Kogerentligi. Fotometrik kattaliklar


Download 98.33 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.07.2018
Hajmi98.33 Kb.

OPTIKA. YORUG`LIKNING TABIATI 

1. Yorug`likning tabiati. Yorug`lik  to`lqinlarining monoxromatikligi va 

kogerentligi. 

2. Fotometrik kattaliklar. 

3. Yorug`lik interferensiyasi. 

 

4. Ikki nurdan kuzatiladigan interferensiya manzara. 

5. Yupqa pardalardagi yorug`lik interferensiyasi. 

Ko`p nurli interferensiya. 

          6. Yorug`lik interferensiyasini qo`llanilishi. Interferometrlar 

Тayanch so`z va iboralar: Yorug`lik manbalarielektromagnit to`lqin 

nazariya, kvant, yorug`lik to`lqinlarining monoxramatikligi va kogerentligi, 

monoxramatik, kogerent,  intensivlik, interferensiya, optik yo`l uzunligi, 

optik yo`l farqi, maksimum sharti, minimum sharti, yupqa parda, ko`p nurlar, 

sindirish ko`rsatkichi, sirtlar, interferensiya asboblar, spektral chiziqlar. 


 

 

   

 

Yorug`likning tabiati. Optika grekcha "opticos" - ko`raman, degan 

so`zdan olingan bo`lib, fizikaning bu bo`limida yorug`likning tabiati, 

yorug`lik hodisalaridagi qonuniyatlar va yorug`lik bilan moddalarning 

o`zaro ta’siriga doir jarayonlar o`rganiladi. 

 

Yorug`lik manbalari deb atom va malekulalari ko`rinadigan nurlanish hosil qiladigan barcha jismlarga aytiladi. Yorug`likni quyidagi manbalari 

mavjud: 


 

Тabiiy yorug`lik manbalari: quyosh, yulduzlar, nurlanuvchi tirik 

organizmlar (masalan baliqlar, hashoratlar, ayrim mikroblar) va xakozo. 

 

Sun’iy yorug`lik manbalari: qizdirilganda nur chiaruvchi jismlar, gaz razryadi, lyuminessensiyalanuvchi qattiq va suyuq jismlar. 

 

Jismga tushayotgan yorug`lik nuri unda turli xil o`zgarishlarni vujudga keltiradi. Masalan: jismni isishi, bo`yalgan jismlar ranglarini o`zgarishi, 

kimyoviy reaksiyalarni vujudga kelishi va xakazo. Bularni hammasi 

yorug`likni energiya tashishini ko`rsatadi. Fazoda energiyani yo 

harakatlanayotgan jismlar, yo muxitda tarqalayotgan to`lqinlar 

ko`chirishi mumkin bo`lgani tufayli yorug`lik nurlanishi yo mayda 

zarralar oqimi, yo biror muxitdagi to`lqin jarayonidan iborat bo`lishi 

mumkin. 

 

            XVII asr oxirida, deyarli bir vaqtda, yorug`likning ikkita, go`yo bir-birini inkor 

etuvchi nazariyalari vujudga keldi. Nyutonni oqish nazariyasiga ko`ra, yorug`lik 

nurlanuvchi jismdan to`g`ri chiziqli trayektoriyalar bo`yicha tarqaluvchi yorug`lik 

zarralari (korpuskulalar) oqimidan iborat. 

 

        Nyutonning zamondoshi Gyuygens yorug`likning to`lqin nazariyasini o`rtaga tashladi. Bu nazariyaga asosan yorug`lik olam efirida (ya’ni elastik muxitda) 

tarqaluvchi elastik to`lqin deb qaraladi. 1864 yilda J.Maksvell tomonidan yaratilgan 

yorug`likning elektromagnit nazariyasiga ko`ra yorug`lik nuri to`lqin uzunligi 4

10-

7

m dan 7,610

-7m gacha bo`lgan elektromagnit to`lqinlardan iborat. Elektromagnit 

to`lqinlar nazariyasi yorug`lik interferensiyasi, yorug`lik difraksiyasi, yorug`likni 

qutblanishi, yorug`lik dispersiyasi kabi hodisalarni tushuntirib berdi. 

 

XIX asr oxiri va ХХ asr boshida kashf qilingan eksperimental faktlar (fotoeffekt, Kompton effekti, nur chiqarish va yutish) elektromagnit nazariya asosida juda qiyin 

tushuntirildi. Bu hodisalarni tushuntirish uchun yorug`lik nurlanishi alohida 

porsiyalardan iborat deb qarash zarur bo`ladi. Demak yorug`likning tabiati ikki 

yoqlama bo`lib, unda ham to`lqin xossalari, ham zarralarga xos hususiyatlar 

mujassamlangan ekan. ХХ asr boshlarida M.Plank, A.Eynshteyn, N.Bor, de-Broyl 

kabi fiziklarning mexanati bilan yaratilgan yorug`likning kvant nazariyasi 

yorug`likning tabiati ikki yoqlama xarakterda ekanligini tushuntirib berdi. 

 

Keyinchalik ma’lum bo`ldiki, ikki yoqlama korpuskulyar-to`lqin hususiyat tabiatda faqat yorug`likgagina ya’ni elektromagnit to`lqinga emas balki  praton, neytron va 

boshqa elementar zarralarga ham xos ekan. 

 


 

 

 

F

OTOMETRIK

 

KATTALIKLAR

. O

PTIKANING

 

YORUG

`

LIK

 

MANBALARINING

 

HARAKTERISTKASILARI

 

YORUG

`

LIK

 

NURLANISHIBILAN

 

ENERGIYANING

 

KO

`

CHISHI

 

VA

 

SIRTLARNING

 

YORITILGANLIGINI

  

O

`

RGANADIGAN

 

QISMI

 

FOTOMETRIYA

 

DEYILADI

 

 

HAR

 

QANDAY 

YORUG


`

LIK


 

NURLANISHI

 

YORUG


`

LIK


 

ENERGIYASI

 

BILAN


 

HARAKTERLANADI

Y

ORUG`

LIK


 

ENERGIYASI

  

YORUG


`

LIK


 

OQIMI


RAVSHANLIK

YORINLIK


 

YORUG


`

LIK


 

KUCHI


 

VA

 YORITILGANLIK

 

DEB 

ATALUVCHI

 

FIZIK


 

KATTALIKLAR

 

BILAN


 

HARAKTERLANADI 

Y

ORUG

`

LIK

 

OQIMI

:   Y

ORUG


`

LIK


 

MANBAINING

 

NURLANISH 

OQIMI


 

DEB


VAQT


 

BIRLIGI


 

ICHIDA


 

HAMMA


 

YUNALISHDA

 

NURLANAYOTGAN  

YORUG


`

LIK


 

ENERGIYASIGA

 

MIQDOR


 

JIHATDAN


 

TENG


 

BO

`LGAN

 

FIZIK 

KATTALIKKA

 

AYTILADI


YANI

  

                                          Ф= W/t , W-yorug`lik energiyasi  

Biror sirtga tushayotgan nurlanish oqimi shu sirtning S yuziga uning fazodagi vaziyatiga va 

nurlanish manbaigacha bo`lgan masofaga bog`liq. 

 

Yorug`lik kuchi: Manbaning yorug`lik kuchi deb bir birlik fazoviy burchak ostida chiayotgan 

yorug`lik oqimiga miqdor jihatdan teng bo`lgan fizik kattalikka aytiladi. 

                                                I= Ф/ω      ω -fazoviy burchak 

 

SI tizimida yorug`lik kuchining birligi kandela (lotincha sham demakdir).  

Yorug`lik oqimining SI tizimidagi o`lchov birligi  

  

                           Ф=

I

 ω 


=1kd*1str=1lyumen 

 

 1 lyumen deb, yorug`lik  kuchi 1kandelaga teng bo`lgan nuqtaviy yorug`lik manbaidan 1steradian  fazoviy burchak ostida nurlanadigan yorug`lik oqimiga aytiladi. 

 

Yoritilganlik: Biror sirtga tushayotgan yorug’lik oqimi 

Ф ning shu sirt yuzi S ga nisbati bilan 

o’lchanadigan kattalikka aytiladi.  

                                                                 E= Ф/S 

     Yoritilganlik birligi lyuks=1lm/1m2  Lyuks-yorug’lik oqimiga normal bo’lgan 1m2 sirtda bir tekis 

taqsimlangan 1lm yorug’lik oqimidan hosil bo’ladigan yoritilganlikdir.

 


 

Yorug`lik interferensiyasi. Yorug`lik murakkab hodisadir: ba’zi hollarda u o`zini elektromagnit to`lqin 

kabi tutadi, boshqa hollarda esa, maxsus zarralar(fotonlar) oqimi kabi tutadi. Dastlab yorug`likning 

to`lqin tabiati bilan bog`liq bo`lgan hodisalarni ko`rib chiqamiz. 

 

Ma’lumki elektromagnit to`lqinda to`lqin tarqalishiga perpendikulyar yo`nalishida ikki vektor- elektr maydon kuchlanganligi (E) va magnit maydon kuchlanganligi vektorlari (H) tebranadi. Тajribalar 

ko`rsatadiki, yorug`likning fizialogik fotokimyaviy, fotoelektrik va boshqa tasirlarini elektr vektorning 

tebranishlari vujudga keltiradi. Shuning uchun yorug`lik vektori haqida gapirganimizda asosan elektr 

maydon kuchlanganligi vektorini ko`zda tutamiz. Yorug`lik vektori amplitudasi modulini A xarfi bilan 

belgilaymiz.  Bir xil chastotali ikkita to`lqin qo`shilganda fazoning biror nuqtasida bir xil yo`nalgan  

        (1) 

        (2) 

 

tebranishlarni uyg`otyapti, deb faraz qilaylik berilgan nuqtadagi natijaviy tebranish amplitudasi quyidagi formuladan topiladi. 

         (3) 

 

Тo`lqinlar kogerent bo`lmaganda 2

-1

 uzluksiz ravishda o`zgaradi va xar qanday qiymatni bir xil extimol bilan qabul qila oladi. Shu sababli cos(

2-

1) ning vaqt bo`yicha o`rtacha qiymati nolga teng. 

 

Bu holda                                              (4)  

Yorug`lik intensivligi 1 (ya’ni to`lqinining tarqalish yo`nalishiga perpendikulyar maydonchaning yuza 

birligi orqali o`tadigan vaqt bo`yicha o`rtacha yorug`lik oqimi) yorug`lik to`lqini amplitudasining 

kvadratiga proporsional I

Abo`lgani uchun kogerent to`lqinlar ustma-ust tushgandagi intensivligi 

har bir to`lqin alohida hosil qiladigan intensivliklarni yig`indisiga teng bo`ladi, degan xulosaga 

kelamiz. 

 

  

 

 I=I

1

+I2

             (5) 

 

to`lqinlar kogerent bo`lganda cos(2

-1

) ning qiymat vaqt o`tishi bilan o`zgarmaydi, lekin fazoning xar bir  nuqtasida o`z qiymati bo`ladi, ya’ni 

        


 

 

  

Yorug`lik interferensiyasining qo`llanilishi. Interferometrlar. 

Yorug`lik 

interferensiyasi hodisasi gazsimon moddalarning sindirish ko`rsatgichini 

aniqlashda, uzunlik va burchaklarni nixoyatda aniq o`lchashda, sirtlarga ishlov 

berishning sifatini tekshirishda va xakozo juda ko`p joylarda qo`llanadi. 

 

 Yupqa pardalardan qaytishdagi interferensiya asosida optikaviy tizimlarni 

ravshanlashtirish amalga oshiriladi. Yorug`lik linzaning har bir sindiruvchi sirtidan 

o`tganda tushuvchi yorug`likning taxminan 4% qaytadi. Murakkab ob’ektlarda 

bunday qaytishlar ko`p bo`ladi. Ravshanlashtirilgan optikaviy tizimlarda 

yorug`likning qaytishini yo`qotish uchun linzaning har bir erkin sirtiga sindirish 

ko`rsatkichi linzanikidan boshqacha bo`lgan moddadan yupqa parda qoplanadi. 

Agar pardaning sindirish ko`rsatkichi linza sindirish ko`rsatkichining kvadrat ildiziga 

teng bo`lsa, ayniqsa yaxshi natijaga erishiladi. 

 

 

Interferometrlar deb ataladigan interferension asboblarning bir necha turi bor. Masalan, muxitlarning sindirish ko`rsatgichlarining o`lchash uchun Jermer 

interferometri, yulduzlarning burchakli o`lchamlarini o`lchash uchun yulduzlar 

interferometrlarni, detallarning sirtlariga mexanik ishlov berish sifatini tekshirish 

uchun A.A. Lebedevning polyarizatsion interferometri va V.A. Linnik 

interferometridan foydalanish mumkin. Maykelson  interferometri masofalarni 

yuqori aniqlik bilan o`lchashga yordam beradi. Uzunlik birligi metr juda katta 

aniqlikda qadmiy, simob va kripton atomlari chiqarayotgan to`lqin uzunligi hisobida 

aniqlangan edi. 

 

 

Хalqaro birliklar tizimi (SI) belgilaydiki, metr kripton - 86 atomining 2P10

 va 


5d

5

 energetik sathlar orasida o`tishiga mos nurlanishining vakuumdagi to`lqin uzunliklaridan 1650, 763, 73 tasiga teng uzunlikdir. 

 

 Hozirgi vaqtda ko`pchilik spektral chiziqlarning to`lqin uzunliklari yuqori 

darajadagi aniqlik bilan ma’lum. Shuning uchun berilgan uzunlikda joylashadigan 

to`lqin uzunliklarini bevosita sanab chiqish zaruriyati yo`qolgan. 

 


YoRUG`LIK DIFRAKSIYaSI 

 

 

Yorug`lik difraksiyasi. Gyuygens prinsipi. Yorug`lik to`lqinlarining to`siqlarni 

aylanib o`tib geometrik soya sohasiga burilish hodisasi yorug`lik difraksiyasi 

deyiladi. Тo`lqin uzunligi to`siq o`lchami bilan o`lchovdosh kattaliklar bo`lganda, 

ya’ni  da kuchli difraksiya kuzatiladi. 

 

Тo`lqinlar  difraksiyasi hodisasi Gyuygens prinsip yordamida tushuntirilishi mumkin. Gyuygens prinsipiga binoan to`lqin  harakat yetib borgan har bir nuqta ikkilamchi  

to`lqinlar uchun markaz bo`lib xizmat qiladi, bu to`lqinlarning o`rab olgan egri 

chiziq keyingi momentdagi to`lqin frontining vaziyatini beradi. Frenel Gyuygens 

prinsipini ikkilamchi to`lqinlar interferensiyasi 

 (t+0

)- to`lqin sirt S poylashgan     yerdagi tebranish fazasi, K = 2 /t to`lqin soni. r-sirtning ds   joylashgan   yerdagi       yorug`lik      tebranishining     amplitudasi. K- 

proporsionallik koeffitsiyenti. 

 

Difraksiya hodisasi ikki xil bo`ladi. Agar yorug`lik manbai va kuzatish nuqtasi R nuqtaga boruvchi nurlar deyarli parallel dastani hosil qilsa, Fraungofer difraksiyasi 

yoki parallel nurlardagi difraksiya kuzatiladi. Aks holda Frenel difraksiyasi kuzatiladi.  

 

Frenel zonalari usuli. Bir jinsli muxitda nuqtaviy S manbadan tarqaluvchi 

sferik to`lqin R nuqtada uyg`otadigan yorug`lik tebranishining amplitudasini topish 

uchun Gyuygens-Frenel prinsipini tatbiq qilamiz. Bunday sferik to`lqinning to`lqin 

sirti SR  to`g`ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo`ladi. Frenel to`lqin sirtni shunday 

xalqasimon zonalarga ajratganki, har bir zonaning chetidan P nuqtagacha bo`lgan 

masofalar bir-biridan /2 ga farq qiladi. m-nchi zonaning tashi chetidan P nutagacha 

bo`lgan d

m

 masofa quyidagicha ifodalanadi  

YORUG`LIK DISPERSIYASI 

 

 

Yorug`lik dispersiyasi. Normal va anomal dispersiya

Moddaning absolyut sindirish ko`rsatkichini yorug`lik to`lqinining 

chastotasi (

) yoki uzunligiga () bog`liligi bilan yuzaga keluvchi 

hodisalarga yorug`lik dispersiyasi deb ataladi. Bu bog`lilik n=f(

) yoki n=f(

) funksiyalar bilan ifodalanadi.  

 

I. Nyuton 1672 yilda birinchi bo`lib yorug`lik dispersiyasini eksperemental tekshirdi. Тajribada prizma orqali o`tgan oq yorug`lik 

nuri to`lqin uzunligiga bog`liq ravishda qizildan binafshagacha 

rangdagi yorug`liklarga ajralgan, ya’ni nurlanish spektrini hosil qilgan. 

 

     Biror chastota intervali 

 da sindirish ko`rsatkichi 

n ning 


o`zgarishini harakterlovchi 

n/

 kattalik modda dispersiyasi 

o`lchovi deb ataladi.  Chastota   ortishi   bilan moddaning sindirish 

ko`rsatkichi ortib borsa, ya’ni 

n/

0, bo`lsa, normal dispersiya 

deyiladi. Agar chastota ortishi bilan moddaning sindirish ko`rsatkichi 

kamaysa, ya’ni 

n/

0 bo`lsa, anomal dispersiya deyiladi. 

  

 


 

 

Dispersiya     hodisasini      tushuntirish uchun yorug`likni elektromagnit to`lqin deb, modda tuzilishini esa elektron nazariya asosida tasavvur qilish yetarli. 

Elektromagnit to`lqinning elektronga ta’sir kuchi  

 

 

 F=F

el

+Fl

=-qE+q[vB]             (1) 

 

Hisoblashlar Fl    

 F

el dan 1000 marta kichik. Shuning uchun (1) dan 

 

  

F=-qE=qE


0

cos 


               (2) 

 

 

E0

-elektromagnit maydon kuchlanganligi E ni amplituda qiymati. 

-to`lqinni siklik chastotasi. Maksvell nazariyasiga asosan elektromagnit to`lqinning tarqalish 

tezligi       

 

 

Muxitni sindirish ko`rsatkichi . Ko`pchilik hollarda =1 bo`lib n= 

. Agar 


moddaning birlik xajmdagi atomlar soni N bo`lsa, u holda elektron nazariyaga 

asosan . Bu formula as B

1

osida n ning qiymatlarini  ga bog`liligi shuni ko`rsatdiki 

muhitning sindirish ko`rsatgichi n to`lqin chastotasiga monand ravishda ortib 

boradi. Lekin to`lin chastotasi 

 

  muxit elektr zaryadlar hususiy tebranishlarning chastotalaridan biri 

0 ga 

yainlashganda 

 ning qiymati keskin ortib ketadi.  ning qiymati 

0

 ga yuqori chastotalar tomonidan yainlashganda esa n ning qiymati keskin kamayib ketadi. 

Boshacha aytganda 

 ning 


0

 ga yain bo`lgan sohasida n=f() funksiya uzilishiga 

ega bo`ladi. 

       Buning sababi nazariy muloxazalarda tebranma harakatning so`nishni ya’ni 

elektromagnit to`lqinning bir qismini muxitda yutilishini hisobga olinmaganligidir. 

        

  Yorug`likning   yutilishi.  Buger qonuni. Elektromagnit to`lqin                  m 

moddadan o`tganda to`lqin energiyasining bir qismi elektronlar tebranishini 

uyg`otishga sarf bo`ladi. 

 


 

 

Bu energiya qisman elektronlar uyg`otgan ikkilamchi to`lqin tarzida nurlanishga qaytadi; qisman esa moddaning ichki energiyasiga aylanadi. Shunday 

qilib  yorug`lik moddadan o`tganda   uning intensivligi kamayadi-yorug`lik 

moddada yutiladi. Тajriba ko`rsatadiki, yorug`lik intensivligining dl masofada 

o`zgarishi     dl=-

Idl             (1)  

-yutilish koeffitsiyenti bo`lib yutuvchi modda xususiyatiga bog`lidir«-» ishora intensivlik kamayishni ko`rsatadi. Yorug`likning yutuvchi qatlamga kirish paytdagi 

intensivligi I

0

 ga teng bo`lsa moddaning l qalinlikdagi qatlamidan o`tgan yorug`likning I intensivligini aniqlaymiz. 

              (2) 

                (3) 

       (4)           Bu Buger qonuni deb ataladi. Bu qonunga asosan yorug`lik intensivligi 

yutuvchi moddada eksponensial kamayadi. (4) da  bo`lganda I, I

0

 ga nisbatan e marta kam bo`ladi. Demak, yutilish koeffitsiyenti o`tayotgan yorug`lik intensivligini 

e marta kamaytiradigan qatlam alinligiga teskari bo`lgan kattalikdir.  

 

Yorug`likning sochilishi. Reley qonuni. Yorug`lik nurlari noshaffof modda 

orqali o`tganda yorug`likning bir qismi atrofga sochilib ketadi. Yorug`likning 

sochilishi jarayoni klassik nuqtai nazardan moddadan o`tayotgan yorug`lik 

atomlardagi elektronlarning tebranishini uyg`otishdan iboratdir. Тebranayotgan 

elektronlar hamma yo`nalish bo`ylab tarqalayotgan ikkilamchi to`lqinlarning 

manbai bo`lib qoladi. Yorug`likning sochilishi asosan bir jinsli bo`lmagan muhitda 

yuzaga keladi. Optikaviy bir jinslimasliklari aniq ifodalangan muhit loyqa muhit deb 

yuritiladi. Ularga: 1) Тutun, ya’ni gazlardagi muallif holda yurgan mayda zarralar; 2) 

Тuman gazlarda mualla holda yurgan suyulikning mayda tomchilari;  3) Suyulikda 

mualla suzib yuruvchi qattiq zaralardan hosil bo`lgan suspenziyalar; 4) Sadaf, opol, 

sutdek oppo shisha kabi qattiq jisimlar kiradi.  

 

  

 

 

Agar bir jinslimasliklari o`lchovi yorug`lik to`lqin uzinligidan kichik           (

 0,1  atrofida) bo`lsa sochilgan yorug`lik intensivligi I yorug`lik to`lqin 

uzunligining to`rtinchi darajasiga teskari proporsional, ya’ni 

 

 Bu bog`lanish Reley qonuni nomi bilan yuritiladi. Ba’zan loiha muxit 

deb atalishi mumkin bo`lmagan suyulik va gazlar ham yorug`likni ma`lum 

bir darajada sochadilar. Molekular sababchi bulgan yorug`likning bu tur 

sochilish molekulyar sochilish deb ataladi. Osmonning havo rang tusda 

ko`rinishi molekulyar sochilish bilan tushuntiriladi. Atmosferadagi uzluksiz 

ravishda yuz berib turuvchi tartibsiz molekulyar harakatlar natijasida 

vujudga keluvchi havoning quyuqlanish va siyraklanish joylari uyoshdan 

kelayotgan yorug`likni sochib beradi. Bunda 

1/4

 qonunga asosan havo 

rang va ko`k nurlar sari va qizil rangdagi nurlarga nisbatan kuchliroq 

sochilib osmoni havo rang qilib ko`rsatadi. Quyosh gorizontdan pastda 

turganda, undan bevosita tarqalayotgan nurlar katta qalinlikdagi sochuvchi 

muxitdan o`tishi natijasida uzun to`lqinlar bilan boyiydi. Shu sababli osmon 

erta tongnda qizgish rangga bo`yalgan ko`rinadi

.  


 

Doppler effekti. Тo`lqin manbai va kuzatuvchining o`zaro yaqinlashish yoki uzoqlashish vaqtida qayd 

qilinadigan to`lqin chastotasi (uzunligi)ning o`zgarishi 

 

Doppler effekti deb ataladi.  

Тajribalarning ko`rsatishicha, manba va kuzatuvchi bir-biriga yaqinlashayotgan holda qayd 

qilinadigan to`lqin chastotasi manba chiarayotgan nurlanish chastotasidan kattaroq bo`ladi. 

Aksincha manba va kuzatuvchi bir-biridan uzoqlashayotgan holda qayd qilinadigan chastota      

kichikroq       bo`ladi.      Lorens  

 

almashtirishlaridan foydalanib manba chiqarayotgan yorug`lik to`lqin chastotasi 0

 bilan kuzatuvchan qayd qilayotgan nurlanish chastotasi 

 orasidagi bog`lanishni hosil qilish mumkin.             (1) 

 

Manba va kuzatuvchining bir-biriga nisbatan harakatlanish tezligi 0

 yorug`likning vakuumdagitezligi c dan ancha kichik (

0

c) bo`lganda (1) ifoda taqriban quyidagi shaklda yoziladi: 

              (2) 

 

Doppler effektidan zarralar, samoviy jismlar harakatini o`rganishda hamda harakatlanuvchi ob’ektlar uzoqligini radiolakatsion o`lchashlarda keng foydalaniladi.  

 

Vavilov-Cherenkov nurlanish. P.A.Cherenkov S.I.Vavilov rahbarligi ostida ishlab, 1934 yilda radiyning 

-nurlari ta’sirida suyuqliklarning alohida tur nurlanishiga ega bo`lishini topdi. Vavilov, bu tur nurlanishning manbai 

 nurlar vujudga keltirayotgan katta tezlikdagi elektronlar deb to`g`ri faraz qildi. Vavilov-Cherenkov effekti deb atalgan bu hodisani 1937 yilda I.Ye.Тamm va I.M.Franklar 

nazariy tushuntirib berdilar. 

 

Zaryadlangan zarraning tezligi 

c/n bo`lgan holda zarra hatto tekis harakat qilganda ham o`zidan 

elektromagnit to`lqinlar chiqaradi. Vavilov-Cherenkov nurlanishida isa to`lqinlar ko`p bo`ladi. 

Shuning uchun bu nurlanish havorang bo`lib ko`rinadi. 

 

Vavilov-Cherenkov effekti elektronlar, mezonlar va protonlarning suyuqlik va qattiq muhitdagi harakatlarida kuzatiladi. 

 

Cherenkov schetchigi deb ataluvchi asboblarda katta tezlik bilan harakatlanayotgan zarralar yuzaga keltirgan yorug`lik fotoko`paytirgich yordamida tok impulsiga aylantiriladi. 

 


Эътиборингиз учун рахмат 


Download 98.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling