Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi


Download 0.53 Mb.
bet19/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:

A2

mustaqil ravishda o‘quv masalasini (maqsadini) topa oladi va ifodalay oladi;

matematikaga xos bo‘lgan abstrakt va aniq mulohaza yurita oladi;

isbotlangan va isbotlanmagan tasdiqlarni farqlay oladi, o‘z fikrini dalillay oladi;

o‘quv masalasini qismlarga ajrata oladi;

masala yechimiga yaqinlashish darajasini baholay oladi va zarur hollarda o‘z faoliyatini to‘g‘irlay oladi;

o‘quv faoliyat natijasini tahlil qila oladi;

yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topa oladi, ularni tuzata oladi;

olingan natijalarni boshqalar foydalanishi uchun oson ko‘rinishda taqdim eta oladi;

qabul qilingan mezonlarga asosan o‘z faoliyati samarasiga baho bera oladi, ko‘zlagan maqsadga intila oladi;

hususiy misollar va kuzatishlar tahlili asosida obyektlar va jarayonlar umumiy hossalarini va qonuniyatlarini topa oladi, gipotezalarni taklif eta oladi va uni tekshirish zarurligini tushuna oladi;

mavjud bilim va ko‘nikmalarni yangi, nostandart vaziyatga qo‘llay oladi;

real dunyodagi, ijtimoiy hayotdagi vaziyatlarga nisbatan o‘zining ijobiy estetik-emotsional munosabatini shakllantira oladi;

o‘qishga va yangi bilimlarni egallashga qiziqa oladi.

A2+

o‘z-o‘zini ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantira oladi, kamolotga intila oladi, hayot davomida matematikani mustaqil o‘qib-o‘rgana oladi, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib boradi, qabul qilingan mezonlarga asosan o‘z xatti-harakatini muqobil baholay oladi va mustaqil qaror qabul qila oladi.Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

A2

turli nuqtai nazarlarni qabul qila oladi va solishtira oladi;

guruhda ishlash faoliyatini tashkil eta oladi, bajariladigan ishlar taqsimotiga asosan boshqara oladi;

boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi va uni tanqid qila oladi, agar bu fikrni noto‘g‘ri deb hisoblasa, o‘z fikrini himoya qila oladi;

atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila oladi va guruhda ishlay oladi;

muammo va tushunmovchiliklar ro‘y bergan paytlarda o‘zining tutishi to‘g‘risida to‘g‘ri qaror qabul qila oladi;

guruhda ishlash paytida turli maxsus rollarni ijro eta oladi.

A2+

umumiy muammoni yechish uchun guruh faoliyatini loyihalashtira oladi va bu loyihaning bajarilishini nazorat qila oladi; guruh a’zolarning fikrlarini jamlab, umumiy fikrni bayon qila oladi.Milliy va umummadaniy kompetensiya:

A2

matematika umumbashariy madaniyatning bir qismi ekanligini asoslab bera oladi;

zamonaviy dunyoda matematikaning o‘rnini tushuntira oladi;

real hodisalarni matematik tilda ifodalash usullaridan foydalana oladi va bu usullar samarali ekanligini tushuna oladi;

matematikaning har bir shaxsni mustaqillik, tanqidiy mulohaza yuritish, irodali bo‘lish va maqsadga erishi uchun matonatlilik kabi hislatlarni hosil qilish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega ekanligini tushuntira oladi;

zaminimizda yashab o‘tgan buyuk allomalarimizning matematikaga qo‘shgan hissalarini tasvirlab bera oladi;

matematik faktlarni isbotlashga qo‘yilayotgan talablarni tushuntira oladi.A2+

milliy, ma’naviy va madaniy merosni qadrlash, tabiiy-moddiy resurslardan oqilona foydalanish va asrab-avaylashda matematikaning o‘rni beqiyos ekanligini tushuntirib bera oladi.Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi:

A2

aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza oladi;

kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o‘qiy oladi;

o‘rganilayotgan formulalar bo‘yicha murakkab bo‘lmagan hisoblashlarda, tenglama va tengsizliklarni yechishda, yassi va fazoviy geometrik figuralarni tasvirlashda hisoblash vositalaridan va tayyor kompyuter dasturlaridan foydalana oladi.A2+

inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotida, boshqa fanlarda matematikaning ahamiyatini anglay oladi, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, kundalik hayotda matematik bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli qo‘llay oladi;matematik masalalarni yechish uchun axborot-kommunikatsiya vositalari, internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va forumlardan, simvolik hisob-kitob kompyuter dasturlaridan foydalana oladi.
Shuningdek, taqvim-mavzu rejalarni tuzishda va me’yoriy hujjatlarni yuritishda tayanch va fanga oid kompetensiyalar quyidagicha yozilishi tavsiya qilinadi.
I.TK-tayanch kompetensiya

 1. TK1-kommunikativ kompetensiya

 2. TK2-axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

 3. TK3-o‘zini-o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

 4. TK4-ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

 5. TK5-milliy va umummadaniy kompetensiya

 6. TK6-matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi


II. FK-fanga oid kompetensiyalar

 1. FK1- Matematika mazmuniga oid umumiy kompetemsiyalar

 2. FK2– Kognitiv (shaxsning mustaqil ijodiy fikrlash) kompetensiyalari

 3. Тест саволи

  Тўғри жавоб

  1.

  Муаммолитаълимёндашуви

  таълиммазмунинимуаммолитарздатақдимқилишорқалитаълимолувчифаолиятиниактивлаштиришусуллариданбиридир.


  2.

  Ўқитувчимуаммоливазиятшароитида ўзмарузасидаянгитушунчалар, фактларнингмазмун-моҳиятинитушунтиради, ўқувчиларгафаннингтайёрхулосалариниайтибберади. Буқандайметод?

  Монологлибаёнэтишметоди.


  3.

  Бундаянгиқонуниятлар, қоидаларўқитувчитомонидан, ўқувчиларнингиштирокидаъам эмас, балкиўқувчилартомониданўқитувчирахбарлигидаочилади. Буқандайметод?

  Эвристиктопшириқларметоди.


  4.

  Бундаўқувчилармахсустайёрлангандидактиквоситаларёрдамидаянгибилимларолади. Буқандайметод?

  Дастурлаштирилгантопшириқларметоди.


  5.

  Муаммолитаълимдамуаммоларнинечтабелгиорқалитурларгабўлишмумкин?

  учта


  6.

  Муаммолитаълиммақсадинима?


  ўқитувчитомонидантаклиф этилган, махсусбилиморттиришгахизматқиладиганмасала – муаммониўқувчиларўзақл-идрокларибиланечишданиборат.


  7.

  Муаммоливазиятниечишдақўлланиладиганусуллар

  Муаммонитурлинуқтаи-назарданўрганиш, таълилқилиш, солиштириш, умумлаштириш; фактларнианиқлашвақиёслаш

  8.

  Муаммолиўқитишетарлидаражадабўлишиучунқандайбўлишикерак?

  Яхлитўқув-тарбияжараёнингузвийқисмибўлишикерак  9.

  Муаммониҳалэтишбосқичлари

  Исботлаш, таълилқилиш, солиштириш


  10.

  Муаммониқўйишваўзиечиш, муаммониқўйишваунингечиминиўқувчиларбиланбиргаликдатопишваўқувчиларнингўзларимуаммониқўядиларваунингечиминитопадиганусуллар

  Муаммонитўлиқтушунибетишга эришишвауниҳал этаолишгаўргатиш


2019 o`quv yili uchun “Matematika” dan MOK uchun test

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 997-sonli qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2018 yil 8 dekabrda

b) 2017 yil 15 mart

c) 2018 yil 15 oktabr

d) 2017 yil 6 aprel


2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2018–2021 yillarda O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha chora-tadbirlar dasturi to’g’risida”gi №PQ–3931- son qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2018 yil 5 sentabrda

b) 2018 yil 8 dekabrda

c) 2018 yil 15 oktabr

d) 2018 yil 15 noyabr
3. STEAM – dasturining maqsadini aniqlang?

*a) fanlararo integratsiya yondashuvga asoslangan o’qituvchi va o’quvchining hamkorlikdagi faoliyati

b) Intarfaol metodlarga asoslangan ta’lim

c) Dasturlashtirilgan ta’lim

d) o’qituvchi va o’quvchining hamkorlikdagi ta’lim usuli
4. STEAM yondashuvi dastlab qaysi davlatda islab chiqilgan

*a) AQSH


b) Frantsiya

c) Rossiya

d) Koreya
5. PISA tadqiqotlari necha yillik davrda bir marotoba o‘tkaziladi?

*a) 3


b) 4

c) 2


d) 5
6. Qaysi xalqaro tadqiqot 15 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholaydi?

*a) Xalqaro PISA tadqiqoti

b) Xalqaro TIMSS tadqiqoti

c) Xalqaro PIRLS tadqiqoti

d) Xalqaro TALIS tadqiqoti
7. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) xalqaro tadqiqotlari har necha yilda o‘tkaziladi?

*a) 4


b) 3

c) 5


d) 2
8. PIRLS – (Progress in International Reading and Literacy Study) tadqiqotining maqsadi nimadan iborat?

*a) boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish darajasini baholash

b) 15 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholash

c) Maktab o‘quv dasturlarini ishlab chiqish

d) Bilimlarni qo‘llash qobiliyatini baholash
9. TALIS – (The Teaching and Learning International Survey) tadqiqotining maqsadi nimadan iborat?

*a) rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qitish va ta’lim olish muhitini hamda o’qituvchilarning ish sharoitlarini o’rganish.

b) boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish darajasini baholash

c) 15 yoshli o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hamda o‘qish savodxonligini baholash

d) Maktab o‘qituvchilari bilimini baholash
10. TIMSS-2011 yilda nechta mamlakatdan 4- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?

*a) 42


b) 50

c) 45


d) 56
11. TIMSS-2011yilda nechta mamlakatdan 8- sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi?

*a) 50


b) 42

c) 45


d) 48
12. 2015 yil Xalqaro PISA tadqiqoti natijalariga ko’ra Singapurlik o’quvchilar necha balni qo’lga kiritishgan?

*a) 564


b) 548

c) 536


d) 532
13. Nechanchi yildan boshlab Singapurlik o‘quvchilar matematikadan o‘tkazilayotgan turli xalqaro olimpiadalar g‘olibi bo‘lib kelishmoqda?

*a) 1995


b) 2000

c) 2005


d) 2007
14. PISA-2012 tadqiqoti nechta davlat miqyosida o’tkazilgan?

*a) 65


b) 56

c) 48


d) 70
15. Miqdorlari teng bo‘lgan ikki g‘ildirakli va uch g‘ildirakli velosipedlar bolalar o‘yinchoq do‘konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g‘ildiraklari umumiy soni qancha bo‘lishi mumkin?

*a) 25


b) 28

c) 33


d) 16
16. Xaridor mavsum paytida narxi 750 ming so‘m bo‘lgan qish ko‘ylagini, arzon narxlarda sotish paytida chegirma narxida 300 ming so‘mga sotib oldi. Xaridor necha foiz mablag‘ini iqtisod qilgan?

*a) 60%


b) 90%

c) 50%


d) 45%
17. Uchta do‘st sayohatga otlanishdi va chodir sotib olishga qaror qilishdi Ularning birinchi chodir narxining 60% ni, ikkinchisi narxning qolgan qismining 40 % ni, uchinchisi esa - oxirgi 30 dollarni to‘ladi. Chodir qancha turadi?

*a) 125 $

b) 120 $

c) 150 $


d) 100 $
18. O‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish nima deyiladi?

*a) Bilim

b) malaka

c) izoh


d) Ko’nikma
19. O‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish nima deyiladi?

*a) ko‘nikma

b) malaka

c) Bilim


d) izoh
20. O‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish nima deyiladi?

*a) malaka

b) ko‘nikma

c) Bilim


d) kompetensiya
21. Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati nima deyiladi?

*a) kompetensiya

b) malaka

c) ko‘nikma

d) Bilim
22. 2015 yilda Toshkent shahridagi nechanchi maktabda Smart sinf xona o‘rnatildi?

*a) 327-maktab

b) 198-maktab

c) 205-maktab

d) 167-maktab
23. Dars nima?

*a) Mantiqan tugallangan, butun vaqt bilan chegaralangan o‘quv-tarbiya jarayonining qismidir.

b) o‘quv mashg‘uloti

c) Umumiy qoida

d) Mustaqil va nazorat ishlari
24. Dars tahlili nima?

*a) o‘quv mashg‘ulotini bir butun yaxlit holda yoki muayyan bo‘laklarga bo‘lib baholash

b) Umumiy qoida

c) o‘quv mashg‘uloti

d) Umumiy bo‘lmagan qoidalar
25. Matematik model nima?

*a) Matematik timsollar, belgilar va hodisalar sinfining taxminiy namunasi, bayoni

b) Soddalashtirilgan yechim

c) algoritm

d) Matematikada mavjud usullar majmui
26. Matematika fani o’qituvchilari malakasini oshirish kursida mutaxassislik fanlari necha soatga mo’ljallangan?

*a) 82


b) 72

c) 48


d) 100
27. Venn diagrammasi qanday ko‘rinishda bo’ladi?

*a) Grafik ko’rinishda

b) Jadval

c) Egri chiziq

d) Yoy shaklida
28. x2-3x+2 ni chiziqli ko’paytuvchilarga ajrating.

*a) (x-1)(x-2)

b) (x-3)(x+2)

c) (x-1)(x+2)

d) (x+1)(x-2)
29. x3-4x2+6x-9=0 tenglamani ildizlari ko’paytmasini toping

*a) 9


b) 6

c) -9


d) 4
31. Matematik yo‘l halokatiga guvoh bo‘lib, quyidagilarni eslab qoldi: Aybdor avtomobilining raqami to‘rt xonali son bo‘lib, u 19 ga bo‘linadi va 19 soni bilan tugaydi. Aybdorni topish uchun avtomobil inspeksiyasi xodimlari nechta avtomobilni tekshirib chiqishlari lozim?

*a) 5


b) 8

c) 12


d) 9
32. “Negizlar”kitobining muallifi kim?

*a) Evklid

b) Pifagor

c) Arximed

d) Eyler
33. Uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak o’tkir burchakli bo’ladi?(a

*a) a2+b2>c2

b) a2+b2

c) a2+b2=c2

d) a2-b2>c2
34. Uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak o’tmas burchakli bo’ladi?(a

*a) a2+b22

b) a2+b2<= c2

c) a2+b2= c2

d) a2+b2> c2
35. Uchburchakning a, b, c tomonlari berilgan.Qanday shart bajarilganda uchburchak to’g’ri burchakli bo’ladi?(a

*a) a2+b2= c2

b) a2+b2< c2

c) a2-b2< c2

d) a2+b2> c2
36. Ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o’zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

*a) Kommunikativ kompetentsiya

b) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi

c) Milliy va umummadaniy kompetentsiya

d) Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi
37. Mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

*a) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

b) Kommunikativ kompetentsiya

c) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi

d) Milliy va umummadaniy kompetentsiya
38. Doimiy ravishda o’z-o’zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o’qib-o’rganish, kognitivlik ko’nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o’z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko’nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

*a) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi

b) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

c) Kommunikativ kompetentsiya

d) Milliy va umummadaniy kompetentsiya
39. Jamiyatda bo’layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o’zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

*a) Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi

b) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

c) Kommunikativ kompetentsiya

d) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi
40. Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog’lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

*a) Milliy va umummadaniy kompetentsiya

b) Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi

c) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

d) Kommunikativ kompetentsiya
41. Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o’qiy olish, inson mehnatini engillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

*a) Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetentsiyasi

b) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

c) Kommunikativ kompetentsiya

d) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi
42. Umumta’lim fanlarini o’rganishning boshlang’ich darajasi qanday nomlanadi?

*a) A1


b) A1+

c) A2


d) A2+
43. Umumta’lim fanlarini o’rganishning tayanch darajasi qanday nomlanadi?

*a) A2


b) B1+

c) A1


d) A2+
44. Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi qanday nomlanadi?

*a) A1+


b) B1

c) B1+


d) A2
45. Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi qanday nomlanadi?

*a) A2+


b) A2

c) A1+


d) B1+
46. Umumta’lim fanlarini o’rganishning umumiy darajasi qanday nomlanadi?

*a) B1


b) A1

c) A2


d) B1+
47. Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi qanday nomlanadi?

*a) B1+


b) A1+

c) A2+


d) B2
48. “Umumiy o’rta va o’rta maxsus kasb – hunar ta’limining davlat ta’lim standartlari ” qachon tasdiqlandi?

*a) 2017 yil 6 aprel

b) 2016 yil 18 yanvar

c) 2017 yil 2 mart

d) 2017 yil 30 noyabr
49. Umumiy o’rat ta’lim tizimi mohiyatidan kelib chiqib, ta’lim muassasasi bitiruvchisi egallashi lozim bo’lgan tayanch kompetentsiyalar(TK) nechta?

*a) 6


b) 5

c) 7


d) 11
50. «Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim» texnologiyasi muallifini aniqlang?

*a) Nazarova T.S

b) Lerner I.Ya

c) Bespalko V.P

d) Saidaxmedov N.S.
51. «GeoGebra»a qanday dastur?

*a) barcha darajalarda matematikani o’rganish uchun mo’ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko’’lab qo’llanmalarni to’ishingiz mumkin.

b) bu kimyo darslariga qo’shimcha Dastur virtual laboratoriya sifatida amalga oshiriladi. Bu yerda har bir kishi "‘rofessor" sifatida eng ajoyib tajribalarni o’tkazishi mumkin

c) bu o’qituvchilar va ta’lim olayotganlarga vaqt va manzilidan qat’iy nazar doimiy ravishda o’zaro aloqa qilish, bog’lanish imkoniyatini ta’minlaydigan dastur

d) yulduz osmonni o’rganish uchun mo’ljallangan. Unda o’quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko’rishlari, shuningdek, ular haqida ma’lumot olishlari mumkin
52. Pisa xalqaro dasturi nechanchi yildan o’z faoliyatini boshlagan?

*a) 2000


b) 2002

c) 2003


d) 2006
53. Pisa xalqaro dasturi bo’yicha har bir o’quvchining bilimi necha balli tizimda baholanadi?

*a) 1000


b) 100

c) 10


d) 5
54. 1995 yildan boshlab qaysi davlat maktab o’quvchilari halqaro matematika olimpiadalarida g’olib bo’lmoqdalar?

*a) Singapur

b) AQSH

c) Yaponiyad) Germaniya
55. Sipgapurda tushunchalarni o’rganish necha bosqichda olib boriladi?

*a) 3


b) 4

c) 2


d) 5
56. Analogiya bo’yicha tekshirish

*a) ikki bir–biriga o’xshaydigan ob’ektlardagi bir xilliklar, ularning shakllari va ular o’rtasidagi mantiqiy aloqadorlik.

b) so’rov varaqasi shaklida keltirilgan, savollar va fikr–mulohazalardan iborat bo’lgan dastlabki ma’lumotlar to’plash vositasi

c) bir–biriga qarama–qarshi bo’lgan) — ikki vaziyatdan, fikrdan, narsadan, imkoniyatdan birini tanlash yoki tanlashga majbur bo’lmoq.

d) ijtimoiy - siyosiy holatni baholash metodlarining to’g’riligini tekshirishning samarali vositasi
57. Smart sinfxonasi O’zbekistonda qachon o’rnatilgan?

*a) 2015 yil

b) 2013 yil

c) 2014 yil

d) 2016 yil
58. XXI asrda YuNESKO tashkiloti tomonidan e’lon qilingan ta’lim dasturlari qanday nomlanadi?

*a) “Butun hayot davomida o’rganish” , “Barcha uchun ta’lim”

b) “Butun hayot davomida o’rganish”

c) “Barcha uchun ta’lim”

d) Barcha bolalar uchun ta’lim”
59. “Har doim, har joyda va istalgan vaqtda” ta’lim olish imkonini beruvchi ta’lim

*a) Smart ta’lim

b) Oliy ta’lim

c) O’rta ta’lim

d) Boshlang’ich ta’lim
60. Keys metodini amalga oshirish bosqichlari nechta?

*a) 4


b) 5

c) 3


d) 2
61. Muammoni yechish bosqichlari qaysilar?

*a) muammoni shakllantirish, muammo ustida ishlash, muammoni yechish

b) muammoni shakllantirish, muammolarni kelishish, muammoni yechish

c) muammoni shakllantirish, muammoni kuzatish, muammo buyicha ma’ruza tayyorlash

d) muammoni shakllantirish, amaliy tahlil o’tkazish, muammo ustida ishlash, muammoni yechish
62. Singapur matematikasida tushunchalarni o’rgatishning 2 bosqichida......................................

*a) Yangi tushunchalarni simvollar yordamida ifodalaydilar

b) Yangi tushunchalarni yodlaydilar

c) Yangi simvollarni ifodalaydilar

d) Yangi so’zlarni simvollar yordamida ifodalaydilar
63. Singapur matematikasida tushunchalarni o’rgatishning 1 bosqichida.............

*a) Kiritilayotgan tushunchalarga oid faoliyat o’yinlarini o’ynaydilar

b) Kiritilayotgan tushunchalarga oid formulalarni o’rganadilar

c) faoliyat o’yinlarini o’ynaydilar

d) tushunchalarga oid ma’lumotlarni o’rganadilar
64. Singapur o’qituvchilari kuniga necha soatdan ishlaydilar?

*a) 10 – 12

b) 6 – 8

c) 7 – 9


d) 9-10
65. Hamkorlikda o’qitish texnologiyalari qaysi davlat olimlari tomonidan ishlab chiqilgan?

*a) AQSH


b) Angliya

c) Germaniya

d) Italiya
66. Hamkorlikda o’qitishning asosiy g’oyasi

*a) Birgalikda o’qish

b) Individual o’qish

c) Individual misol ishlash

d) Individual yodlash
67. Uchinchi turdagi muammolar qanday nomlanadi?

*a) Ritorik muammolar

b) Ritorik masalalar

c) Matnli masalalar

d) Matnli muammmolar
68. To’rtinchi turdagi muammolar qanday nomlanadi?

*a) Klassik muammolar

b) Klassik masalalar

c) Ritorik muammolar

d) Ritorik masalalar
69. Matematik obyektdagi narsalarning xossalari va ularning o’zaro munosabatlarini belgilovchi metod ……….. deyiladi.

*a) kuzatish

b) tajriba

c) taqqoslash

d) analiz
70. Matematik obyektdagi narsalarning xossalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni sun’iy ravishda qismlarga ajratish yoki ularni birlashtirish…….. metodi deyiladi.

*a) tajriba

b) sintez

c) taqqoslash

d) abstraksiyalash
71. “Keys-stadi” metodi qanday metod hisoblanadi ?

*a) Aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi

b) Muammoli ta’lim yondashuvlarining kuchsiz tomonlari

c) Yakka va guruhda ishlash

d) Muammoli ta’lim
72. Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodi nechanchi yili ishlab chiqilgan?

*a) 1976


b) 1678

c) 1989


d) 1897
73. Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

*a) SH.SHaran

b) P.Doya

c) Kalven

d) Venn
74. Evrestik degan so‘zning ma’nosi qanday?

*a) Savol javobga asosan ―topaman

b) masala yoki topshiriq

c) masala yoki topshiriq

d) Hosil qilingan yechim
75. Aqliy hujum qanday metod?

*a) Umumiy muammo bo‘yicha o‘quvchilarni ijodiyishga, o‘zaro muloqotga chorlash

b) Darslik bilan ishlash

c) o‘quvchilarni o‘zaro muloqotga chorlash

d) Umumlashtiradi va ularni tahlil qiladi
76. Juftliklarda ishlash metodi qanday metod ?

*a) Biror mavzu bo‘yicha yonma –yon o‘tirgan o‘quvchilarni o‘zaro muloqotga chorlash

b) Darslik bilan ishlash

c) Umumiy muammo bo‘yicha o‘quvchilarni ijodiyishga, o‘zaro muloqotga chorlash

d) Yakka holda fikr yuritish va fikrlarni umumlashtirish
77. Matematika fani bo‘yicha kognitiv kompetensiyalarni o‘z navbatida qaysi o‘quv harakatlari bo‘yicha ajratish maqsadga muvofiq bo‘ladi?

*a) Masala yechish; Asoslash va isbotlash; Muloqot; Munosabatlar; Tasvirlash.

b) Simmetriya va shaklalmashtirishlar

c) Ehtimollar nazariyasi tushunchalarini tushunish va ulardan foydalanish

d) Muloqot; Munosabatlar; Tasvirlash
78. Refleksiya deb nimaga aytiladi ?

*a) Zamonaviy pedagogikada inson o‘z faoliyati, hatti-harakati va ularning natijalarini tahlil qilishiga (o‘zini-o‘zi baholashig*a)

b) Masala yechish; Asoslash va isbotlash

c) Dars natijalarini baholash

d) Test-savol ko‘ririnishda beriladigan topshiriqlar
79. Tassavvur deb nimaga aytiladi?

*a) ob’ektiv olamning sub’ektiv obrazining ma’lum vaqt o‘tgandan keyin qayta tiklanish jarayoni

b) Mantiqiy bilish

c) ob’ektdagi narsa to‘g‘risida ma’lum bir matematik tushuncha

d) Matematik ob’ektdagi narsalarningasosiy xossalarni aks ettiruvchi tafakkur to‘plamasi
80. Kvadrat barcha tomonlari teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakdir. Ushbu ta’rif turini aniqlang.

*a) Klassifikatsion ta’rif

b) Real ta’rif

c) Genetik tari’f

d) Abstrakt ta’rif
81. To‘g‘ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo‘lgan jism konus deyiladi. Ushbu ta’rif turini aniqlang.

*a) Genetik tari’f

b) Abstrakt ta’rif

c) Real ta’rif

d) Klassifikatsion ta’rif
82. O‘qitishdagi ilmiy izlanish metodlari nechta?

*a) 7


b) 8

c) 6


d) 5
83. O‘rganilayotgan matematik ob’ektdagi narsalarning o‘xshash va farqli tomonlarini aniqlovchi metod qanday ataladi?

*a) Taqqoslash metodi

b) kuzatish

c) tajriba

d) tahlil
84. Noma’lumlardan ma’lumlarga tomon izlash metodi nima deyiladi?

*a) analiz

b) kuzatish

c) tajriba

d) tahlil
85. O‘rganilayotgan ob’ktdagi narsalarning xossalarini bir tomonlama xususiy holda fikrlash nima deyiladi?

*a) konkretlashtirish

b) analiz

c) kuzatish

d) tahlil
86. Evrestik metod bilan o‘qitish maktablarda asosan nechanchi asr boshlaridan boshlab qo‘llanila boshladi?

*a) XIX


b) XX

c) XVIII


d) XXI
87. Umumiy ma’lumotlarga tayanib ayrim yoki xususiy xulosa chiqarish nima deyiladi?

*a) deduksiya

b) Induksiya

c) analogiya

d) sintez
88. O‘xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish nima deyiladi?

*a) analogiya

b) deduksiya

c) Induksiya

d) sintez
89. Maktab matematika kursida teoremalarning nechta turi mavjud?

*a) 4


b) 3

c) 5


d) 6
90. "Agar uchburchakning biror tomoni katta bo‘lsa, u holda ana shu katta tomon qarshisida katta burchak yotadi". Ushbu teorema turini aniqlang .

*a) To‘g‘ri teorema

b) Teskari teorema

c) To‘g‘ri teoremaga qarama-qarshi teorema

d) Teskari teoremaga qarama-qarshi teorema
91. "Agar uchburchakning biror burchagi katta bo‘lsa, u holda ana shu katta burchak qarshisida katta tomon yotadi". Ushbu teorema turini aniqlang .

*a) Teskari teorema

b) To‘g‘ri teorema

c) To‘g‘ri teoremaga qarama-qarshi teorema

d) Teskari teoremaga qarama-qarshi teorema
92. Birinchi son 20% ga, ikkinchisi 30% ga orttirilsa, ularning ko’paytmasi necha foizga ortadi?

*a) 56


b) 60

c) 50


d) 65
93. Eski traktor maydonni 6 soatda,yangisi esa 4 soatda haydaydi. Shu maydonni 3 ta eski va 2 ta yangi traktor qancha vaqtda haydaydi?

*a) 1 sоаtda

b) 1,5 sоаtda

c) 2,5 sоаtda

d) 2 sоаtda
94. Bir kombayn daladagi hosilni 15 soatda, boshqasi esa shu hosilni 10 soatda olishi mumkin. Ikkala kombayn birgalikda hosilni qancha soatda yig’ib olishi mumkin?

*a) 6


b) 5,5

c) 7


d) 8
95. Hovuzdagi suv 2 quvur orqali chiqariladi. Birinchi quvur to’la hovuzni 30 minutda, ikkala quvur birgalikda uni 18 minutda bo’shatadi. Ikkinchi quvur to’la hovuzni necha minutda bo’shatadi?

*a) 45


b) 42

c) 48


d) 50
96. Matematika o’qitishda ilmiy izlanish metodlari:

*a) Tajriba va kuzatish, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash, konkretlashtirish, klassifikatsiyalash

b) Tajriba va kuzatish, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash, konkretlashtirish, klassifikatsiyalash, induksiya

c) Tajriba va kuzatish, taqqoslash, deduksiya, umumlashtirish, abstraksiyalash, konkretlashtirish, klassifikatsiyalash

d) Tajriba va kuzatish, induksiya, deduksiya, umumlashtirish, abstraksiyalash, konkretlashtirish, klassifikatsiyalash
97. O’quvchilarning ta’lim tayyorgarligi darajasini baholashning reyting tizimi qanday nazorat turlaridan iborat?

*a) Oraliq nazorat, joriy nazorat, ijodiy faollik nazorat, bosqichli nazorat, yakuniy nazorat

b) Oraliq nazorat, ijodiy faollik nazorat, bosqichli nazorat, yakuniy nazorat

c) Oraliq nazorat, joriy nazorat, ijodiy faollik nazorat, bosqichli nazorat

d) Oraliq nazorat, joriy nazorat, bosqichli nazorat, yakuniy nazorat
98. “Test” atamasi birinchi marta kim tomonidan kiritilgan?

*a) J. Kettel

b) K. Ushuninskiy

c) L. Tolstoy

d) Y. Komenskiy
99. Abu Ali Ibn Sino «Ash-SHifo» kitobidagi natural sonlar ustida bajarilgan arifmetik amallarni va kvadratga ko’tarish amalining to’g’riligini qaysi raqam yordamida tekshirish usulini o’ylab topgan?

*a) 9


b) 7

c) 5


d) 6
100. N’yuton binomi yoyilmasini istalgan n natural son uchun isbotlagan alloma?

*a) Nasriddin Al-Tusiy

b) Abu Ali Ibn Sino

c) Umar Xayyom

d) Abu Rayxon Beruniy
101. O’zining “Zij”kitobida bir gradusning sinusini hisoblash uchun alohida risola yozgan alloma?

*a) Mirzo Ulug’bek

b) Abu Rayxon Beruniy

c) Umar Xayyom

d) Abu Ali Ibn Sino
102. “Aylana haqida risola” kitobi muallifi?

*a) G’iyosiddin Jamshid Al-Koshiy

b) Abu Ali Ibn Sino

c) Umar Xayyom

d) Mirzo Ulug’bek
103. “Evklidning qiyin postulotlariga sharhlar” asarini muallifi kim

*a) Umar Xayyom

b) Arximed

c) Beruniy

d) Tusiy
104. Auditoriyadagi 30 talabadan 3 ta faol talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

*a) 24360

b) 32789

c) 18675


d) 25860
105. Guruhdagi 30 talabadan tanlovda ishtirok etish uchun 5 talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

*a) 144306

b) 123569

c) 23178


d) 204367
106. 30 tatalabadan 25 tasi matematikadan, 23 tasi iqtisod fanidan yozma ishni ijobiy bahoga topshirdi. 3 ta talaba ikkala fan bo‘yicha salbiy bahooldi. Nechta talaba yozma ishdan salbiy baho olgan?

*a) 9


b) 8

c) 6


d) 4
107. A qishloqdan B qishloqqa 5 ta yo‘l olib boradi, B qishloqdan C qishloqqa esa 2 ta yo‘l olib boradi. A qishloqdan C qishloqqa B qishloq orqali necha xil usul bilan borsa bo‘ladi?

*a) 10


b) 12

c) 8


d) 9
108. y=x2+1 parabolava y=x+3 to‘g‘ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

*a) 4,5


b) 4,8

c) 6


d) 5
109. Agar uchburchakning asosi 20% uzaytirilib, balandligi 20% kiskartirilsa, uning yuzi kanday uzgaradi?

*a) 4 % ga kamayadi

b) 4 % ga ko’payadi

c) o’zgarmaydi

d) 2 % ga kamayadi


1

Профилактик ишлар йўналишининг асосий вазифалари нималардан иборатлиги қайси бандларда кўрсатилган?

Шахс камолоти ва интеллектуал тараққиёт бўсағасида вужудга келадиган психологик бузилиш ва нуқсонларни олдини олиш.

2

Пиходиагности

ка ишининг мазмуни қайси бандларда тўғри ифода этилган?

Ўқувчиларнинг психологик хусусиятлари, қизи-қишлари, майллари кабиларни аниқлаш.

4

Психикага тўғри таъриф берилган қаторни аниқланг?

Олий нерв фаолиятининг обьектив оламга реал кўрсатадиган Таъсирларнинг йўналтирилганлиги, инсон хулқининг обьектида бўлган реакциясига психика деб аталади.

4


Шахс активлигининг манбаи нима?

Мотив ва эҳтиёжлар

5


Социометрия методини биринчи бўлиб қайси олим ишлаб чиққан?

Дж. Морено.

6

Ёш даврлар психологияси фанининг предмети қайси таърифда тўғри келтирилган?


Турли ёшдаги одамларни онто

генезда (туғилган

дан то умрининг охиригача психик ривожланиш жараёнини, шахс

нинг шаклланиш

ҳамда ўзаро муносабати қонуниятини ўрганади.

7

Илк болалик даври неча ёш ҳисобланади?

Инсон темпераментини қайси ёшдан бошлаб аниқлаш мумкин?1-3 ёш.


8


Энг жўшқин ҳиссиётларга бой давр қайси давр?

Ўсмирлик
Инсон темпераментини қайси ёшдан бошлаб аниқлаш мумкин?

Чақалоқлик давридан

9

Ўсмир ҳулк атворини ўрганишда қайси методдан фойдаланилади?

Барчасидан

10

Ўқиш фаолияти қайси даврларда амалга ошади?

Ўсмирлик, ўспиринлик

11

Темперамент неча типга бўлинади?

4 тага.

12

Инсонни туғилганидан то умрининг охиригача бўлган даври нима деб аталади?

Онтогонез13

Инсон шахсининг шаклланишига таъсир қилувчи омиллар?

Ирсият, ижтимоий муҳит,таълим тарбия


14

Билиш жараёнлари қайси даврдан ривожланади?

Чақалоқлик15

Қайси фаолият тури билиш жараёнларини ривожлантиради

Ўйин. Ўқиш.

Меҳнат


16

Гуруҳлар неча кишигача бўлиши мумкин?

2 киши

17

Мулоқот деб нимага айтилади?


Кишилар ўртасидаги ўзаро алоқа ўрнатилиш ва ривожланиш жараёни.

18

Ижтимоий психологияда психологик таъсирнинг неча воситаси бор?

3 воситаси

19


Вербал таъсир деб нимага айтилади?


Сўз ва нутқимиз орқали кўрсатадиган таъсиримизга.20

Темпераментнинг таърифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган?Шахс фаолияти ва хулқининг динамик (ўзгурувчан) ва эмоционал ҳиссиёт томонларини характерловчи хусусиятлар мажмуаси

21

Характернинг таърифи қайси жавобда тўғри келтирилган?


Шахсдаги шундай психологик субьектив муносабатлар мажмуаси, улар унинг борлиққа, одамларга предметли фаолиятга ҳамда ўз-ўзига муносабатини ифодалайди

22

Инсонда қайси эҳтиёж тури узоқ муддат қонди-рилмаса у ҳалок бўлади ёки наслини давом эттиришдан маҳрум бўлади?

Моддий эҳтиёж

23

Диққатнинг қайси тури ўқув материалини ўзлаштиришда ижобий роль ўйнайди?

Ихтиёрийдан сўнги тури

24

Ўқувчи дарсда ўз диққатини аввал ўқитувчига сўнгра доскага кейин партага ва яна ўқитувчига қаратди, айтингчи бу ерда диққатнинг қайси характерли хусусияти намоён бўлади?

Диққатнинг кўчиши.


25

Қуйидаги жавобларнинг қайси бирида сезгининг таърифи тўғри берилган?


Сезги шундай билиш жараёнидирки у моддий қўзғатувчиларнинг ташқи рецепторларига таъсир этиши натижасида моддий оламдаги нарса ва ҳодисаларнинг айрим хусусиятларини, организм ички ҳолатини акс эттиришдан иборатдир.


26

Эсда олиб қолишнинг асосий шарти нима?

Такрорлаш


27

Кишиларнинг хотирасидаги фарқ асосан хотира кучида ифодаланади, хотиранинг кучли ёки кучсиз бўлиши эсда қолдириш ва эсдан чиқариб қўйишнинг тезлик даражасига қараб аниқланади? Айтингчи қуйидаги, хотира типининг қайси бири кучли?

Тез-секин

28

Куйидаги жавоблардан қайси бирида тафаккурнинг таърифини тўғри ифода этади?


Тафаккур алоҳида жараён эмас, балки хотира образларининг оддий бирикмасидир.


29

Тафаккурда акс этган бир туркум нарсаларнинг ўхшаш муҳим белгилари, шу нарсалар тўғрисида битта тушунча қилиб фикран бирлаштириш, бу тафаккурнинг қайси жараёнига тааллуқли?

Анализ ва синтезга

30

Куйидаги жавобларнинг қайси бирида хаёл таърифи тўлиқ берилган?


Хаёл ёки фантазия, тафаккур каби фақат инсонларгагина хос бўлган билиш жараёнидир.


31

Ўқувчи берилган масалани узоқ ҳаракатдан кейин зўр бериш орқали ечди, натижада ғоят завқланиб кетди, айтингчи ўқувчининг бу ҳолати ҳиссиётнинг қайси турига таълуқли?


Интелектуал (ақлий)


32

Кўникма ва малаканинг фарқи борми?


Кўникма ва малака бир биридан фарқ қилади

33

Темперамент терминига ким асос солган?

Гален.


34

Ўқувчингиз қувноқ, кайфияти тез ўзгарадиган, тиниб тинчимас, қизиқувчанлиги барқарор, бошлаган ишини турли йўллар билан бажара оладиган чаққон бола, айтингчи бу бола қайси темперамент типига киради?

Сангвиник.35

Ўзи ниҳоятда оғир, ювош, бамайлихотир ҳаракатлари салмоқли, босиқлик билан иш бошлайди, бошлаган ишини охирига етказади, айтингчи бу боланинг темперамент типини аниқланг?

Флегматик


37

Талаба чаққон, ниҳоятда ҳаракатчан ва жаҳли тез, қўпол, қизиқиши барқарор, қатъий, бошлаган ишини тўғридан тўғри бажаридиган, паст келишни хоҳламайдиган бола, айтингчи бу болада қайси темперамент типи устун?

Холерик

38

Ўқувчи суст, бўшашган, инжиқ, хафагарчиликка бардош беролмайдиган, бошлаган ишида қийинчиликка дуч келса охирига етказмайдиган, уятчан, ҳиссиётли бола, айтингчи бу бола қайси темперамент типига киради?

Меланхолик


39

Айтингчи, қорни очлик, чанқашни, кўнгил айнишини сезиш қуйидаги сезги турларининг қайси бирига таълуқли?

Туйиш.


40

Куйидаги жавобларнинг қайси бирида Қобилият тушунчаси тўғри берилган

Қобилиятлар шахснинг мазкур фаолиятини, муваффақиятли амалга ошириш шарти ҳисоб-ланган ва бунинг учун зарур билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш динамикасида юзага чиқа-диган фарқларда намоён бўладиган индивидуал психологик хусусиятдир

41

Ўқитиш жараёнида ички мотивация деганда нимани тушунасиз?

ўқув жараёнида диққатни тортиш, ички туйғу, истак, интилиш, эҳтиёж ва заруриятни шакллантириш.


42

Диққатни тақсимлаш қобилияти қандай қобилият?

Бир вақтнинг ўзида бир неча обьектга ўз муносабатларини билдира олиш қобилиятидир

43

Психик жараённинг турлари қайсилар

Сезги, идрок, диққат, хотира, тафаккур, нутқ, хаёл

44

Психология фанининг илмий тадқиқот методлари қайсилар?

Кузатиш, сухбат эксперимент, биография, анкета, тест усуллари

45

Шахс деганда нимани тушунасиз?

Шахс деганда маьлум бир жамият аьзоси, шу жамият аьзолари билан ижтимоий ва онгли муносабатга киришадиган одамни тушунилади

46

Диққат деб нимага айтилади?

Диққат руҳий ҳаётимизнинг шундай ягона бир эшигидир, онгимизга кирадиган нарсаларнинг барчаси шу эшик орқали ўтади.

47

Психологик маслаҳат ишларининг асосий мазмуни нимада?


Таълим, тараққиёт, тарбия, касб танлаш, турмуш қуриш, ўзаро муносабат, муомала ва мулоқот, маслак, дунёқараш, қобилият ва иқтидор муаммолари юзасидан индивидуал, руҳий тарзда маслаҳатлар уюштириш ва кўрсатмалар бериш.

48

Болани тарбиялашда қандай жазодан фойдаланиш маъқул?


Боланинг психологик ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда жазолаш.


49

Болаларнинг ёш сензетивликлари нима сабабдан кўпинча қўлдан бой берилади?

Барчаси тўғри

50

Инсоннинг индивидуал типологик хусусиятлари деганда нимани тушунасиз?

Характер, қобилият, темперамент3-МАВЗУСавол

Тўғри жавоб

1

Математиктушунча-

Математикобъектдагинарсаларнингасосийхоссалариниаксэттирувчитафаккурформасигаматематиктушунчадейилади

2

Таърифбу:

Қаралаётгантушунчаларнибошқалариданфарқлашга, фангакиритилганянгитерминмазмуниниойдинлаштиришгаимконберувчимантиқийусул

3

Методбу-

грекчасўзбўлиб, “йўлкўрсатиш” демакдир

4

Математикаўқитишдаилмийизланишметодлари:

Тажрибавакўзатиш, таққослаш, анализвасинтез, умумлаштириш, абстраксиялаш, конкретлаштириш, классификациялаш

5

Индукциянечахилбўлади?

3

6

Тушунчаларнингтаърифинечтатурга бўлинади?

3

7

  1. Ушбу тўғрибурчаклиучбурчакнингбиркатетиатрофидаайланишданҳосилбўлганжисмни конус дейилади;

  2. тенгёнлитрапециянингбаландлигиатрофидаайланишданҳосилбўлганжисмникесик конус дейилади;

  3. доиранингдиаметриатрофидаайланишиданҳосилбўлганжисм шар дейилади.

таърифлар қайси таъриф турларига эга.

Генетик таъриф

8

........................... Бунда таърифкўринишдаолинганконкретмисолванамуналарёрдамидатушунтирилмасданкиритилган

Абстрактив – дедуктивйўл

9

Геометрия курсидагиаксиомаларсистемасиасосанқуйидаги ..... талабгажавобберишикерак

3

10

Мактаб геометрия курсиданечта аксиомаларсистемасимавжуд

5

10-мавзу: Математикаданностандартвамураккаб

масалаларниечишметодикасиSavol

Тўғри жавоб

1

M (3; 2) нуқтаданy=x+1 тўғричизиққачабўлганэнгқисқамасофанитопинг.

1,5

2

y=2х8+5х3функсияниҳосиласинитопинг?

16х2-15х

3

Тўғритўртбурчакнингпериметри 25,8 дм, бўйи энидан 4,2 дмгаузун. Шутўғритўртбурчакнингюзинитопинг.

371,925 дм2

4

Ўғилотасиданучмартаёш. Отаси 37 ёшдалигидаўғли 3 ёшбўлган. Ҳозирҳарбиринечаёшда?

18 ёш, 51 ёш

5

41582637 қуйидагисонларданқайсибиригақолдиқсизбўлинади?

9

6

Биринчи сон 20% га, иккинчиси 30% га орттирилса, уларнинг кўпайтмаси неча фоизга ортади?

56

7

21000 ни 7 га бўлгандақандайқолдиққолади?

1

8

20082008–20062006ифоданингохиргирақаминеча?

2

9


Мунтазамкўпбурчакнингичкибурчаги600гатенг. Унингнечтатомонибор?

4Boymatova E’zoza Toxirjonovna  |  Chiqish

O`zbekiston respublikasi Xalq ta`limi vazirligi
TEST DASTURITest sinovi natijalari

Test sinovi natijalari


#

Fan

Blok

Savollar soni

Maksimal ball

To`g`ri javoblar

Noto`g`ri javoblar

Natija

1

Matematika

4-Блок

38

38

34

4

34

2

2.3 (FO') Amaliy xorijiy til

4-Блок

4

4

4

0

4

3

1.2 (FO') Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning huquqiy-me'yoriy hujjatlari

4-Блок

2

2

1

1

1

4

3.1 (FO') Ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

4-Блок

3

3

1

2

1

5

2.1 (FO') Ta'lim-tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi

4-Блок

5

5

5

0

5

6

3.2 (FO') Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalar

4-Блок

3

3

3

0

3

7

2.2 (FO') O'quv faoliyatini boshqarish psixologiyasi

4-Блок

3

3

1

2

1

8

1.1 (FO') O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimining isloh qilinishi

4-Блок

2

2

2

0

2

Jami

60

60

51

9

51


Siz to`plagan ball: 51


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling