Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet2/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
10-variant
O‘zbekistonda 2019 yil .....

«Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi?

Oliy Majlis

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta`lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 15 martda

Quyidagilardan “huquqlarda tenglashish” ma`nosini bildiruvchi atamani toping?

Emansipatsiya

Pedagogik faoliyatning samarali bо‘lishi uchun о‘qituvchiga zarur bо‘lgan pedagogik qobiliyat turlarini aniqlang?

didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashkilotchilik, obrо‘ga egalik, kommunikativ, diqqatni taqsimlash, kelajakni kо‘ra bilish, konstruktiv

Ta’lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari nimalardan iborat?

ta’lim-tarbiya maqsadlari, ta’lim-tarbiya mazmuni, ta’lim-tarbiya metodlari, ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari, ta’lim-tarbiya vositalari, ta’lim-tarbiya natijalari

Hamkorlik ta’limini qо‘llashda ta’lim oluvchilar qanday shakllarda ta’lim oladi?

jamoada, kichik guruhda, juftlikda

Yaponiyada о‘quv mashg‘ulotlardan qaysi oydan boshlanadi?

Aprel

Ta’lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, о‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim bu...........?

shaxsga yо‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi

Kichik maktab yoshining yetakchi faoliyati?

o‘yin

7 yosh inqirozi xususiyatlari:

bola rejimining о‘zgarishi, о‘z xarakterini namoyish etishi, faoliyat jarayoniga nisatan munosabatning ortishi

Qobiliyat turlari?

umumiy va maxsus

…. you speak English?

Do

I ……… a big family

have got

. …………… a car on the road.

there is

His nephew …….. in the hospital.

works

Microsoft Word – bu:

Matn muharriri

Microsoft Excel – bu:

Jadval muharriri

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

2.bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi?

Порядок

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=


Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga video materiallarni qo`yish mumkin?

Вставка

UNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiyaga berilgan ta`rifini toping:

Pedagogik texnologiya - bu o`z oldiga ta`lim shakllarini optimallashtirish masalasini qo`yuvchi, texnika va inson imkoniyatlarini va ularning o`zaro munosabatlarini hisobga olib o`qitish va bilimlarni o`zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo`llash va belgilashning tizimli yondashuvidir;

Keys metodini amalga oshirish bosqichlari nechta?

4

2021- yilda o`tkaziladigan PISA tadqiqotlarida qaysi fanga katta urg`u beriladi?

Matematika;

Kompetentlikning uchinchi darajasini aniqlang.

Matematik modellashtirish,mantiqiy fikrlash,umumlashtirish va intuitsiya

Matematik xulosa chiqarishning qanday turi mavjud?

Induksiya, deduksiya

Hamkorlikda o`qitishning asosiy g`oyasi…

birgalikda o`qish

Adaptiv metod

qaror oldin qabul qilingan qarorga o`xshash qabul qilinadi

Alfabank 1 dollarni 3000 tinor (shartli pul birligi)ga almashtirib beradi va qancha pulni amlashtirib berganidan qat`iy nazar 7000 tinor pulni xizmati ko`rsatgani, ya`ni almashtirib bergani uchun olib qoladi. Bettabank esa 1 dollarni 3020 tinorga almashtirib beradi va 1 dollar pulni xizmat ko`rsatgani uchun olib qoladi. Sayohatchi bu banklarda ma`lum miqdordagi pulini almashtirish - uning uchun farqi yo`qligini aniqladi. U qancha pul almashtirmoqchi bo`lgan? (PISA topshiriqlaridan)

60400 dollar

Matematika fanini o`qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping.

umumta`limiy,tarbiyaviy ,amaliy

Taqqoslash – bu …

o`byektni o`xshashlik va farqlarni umumlashtirish orqali o`rganish

5-синф математика фани дастурига қандай ўзгартиришлар киритилган?

Барча бандлардаги жавоблар тўғри

Ta`lim olishga undov, o`quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish, mavzuni dolzarblashtirish, mavzuga oid muammoni vaziyatni keltirib chiqarish darsning qaysi boqqichida bajariladi?

Yangi mavzuning bayoni;

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to`g`ri, qolganlari o`zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.

160º

Keys metodini qo`llash bosqichlari qaysi bandda to`g`ri ketma-ketlikda berilgan?

1. Topshiriq bilan tanishuv; 2. Asosiy muammoni aniqlash va o`rganish; 3. G`oyalarni yig`ish va muqobil yechimlarni izlash; 4. Muqobil yechimlar taqdimoti, tahlil va baholash; 5. Keys yechimi va tavsiyalar.

XXI asrda YuNESKO tashkiloti tomonidan e`lon qilingan ta`lim dasturlari qanday nomlanadi?

“Barcha uchun ta`lim”

… so`zi grekcha so`z bo`lib, uning lug`aviy ma`nosi “qarab chiqaman” yoki “o`ylab ko`raman” demakdir.Nuqtalar o`rniga to`g`ri so`zni qo`ying.

teorema

Умумий ўрта таълимнинг малака талаблари қандай талаблардан иборат?

1.умумтаълим фанлари бўйича таълим мазмунининг мажбурий минимуми ва якуний мақсадларига, ўқув юкламалари ҳажмига ҳамда таълим сифатига қўйиладиган талаблардан

Qaysi o`quv maqsadida shaxsiy fazilatlar, axloqiy sifatlar, ma`naviy dunyoqarash va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

ta`limiy;

Darsga berilgan ta`riflarni to`g`risini toping.

2.mantiqiy tugallangan,mazmuni mantiqan butun, vaqt bilan chegaralangan o`quv tarbiyaviy jarayon;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Kundalik amaliyotda hujjatlar bilan ishlash»

Axborot bilan ishlash

Dengiz suvi tarkibida 5% tuz bor. Tarkibida 2% tuz bo`lgan aralashma hosil qilish uchun 80 kg dengiz suviga qancha miqdordagi toza suv qo`shish kerak?

120 kg

Ko`rgazmalilik prinsipi deb nimaga aytiladi?

matematikani o`qitish jarayonida o`qituvchi amal qiladigan didaktiv prinsip tushuniladi

Matematik ob`ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?

Kuzatish

Darsdan tashqari ishlarning davomiyligiga ko`ra nechta turi bor va ular qaysilar?

3ta: qisqa muddatli,mavsumiy,yillik

Keys-stadi so`zining ma`nosi nima?

Inglizcha-aniq vaziyatlarni o`rganish

O`qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping.

Dialog, monolog.

Bitta to`g`ri chiziqqa perpendikulyar to`g`ri chiziqlarning fazoda o`zaro joylashuvi haqida nima deyish mumkin?

kesishadi va parallel bo`ladi.

“Berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o`qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko`rinishlarda tasvirlay oladi” talabi qaysi komptensiyaga tegishli?

Matematika faniga oid umumiy kompetensiyaga

Qaysi usul o`quv materiallarini o`quvchilarga yetkazish va uning muvaffaqiyatli idrok qilinishini ta`minlashga xizmat qiladi?

Умумий ўрта таълимнинг малака талаблари нималардан ташкил топади?билим, кўникма, малака, компетенция

Nechanchi yilda O`zbekistonda PISA dasturi tadqiqotlari o`tkaziladi?

2021- yilda;

Билим — ...

ўрганилган маълумотларни эслаб қолиш ва қайта тушунтириб бериш

1 gektar necha m2 ga teng?

10000

Muayyan tizimnining ichki tuzulishiga yangilik kiritishga yo`naltirilgan faoliyat qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

Ta`lim (o`qitish) jarayonining yuksak mahorat, san`at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

ta`lim texnologiyasi

Singapurda tushunchalarni o`rganish necha bosqichda olib boriladi?

3

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

o`rgatuvchi;

24; -12; 6; ... cheksiz geometrik progressiyaning barcha hadlari yig`indisini toping.

16


3-variant


“Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli?Sun Szin

O‘zbekistonda 2019 yil .....

«Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»

Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar o‘z vakolati doirasida qanday me`yoriy huquqiy hujjat chiqaradilar?

buyruqlar va qarorlar

O‘zbekiston Respublikasi “Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi?

1.Fuqarolarga ta`lim-tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta`minlash

Bilim, kо‘nikma, malakavamuayyanahloqiysifatlarniо‘zlashtirishyо‘lidagiо‘zaroharakatlarinitashkiletishgaasoslanuvchita’limbu........?

interfaol ta’lim

Ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida о‘qitish va о‘zlashtirish jarayonini inson va texnika imkoniyatlari hamda ularning о‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda yaratish, tatbiq etish va aniqlash tizimidir. Ushbu pedagogik texnologiyaga kim tomondan ta’rif berilgan?

YUNESKO

Janubiy Koreyada boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil etadi?

6 yil majburiy va bepul

Hamkorlik ta’limini qо‘llashda ta’lim oluvchilar qanday shakllarda ta’lim oladi?

jamoada, kichik guruhda, juftlikda

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib, “yо‘l”, “bilish yо‘li” degan ma’noni anglatadi

Psixologiyada umum qabul qilingan yosh davrlari ketma ketligini aniqlang:

chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, о‘smirlik, ilk о‘spirinlik, о‘spirinlik, yoshlik, yetukliq, qarilik

Inson о‘z harakatlarini ongli boshqara olishi bu?

iroda

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga kо‘ra о‘qituvchining eng muhim shaxsiy va kasbiy sifati bu?

bolalarni sevish

Make up a sentence hasn’t / Susan / a phone / got / mobile.

Susan hasn’t got a mobile phone

He has …….. at 7 o’clock in the morning.

breakfast

What time is it?

It’s half past four

His nephew …….. in the hospital.

works

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

www.uzedu.uz

Microsoft Word dasturida yaratilgan hujjatlarga sahifa raqamini qo`yish qanday amalga oshiriladi?

Вставка →Номер страница

WWW nima?

Har hil kirish nuqtalari bilan tarmoq resurslariga kirish imkoniyatini beruvchi, gipermatn

О‘quv jarayonida kompyuterlar asosan quyidagicha foydalanilmoqda…

passiv, faol, interfaol

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari

Uzunligi 400 mbo`lganpoezd 30 sekundda 500 muzunlikdagitunneldano`tdi. Poezd tezligini toping.

30 m / sek

Nechanchi yilda O`zbekistonda PISA dasturi tadqiqotlari o`tkaziladi?

2021- yilda;

Xaridormavsumpaytidanarxi 750 mingso`mbo`lganqishkiko`ylakniarzonnarxlardasotishpaytidachegirmanarxida 300 mingso`mgasotiboldi. Xaridor necha foiz mablag`ini iqtisod qilgan?

60%

“Берилган сонларни ва энг содда касрларни ўқийди, ёзади, таққослай олади, тартибга солиб, турли кўринишларда тасвирлай олади” талаби қайси комптенцияга тегишли?

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling