Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet6/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

innovatsiya

Maktab matematika kursida teoremalarning nechta turlari mavjud?

4

“Matematika” atamasi qaysi so`zdan olingan?

grekcha “bilish, fan” so`zidan olingan

Parallelogrammning yuzi 24 ga teng. Bu parallelogrammning balandliklari 3 va 4 bo`lsa, uning perimetrini toping.

28

Innovatsiya so`zining lug`aviy ma`nosi nima?

Yangilik kiritish;

Pedagogik adabiyotlarda muammolikning necha darajasi ko`rsatiladi?

3

Kompetentlikning uchinchi darajasini aniqlang.

Matematik modellashtirish,mantiqiy fikrlash,umumlashtirish va intuitsiya

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi uchunchi maqsadini ayting?

Insoniy qadriyatlarni ulug`lay bilish

Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlash metodi….

analiz

Darsga berilgan ta`riflarni to`g`risini toping.

mantiqiy tugallangan,mazmuni mantiqan butun, vaqt bilan chegaralangan o`quv tarbiyaviy jarayon;

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi?

80

TALIS qanday dastur?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o`rta ta`lim muassasalarida o`qitish va ta`lim olish muhitini hamda o`qituvchilarning ish sharoitlarini o`rganish dasturi.

Matematika fanini o`qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping.

umumta`limiy,tarbiyaviy ,amaliy

Pisa xalqaro dasturi bo`yicha har bir o`quvchining bilimi necha balli tizimda baholanadi?

1000

Kompetensiya nima?

mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Tomonlari 13, 14 va 15 sm bo`lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.

11,2

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to`g`ri, qolganlari o`zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.

160º

Auditoriyadagi 30 talabadan 3ta faol talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin.

24360

Katetlarining nisbati 3:2 kabi bo`lgan tog`ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan 3 ga ko`p bo`lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping.

3,6

1 gektar necha m2 ga teng?

10000

Xaritada ikkita shaharlar o`rtasidagi masofa 4,5 sm ni tashkil qiladi. Agar xarita masshtabi 1:2 000 000 bo`lsa, bu shaharlar orasidagi haqiqiy masofani kilometrlarda ifodalang.

90 km

Turli mamlakatlar 15 yoshli o`quvchilarining matematika, tabiiy fanlar va ona tili bo`yicha savodxonligini qiyosiy baholash bilan shug`ullanadigan xalqaro dastur qaysi?

2.PISA- (Programme for International Student Assessment) - o`quvchilar ta`lim yutuqlarini baholash xalqaro dasturi;

Matematika o`qitishning amaliy maqsadi o`z oldiga quyidagilardan qaysi vazifani qo`yadi?

O`quvchilarga ma`lum bir dastur asosida matyematik bilimlar tizimini byerish. Bu bilimlar tizimi matyematika fani to`g`risida o`quvchilargayetarli darajada ma`lumot byerishi, ularni matyematika fanining yuqori bo`limlarini o`rganishga tayyorlashi kyerak

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor?

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kognitiv kompetensiyalar.

Muntazam uchburchakni perimetri va yuzasi bir xil son bilan ifodalansa, uning balandligini toping.

6

To`g`ri to`rtburchak diagonali 13 ga, yuzi 60 ga teng bo`lsa, uning perimetrini toping.

34

Quyidagi qaysi sinfdan tashqari mashg`ulotda o`qituvchi o`quvchilar tomonidan muayyan mavzularda kuzatishlar o`tkazish, qo`shimcha adabiyotlar bilan ishlash usullarini rejalashtiradi?

yakka tartibda individual tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg`ulotlarda

Interfaol metodlarni o`z ichiga olgan qatorni aniqlang.

guruhlarda ishlash, bahs(disput), munozara, aqliy hujum;

Давлат таълим стандарти қайси таълим турлари учун ўрнатилган?

Мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар, олий таълим

Kamayuvchi 6 ta kamaytirilib, ayiriluvchi 7 ta orttirilsa, ayirma qanday o`zgaradi?

13 ta ortadi

Bilim – bu …

Inson ongida nazariy fakt, qonun va tushunchalar ko`rinishida aks etgan bilish faoliyati natijalari,

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Kundalik amaliyotda hujjatlar bilan ishlash»

Axborot bilan ishlash

392 ni qanday songa bo`lganda bo`linma 17 va qoldiq 1 bo`ladi.

22

Hamkorlikda o`qitishning asosiy g`oyasi…

birgalikda o`qish

To`g`ri burchakli trapetsiya asosidagi katta burchak 135° ga teng. Agar trapetsiya asoslaridan birininh uzunligi ikkinchisinikidan 6 ga katta bo`lsa, uning kichik yon tomoni uzunligini toping.

6

G`iyosiddin Jamshid Al-Koshiy nechanchi yillarda yashagan?

1385–1457

Darslik nima?

Pedagogik tizimning axborotli modeli.O`qituvchi va o`quvchining quroli

“Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli?

Sun Szin

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi o‘zida qaysi yillarni qamrab oladi?

2017-2021 yillarni

Fuqarolarning huquq layoqati:

Tug‘ilgan paytidan e`tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi

O‘zbekiston Respublikasi “Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi?

Fuqarolarga ta`lim-tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta`minlash

Lug‘aviy jihatdan “didaktika” sо‘zi qanday ma’noni bildiradi?

yunoncha sо‘zidan olingan bо‘lib, - “о‘rgatish”, “о‘qitish” degan ma’nolarni bildiradi

Ta’lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari nimalardan iborat?

ta’lim-tarbiya maqsadlari, ta’lim-tarbiya mazmuni, ta’lim-tarbiya metodlari, ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari, ta’lim-tarbiya vositalari, ta’lim-tarbiya natijalari

Kompetensiyaga qanday ta’rif berilgan?

olingan nazariy bilim, amaliy kо‘nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuasini amaliyotga qо‘llay olish qobiliyati va layoqati

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib, “yо‘l”, “bilish yо‘li” degan ma’noni anglatadi

“Pedagog” atamasining lug‘aviy ma’nosi nima?

bola yetaklamoq

Ekstrovert xarakteri bu …

tashqi olamga yо‘nalganlik

Qobilyatlar qachon namoyon bо‘ladi …

bilim, kо‘nikma va malakalarni о‘zlashtirishda

Kichik maktab yoshining yetakchi faoliyati?

o‘qish

My mother’s brother is my …..

uncle

What time is it? – 15.45

It is a quarter to four

He has …….. at 7 o’clock in the morning.

breakfast

My father’s father is my ….

grandfather

6-variant


O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

www.uzedu.uz

Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi?

“Prezentatsiya”

Bluetooth - bu …

100 metrgacha bо‘lgan masofada qurilmalar orasida simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi?

Одиночным выбор

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining internetdagi axborot ta’lim-portali manzili to’g’ri korsatilgan qatorni toping.

eduportal.uz

O`qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping.

Dialog, monolog.

Ўрганилган математик тушунчалар ва алгоритмларни ўқув жараёни ҳамда кундалик вазиятларда қўллай олиш қайси компетенция элементига киради?

Когнитив компетенция (шахснинг мустақил ижодий фикрлаш компетенцияси)

Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo`lgan masofalar yig`indisi nimaga teng?

Uchburchakning balandligiga

O`xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish nima deyiladi?

analogiya

A qishloqdan B qishloqqa 5 ta yo`l olib boradi, B qishloqdan C qishloqqa esa 2 ta yo`l olib boradi. A qishloqdan C qishloqqa B qishloq orqali necha xil usul bilan borsa bo`ladi?

10

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Matematik muammolar va o`rganilgan vaziyatlarda bilishning asosiy metodlaridan (tahlil, sintez, o`xshashlik, umumlashtirish va tasniflash) foydalanish"

Kognitiv kompetensiyalar;

“Matematika” atamasi qaysi so`zdan olingan?

grekcha “bilish, fan” so`zidan olingan

Matematikani qo`llash mumkin bo`lgan hayotiy vaziyatlar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

O`rganilayotgan ob`ektdagi narsalarning xossalarini bir tomonlama xususiy holda fikrlash nima deyiladi?

konkretlashtirish

Pedagogik adabiyotlarda muammolikning necha darajasi ko`rsatiladi?

3

Kognitiv kompetensiya bu-….

o`quvchining shaxsiy ijodiy fikrlash kompetensiyasi

Kamayuvchi 6 ta kamaytirilib, ayiriluvchi 7 ta orttirilsa, ayirma qanday o`zgaradi?

13 ta ortadi

5-синфда математика фани кучайтирилган даражасига ҳафтасига неча совт вақт ажратилган?

7 соат

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda qaysi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi?

Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, aqliy hujum kabi o`quv chilar faolligini oshiradigan metodlar

А2+ белги стандартнингқайсидаражасини англатади?

Умумтаълим фанларини ўрганишнинг кучайтирилган таянч даражаси

Математика фанига оид қандай компетенциялар бор?

Умумий ва когнитив

Hamkorlikda o`qitishning texnologik jarayoni nechta elementdan tashkil topgan?

8

UNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiyaga berilgan ta`rifini toping:

Pedagogik texnologiya - bu o`z oldiga ta`lim shakllarini optimallashtirish masalasini qo`yuvchi, texnika va inson imkoniyatlarini va ularning o`zaro munosabatlarini hisobga olib o`qitish va bilimlarni o`zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo`llash va belgilashning tizimli yondashuvidir;

Darsdan tashqari ishlarning davomiyligiga ko`ra nechta turi bor va ular qaysilar?

3ta: qisqa muddatli,mavsumiy,yillik

Xaritada ikkita shaharlar o`rtasidagi masofa 4,5 sm ni tashkil qiladi. Agar xarita masshtabi 1:2 000 000 bo`lsa, bu shaharlar orasidagi haqiqiy masofani kilometrlarda ifodalang.

90 km

Stereometriya aksiomalari guruhiga qaysi tasdiq kirmaydi?

Ikki kesishuvchi to`gri chiziq orqali yagona tekislik o`tkazish mumkin.

Ona 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil avval qiz onasidan ikki marta yosh bo`lgan?

6

Quyidagi qaysi sinfdan tashqari mashg`ulotda o`qituvchi o`quvchilar tomonidan muayyan mavzularda kuzatishlar o`tkazish, qo`shimcha adabiyotlar bilan ishlash usullarini rejalashtiradi?

yakka tartibda individual tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg`ulotlarda

Abu Ali ibn Sino nechanchi yillarda yashagan?

980–1037

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor?

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kreativ kompetensiyalar.

Keys-stadi so`zining ma`nosi nima?

Inglizcha-aniq vaziyatlarni o`rganish

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi birinchi maqsadini ayting?

O`qituvchilar ongida dastur asosida o`rganilishi lozim bo`lgan zarur bilimlar sistemasini shakllantirish

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling