: *a)42

Interaktiv dars usullari deganda nimani tushunasiz?*a) Mustaqil fikrlashga asoslangan hamkorlik va faol ishlash jarayoni

Interfaol metodlardan foydalanishdan maqsad nima? *a) O`quvchilar bilimlarini o`zlashtirishni faollashtirish va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish

Isbotlashni talab etadigan matematik hukm nima deyiladi?a)* teorema

Ishchi bir kunda reja bo`yicha 40 ta detal tayyorlashi kerak edi. U esa bir kunda 38 ta detal tayyorladi. Ishchi rejasini necha prosentga bajargan? *a). 95%

Istalgan uchtasi bir to`g`ri chiziqda yotmaydigan to`rtta nuqtani juft-juft ravishda tutashtirish natijasida nechta kesma hosil bo`ladi ? *a) 6 ta

Izlanayotgan sonning kvadrati 0; 2; 3; 5. raqamlaridan tuzilgan bo‘lsa, sonning o‘zini va kvadratini toping.*a) 55, 3025

Jamiyatda bo’layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o’zining fuqarolik.*Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi

Jins tushunchasi nima? *a) Hajm jihatidan keng va mazmun jihatidan tor tushuncha

Jism to`g`ri chiziq bo`ylab х(t)= 2t2-6t+5 qonun bo`yicha xarakatlanmoqda Jismning t=2 seк. vaqt momentdagi xarakat tezligini toping. *a) 2

Jism to`g`ri chiziq bo`ylab х(t)= 3t2+2t+1 qonun bo`yicha xarakatlanmoqda. Jismning t=4 seк. vaqt momentdagi xarakat tezligini toping. *a) 26

Jismning t=2 seк. vaqt momentdagi xarakat tezligini toping. *a) 2

Jismning t=4 seк. vaqt momentdagi xarakat tezligini toping.*a) 26

Juftliklarda ishlash metodi qanday metod ? a)* Biror mavzu bo‘yicha yonma –yon o‘tirgan o‘quvchilarni o‘zaro muloqotga chorlash

k ning qanday qiymatida tenglamalar sistemasi echimga ega bo`lmaydi?*c). 1

k ning qanday eng kichik qiymatida tenglama ikkita turli haqiqiy ildizlarga ega bo`ladi. *b). -1

k ning qanday qiymatida 5x2-22x+5k=0 tenglamaning x1 va x2 ildizlari orasida 5x1+6x2=26 munosabat o’rinli bo’ladi?*a)

k ning qanday qiymatlarida tenglama manfiy ildizga ega.*b). 3

Kamayuvchi 6 ta kamaytirilib, ayiriluvchi 7 ta orttirilsa, ayirma qanday o‘zgaradi?*a) 13 ta kamayadi

Kasrniqisqartiring *a). x+6

Kasrniqisqartiring 4·6-2 +()-3 +()0 *a). 14

Katetlari 40 va 30 ga teng bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusini toping.* a) 10

Katetlarining nisbati kabi bo’lgan tog’ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan ga ko’p bo’lgan ikki.*a) 3,6

Keys - stadi so‘zining lug’aviy ma’nosi?*a)inglizcha сase - to‘plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim

Keys metodini amalga oshirish bosqichlari nechta?*a) 4

Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?*a)SH.SHaran

Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodi nechanchi yili ishlab chiqilgan? a)* 1976

Kitob va daftar birgalikda 1100 so`m turadi. Kitob narxining 5% i daftar narxining 10% idan 25 so`m qimmat. Kitob va daftar alohida-alohida qancha*a). 900; 200

Klaster metodi qanday metod?*a) pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo’lib, u ta’lim oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) lar xususida erkin, ochiq

Klaster usuli . . . *a) Fikrni erkin aytishga o`rgatadi, dunyoqarashini shakllantiradi, fikrlash doirasini, ong osti faoliyatini kengaytiradi.

Ko’nikma nima? *a) O’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarga qo’llay bilish

Ko’paytuvchilarga ajrating. *a)

Ko’rgazmalilik printsipi deb nimaga aytiladi?*a) matematikani o’qitish jarayonida o’qituvchi amal qiladigan didaktiv printsip tushuniladi

Kompetensiya nima?*a) mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

Kompetensiyaviv yondoshuvga asoslangan Davlat ta’lim standarti nechta bosqichda amalga oshiriladi?*a) Uch bosqichda

Kompetensiyaviy yondashgan DTS qachon qabul qilingan *a) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017- yil 6- aprel kungi 187-sonli qarorida

Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy maqsadi nima? *a) maktab bitiruvchisining ijtimoiy hayotga moslashishiga yordam berishdan iborat.

Kompetentlikning birinchi darajasi o’z ichiga nimalarni oladi?*a) Takrorlash,ta’riflash va hisoblash

Kompetentlikning ikkinchi darajasi o’z ichiga nimalarni oladi? Muammoni hal qilish uchun zarur bo’lgan aloqalar va integratsiya

Konkretlashtirish usuli nima? *a) O`rganilayotgan obyektdagi narsalarning xossalarini bir tomonlama xususiy holda fikrlash

Konsepsiya nima? a) *umumiy g‘oya yoki biror-narsa to‘g‘risida tasavvur, tushuncha, fikrlar tizimi.

Konus balandligi 12sm, asosi radiusi 5sm. To`la sirtini toping. *a)90 sm2

Konus balandligi 4 sm,asosi radiusi 3sm.To`la sirtini toping. *a)24

Korxonada mahsulot ishlab chiqarish birinchi yili 20% ga, ikkinchi yili 10% ga ortdi. Mahsulot ishlab chiqarish ikki yil mobaynida necha foizga ortgan.*d).32

Kreativ qaror qabul qilish nimani nazarda tutadi?*a) Barcha javoblar to’g’ri

Kubda nechta simmetriya tekisligi mavjud? a)*9

Kubning bitta yog’ining yuzi 16 ga teng. Kubning hajmini toping*a) 64

Kunjara va sho’lxa bilan bo’rdoqiga boqilayotgan o’rtacha 150 kgli mol kuniga 400 gramm semiradi. Agar fermer 200 ta shunday molni bo’rdoq?*b)59120 kg

Kuzatish usuli nima?*a). Matematik ob`ektdagi narsalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi usul.

Kvadrat barcha tomonlari teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakdir. Ushbuta’rifturinianiqlang.*a) Klassifikatsion ta’rif

Kvadratning diagonali 4ga teng.Yuzini toping.a)*8

Kvadratning perimetri 20% ga uzaytirilsa, uning yuzi necha foizga ko`payadi? *a) 44%

Kvadratning perimetri 240 sm bo`lsa, shu kvadratning tomonini toping. *a) 60 sm.

Kvadratning tomonlarini 8 marta orttirsak, qanday shakl hosil bo`ladi? *a) Kvadrat

Ma’lumlardan noma’lumlarga tomon izlash metodiga ……. deyiladi*a) sintez

Mahsulotning narxi birinchi marta 25% ga, ikkinchi marta yangi bahosi yana 20% ga oshirildi. Mahsulotning oxirgi bahosi necha foizga kamaytirilsa,?*d). 33

Mahsulotning narxi ketma-ket ikki marta 10%ga oshirilgandan so’ng 451 so’m bo’ldi. Birinchi ko’tarilgandan so’ng maxsulotning narxi necha so’m bo’lgan?*a) 410

Maktab matematika kursida teoremalarning nechta turlari mavjud?*a) 4

Maktab matematika kursida teoremaning qanday turlari mavjud?*a) To‘g‘ri teorema, teskari teorema, to‘g‘ri teorema qarama-qarshi teorema, teskari teorema qarama-

Malaka nima?*a) O’rganilgan bilimlarni notanish vaziyatlarga qo’llay bilish

Ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usullari - bu: *a) T-jadvali, Venn diagrammasi

Maqsad*a) kutilayotgan natijani tasvirlash

Masala va mashqlardan o’quvchilar bilim, ko’nikma va malakalarini egallash saviyasini tekshirish vazifasida ishlatilishi kiradi. Bu matematik m?*a) nazorat etish

Masala yechishning vazifalari nechta?*a) 5 ta

Masalani bajaradigan funksiyalari qanday?*a) Taolimiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, tekshiruvchi

Mashg’ulotlar jarayonida talabalar bilan axborot, shaxsiy va kasbiy tajribalarni almashish asosidagi guruhiy o‘qitish shakli bu?*a) Hamkorlikdao‘qitish

Massasi m=2 kg bo`lgan jism to`g`ri chijiq bo`ylab S(t)=2+2t2-3t (m) qonun bo`yicha harakatlanmoqda. Jismning harakat boshlangandan 3 sekundan ke*a)81

Matematik hukm turlari . . . *a) Aksioma, postulat, teorema

Matematik hukm turlari qanday tushunchalardan iborat?*a) Aksioma, postulat, teorema

Matematik hukum nima-? *a). Tushunchalar asosida xosil kilingan matematik fakrni tasdiklash yoki inkor kilish;

Matematik kompetentlikning uchinchi darajasini ko‘rsating*a) matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya.

Texnologik jarayon nima? *a) Oldinga qo`yilgan maqsadga erishish kafolati bilan tashkil etilgan jarayon

Matematik masalalar necha bosqichda yechiladi?*a) 3 bosqichda

Matematik masalalarning matematika o’qitishdagi vazifalari qaysilar?*a) umumta’lim; amaliy; rivojlantiruvchi,

Matematik masalalarning o’quvchilarda yaxshi insoniy fazilatlarni tarkib toptirish uchun qo’llanilishidan iborat. Bu matematik masalalar?*a) tarbiyaviy

Matematik model nima? a)* Matematik timsollar, belgilar va hodisalar sinfining taxminiy namunasi, bayoni

Matematik o’qitish uslubiyoti fani nechta savolga javob berishi lozim?*a) 1 ta

Matematik ob’ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o’zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?*a) Kuzatish

Matematik ob’ektdagi narsalarning asosiy xosalarni aks ettiruvchi tafakkur to‘plamasiga ……. deyiladi.*a) matematik tushuncha

Matematik obyektdagi narsalarning xossalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni sun’iy ravishda qismlarga ajratish yoki ularni birlashtirish…….. metodi deyiladi *a) Tajriba

Matematik obyektdagi narsalarning xossalari va ularning o’zaro munosabatlarini belgilovchi metod ……….. deyiladi.*a) kuzatish

Matematik savodxonlikning birinchi darajasini ko`rsating. *a) Qayta tiklash (takrorlash), ta`riflash va hisoblashlar

Matematik tushuncha nima?a).*Matematik ob`ektdagi narsalarning asosiy xossalarini aks ettiruvchi tafakkur formasi.

Matematik tushunchalarni ta'riflash turlari qanday?*a) Real ta'rif, klassifikatsion ta'rif, genetik ta'rif

Matematik xulosa chiqarishning qanday turi mavjud?*a) Induksiya, deduksiya

Matematik xulosa nima-? *a). Ikkita kat`iy hukumdagi xosil kilingan uchinchi natijaviy hukum;

Matematik yo‘l halokatiga guvoh bo‘lib, quyidagilarni eslab qoldi: Aybdor avtomobilining raqami to‘rt xonali son bo‘lib, u 19 bo‘linadi va 19 soni bilan tugaydi. Aybdorni topish uchun avtomobil ins'peksiyasi xodimlari nechta avtomobilni tekshirib chiqishlari lozim? *a) 5 ta

Matematika so`zining lug‘aviy ma`nosi qanday-?*a). Grekcha mathema - mulohaza yuritib o`rganaman

Matematika bo’yicha o’quv jixozlari necha turkumga bo’linadi?*a) 6 ta

Matematika darsiga qo`yiladigan asosiy talablar ko`rsatilgan javobni belgilang.*a) asosiy didaktik maqsadining mavjudligi, tarbiyaviy masalalar , o`quv materiallarining

Matematika darsining belgilari qaysilar ?*a) ta`lim va tarbiya masalalarini hal qilinadi, konkret o`quv materiallarini muhokama etadi, maqsadlarni amalga oshirish uchun

Matematika darslarida ko`rgazmali qurollardan foydalanishdan maqsad nima? *a) O`quvchilar o`zlashtirishlarini yengillashtirish va fanga bo`lgan qiziqishlarini tarbiyalash hamda o`quv dasturining to`liq bajarilishini ta`minlash

Matematika fani bo‘yicha kognitiv kompetensiyalarni o‘z navbatida qaysi o‘quv har?*a)Masala yechish; Asoslash va isbotlash; Muloqot; Munosabatlar; Tasvirlash.

Matematika fani bo‘yicha kognitiv kompetensiyalarni o‘z navbatida qaysi o‘quv harakatlari bo‘yicha ajratish maqsadga muvofiq bo‘ladi?a) *Masala yechish; Asoslash

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi birinchi maqsadini ayting?*a) O’qituvchilar ongida dastur asosida o’rganilishi lozim bo’lgan zarur bilimlar sistemasini shak

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi nechta maqsadni o’z oldiga qo’yadi?*a) 3

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi uchunchi maqsadini ayting?*a) Insoniy qadriyatlarni ulug’lay bilish

Matematika fani o’qituvchilari malakasini oshirish kursi necha soatga mo’ljallangan? a)*114

Matematika fani o’qituvchilari malakasini oshirish kursida mutaxassislik fanlari necha soatga mo’ljallangan?*a) 82

Matematika fani o’qituvchilari malakasini oshirish kursida mutaxassislik fanlari necha soatga mo’ljallangan? a)*72

Matematika fani qaysi fanlar bilan o‘zaro bog‘langan.*a) Matematika barcha fanlar bilan bog‘langan

Matematika fanidan ukuv materialini bayon kilish printsiplarini ko`rsating.*a). Ko`rsatmalilik, onglilik, faollik, puxta o`zlashtirish, sistemalilik, ilmiylik, ketma-ke

Matematika fanidan fanga oid kompetensiyani aniqlang? *a) Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiya, kognitiv kompetensiya (shaxsning mustaqil ijodiy

Matematika faniga oid qanday kompetensiyalar bor?*a) Umumiy va kognetiv

Matematika faniga oid umumiy kompetensiyalar nima?*a) shakllantirilishi lozim bo’lgan fan mazmuniga oid kompetensiyalari

Matematika fanini o`qitishda fikr yuritishning asosiy usullarini ko`rsating *a) Induksiya, deduksiya, analiz, sintez

Matematika fanini o`qitishning asosiy maqsadlarini ko`rsating*a). Umumta`lim, tarbiyaviy, amaliy

Matematika fanini o`qitish ketma- ketligini aniqlang.*a) Matematik tushunchalar, ta`riflar, asosiy tushunchalar, tushunchalar klassifikatsiyasi, aksioma va teoremalar,

Matematika fanini o‘rganish bosqichlaridaA1+ qanday standart darajasi?*a) Matematika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi.

Matematika fanini o‘rganish bosqichlarida A2 qanday standart darajasi? *a) Matematika fanini o‘rganishning tayanch darajasi

Matematika fanini o‘rganish bosqichlarida A1 qanday standart darajasi? *a) Matematika fanini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

Matematika fanini o‘rganish bosqichlarida A2+ qanday standart darajasi? *a) Matematika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

Matematika fanining o`rganish ob`ekti nima-?*a). Materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi mikdoriy munosabatlar

Matematika mazmuniga oid kognitiv kompetensiyada ma’lum matematik faktlar va sodda mantiqiy qonunlar asosida xulosa keltirib chiqara oladi, rost va y?*a)A1

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yec*a)A1+

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada formulalar bo‘yicha aniq va taqribiy arifmetik hisob-kitoblarni va ayniy almashtirishlarni bajara ol?*a)B1

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada natural, butun va rasional sonlarni o‘qiishi, yozishi, taqqoslay olishi, tartibga solib, turli ko‘rinishlarda?*a)A2

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada nostandart tenglama va tengsizliklarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?*a)B1+

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada sodda amaliy vaziyatlarda kombinatorik va mantiqiy masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga?*a)A1+

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada sonlarning bo‘linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid ost?*a)A2+

Matematika o`qitish metodikasi to`zish xususiyatiga kura kuyidagicha metodlarga bo`linadi.*a). Umumiy, maxsus, konkret;

Matematika o`qitishni ilmiy izlanishni metodini ko`rsating.*a) Analiz va sintez

Matematika o`qitishning amaliy maqsadi o`z oldiga quyidagilardan qaysi vazifani qo`yadi?*a) Matematika kursidaolingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchrashi

Matematika o‘qitish natijalarini nazorat qilishning eng afzal va tejamli metodini ko‘rsating? *a) Test

Matematika o‘qitishda ilmiy izlanish metodlari*a) Tajriba va ko‘zatish, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash, konkretlashtirish, klassifikatsiyalash

Matematika o’qitish metodikasi nechta bo’limdan iborat?*a) Umumiy, xususiy, maxsus

Matematika o’qitish vositalariga nimalar kiradi? *a) Darsliklar, didaktik materiallar,ko’rsatma-qo’llanmalar va texnik vositalar.

Matematika o’qitishda ilmiy izlanish metodlari:*a) Tajriba va kuzatish, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash, konkretlashtirish,

Matematika ob’ektdagi narsalarning xossalari va ularning o‘zaro munosabatlarini belgilovchi metod nima deyiladi*a) kuzatish

Matematika” atamasi qaysi so’zdan olingan?*a) grekcha “bilish, fan” so’zidan olingan

Matematikadan sinfdan tashqari ishlarning shakllari qaysilar? *a) Matematika to`garaklar, viktorinalar, konkurs va olimpiadalar, kechalar, ekskursiyalar, insholar, maktab matematika matbuotito`garaklari

Matematikadan sinfdan tashqari mashg`ulotlar degenda ...... tushuniladi?*Darsdan tashqari o`quvchilar bilan olib boriladigan majburiy bo`lmagan mashg`ulotlar

Matematikafanida tushunchalarni chuqur o‘zlashtirishga imkon beruvchi metod bu *a) Tushunchalar tahlili

Matematikaga oid ma'lumotlarni tarkiblashtirish va ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rnatishda qulay usullar - bu: *a) Klaster, B/B/B, Venn diagrammasi

Matematikani o`qitishning ilmiy izlanish usullarini ko`rsating.*a). Tajriba va ko`zatish, takkoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, Abstraktsiyalash, konkretlashtirish,

Matematikmodel nima?*a) matematiktimsollar, belgilarvahodisalarsinfiningtaxminiynamunasi, bayoni

Matn muxarrirlari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishda qanday ishlarni amalga oshirish mumkin?*a) Dars jadvallarini, didaktik materiallarni, o‘quv materiallarni

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati bu?*a)kompetensiya Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati nima deyiladi? a)* malaka

Mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saq*a) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

Metod (uslub) – bu . . . ? *a) Maqsadga erishish uchun o`qituvchi tanlaydigan yo`l

Metod bu-*a) grekcha so‘z bo‘lib, “yo‘l ko‘rsatish” demakdir

Milliy va umummadaniy kompetensiyalarga nimalar kiradi*a) vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo‘lish, Shaxsga axloqiy, estetik, ekologik tarbiya berish, Vatanga sadoqat, mehnatni ulug‘lash, do‘stona munosabatni tarbiyalash sifatlari qaysi maqsadda?*a) Tarbiyaviy

Miqdorlari teng bo‘lgan ikki g‘ildirakli va uch g‘ildirakli velosipedlar bolalar o‘yinchoq do‘konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g‘ildiraklari umumiy soni?*a)25

Mirzo Ulug‘bek nechanchi yillarda yashagan ?*a) 1394–1449

Motorli qayiq oqim bo’ylab 54 km masofani o’tib, orqasiga qaytdi va barcha bosib o’tilgan yo’lga 7,5 soat sarfladi. Oqim tezligi 3 km/soat bo’lsa, qay?*b)30 km/soat

Muammoli ta’lim yondashuvi -* a) ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biridir.

Muammoli o‘qitish yetarli darajada bo‘lishi uchun qanday bo‘lishi kerak? *a) Yaxlit o‘quv-tarbiya jarayoning uzviy qismi bo‘lishi kerak

Muammoli ta`lim nima? *a) Muammoli vaziyatlarni hal qilish asosida tashkil qilingan dars jarayoni

Muammoli ta’limda muammolarni nechta belgi orqali turlarga bo‘lish mumkin?*a) uchta

Muammoli ta’limning asosiy g’oyasi ko‘rsatng?*a)Bilimlarnio‘quvchilar tomonidan dars mavzusiga tegishli muammolar bo‘yicha o‘quv tadqiqotlarni bajarish asosida

Muammoli ta'lim maqsadi nima? *a) o‘qituvchi tomonidan taklif etilgan, maxsus bilim orttirishga xizmat qiladigan masala – muammoni o‘quvchilar o‘z aql-idroklari bila

Muammoli ta'lim texnologiyasining maqsadi nima? *a)Muammoli vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishga o‘rgatish

Muammoli vaziyat – *a) Ijtimoiy obyekt taraqqiyotining beqarorligi, kelgusi taraqqiyot talablariga mos kelmaslik holatidir

Muammoli vaziyat deb nimaga aytiladi?*a) o‘rganilayotgan ob'ekt bilan o‘rgatuvchi sub'ekt orasidagi o‘zaro bilishga doir bo‘lgan harakatlarning o‘ziga xos bo‘lgan turi

Matematik xulosa deb nimaga aytiladi?*a) Ikkita qat'iy hukmdan hosil qilingan uchinchi natijaviy hukmga xulosa deyiladi..

Muammoli vaziyatni yechishda qo‘llaniladigan usullar*a) Muammoni turli nuqtai-nazardan o‘rganish, tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish; faktlarni aniqlash va qiy

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?*a) 2

Muammoni hal etish bosqichlari *a) Isbotlash, tahlil qilish, solishtirish

Muammoni qo‘yish va o‘zi yechish, muammoni qo‘yish va uning yechimini o‘quvchilar bilan *a) Muammoni to‘liq tushunib yetishga erishish va uni hal eta olishga o‘rga

Muammoni yechish bosqichlari qaysilar?*a)muammoni shakllantirish, muammo ustida ishlash, muammoni yechish

Muammoni yechish bosqichlari*a) muammoni shakllantirish, muammo ustida ishlash, muammoni yechish

Muhammad Ali Qushchi nechanchi yillarda yashagan ?*a) 1402–1474

Mul'timediaga nimalar kiradi? *a) Elektron darslik, slaydlar, videofil'mlar

Muntazam to`rtburchakli piramida asosinig tomoni 10, balandligi 12 ga teng bo`lsa, to`la sirtini toping.*a) 360

Muntazam to`rtburchakli piramida asosinig tomoni 6, balandligi 4 ga teng bo`lsa, hajmini toping. *a)48

Muntazam uchburchakni perimetri va yuzasi bir xil son bilan ifodalansa, uning balandligini toping. a)*6

Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo’lgan masofalar yig’indisi nimaga teng?*a) Uchburchakning balandligiga

Mаtеmаtikаo‘qitishning tаrbiyaviy mаqsаdi o‘z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo‘yadi? *a)O‘quvchilаrdа ilmiy dunyoqаrаshni shаkllаntirish. Bu g‘оya bilish

Mаtеmаtikаo‘qitishning umumtа’limiy mаqsаdi o‘z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo‘yadi? *a)O‘quvchilаrgа mа’lum bir dаstur аsоsidа mаtеmаtik bilimlаr tizi

Mаtеmаtikаo‘qitishning аmаliy mаqsаdi o‘z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo‘yadi?*a)Mаtеmаtikа kursidаоlingаn nаzаriy bilimlаrni kundаlik hаyotdа uchrаydigаn

N.M.Verzilin,V.M.Korunskaya ta’rifi bo’yicha o’qitish jarayonini tashkil etish shakli nima?*a) O’qituvchi tomonidan tarbiyalovchi ta’lim jarayonida foydalaniladigan

N’yuton binomi yoyilmasini istalgan n natural son uchun isbotlagan alloma?*a) Nasriddin Al-Tusiy

Nasriddin Al-Tusiy nechanchi yillarda yashagan? *a) 1201–1274

Natural a sonni natural b songa bo`lganda, bo`linma s ga va qoldiq d gateng bo`ldi. Agar bo`linuvchi va bo`luvchi 2 marta orttirilsa, d qandai?*d). 2 marta ko`payadi

Nechanchi yildan boshlab Singapurlik o‘quvchilar matematikadan o‘tkazilayotgan turli xalqaro olimpiadalar g‘olibi bo‘lib kelishmoqda?*a)1995

Nil sathini o`lchash ishlarini olib borgan O`rta Osiyolik mutafakkirni aniqlang? *a) Ahmad al-Farg`oniy

Nisbati 5 ga teng, yig’indisi 498 ga karrali bo’lgan ikkita uch xonali sonni toping.*a) a=166; b=830

Noan’anaviy ta’limda nechta komponent uyg’unlikda amalga oshiriladi?*a) 4

Noan'anaviy ta'limda 4 ta kom'onent uyg‘unlikda amalga oshiriladi. Bular: *a)maqsad, mazmun, faoliyat, natija

Noevklid geometriya asoschisi kimligini aniqlang? *a) Labochevskiy

Noma’lumlardan ma’lumlarga tomon izlash metodi nima deyiladi? a)* analiz

Nyuton binomi deb yuritiladigan tushuncha aslida qaysi olim ishlarida uchragan.*a) Umar Xayyom

O`nli kasrni birinchi bo`lib yaratgan olim kim? *a) G`iyosiddin Jamshid

O`qitish (dars berish) mahorati qanday talablar bilan belgilanadi?*a) Javoblarning barchasi to`g`ri

O`quvchilar bilim sifatini nazorat qilishda yakuniy ballari qachon qo`yiladi? *a) Yil yakunida

O`quvchilarni mustaqil o`qishga o`rgatadigan vositalar qaysi qatorda ko`rsatilgan? *a) Sinfdan tashqari o`qish uchun turli adabiyotlarni tavsiya yetish, qo`shimcha

O`quv-metodik majmua deganda nima tushuniladi? *a) Darslik, mashq daftari, o`qituvchi uchun metodik qo`llanma, darsliklarning multimediali ilovalari.

O`xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish . . . deyiladi. *a) analogiya

O`yin texnologiyalari qanday maqsadlarga yo`naltiriladi? *a) Barcha javoblar tog`ri

O‘g‘il otasidan uch marta yosh. Otasi 37 yoshdaligida o‘g‘li 3 yosh bo‘lgan. Hozir har biri necha yoshda?*a) 17 yosh, 51 yosh

O‘qitish (dars berish) mahorati qanday talablar bilan belgilanadi?*a)Yuqoridagilarning barchasi

O‘qitishdagi ilmiy izlanish metodlari nechta?*a) 7

O‘qituvchi muammoli vaziyat sharoitida o‘z ma’ruzasida yangi tushunchalar, faktlarning mazmun-mohiyatini *a) Monologli bayon etish metodi.

O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘zaro faol ishtirok etadigan mashg‘ulot - bu: *a) Interfaol mashg‘ulot

O‘quv materialini programmalashtirish hamda uni axborot texnologiyalari orqali mustaqil ta'lim yoki masofadan o‘qitish orqali -bu: *a) Elektron darslik

O‘quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish jarayoni – bu*a) O‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan

O‘rganilayotgan matematik ob’ektdagi narsalarning o‘xshash va farqli tomonlarini aniqlovchi metod qanday ataladi?*a)Taqqoslash metodi

O‘rganilayotgan ob’ktdagi narsalarning xossalarini bir tomonlama xususiy holda fikrlash nima deyiladi? a)* konkretlashtirish

O‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish nima deyiladi?*a) malaka

O‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish bu?*a)ko‘nikma

O‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish nima deyiladi?*a) Bilim

O‘rtа mаktаblаrdа mаtеmаtikаo‘qitishning mаqsаdi quyidаgi qaysi uch оmil bilаn bеlgilаnаdi? *a)Mаtеmаtikа o‘qitishning umumtа’limiy mаqsаdi. аtеmаtikаo‘qitishning

O‘xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish nima deyiladi? a)* analogiya

O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb b)hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartl*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi;

O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi? *a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang’ich darajasi;

O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim? *a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich

O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’? *a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;

O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartla? *a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning umumiy darajasi;

O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta? *a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi;

O‘zbekiston Respublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan *a)Kommunikativ kompetensiya; Axborotlar bilan ishlash Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o‘qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko‘rin?*a)A1

O‘zbekiston xaritasidan Toshkent va Buxoro shaharlari o‘rtasidagi masofani toping (km).Xaritada shaharlar orasidagi masofa 4,07smgaM=1:10000000.a)*407

O‘zining “Zij” kitobida bir gradusning sinusini hisoblash uchun alohida risola yozgan alloma?*a) Mirzo Ulug‘bek

O‘z-ton Res-sini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi nechanchi yillarga mo’ljallangan? a)* 2017-2021

O’qitish mazmuni va o’qitish metodlari bular nimalar?*a) o’qitish maqsadlari

O’qitish vositalarining yangi avlod guruxiga nimalar kiradi?*a) kompyuter texnologiyasining talim beruvchi,modellashtirilgan va nazorat dasturlari,

O’qitishning asosiy shakli nima?*a) Dars

O’qituvchining ko’rsatmasi asosida o’quvchilar tomonidan bajariladigan majburiy o’qitish shakli nima?Darsdan tashqari ishlar

O’quv muammosining muhim belgilari nechta?*a) 2

O’quv qullanmasi ko’rgazmaliligiga qo’yiladigan talablar nimalarni o’z ichiga oladi?*a) bilish vazifasi,intrpretasion funksiyasi,estetik vazifalari

O’quvchilarning ta’lim tayyorgarligi darajasini baholashning reyting tizimi qanday nazorat turlaridan iborat?*a) Oraliq nazorat, joriy nazorat, ijodiy faollik nazorat,

O’sish tartibida joylashtiring: a= b= c= *a). acb

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2018–2021 yillarda O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha?*a)2018 yil 5

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni?*a)2018 yil 8 dekabrda

O’zining “Zij”kitobida bir gradusning sinusini hisoblash uchun alohida risola yozgan alloma?*a) Mirzo Ulug’bek

Oltiburchakli muntazam ABCDEFA1B1C1D1E1F1 prizmada barcha qirralari uzunliklar 1 sm dan, A nuqtadan D1F1 to’g’ri chiziqqacha masofani toping.*a)

Onasi 40 yoshda qizi10 yoshda. Necha yildan keyin qizi onasidan 3 marta yosh bo’ladi? a)*5

Ox o‘qi, x=-1, x=2 chiziqlar va y=9-x2 parabola bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyaning yuzini hisoblang.*a) 24

Oxiri 6 raqami bilan tugaydigan shunday eng kichik natural sonni topingki bu sondagi oxirgi 6 ni o’chirib, uni sonning boshiga yozganda xosil bo’.*a) 615384

p ning nechta butun qiymatida tenglama haqiqiy ildizga ega emas.*c).12

Parabola uchining kordinatalarini toping y=x2 -4x-5 *a). (2,-9)

Parallelogrammga tegishli bo`lmagan xossa quyidagilardan qaysi biri?*a) To`g`ri to`rtburchakning bir turi

Parallelogrammning yuzi 30 ga teng, uning balandligi esa 4 va 6 ga teng. Parallelogrammning perimetrini toping. *a) 25

Paroxod daryo oqimi bo`ylab 48 km va oqimga qarshi shuncha masofani 5 soatda bosib o`tdi. Agar daryo oqimining tezligi soatiga 4 km bo`lsa, paro*a) 20 km/soat.

Pedagogik – psixologik hamda fanlarni o‘qitish metodikalariga bag’ishlangan ko‘plab adabiyotlarda o‘quvchining individual bu...?*a)shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim

Pedagogik adabiyotlarda muammolikning necha darajasi ko’rsatiladi?*a) 3

Pedagogik faoliyatini mohirlik bilan boshqarish – bu ... *a) Pedagogik texnikadir

Pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga yangilik kiritish, uni amalga oshirishda asosan -bu: *a)Innovatsion texnologiya

Perimetri 16 sm bo`lgan to’rtburchaklar ichida yuzasi eng kattasini toping.*a)16

Perimetri 50 sm bo`lgan to`g`ri to`rtburchaklar ichida uyzi eng kattasini toping.*a)156,25

PIRLS – (Progress in International Reading and Literacy Study) tadqiqotining maqsadi nimadan iborat?*a)boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va

PIRLS - Progress in International Reading and Literacy Study—*a) boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash;

PISA tadqiqot natijalarini statistik ishlov berish natijasida har bir o`quvchi necha balli tizimda baholanadi? *a) 1000 balli

PISA tadqiqoti masalasini yeching. Miqdorlari teng bo‘lgan ikki g’ildirakli va uch g’ildirakli velosipedlar bolalar o‘yinchoq do‘konida sotilmoqda.?*a)25

PISA tadqiqotlari necha yillik davrda bir marotoba o‘tkaziladi? a)*3

PISA tadqiqotlari necha yillik davrda o‘tkaziladi?*a) uch yillik

PISA tadqiqotlari nechanchi yildan boshlangan?*a) 2000 yil

Pisa xalqaro dasturi bo’yicha har bir o’quvchining bilimi necha balli tizimda baholanadi?*a) 1000

Pisa xalqaro dasturi maqsadi*a) 15 yoshli o’quvchilarning matematika, tabiiy fanlar bo’yicha hamda savodxonligini baholash

Pisa xalqaro dasturi necha yoshli bolalar bilimini baholash uchun mo’ljallangan?*a) 15

PISA тадқиқотлари қачондан бошлаб ўтказила бошланган? *a)2000 йилдан

Pisa-*a) o’quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi

PISA-2012 tadqiqoti nechta davlat miqyosida o’tkazilgan? *a) 65

Pol sirtining 72% ini bo`yash uchun 4,5 kg buyoq ketadi. Polning qolgan qismini bo`yash uchun qanyaa buyoq kerak bo`ladi?*a). 1,75

Proporsiyaning noma’lum hadini toping. *a).

Qadimgi dunyoning buyuk matematigi Arximed qaysi mamlakatda tug`ilgan? *a) Qadimgi Yunonistonda
Qanday kompetensiyada aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kas*a)Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda f

Qanday kompetensiyada doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlanti*a)O‘zinio‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda m?*a)Kommunikativ kompetensiya

Qanday kompetensiyada jamiyatda bo‘layotgan voqyea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda f?*a)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlash?*a)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli?*a)Milliy va umummadaniy kompetensiya

Qaror qabul qilish insoniyat faliyatidagi*a) maxsus jarayon

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to’g’ri, qolganlari o’zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.*a) 160º*a) 24 va 8

Qaysi O‘rta Osiyolik alloma N'yuton binom yoyilmasining umumiy formulasini kashf etgan?*a) Umar Xayyom

Qaysi son 4 ga yaqin joylashgan? *a). 4

Qaysi xalqaro tadqiqot 15 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholaydi?*a) Xalqaro PISA tadqiqoti

Qirrasi 1 sm ga teng ABCDA1B1C1D1 kubda AB1 va BB1 to’g’ri chiziqlar orasidagi burchakni toping.*a) 600

Qozizoda Rumiy nechanchi yillarda yashagan ?*a) 1360–1447

Quyida keltirilgan geometrik tushunchalarning kiritilish tartibida ketma-ket yozib chiqing: 1. Nur; 2. Kesma; 3. Nuqta; 4. Tekislik*a) 4, 3, 2, 1

Quyida xalqaro baholash dasturlari bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish yo‘nalishini * a) 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy

Quyidagi davlatlardan qaysi birida matematika fanini eng chuqur o‘rgatiladi *a) Singapur

Quyidagi funksiyalarning kamayish oralig‘ini toping: u=x3-3x2+5.*a) ( 0;2)

Quyidagi kompetensiyalardan qaysi biri doimiy ravishda o`z-o`zini jismoniy, ma`naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o`qib-o`rganish, kognitivlik ko`nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o`z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko`nikmalarini egallashni nazarda tutadi. *a) O`z-o`zini rivojlantirish kompetensiyasi

Quyidagi kompetensiyalardan qaysi biri ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o`zaro muloqotga k*a) Kommunikativ kompetensiya

Quyidagi kompetensiyalardan qaysi biri ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o`zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi? *a) Kommunikativ kompetensiya

Quyidagi kompetensiyalardan qaysi biri mediamanbalardan zarur ma`lumotlarni izlab topa olishni, s*a) Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

Quyidagi kompetensiyalardan qaysi biri mediamanbalardan zarur ma`lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta`minlashni, media madaniyatga ega bo`lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi? *a) Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

Quyidagi kompetensiyalarning qaysi biri fanga oid kompetensiya? *a) Kognitiv

Quyidagi qaysi sinfdan tashqari mashgulotda o’qituvchi o’quvchilar tomonidan mu?*a) Yakka tartibda individual tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari

Quyidagi tekis burchaklarning qaysilaridan uch yoqli burchak yasash mumkun. *a)10о,170о ,90о;

Quyidagilardan qaysi biri ga teng emas? *a)
Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling