Kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti


 laboratoriya ishi. EMAS mantiqiy elementini o„rganish


Download 1.16 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana09.04.2020
Hajmi1.16 Mb.
1   2   3   4

3 laboratoriya ishi. EMAS mantiqiy elementini o„rganish 

 

Laboratoriya  ishining  maqsadi.  EMAS  mantiqiy  elementini  tadqiq  etish. 

Sxemada  belgilanishi.  Rostlik  jadvali.  HAM-EMAS  ME  asosida  EMAS  MEini 

yasash. YOKI-EMAS ME asosida EMAS MEini yasashni o„rganish. 

 

Laboratoriya ishi topshirig‘i.  

2.1. EMAS mantiqiy elementini sxemada belgilanishi o„rganish. 

2.2. EMAS mantiqiy elementini rostlik jadvalini bilish. 

2.3. HAM-EMAS ME asosida EMAS MEini yasash. 

2.4. YOKI-EMAS ME asosida EMAS MEini yasash. 

 

Nazariy ma’lumotlar 

 

EMAS  mantiqiy  elementi.  Bul  algebrasida  qo„shuv  va  ko„paytirish 

operatsiyalari mavjud, ammo bo„lish va ayirish operatsiyalari mavjud emas. Lekin 

Bul  algebrasida  yana  bir  fundamental  operatsiya,  ya‟ni  inversiya  (to„liqlash) 

operatsiyasi  mavjud.  3.1-rasmda  ko„rsatilgan  o„zgartkich  sxemasini  ko„rib 

chiqamiz. 

 

3.1-rasm. A va Ā o‘zgaruvchilarining parallel ulanishi. 

 

U  2ta  bog„langan  o„zgartkichlardan  iborat.  Agar  ularning biri  yopiq  bo„lsa, ikkinchisi albatta ochiq bo„ladi. 3.1-rasmda ochiq o„zgartkich Bul o„zgaruvchisi A 

bilan hamda yopiq o„zgartkich esa Bul o„zgaruvchisi Ā bilan ifodalangan. YUqori 

o„zgartkich  uchun  A=0  bo„ladi,  sababi  bu  o„zgartkich  ochiq,  pastki  (quyi) 

o„zgartkich  uchun  esa  Ā=1  bo„ladi,  sababi  yuqorgi  o„zgartkich  ochiq. 

Aytishlaricha  A  inversiyasi  bu  Ā  yoki  A-EMAS.  Bundan  kelib  chiqadiki,  A 

o„zgaruvchini  tepa  chizig„i  o„zgaruvchi  inversiyasini  (yoki  inkor)  ifodalaydi. 

f = A + Ā funksiyasining rostlik jadvali 3.1-jadvalda keltirilgan. 

 

3.1-jadval. Ā  

Jadvalga  asosan  A=0  va  Ā=1  bo„lganda  f=1  bo„ladi  hamda  A=1  va  Ā=0 

bo„lganda  f=1  bo„ladi.  Bu  esa  nuqtalar  orasida  barcha  vaqt  ulanish  (aloqa) 


mavjudligini bildiradi. Bu sxemaning tenglamasi A + Ā = 1 algebraik ko„rinishda 

ifodalanadi (to„liqlashtirish teoremasi). Bundan kelib chiqadiki A * Ā = 0 bo„ladi. 

f  =  A  *  Ā  funksiyasining  o„zgartkichli  kontakt  sxemasi  3.2-rasmda  va  bu 

sxemaning rostlik jadvali 3.2-jadvalda ko„rsatilgan. 

 

3.2-rasm. A va Ā o‘zgaruvchilarining ketma-ket ulanishi. 

 

3.2-jadval. Ā  

Invertor  3.3-rasmda  keltirilgan  elektron  sxema  yordamida  belgilanishi 

mumkin.  Agar  sxemaning  kirishida  mantiqiy  «0»  bo„lsa,  u  holda  sxemaning 

chiqishida mantiqiy «1» bo„ladi va teskari. 

 

3.3-rasm. EMAS elementining belgilanishi. 

 

3.4-rasmda  ko„rsatilganidek,  agarda  2ta  invertor  ketma-ket  ulangan  bo„lsa, unda 2-chi invertor kirishi  Ā bo„ladi va uning  chiqishi  Ā  ning  inversiyasi bo„ladi 

hamda  uni A

    ko„rinishida  yozish  mumkin.  Lekin  sxemadan  ko„rinadiki,  2-chi 

invertor  chiqishidagi  signal  1-chi  invertor  kirishidagi  signal  bilan  mos  keladi 

hamda shu sababli A =  A

   bo„ladi. 

 

3.4-rasm. 2ta EMAS elementining ketma-ket ulanishi. 

 

Hisobot mazmuni. 

 

3.  3-laboratoriya 

ishi 


bo„yicha  har  bitta  talaba  2tadan 

topshiriqlarni bajaradi. 

1-chi  topshiriqda  talabalar  berilgan  funksiyaning  elektron  sxemasini  HAM, 

YOKI  va  EMAS  mantiqiy  elementlari  yordamida  (Electronics  WorkBench 

dasturida) yasab, rostlik jadvali tuziladi va hisobot elektron va qog„oz shakllarida 

topshiriladi. 

 

3-laboratoriya ishi bo„yicha 1-chi topshiriq variantlari quyidagicha:  

3.3-jadval.  

Variant 

№ 

Berilgan funksiya Variant 

№ 

Berilgan funksiya 1. 

f=

DC

B

A

C

B

A

)

( 

9. f=

)

)((

CE

A

D

B 

2. 


f=

A

D

BC

A)

(

 10. 

f=

BD

A

CD

)

( 3. 

f=

CDB

A 

11. 


f=

E

D

A

C

B

)

( 

4. f=

)

(D

B

E

AC

B 

12. 


f=

)

(E

D

C

AB 

5. 


f=

D

C

B

A

)

( 

13. f=

)

)((

D

C

D

C

B

A

AD 

6. 


f=

)

(DE

A

C

AB 

14. 


f=

)

)((

CD

BC

C

AB 

7. 


f=

)

()

(

CA

D

B

C

B

A 

15. f=

)

)((

D

BC

B

A 

8. 


f=

)

(E

D

C

AB 

16. 


f=

)

(D

C

D

C

AB

  

2.  2-chi  topshiriqda  talabalar  berilgan  funksiyaning  elektron  sxemasini 

HAM,  YOKI  va  EMAS  mantiqiy  elementlari  yordamida  yasashi  (Electronics 

WorkBench dasturida) va rostlik jadvalini (elektron shaklda) tuzishi kerak. 

2-chi  topshiriq  bo„yicha  laboratoriya  ishi  hisoboti  qog„oz  shaklda 

topshiriladi. 

3-laboratoriya ishi bo„yicha 2-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

3.4-jadval. Variant 

№ 

Berilgan funksiya Variant 

№ 

Berilgan funksiya 1. 

f=

ED

C

B

A)

(

 9. 

f=

)(

BD

E

AC

B 

2. 


f=

)

(C

D

B

A

BC 

10. f=

)

(DE

A

C

B

A 

3. 


f=

)

)()(

(

CAB

D

A

C

B 

11. f=

)

()

(

CA

D

B

C

B

A 

4. f=

D

BC

A

C

B

)

( 

12. f=

)

)((

CD

AB

BC

C

A 

5. 


f=

ABCD

C

B

AB

*

)(

 13. 

f=

BD

A

C

B)

)((

 

6. f=

ABC

B

A 

14. 


f=

)

(E

A

CD

B

 7. 

f=

EACD

C

B

A

)

( 

15. f=

BD

D

C

B

A

)

)(( 

8. 


f=

E

CD

B

C

A

)

( 

16. f=

)

)((

E

D

C

B

A 

 


Mustaqil bajarish (tayyorlanish) uchun savollar 

 

1.  n-MDYA tranzistorlar asosidagi invertor sxemasini EWB dasturi asosida 

keltiring. 

2.  BTlar asosidagi invertor semalarini EWB dasturi asosida chizing. 

3.  P-MDYA tranzistorlar asosidagi invertor sxemasini EWB dasturi asosida 

tuzing. 


4.  EMAS mantiqiy elementining prinsipial sxemasini EWB dasturi asosida 

chizing va ishlash jarayonini kuzating. 

5.  KBT asosidagi invertor sxemasini EWB dasturi asosida tuzib ishlashini 

tekshiring. 

6.  KMDYA tranzistorlar asosidagi invertor sxemasini EWB dasturi asosida 

chizib ishlash jarayonini tekshiring.  

 

BT - Bipolyar Tranzistor KBT - Komplimentar Bipolyar Tranzistor 

MDYA - Metall Dielektrik Yarim O‟tkazgich 

KMDYA - Komplimentar Metall Dielektrik Yarim O‟tkazgich 

 

   

 


4 laboratoriya ishi. 

HAM-EMAS mantiqiy elementini o„rganish 

 

Laboratoriya  ishining  maqsadi.  HAM-EMAS  mantiqiy  elementini  tadqiq  etish.  Sxemada 

belgilanishi. Rostlik jadvali. HAM-EMAS ME asosida HAM, YOKI va EMAS MEini yasash.  

Laboratoriya ishi topshirig‘i.  

2.1. HAM-EMAS mantiqiy elementini sxemada belgilanishi o„rganish. 

2.2. HAM-EMAS mantiqiy elementini rostlik jadvalini bilish. 

2.3. HAM-EMAS ME asosida HAM, YOKI va EMAS MEini yasash. 

2.4. Berilgan funksiyaning elektron sxemasini HAM-EMAS ME asosida yasash. 

 

Nazariy ma’lumotlar. 

 

HAM-EMAS  mantiqiy  elementi.  2-chi  va  3-chi  laboratoriya  ishlarida  bizlar  HAM, 

YOKI  va  EMAS  mantiqiy  elementlarini  ko„rib  chiqqan  edik.  Amaliyotda  ko„pchilik  mantiqiy 

sxemalar HAM-EMAS va YOKI-EMAS elementlpri asosida amalga oshiriladi. Sababi HAM va 

YOKI mantiqiy elementlari iqtisodiy tomondan qimmatga tushadi. 

HAM-EMAS  funksiyasi  algebraik  ko„rinishi  f=

  

̅̅̅̅


  ifodalanadi.  Bu  funksiyaning  rostlik 

jadvali 4.1-jadvalda keltirilgan.  

 

4.1-jadval. 

 

Raqamli  tizimlarda  HAM-EMAS  funksiyasi  HAM-EMAS  elementi  deb  ataluvchi 

elektron 

sxema 


yordamida 

amalga 


oshiriladi. 

4.1-rasmda 

HAM-EMAS elementining belgilanishi ko„rsatilgan. 

 

4.1-rasm. HAM-EMAS elementining belgilanishi. 

 

Rostlik  jadvali  shuni  ko„rsatadiki,  agarda  HAM-EMAS  elementining  1ta  yoki  2ta kirishida  mantiqiy  «0»  bo„lsa,  u  holda  uning  chiqishida  mantiqiy  «1»  bo„ladi.  Qalin  shriftlar 

bilan ko„rsatilgan rostlik jadvalining 2ta satri HAM-EMAS elementining A kirishida barcha vaqt 

mantiqiy  «1» bo„lgandagi holatini xarakterlaydi. Bu satrlarni ko„rib chiqsak, agarda V=0 bo„lsa 

f=1 bo„ladi hamda V=1 bo„lsa f=0 bo„ladi (4.2-rasm). 

 

4.2-rasm. 2ta kirishli HAM-EMAS elementining A kirishida barcha vaqt mantiqiy «1» 

bo‘lgandagi holati. 

 

HAM,  YOKI  va  EMAS  elementlarini  HAM-EMAS  elementlari  yordamida  amalga oshirsa bo„ladi. 

 


Hisobot mazmuni. 

 

1. 4-laboratoriya ishi bo„yicha har bitta talaba 2tadan topshiriqlarni bajarishi lozim. 1-chi  topshiriqda  talabalar  berilgan  funksiyaning  elektron  sxemasini  HAM-EMAS 

mantiqiy  elementlari  yordamida  yasashi  va  rostlik  jadvalini  tuzishi  kerak  (laboratoriya  ishlari 

daftarida). 

4-laboratoriya ishi bo„yicha 1-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

4.2-jadval.  Variant 

№ 

Berilgan funksiya Variant 

№ 

Berilgan funksiya 1. 

f=A


 ̅

D+

 ̅ ̅

+

 ̅ ̅

 

9. f=BCD+AB+

 

̅2. 


f=

 

̅D+

 ̅

D+A 

̅ ̅


 

10. 


f=

 

̅B+

 

̅ ̅+ABC 

3. 


f=ABD+

 ̅

E+BCD 11. 

f=B


 ̅

+AB+ACD 


4. 

f=

 ̅ ̅ ̅

+

 ̅

BC+AB


 ̅

 

12. f=

 

̅ ̅+ABC+

  

̅̅̅̅ 

5. 


f=

  

̅ ̅̅̅̅̅̅

+

  ̅̅̅̅

+CD 


13. 

f=ABC+


 

̅

B+   

̅̅̅̅̅̅


 

6. 


f=AB

 ̅

+A 

̅

D+A ̅

14. f=B

 ̅

+AB+ACD 7. 

f=

 ̅

+

 ̅

B

 ̅

+ABC 


15. 

f=

 ̅

D+

 ̅ ̅

+

 ̅8. 


f=B+

 

̅ ̅+ACD+A

 ̅

 16. 

f=BD+A


 ̅

+

  ̅̅̅̅

 

 2.  2-chi  topshiriqda  talabalar  berilgan  funksiyaning  elektron  sxemasini  HAM-EMAS 

mantiqiy  elementlari  yordamida  yasashi  (Electronics WorkBench  dasturida)  va  rostlik  jadvalini 

(elektron shaklda) tuzishi kerak. 

2-chi topshiriq bo„yicha laboratoriya ishi hisoboti qog„oz shaklda topshiriladi. 

4-laboratoriya ishi bo„yicha 2-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

4.3-jadval.  Variant 

№ 

Berilgan funksiya Variant 

№ 

Berilgan funksiya 1. 

f=AB


 ̅

+A

 ̅

D+

 ̅

9. f=ABCD+

 

̅B

 ̅

D+AB 

̅

+CD 2. 

f=B


 ̅ 

̅

+ 

̅

B 

̅

+A 10. 

f=A


 

̅

+(B+ ̅

)*

  ̅

 

3. f=

  

̅̅̅̅+ACD+A

 ̅

 11. 

f=AB+


 

̅

D+BD+ ̅

D+AC 


4. 

f=

 ̅

C+BC+


 

̅ ̅


 

12. 


f=

 

̅(B+C+DE) 

5. 


f=A

 

̅D+

 

̅B

 ̅

+C 

̅

 13. 

f=BD+


 

̅

C+ 

̅ ̅


 

6. 


f=A+

 

̅C+

 

̅ 

14. 


f=(AB+C)(

     


̅

7. f=

 

̅B+B

 ̅

D+   

̅̅̅̅̅̅


 

15. 


f=(

 

̅+

 

̅)(C+

 ̅

D) 8. 

f=B


 ̅

D+

 ̅

C

 ̅

+A 


16. 

f=AB


 ̅

+AD+B


 ̅ 

̅

+AC 

̅

  

 


Mustaqil bajarish (tayyorlanish) uchun savollar 

1.   HAM  –  EMAS  (Sheffer)  mantiqiy  elementining  prinsipial  ko‟rinishini  EWB 

asosida tuzing. 

2.  HAM – EMAS (Sheffer) mantiqiy elementining ayniyatlarini keltiring. 

3.  2 HAM – EMAS mantiqiy elementini EWB asosida sxemasini tayorlang. 

4.  2  HAM  –  EMAS  mantiqiy  elementi  asosida  HAM  mantiqiy  amalini  bajarish 

sxemasini keltiring. 

5.  2  HAM  –  EMAS  mantiqiy  elementi  asosida  YOKI  mantiqiy  amalini  bajarish 

sxemasini tuzing. 

6.  2  HAM  –  EMAS  mantiqiy  elementi  asosida  EMAS  mantiqiy  amalini  bajarish 

sxemasini tayorlang. 

7.  3 HAM – EMAS mantiqiy elementini EWB asosida tuzing. 

8.  3 HAM –EMAS mantiqiy elementining haqiqiylik jadvalini tuzing. 

9.  4 HAM – EMAS mantiqiy elementini EWB asosida tuzing. 

10. K-MDYA  tranzistorlar  asosida  2  HAM  –  EMAS  mantiqiy  element  sxemasini 

tuzing. 


 

 


5 laboratoriya ishi. YOKI-EMAS mantiqiy elementini o„rganish 

 

Laboratoriya ishining  maqsadi.  YOKI-EMAS  mantiqiy  elementini  tadqiq  etish. 

Sxemada belgilanishi. Rostlik jadvali. YOKI-EMAS ME asosida HAM, YOKI va 

EMAS MEini yasash. 

 

Laboratoriya ishi topshirig„i.  

YOKI-EMAS mantiqiy elementini sxemada belgilanishini o„rganish. 

YOKI-EMAS mantiqiy elementini rostlik jadvalini bilish. 

YOKI-EMAS ME asosida HAM, YOKI va EMAS MEini yasash. 

Berilgan funksiyaning elektron sxemasini YOKI-EMAS ME asosida yasash. 

 

Nazariy 

ma’lumotlar

 

YOKI-EMAS  mantiqiy  elementi.  YOKI-EMAS  funksiyasining  algebraik 

ko„rinishi  f=

     


̅̅̅̅̅̅̅̅  ifodalanadi.  Bu  funksiyaning  rostlik  jadvali  5.1-jadvalda 

keltirilgan. 

 

5.1-jadval.  

Raqamli  tizimlarda  YOKI-EMAS  funksiyasi  YOKI-EMAS  elementi  deb ataluvchi  elektron  sxema  yordamida  amalga  oshiriladi.  5.1-rasmda  YOKI-EMAS 

elementining belgilanishi ko„rsatilgan. 

 

5.1-rasm. YOKI-EMAS elementining belgilanishi. 

 

Rostlik  jadvali  shuni  ko„rsatadiki,  agarda  YOKI-EMAS  elementining  1ta yoki  2ta  kirishida  mantiqiy  «1»  bo„lsa,  u  holda  uning  chiqishida  mantiqiy  «0» 

bo„ladi. Qalin shriftlar bilan ko„rsatilgan rostlik jadvalining 2ta satri YOKI-EMAS 

elementining A kirishida barcha vaqt mantiqiy «0» bo„lgandagi holatini ifodalaydi. 

Bu satrlarni ko„rib chiqsak, agarda V=0 bo„lsa f=1 bo„ladi hamda V=1 bo„lsa f=0 

bo„ladi  (5.2-rasm).  Bundan  kelib  chiqadiki,  1ta  aktiv  kirishli  YOKI-EMAS 

elementi invertor kabi qo„llaniladi. 

 


 

5.2-rasm.  2ta  kirishli  YOKI-EMAS  elementining  A  kirishida  barcha  vaqt 

mantiqiy «0» bo‘lgandagi holati. 

 

HAM,  YOKI  va  EMAS  elementlarini  YOKI-EMAS  elementlari  yordamida amalga oshirsa bo„ladi. 

      


 

 

 Hisobot mazmuni. 

 

5-laboratoriya  ishi  bo„yicha  har  bitta  talaba  2tadan  topshiriqlarni  bajarishi lozim. 

1-chi topshiriqda talabalar berilgan funksiyaning elektron sxemasini YOKI-

EMAS  mantiqiy  elementlari  yordamida  yasashi  va  rostlik  jadvalini  tuzishi  kerak 

(laboratoriya ishlari daftarida). 

5-laboratoriya ishi bo„yicha 1-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

5.2-jadval. Variant 

№ 

Berilgan funksiya Variant 

№ 

Berilgan funksiya 1. 

f=A


 ̅D+ ̅ 

̅+ ̅ ̅ 


9. 

f=BCD+AB+

 ̅C 

2. 


f=

 

̅D+ ̅D+A ̅ ̅ 10. 

f=

 ̅B+ ̅ ̅+ABC 

3. 


f=ABD+

 ̅E+BCD 


11. 

f=B


 ̅+AB+ACD 

4. 


f=

 

̅ ̅ ̅+ ̅BC+AB ̅ 12. 

f=

 ̅ ̅+ABC+  

̅̅̅̅ 


5. 

f=

  ̅ ̅̅̅̅̅̅

+

  ̅̅̅̅+CD 

13. 


f=ABC+

 

̅B+   ̅̅̅̅̅̅ 

6. 


f=AB

 ̅+A ̅D+A ̅D 

14. 

f=B


 ̅+AB+ACD 

7. 


f=

 ̅+ 


̅B ̅+ABC 

15. 


f=

 ̅D+ 


̅ ̅+ ̅D 

8. 


f=B+

 

̅ ̅+ACD+A ̅ 16. 

f=BD+A


 ̅+  

̅̅̅̅ 


 

2-chi topshiriqda talabalar berilgan funksiyaning elektron sxemasini YOKI-

EMAS  mantiqiy  elementlari  yordamida  yasashi  (Electronics  WorkBench 

dasturida) va rostlik jadvalini (elektron shaklda) tuzishi kerak. 

2-chi  topshiriq  bo„yicha  laboratoriya  ishi  hisoboti  qog„oz  shaklda 

topshiriladi. 

5-laboratoriya ishi bo„yicha 2-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

5.3-jadval. Variant 

№ 

Berilgan funksiya Variant 

№ 

Berilgan funksiya 1. 

f=AB


 ̅+A ̅D+ ̅C 

9. 


f=ABCD+

 

̅B ̅D+AB ̅+CD 2. 

f=B


 ̅ 

̅+ ̅B ̅+A 

10. 

f=A


 ̅+(B+ ̅)* 

̅ 

3. f=

  

̅̅̅̅+ACD+A ̅ 11. 

f=AB+


 

̅D+BD+ ̅D+AC 

4. 

f=

 ̅C+BC+ ̅ ̅ 

12. 


f=

 

̅(B+C+DE) 5. 

f=A


 ̅D+ 

̅B ̅+C ̅ 

13. 

f=BD+


 

̅C+ ̅ ̅ 


6. 

f=A+


 ̅C+ 

̅ 

14. f=(AB+C)(

     


̅) 

7. 


f=

 

̅B+B ̅D+   ̅̅̅̅̅̅ 

15. 


f=(

 

̅+ ̅)(C+ ̅D) 8. 

f=B


 ̅D+ ̅C 

̅+A 


16. 

f=AB


 ̅+AD+B ̅ 

̅+AC ̅ 


 

 

  

 


Download 1.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling