Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet7/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Analogiya nima?

O`xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish

Agar kvadratning perimetri 10% ga kamaytirilsa, uning yuzi necha foizga kamayadi?

19

“Sonlarning bo`linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid nostandart masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2+

Matematik ob`ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?

Kuzatish

“Arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A1

Kompetensiya nima?

mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi?

80

O`qitish metodlari qanday turlarga bo`linadi?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash va klassifikatsiyalash

Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standarti necha bobdan iborat?

6

TIMSS qanday dastur?

4 va 8-sinf o`quvchilarining matematika va tabiiy yo`nalishdagi fanlardan o`zlashtirish darajasini baholash dasturi;

5-синф математика фани дастурига қандай ўзгартиришлар киритилган?

Амалий характердаги масала ва мисоллар ечишга кўпроқ эътибор берилган

“Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi birinchi marta YuNESKOning 1965 yildagi forumida qaysi taniqli nazariyotchi tomonidan o‘rtaga tashlandi?

P. Langrand

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi?

Oliy Majlis

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko‘ra “Fuqarolarning davlat organlariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojat qilish huquqi” qaysi huquqlar guruhiga kiradi?

Ijtimoiy huquqlar

Tarbiya bu.........?

aniq maqsad asosida yosh avlodni har tomonlama о‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni

Kompetensiyaga qanday ta’rif berilgan?


olingan nazariy bilim, amaliy kо‘nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuasini amaliyotga qо‘llay olish qobiliyati va layoqati

TIMSS – ...?

4 va 8-sinf ta’lim oluvchilarining matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi

Ta’lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, о‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim bu...........?

shaxsga yо‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi

5 yoshdan “Kinder garden” deb ataluvchi tayyorlov muassasalarida ta’lim boshlanadigan davlatni aniqlang.

AQSH

Pedagogik nizolarning turlarini aniqlang

faoliyat nizolari, xulq atvor nizolari, munosabatlar nizolari

Ontogenez bu- …

organizmning individual rivojlanishi

Oilaviy muloqotning demokratik uslubida ...

avvalo bolaning istagi tinglanadi

His nephew …….. in the hospital.

is

My daughter’s son is my …..

grandson

19, 557, 69, 11

nineteen, five hundred fifty-seven, sixty nine, eleven

Pupils don’t go to school on …

Sunday

7-variant


3D kitob yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating.

ISpring

Axbarot ta’lim tarmog’i internatdagi sayt nomini ko’rsating.

ziyonet.uz

Hozirgi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan nechta yо‘nalishda foydalanilmoqda?

4 ta

Darsga berilgan ta`riflarni to`g`risini toping.

mantiqiy tugallangan,mazmuni mantiqan butun, vaqt bilan chegaralangan o`quv tarbiyaviy jarayon;

Innovatsiya qanday faoliyat?

muayyan tizimning ichki tuzulishini o`zgartirishga qaratilgan faoliyat.

Ikkita qat`iy hukmdan hosil qilingan uchunchi natijaviy xukmga … deyiladi.

xulosa

Dengiz suvi tarkibida 5% tuz bor. Tarkibida 2% tuz bo`lgan aralashma hosil qilish uchun 80 kg dengiz suviga qancha miqdordagi toza suv qo`shish kerak?

120 kg

UNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiyaga berilgan ta`rifini toping:

Pedagogik texnologiya - bu o`z oldiga ta`lim shakllarini optimallashtirish masalasini qo`yuvchi, texnika va inson imkoniyatlarini va ularning o`zaro munosabatlarini hisobga olib o`qitish va bilimlarni o`zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo`llash va belgilashning tizimli yondashuvidir;

Umar Xayyom nechanchi yillarda yashagan?

1048–1131

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo`yicha nechanchi sinf o`quvchilari orasida o`tkaziladi?

4- va 8- sinf

Qaysi qatorda darsni tashkil qilish mohiyatidan kelib chiqib faqat dars shakllari berilgan?

individual, frontal, guruhiy, jamoaviy;

Kompetentlikning birinchi darajasini aniqlang:

Qayta tiklash,ta`riflash va hisoblashlar

Evrestik degan so`zning ma`nosi?

“topaman”

To`g`ri to`rtburchak diagonali 13 ga, yuzi 60 ga teng bo`lsa, uning perimetrini toping.

34

“Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2

Педагогик технология деганда нимани тушунасиз?

Режалаштирилган таълим натижаларига, ўқувчилар томонидан энг самарали равишда эришишларига кафолат берадиган педагогик жараённи лойиҳалаштирадиган педагогика фани йўналиши

G`iyosiddin Jamshid Al-Koshiy nechanchi yillarda yashagan?

1385–1457

Darslik nima?

Pedagogik tizimning axborotli modeli.O`qituvchi va o`quvchining quroli

Natural sonlar haqidagi qaysi tasdiq yolg`on?

agar son 3 ga bo`linsa, u 9 ga ham bo`linadi;

Abu Rayxon Beruniy nechanchi yillarda yashagan?

973–1048

Qaysi o`quv maqsadida qobiliyatlar, maxsus malaka va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

rivojlantiruvchi

To`la sirtining yuzi 72 ga teng bulgan kubga tashqi chizilgan sharning radiusini toping.

3

Smart sinfxonasi O`zbekistonda qachon o`rnatilgan?

2015

Кўникма — ...

ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш

Nafaqat o`z yutuqlari, balki jamoaviy ish natijasi uchun mas`uliyatni oshiradigan ta`lim shakli...

1.mustaqil ish.

2.juftlikda ish;

3.kichik guruhlarda ish;

4.frontal ish;

“Текисликда фигураларнинг хоссалари, геометрик алмаштиришлар, вектор ва координаталар усулларидан фойдаланиб масалаларни еча олади, содда тасдиқларни исботлай олади” талаби қайси стандарт даражасига тегишли?

А2

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?

2

“Ностандарт математик ҳолатларда классификация, анализ, синтез, аналогия, умумлаштириш, дедукция ва индукция усулларидан фойдалана олади” талаби қайси компетенцияга тегиши?

Математика фанига оид когнетив компетенцияга

… so`zi grekcha so`z bo`lib, uning lug`aviy ma`nosi “qarab chiqaman” yoki “o`ylab ko`raman” demakdir.Nuqtalar o`rniga to`g`ri so`zni qo`ying.

teorema

Ona 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil avval qiz onasidan ikki marta yosh bo`lgan?

6

TALIS qanday dastur?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o`rta ta`lim muassasalarida o`qitish va ta`lim olish muhitini hamda o`qituvchilarning ish sharoitlarini o`rganish dasturi.

Uzunligi 400 m bo`lgan poezd 30 sekundda 500 m uzunlikdagi tunneldan o`tdi. Poezd tezligini toping.

30 m / sek

Kompetensiya nima?

mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Doimiy o`rganish, bilim va tajribani mustaqil ravishda takomilashtirish»

O`z-o`zini rivojlantirish;

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to`g`ri, qolganlari o`zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.

160º

Muayyan tizimni tubdan o`zgartirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat natijasi qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

“Sonlarning bo`linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid nostandart masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2+

Bilim bu..........

o`rganilgan ma`lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

Alisher, Botir va Vahob xonaga birin-ketin kirishmoqchi. Buni necha xil usulga amalga oshirish mumkin?

6

Tizim strukturasi nimadan iborat?

muhim elementlar, nomuhim elementlar

Xaridor mavsum paytida narxi 750 ming so`m bo`lgan qishki ko`ylakni arzon narxlarda sotish paytida chegirma narxida 300 ming so`mga sotib oldi. Xaridor necha foiz mablag`ini iqtisod qilgan?

60%

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 4 va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PF-5313-sonli Farmoni qachon qabul qilindi?

2018 yil 25 yanvarda

Kompetensiya tushunchasiga berilgan to‘g‘ri javobni belgilang?

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling