Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet17/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Refleksiya deb nimaga aytiladi ? a)* Zamonaviy pedagogikada inson o‘z faoliyati, hatti-harakati va ularning natijalarini tahlil qilishiga (o‘zini-o‘ziv baholashiga)

Reytingi 100-96% bol`gan o`quvchilar qaysi darajaga kiradi?*a) o`ta yuqori

Rombning tomoni 10 ga teng. Agar uning balandligi 4 ga uzaytirilsa, yuzi 50% ga ortadi. Rombning yuzini toping.* a)80

Savatda 10 dona olma va 20 dona shaftoli bor bo‘lsa 1 dona mevani necha xil usul bilan tanlash mumkin?*a) 30

Sayt deganda nimani tushunasiz? *a) Internetdagi bitga nomga ega bo‘lgan sahifani

Sharning radiusi a. radiusning uchidano’tkazilgan tekislik shu radius bilan600 li burchak tashkil qiladi. Hosil qilingan kesimning yuzi hisoblansin.*a).

Shaxmat musobaqasida 300 ta shaxmatchi qatnashmoqda. Agar ular o‘zaro bir martadan o‘ynashsa, musobaqada jami nechta o‘yin o‘ynaldi?* a)44850 ta

Shunday n-natural sonni topingki, shu songacha bo‘lgan toq sonlar yig‘indisidan 50 marta kichik bo‘lsin.* a)200

Silindr o`q kesimi kvadrat bo`lib diago`nali 20 sm. Silindr asosinig radiusini toping.*a)

Silindr o`q kesimi kvadrat bo`lib diago`nali 36 sm. Silindr asosinig radiusini toping. *a)9

Silindr o`q kesimining diagonali 4sm bo`lib asosi bilan 600 burchak tashkil etadi. Silindrning hajmini toping: *a)2

Silindr o`q kesimining diagonali 8sm bo`lib asosi bilan 300 burchak tashkil etadi.Silindr hajmini toping. *a)48см3

sin310 ni xisoblang. a)*0,515

Sinfdan tashqari mashgulotlarning nechta turi mavjud?*a) 3 taSingapur boshlan-ich maktablarida matematika darsi kuniga necha soat o’tiladi?*a) 1

Singapur matematika darsi qanday boshlanadi?*a)bevosita notanish masalani yechishdan boshlanadi

Singapur matematikasida juda katta e’tibor nimaga qaratiladi?*a)modellashtirishga

Singapur matematikasida tushunchalarni o’rgatishning 1 bosqichida*a) Kiritilayotgan tushunchalarga oid faoliyat o’yinlarini o’ynaydilar

Singapur matematikasida tushunchalarni o’rgatishning 2 bosqichida*a) Yangi tushunchalarni simvollar yordamida ifodalaydilar

Singapur matematikasidagi ko`pgina masalalarni …. , deb tavsiflash mumkin *a) Qara! va So`zlab ber!

Singapur o’qituvchilari kuniga necha soatdan ishlaydilar?*a) 10 – 12

Singapurda boshlang‘ich maktabda matematika har kuni necha soat hajmida o‘qitiladi?a)*1

Singapurda tushunchalarni o’rganish necha bosqichda olib boriladi? *a) 3

Sintez usuli nima?*a)Ma`lumlardan noma`lumlarga tomon izlanish usuliSipgapurda tushunchalarni o’rganish necha bosqichda olib boriladi?*a)3

SMART sinfxonasi O’zbekistonda qachon o’rnatilgan? *a) 2015-yil

SMART (aqlli) - ta'lim nima? *a) Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanib ta'lim olish

SMART education (yoki aqlli ta`lim) – bu ….*a) Ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv, virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va tex

Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ….?*a)ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan

Smart sinfxonasi O’zbekistonda qachon o’rnatilgan? *a) 2015

Smart sinfxonasi O’zbekistonning qaysi shahrida o’rnatilgan?*a) Toshkent shahri

Soatning minut mili 6 minutda necha gradusga buriladi?*a) 36

Soddalashtiring. * d). 5+3

Soddalashtiring. *a). – tg2 a

Soddalashtiring: , *b). 2

Sonlarni kamayish tartibida joylashtiring: *b).a=b=cSTEAM -*a) ta’limni real hayot bilan bog‘lovchi texnologiya

STEAM – dasturining maqsadini aniqlang? *a)fanlararo integratsiya yondashuvga asoslangan o’qituvchi va o’quvchining hamkorlikdagi faoliyati

STEAM yondashuvi dastlab qaysi davlatda ishlab chiqilgan?*a)AQShda

STEAM ёндашувининг энг машҳур намунаси дастлаб қайси таълим муассасасида ишлаб чиқил*Массачусетс Технологиялар Институтида;

STEAM қандай ёндашув ҳисобланади ? *a). Илм-фан, технология, муҳандислик, санъат вa математикани бирлаштирувчи замонавий ёндашув ҳисобланиб таълимни ҳақиқий ҳаёт билан боғлайди

Ta`lim nima-? *a). O`qituvchi va ukuvchi orasidagi ongli va maksadga yunaltirilgan faol faoliyat.

Ta`lim tarbiya jarayonida qo`llaniladigan barcha usullar shaxsga qaratilganini e`tirof etgan holda alohida olingan o`quvchiga ta`limiy – tarbiyaviy ta`sir etish usuli qanday usul? *a) Shaxsga yo`naltirilgan ta`lim

Ta`rifsiz qabul qilingan asosiy geometrik tushuncha qaysi? *a) Nuqta

Ta’lim (o’qitish) jarayonining yuksak maxorat, san’at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?*a) Ta’lim texnologiyasi

Ta’lim innovattsiyalari nechta asosiy turga bo’linadi?*a) 4 ta

Ta’lim metodi nimaga asoslangan?*a) o’quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo’naltirilgan o’qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati

Tafakkurning maxsus tipi nima?*a) tizimli tafakkur

Ta'limda axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning asosiy maqsadlari nimalardan iborat? *a) Ta'lim sifat-samaradorligini oshirish

TALIS - The Teaching and Learning International Survey—*a) rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish

TALIS – (The Teaching and Learning International Survey) tadqiqotining maqsadi nimadan iborat? *a)rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim TIMSS-2011 yilda nechta mamlakatdan 4- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?*a) 42

Taqqoslash – bu …*a) o’byektni o'xshashlik va farqlarni umumlashtirish orqali o’rganish

Taqqoslash deb, . . . ga aytiladi *a) o`rganilayotgan matematik obyektdagi narsalarning o`xshash va farqli tomonlarini aniqlovchi usul

Taqqoslash metodi deganda nima tushuniladi?*a) O’rganilayotgan matematik ob’ektdagi narsalarning o’xshash va farqli tomonlari aniqlovchi metod

Ta'rif bu:*a) Qaralayotgan tushunchalarni boshqalaridan farqlashga, fanga kiritilgan yangi termin mazmunini oydinlashtirishga imkon beruvchi mantiqiy usul

Tarkibida 85% suv bo`lgan 0,5 t sellyuloza qorishmasida 75% suv bo`lgan qorishma olish uchun necha kg suvni bug`lantirib yuborish kerak.*a)200kg

Tassavvur deb nimaga aytiladi? a)* ob’ektiv olamning sub’ektiv obrazining ma’lum vaqt o‘tgandan keyin qayta tiklanish jarayoni

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda qaysi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi?*a) Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, aqliy hujum ka

Teng yonli trapetsiyaning o’rta chizig’i 6 ga teng va diagonallari o’zaro perpendikulyar. Trapetsiyaning yuzini toping.*a) 36

Teng yonli uchburchakning yon tomoni 25 ga teng. Asosiga tushirilgan balandligi asosidan 25 ga kam.Shu uchburchakning asosini toping.*a) 40

Tenglamalari y=2x, y=0 va x=3 bo’lgan to’g’ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzi hisoblansin.*a) 9

Tenglamalari y=2x, y=0 vax=3 bo‘lgan to‘g‘ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzi hisoblansin. a)*9

Tenglamani yeching (x+1)(x+2)(x+4)(x+5)=40 , ()*c). -6

Tenglamani yeching, eng kichik ildizni ko`rsating.*c). 1

Tenglamani yeching:*d). 2

Tenglamani yeching. *d). –3; 0

Tenglamani yeching. *a). 64

Tenglamani yeching.*c).

Tenglamani yeching. *d). 7

Tenglamani yeching. *a). 64

Tenglamani yeching. 4,5-1,6 *b). 2

Tenglamani yeching. *c).

Tenglamani yeching. *d).

Tenglamani yeching.*a) 16

Tenglamani yeching: *a). 3

Tenglamani yeching: *a). 3

Tenglamanini yeching:- 1=1 *c). -1;1;3

Tengsizlik nechta butun echimga ega? *d). 8

Tengsizlikni yeching:*c). (-1; 1)

Tengsizlikniyeching 2(x-1)(x+1)-x(x+3) 2-3x *a) [-2;2]

Tengsizlikniyeching 2(x-1)(x+1)-x(x+3) 2-3x *a) [-2;2]

Tengsizlikni yeching. *a)

Tengsizlikni yyeching. *a).

Tengsizlikning butun echimlari nechta. *c). 3

Teorema nima?*a). Isbotlash talab kilinadigan matematik hukum.

Teorema turlarini ko’rsating?*a) To’g’ri, teskari, to’g’ri teoremaga qarama-qarshi, teskari teoremaga qarama-qarshi

Teploxod oqim bo`yicha 13 soatda qancha yursa, oqimga qarshi 15 soatda shuncha yuradi. Agar teploxodning turg`un suvdagi tezligi 70 k*d.). 5 km/s

Texnik vosita turkumiga nimalar kiradi?*a) Rasm, diagramma, sxema va boshqa grafikaviy tasvirlar, grafikavit

Texnologik jarayon nima? *a) Ta`limdan ko`zlangan maqsadga erishishdagi metod va usullarning muayyan uyg`unligi

Texnologik jarayon nima? *a) Oldinga qo`yilgan maqsadga erishish kafolati bilan tashkil etilgan jarayon

TIMSS – 2011yilda nechta mamlakatlarning 8- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?*a)50 ta

TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study—*a) 4 va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) qanday tushuncha?*a) Matematika va tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha xalqaro an'analar deb nomlangan halqaro qotlar

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) xalqaro tadqiqotlari o‘quvchilarning o‘quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assosatsiyasi tomonidan har?*a)4

TIMSS har necha yilda o’tkaziladi?*a) 4

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha nechanchi sinf o‘quvchilari o‘quv yutuqlarini baholaydi?*a)4-sinf va 8-sinf

TIMSS nechanchi sinf o‘quvchilarida o‘tkaziladi?*a) 4-sinf va 8-sinf o‘quvchilarida har to‘rt yilda

TIMSS xalqaro dasturi nechanchi sinf o’quvchilari bilimlarini baholashga mo’ljallangan?*a) 4 va 8

TIMSS-2011da nechta mamlakatdan 4- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?a)*42

TIMSS-2011da nechta mamlakatdan 8- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?a)*50

Tizim strukturasi nimadan iborat?*a) muhim elementlar, nomuhim elementlar

To`g`ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo`lgan jismga nima deyiladi? *a) Konus

To`g`ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo`lgan jismga nima deyiladi? *a) Konus

To`g`ri to`rtburchakning perimetri 30m ga, yuzi esa 56m2 ga teng. Uning bo`yi enidan necha metr uzun?*a). 1m

To`g`ri tortburchakning bo`yi 40 sm, eni bo`yidan 2 marta qisqa. Shu to`g`ri to`rtburchakning perimetrini toping. *a) 120

To`g`riburchakli parallelepipedning uch o`lchoviga ko`ra diago`nalini toping. 12;16;21. *a)29

To`g`riburchakli parallelepipedning uch o`lchoviga ko`ra diago`nalini toping. 8;9;12. *a)17

To`gri tengsizlikni aniqlang.*a).

To`gri to`rtburchakning yuzi 25 sm2. Uning perimetri eng kichik bo`ladigan qiymatini toping.*a)20см

To`gri to`rtburchakning yuzi 81 sm2. Uning perimetri eng kichik bo`ladigan qiymatini toping. *a) 36 sm

To‘g‘ri burchakli uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana radiuslari 2 va 5 bo‘lsa, katetlar yig‘indisini toping.* a)14

To‘g‘ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo‘lgan jismni konus deyiladi. Ushbu ta’rif turini aniqlang.*a) Genetik tari’f

To’g’ri burchakli uchburchakda o’tkir burchaklaring medianalari uzunliklari 0 va ga teng. Gipotenuza uzunligini toping. *a) 18

To’g’ri burchakli uchburchakda R=5, r=2. Ichki va tashqi chizilgan aylana markazlari orasidagi masofani toping. a)*5

To’g’ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo’lgan jismga nima deyiladi?*a) Konus

To’la sirtining yuzi 72 ga teng bulgan kubga tashqi chizilgan sharning radiusini toping.*a) 3

To’rtinchi turdagi muammolar qanday nomlanadi?*a) Klassik muammolar

Tomonlari 13, 14 va 15 sm bo’lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.*a) 11,2

Tomonlari 5,5 va 6 bo`lgan uchburchak yuzini toping. *a). 12

Trapesiya asoslari 4 va 12 ga teng. Trapesiya asoslariga parallel va diogonallar kesishish nuqtasidan o‘tuvchi kesma uzunligini toping.* a)6

Trapesiyaning asoslari 30 va 40 ga teng. Kichik asosga yopishgan burchaklar 130° va 140° ni tashkil kiladi. Trepesiya asoslarining o‘rtalarini tutashtiruvchi * a)5

Trapetsiyaning diagonallari to`g`ri burchak tashkil qilib, uning har biri 8 ga teng Trapetsiyaning yuzini toping*a). 32

Trapetsiyaning o’rta chizig’i 8sm, balandligi 4sm ga teng.Trapetsiya yuzini toping.a)*32

Trapetsiyaning perimetri 126 sm, parallel bo’lmagan tomonlari 30 sm va 26 sm ga teng. Trapetsiyaning o’rta chizig’ini toping?*d)35 sm

Tushunchaning mazmuni nima-? *a). Tushunchani ifodalovchi asosiy xossalarning tuplami

Tushunchaning xajmi nima?*a). Tushunchaga kiruvchi barcha ob`ektlar tuplami;.

u=x2, u=2x-x2 parabolalar va Ox o’qi chegaralangan shaklning yuzini toping.*a) 1

Uchburchak burchaklarining kattaliklari nisbati 1:1:2 kabi, katta tomonining uzunligi esa 13 ga teng.Uchburchakning katta tomoniga tushurilgan balan*a) 6,5

Uchburchakning burchaklari, ayirmasi 150 ga teng bo`lgan arifmetik progressiya tashkil etsa, uning katta burchagini toping*d). 750

Uchburchakning ikkita burchagi mos ravishda 580 va 260 ga teng. Uning uchinchi burchagi uchidan tushirilgan balandlik va bissektrisa orasida*a). 160

Uchburchakning tomonlari mos ravishda 13 va 5 ga teng. Uning peremetri qanday eng kichik butun qiymat qabul qiladi.*d). 27

Uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak o’tkir burchakli bo’ladi?*(a2+b2>c2

Uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak o’tmas burchakli bo’ladi?*(a2+b22

Uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak to’g’ri burchakli bo’ladi?*(a2+b2= c2

uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak o’tkir burchakli bo’ladi?(ac2

uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak o’tmas burchakli bo’ladi?(a

uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak to’g’ri burchakli bo’ladi?(a

Uchburchakning perimetri 24 sm ga teng bo`lib, uning tomonlari uzunliklari arifmetik progressiya tashkil etadi. Shu uchburchakning kichik tomoni 6 sm. Uchburchak turini aniqlang. *a). to`g`ri burchakli

Uchinchi turdagi muammolar qanday nomlanadi?*a) Ritorik muammolar

Uchlari A(4;5;1), B(2;3;0) va C(2;-1;-3) nuqtalarda joylashgan uchburchakning BD medianasi uzunligini toping?*a)

Uchta bir xil raqam bilan yozilgan uch xonali son haqidagi to‘g‘ri tasdiqlarni aniqlang: 1. 3 ga bo‘linadi; 2. 37 ga bo‘linadi; 3. 2 ga bo‘linadi.*a) 1,2

Uchta do‘st sayohatga otlanishdi va chodir sotib olishga qaror qilishdi. Ularning birinchi chodir narxining 60% ni, ikkinchisi narxning qolgan qismining*a) 125doll

Uchta do‘st sayohatga otlanishdi va chodir sotib olishga qaror qilishdi.Ularning birinchi chodir narxining 60% ni, ikkinchisi narxning qolgan qismining 40 %?a)*125

Umar Xayyom nechanchi yillarda yashagan? *a) 1048–1131

Umumiy ma’lumotlarga tayanib ayrim yoki xususiy xulosa chiqarish nima deyiladi?*a)deduksiya

Umumiy o‘rta ta’lim tizimi mohiyatidan kelib chiqib, ta’lim muassasasi bitiruvchisi egallashi lozim bo‘lgan quyidagi tayanch kompetensiyalar nechta ? a)* 6

Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining 2-bobi qanday nomlanadi?*a) Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalari;

Umumiy o’rta va o’rta maxsus kasb – hunar ta’limining davlat ta’lim standartlari ” qachon tasdiqlandi?*a) 2017 yil 6 aprel

Umumlashtirish usuli nima?*a) Birlik fikrlashlardan umumiy fikrlashlarga o`tish

Umumta’lim fanlarini o’rganishning boshlang’ich darajasi qanday nomlanadi?*a) A1

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi qanday nomlanadi?*a) A1+

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi qanday nomlanadi?*a) A2+

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi qanday nomlanadi?*a) B1+

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi qanday nomlanadi? a)* B2

Umumta’lim fanlarini o’rganishning tayanch darajasi qanday nomlanadi?*a) A2

Umumta’lim fanlarini o’rganishning umumiy darajasi qanday nomlanadi?*a) B1

Ushbu tenglamaning ildizlariko`paytmasini toping.*d). 0

Ushbu funksiyaning kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari yig’indisini hisoblang *a).

Ushbuf (x) =3x2 – 2 funktsiyaning boshlang`ich funktsiyalaridan qaysi birining grafigi M (2;4) nuqtadan o`tadi?Ushbu funksiyaga teskari funksiyani ko’rsating. *a)

Ushbu funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping*a)

Ushbu tenglamaning ildizlariko‘paytmasini toping.* a) 0

Ushbu tengsizlikning echimlari OX o`qida joylashtirislsa, qanday uzunlikdagi kesma hosil qiladi. *a).4

Ushbu 111 21314…5960 sonning raqamlari yig`indisini toping.*a). 380

Ushbu 1234567891011…4950 sonning raqamlari yig’indisini toping. *a) 330

Ushbu 31323334…7980 sonning raqamlari yig’indisini toping.*a) 480

Ushbu fikrlardan qaysi biri hamma vaqt to`g`ri? *a) Har bir ratsional son haqiqiy sondir

Ushbu funksiya boshlang’ich funksiyasining umuniyko’rinishini ko’rsating*a).

Ushbu funksiyaning kamayish oralig’ini topinga).*

Ushbu satrlardan testni joriy qilishda qo‘yilgan talablarni toping?*a)testlarni faqat fan o‘qituvchisi tuzishi kerak

Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, badiiy va *a)Milliy va umummadaniy kompetentsiya

Venn diagrammasi qanday ko‘rinishda bo’ladi? a)* grafik

Venn diagrammasi qanday ko‘rinishda bo’ladi?*a)Grafik ko’rinishda

Virtual o`qitish shakli qanday amalga oshiriladi? *a) Masofali tarzda.

x ning eng katta qiymatini toping*c). 5x+ y = 50000 va 1,3x + 1,7u = 81000 chiziqlar kesishish nuqtasinning absissasi topilsin. a)*10000

X= {a; b; c} to‘plamning barcha qism to‘plamlari nechta bo‘ladi? *a)8x1 va x2 x2 rx+r – 1 = 0tenglamaning ildizlari r ning qanday qiymatida yig`indi eng kichik qiymatni qabul qiladi? *c). 1

x2 + 1 = log3 (x +2) + 3 x tenglamaning nechta ildizi bor?*b). 2

x2 -9x=0 tenglama ildizlari yig’indisini toping *a). 9

x2 -9x=0 tenglama ildizlari yig’indisini toping *a). 9

x2-3x+2 ni chiziqli ko’paytuvchilarga ajrating. a)* (x-1)(x-2)

x3-4x2+6x-9=0 tenglamani ildizlari ko’paytmasini toping*a)9

x4– 3x2 – 4 = 0 tenglamani haqiqiy sonlarda yeching. a)* ildizi yo'q

Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nimadan iborat? a)* 15 yoshli o‘quvchilarningmatematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholash

Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nimaga qaratilgan?*a)o‘quvchilar hayot sharoitida o‘qitish jarayonida olingan bilim va ko‘nikmalarni qo‘llash qobiliyatini baholashga

Xalqaro PISA tadqiqotining natijalarini statistik ishlov berish natijasida har bir o‘quvchi uchun alohida nechab)balli tizim bilan baholanadi?*a)1000

Xaridor mavsum paytida narxi 750 ming so‘m bo‘lgan qish ko‘ylagini, arzon narxlarda sotish paytida chegirma narxida 300 ming so‘mga sotib oldi. Xaridor *a) 60%

Xaritada 3,6 sm uzunlikdagi kesmaga 72 km masofa mos keladi. Agar xaritada ikki shahar orasidagi masofa 12,6 sm bo`lsa, ular orasidagi maso? *a) 252 km.

XXI asrda YuNESKO tashkiloti tomonidan e’lon qilingan ta’lim dasturlari qanday nomlanadi?*a) “Butun hayot davomida o’rganish”, “Barcha uchun ta’lim”

y= funksiasining aniqlanish sohasi topilsin. *a). [1;)

y=(x+5)/(x-1) funksiyani aniqlanish sohasini toping.a)* x≠1

y=(x+5)/(x-1) funksiyani qiymatlar sohasini toping a)* x>1

y=(x+5)/(x-1) funksiyani qiymatlar sohasini toping.*a) y > 4

y=12x-x3 funktsiyaning kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini hisoblang. *a). 27

y=3+2x-x2, (y)min-? a)*4

y=x2+1 parabola va y=x+3 to‘g‘ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.*a) 4,5

y1 =cos2 3x, y2 = - sin2 3x va y3 =2 sin 6x funktsiyalardan qaysilarining hosillari teng?*a). y1; y2

Yangi mavzuni bayon qilish. Darsning bu qismiga …. minut sarflash tavsiya etiladi.*a) 15-20

yanvar juma kun bo`lsa, 30 yanvar haftaning qaysi kuniga to`g`ri keladi? *a) Shanba

Yigindisi 82ga teng , ko`paytmasi eng katta bo`ladigan ikkita sonni toping.*a) 41 va 41

y2x3 9x 212x  2 funksiyaning ekstremumlari topilsin.*a) 3 va 2

π sonini aniqroq hisoblash borasida eng yaxshi natijani birinchi bo`lib olgan olim? *a) Al-Koshiy

Баскетбол бўйича уч мингта чипта 1 дан 3000 гача рақамланган.Рақамлари 112 билан тугайдиган чипталарга эга томошабинлар совринни қўлга киритадилар.Барча совринли чипталарнинг сонини топинг. *a)3та

Бошланғич мактаб ўқувчиларининг матнни ўқиш ҳамда тушуниш даражаси ва сифатини баҳолашни амалга оширадиган халқаро тадқиқ?*a). PIRLS

ўқувчини муаммоли вазият, муаммоли масалани ҳал этишга йўналтириш орқали унда билиш фаоллиятини оширишга йўналтирилган маъруза;

Қандай маъруза муаммоли маъруза деб юритилади?*a). Ўқитувчи томонидан ўқувчини муаммоли вазият, муаммоли масалани ҳал этишга йўналтириш

Қандай технология муаммоли таълим технологияси деб юритилади ?*a). Таълим олувчиларда ижодий изланиш, кичик тадқиқотларни амалга ошириш, муайян фаразларни илгари суриш, натижаларни асослаш, маълум хулосаларга келиш каби кўникма ва малакаларни шакллантиришга хизмат қиладиган таълим технологиялари;

Периметри 28 га тенг бўлган тенг ёнли учбурчакнинг асоси ён томонидан 4га ортиқ.Шу учбурчакнинг ён томонини топинг. *a) 8периметри 31 га тенг бўлган тенг ёнли учбурчакнинг асоси ён томонидан 7 га ортиқ. Шу учбурчакнинг асосини топинг. *15

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling