Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet3/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Математика фанига оид умумий компетенцияга

Qaysi o`quv maqsadida qobiliyatlar, maxsus malaka va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

rivojlantiruvchi

Matematikani qo`llash mumkin bo`lgan hayotiy vaziyatlar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

Muayyan tizimnining ichki tuzulishiga yangilik kiritishga yo`naltirilgan faoliyat qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

Katetlarining nisbati 3:2 kabi bo`lgan tog`ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan 3 ga ko`p bo`lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping.

3,6

1:5 masshtabda detalning uzunligi 2,1 sm ga teng. 1:3,5 masshtabda bu detalning uzunligi nimaga teng bo`ladi?

3

“Текисликда фигураларнинг хоссалари, геометрик алмаштиришлар, вектор ва координаталар усулларидан фойдаланиб масалаларни еча олади, содда тасдиқларни исботлай олади” талаби қайси стандарт даражасига тегишли?

А2

Математика фанига оид когнетив компетенциялар нима?

Фанга оид ижодий фикрлаш лаёқати

Savatda 10 dona olma va 20 dona shaftoli bor bo`lsa 1 dona mevani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

30

Педагогик технология деганда нимани тушунасиз?

Режалаштирилган таълим натижаларига, ўқувчилар томонидан энг самарали равишда эришишларига кафолат берадиган педагогик жараённи лойиҳалаштирадиган педагогика фани йўналиши

Таянч компетенцияларни шакллантиришда қайси методлардан фойдаланиш тавсия этилади?

Кичик гуруҳларда ишлаш, муаммоли вазият, ақлий ҳужум каби ўқув чилар фаоллигини оширадиган методлар

Asosiy ta`lim dasturlarining majburiy minimal mazmuni hajmi va o`quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo`yilgan talablar majmui qanday nomlanadi?

davlat ta`lim standarti

Kompetentlikning ikkinchi darajasini aniqlang.

Muammoni hal qilish uchun zarur bo`lgan aloqalar va integratsiya

Singapurda tushunchalarni o`rganish necha bosqichda olib boriladi?

3

“Xalq ta`limi tizimida ta`lim sifatini baholash sohasida xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qaror qabul qilingan sanani ko`rsating.

2018 yil 8-dekabr № 997

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Jamiyatda sodir bo`layotgan hodisalar, voqealar va jarayonlarga faol ishtirok etish»

Ijtimoiy faol fuqarolik;

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda qaysi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi?

Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, aqliy hujum kabi o`quv chilar faolligini oshiradigan metodlar

Qavariqbeshburchakburchaklaridanikkitasito`g`ri, qolganlario`zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakningkattaburchaginitoping.

160º

Darsda o`rganilgan mazmunning mantiqiy davomi va o`quvchilarning mustaqil bilim olish omili nima?

uy ishlari

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo`yicha nechanchi sinf o`quvchilari orasida o`tkaziladi?

4- va 8- sinf

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Matematik muammolar va o`rganilgan vaziyatlarda bilishning asosiy metodlaridan (tahlil, sintez, o`xshashlik, umumlashtirish va tasniflash) foydalanish"

Kognitiv kompetensiyalar;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Kundalik faoliyatda turli shakllar, modellar, chizmalar, grafikalar va jadvallardan foydalanish»

Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish va ulardan foydalanish;

Kognitiv kompetensiya bu-….

o`quvchining shaxsiy ijodiy fikrlash kompetensiyasi

Adaptiv metod

qaror oldin qabul qilingan qarorga o`xshash qabul qilinadi

Bir xil sondagi ikki g`ildirakli va uch g`ildirakli velosipedlar bolalar o`yinchoq do`konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g`ildiraklari umumiy soni qancha bo`lishi mumkin? (PISA topshiriqlaridan)

25;

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor?

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kognitiv kompetensiyalar.

Математика фанига оид қандай компетенциялар бор?

Умумий ва когнитив

“Ностандарт математик ҳолатларда классификация, анализ, синтез, аналогия, умумлаштириш, дедукция ва индукция усулларидан фойдалана олади” талаби қайси компетенцияга тегиши?

Математика фанига оид когнетив компетенцияга

Muntazam uchburchakni perimetri va yuzasi bir xil son bilan ifodalansa, uning balandligini toping.

6

Ta`lim olishga undov, o`quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish, mavzuni dolzarblashtirish, mavzuga oid muammoni vaziyatni keltirib chiqarish darsning qaysi boqqichida bajariladi?

Yangi mavzuning bayoni;

Методнинг интерфаоллик даражаси деганда нима тушунилади?

Турли методлардан фойдаланиш даражаси

Bilim bu..........

o`rganilgan ma`lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

Tizim strukturasi nimadan iborat?

muhim elementlar, nomuhim elementlar

Auditoriyadagi 30 talabadan 3ta faol talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin.

24360

Когнитив компетенция нима?

Шахснинг мустақил ижодий фикрлаш компетенцияси

What time is it? – 15.45It is a quarter to four

- Good bye! - ………..

See you

I have got three white ……. .

rubbers

What do you do?

I’m a nurse

Microsoft Excel – bu:

Jadval muharriri

Bluetooth - bu …

100 metrgacha bо‘lgan masofada qurilmalar orasida simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Ispring Quiz Maker dasturida test bazasini sozlash qaysi buyruq orqali bajariladi?

Настройка

Ispring Quiz Maker dasturida necha turdagi test tuzish mumkin?

11 ta

Hozirgi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan nechta yо‘nalishda foydalanilmoqda?

4 ta

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Xalqning tarixiy, ma`naviy va madaniy merosini bilish va saqlash va jamiyatda o`rnatilgan axloqiy me`yorlarga hurmat".

Milliy va umummadaniy;

Умумий ўрта таълимнинг малака талаблари қандай талаблардан иборат?

умумтаълим фанлари бўйича таълим мазмунининг мажбурий минимуми ва якуний мақсадларига, ўқув юкламалари ҳажмига ҳамда таълим сифатига қўйиладиган талаблардан

Кўникма — ...

ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш

Ўрганилган математик тушунчалар ва алгоритмларни ўқув жараёни ҳамда кундалик вазиятларда қўллай олиш қайси компетенция элементига киради?

Таянч компетенция

Bilim – bu …

Inson ongida nazariy fakt, qonun va tushunchalar ko`rinishida aks etgan bilish faoliyati natijalari,

Matematikani qo`llash mumkin bo`lgan hayotiy vaziyatlar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

Tekisliklarning parallellik alomatini ko`rsating.

Agar birinchi tekislikda yotuvchi ikkita kesishuvchi to`g`ri chiziq ikkinchi tekislikda yotgan ikkita kesishuvchi to`g`ri chiziqlarga mos ravishda parallel bo`lsa, bu tekisliklar o`zaro parallel bo`ladi.

2021- yildao`tkaziladiganPISAtadqiqotlaridaqaysifangakattaurg`uberiladi?

Matematika;

Fudji tog`iga ko`tarilish. Yaponiyadagi Fudji tog`i “uyqudagi” vulkani bilan mashhur tog` hisoblanadi. Fudji tog`i faqat 1 iyuldan 27 avgustgacha bo`lgan davrda odamlar uchun ochiq. Taxminan 200 ming kishi hozirgi vaqtda Fudji tog`iga chiqmoqda. O`rtacha har kuni Fudji tog`iga qancha odam ko`tariladi? 60400

Klaster metodi qanday metod?pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo`lib, u ta`lim oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) lar xususida erkin, ochiq o`ylash va fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi

Matematika ob`ektdagi narsalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metod nima deyiladi

kuzatish

Abu Rayxon Beruniy nechanchi yillarda yashagan?

973–1048

TALIS qanday dastur?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o`rta ta`lim muassasalarida o`qitish va ta`lim olish muhitini hamda o`qituvchilarning ish sharoitlarini o`rganish dasturi.

O`qituvchining ko`rsatmasi asosida o`quvchilar tomonidan bajariladigan majburiy o`qitish shakli nima?

uy ishlari

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Fikrini yozma va og`zaki shaklda ifodalash va savolga mantiqan to`g`ri javob berish”

Kommunikativ;

Smart sinfxonasi O`zbekistonda qachon o`rnatilgan?

2015

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Natual, butun va ratsional sonlarni o`qish, yozish, taqqoslash, tartiblash va turli shakllarda ifodalash»

Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar;

Adaptiv metod

qaror oldin qabul qilingan qarorga o`xshash qabul qilinadi

Математика фанига оид умумий компетенциялар нима?

Шакллантирилиши лозим бўлган фан мазмунига оид компетенциялари

Quyidagilarning qay biri pedagogik texnologiyalarning o`ziga xos xususiyati hisoblanmaydi?

o`quv jarayonining qaytarilmasligi;

Компетенция - ...

мавжуд билим, кўникма ва малакаларни кундалик фаолиятда қўллай олиш қобилияти

STEAM – so`zining bosh harflari qaysi fanlar nomi bilan bog`liq?

tabiiy fanlar,texnologiya,muxandislik,san`at,matematika

PISA tadqiqotlarida matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

3- daraja;

Matematika o`qitishni ilmiy izlanishni metodini ko`rsating.

Analiz va sintez

Tayanch kompetensiyalar nechta?

6

Keys metodini qo`llash bosqichlari qaysi bandda to`g`ri ketma-ketlikda berilgan?

1. Topshiriq bilan tanishuv; 2. Asosiy muammoni aniqlash va o`rganish; 3. Muqobil yechimlar taqdimoti, tahlil va baholash; 4. G`oyalarni yig`ish va muqobil yechimlarni izlash; 5. Keys yechimi va tavsiyalar.

Muayyan tizimnining ichki tuzulishiga yangilik kiritishga yo`naltirilgan faoliyat qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

Agar kvadratning perimetri 10% ga kamaytirilsa, uning yuzi necha foizga kamayadi?

19

Ushbu fikrlardan qaysi biri hamma vaqt to`g`ri?

Har bir ratsional son haqiqiy sondir

Qaysi bandda faqat ilmiy izlanish metodlari keltirilgan?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraktsiyalash va konkretlashtirish, klassifikatsiyalash;

Maqsad bu-?

kutilayotgan natijani tasvirlash

Kvadratnining perimetri 240 sm bo`lsa, shu kvadratni tomonini toping.

60

Singapur boshlang`ich maktablarida matematika darsi kuniga necha soat o`tiladi?

1

Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида математика фанини ўқитишнинг асосий мақсади нима?

Барча банддаги жавоблар тўғри

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

o`rgatuvchi;

5-синф математика фани дастурига қандай ўзгартиришлар киритилган?

Барча бандлардаги жавоблар тўғри

Умумий ўрта таълимнинг малака талаблари нималардан ташкил топади?

билим, кўникма, малака, компетенция

Analogiya nima?

O`xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi?

Oliy Majlis

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qachon va qaysi organ tomonidan qabul qilingan?

1992 yil 8 dekabrda Oliy Majlis tomonidan

Lug‘aviy jihatdan “didaktika” sо‘zi qanday ma’noni bildiradi?

yunoncha sо‘zidan olingan bо‘lib, - “о‘rgatish”, “о‘qitish” degan ma’nolarni bildiradi

Yaponiyada о‘quv mashg‘ulotlardan qaysi oydan boshlanadi?

Aprel

Kompetensiyaga qanday ta’rif berilgan?

olingan nazariy bilim, amaliy kо‘nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuasini amaliyotga qо‘llay olish qobiliyati va layoqati

Hamkorlik ta’limini qо‘llashda ta’lim oluvchilar qanday shakllarda ta’lim oladi?

jamoada, kichik guruhda, juftlikda

Pedagogik faoliyatning samarali bо‘lishi uchun о‘qituvchiga zarur bо‘lgan pedagogik qobiliyat turlarini aniqlang?

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling