Kompter lingvistikasi


Download 41 Kb.
Sana05.03.2022
Hajmi41 Kb.
#598659
Bog'liq
KL sessiya
Aminova Iboxon, 1, skachat.uz Ikki-karrali-integrallar, Introduction to Programming Nanodegree Syllabus, Introduction to Programming Nanodegree Syllabus, 2517 18.10.2013, G`arbiy Yevropada ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi, gazlarning molekulyar-kinetik nazariyasi , gazlarning molekulyar-kinetik nazariyasi , gazlarning molekulyar-kinetik nazariyasi , xhdt, Daraxtsimon ma’lumotlar tuzilmasini tadqiq (Восстановлен), 1480793122 66374, 1480793122 66374, 1480328583 66287

―Kompter lingvistikasi‖ fanidan test savollari

1.“Kompter lingvistikasi”ning hozirga qadar qo„llangan nomlarini belgilang


A) hisoblash lingvistikasi, matematik lingvistika, kvantitativ lingvistika, injener lingvistikasi
B) hisoblash texnikasi, matematik lingvistika, kvantitativ lingvistika, injener lingvistikasi
C) hisoblash lingvistikasi, matematik lingvistika, kvantitativ matematika, injener lingvistikasi
D) hisoblash texnikasi, matematik lingvistika, kvantitativ lingvistika, til injeneriyasi
2.”Kompyuter lingvistikasi”ning vazifalari nimadan iborat?
A) lingvistik masalalarni kompyuterda hal qilishga o‗rgatish
B) dunyoviy yagona til yaratish
C) kompyuterdan foydalanishga o‗rgatish
D) kompyuter dasturlari tuzishni o‗rgatish
3. Mashina tarjimasi qaysi sohaga tegishli?
A) amaliy lingvistika
B) informatika
C) sotsiolingvistika
D) Matematik lingvistika
4.O„zbek tili axborot uslubi qaysi sohalar doirasida faol qo„llanadi?
A) biznes, huquq, tabiiy fanlar, meditsina, sport, ta'lim, diplomatiyada
B) adabiyot va san‘atda
C) hamma sohalarda
D) faqat tilshunoslikda
5.Mashina tarjimasi haqidagi birinchi fikr kimga tegishli edi?
A) Ch.Bebbidj
B) DJ. Mey
C) Ch. Fergyusson
D) DJ. Taun
6. Birinchi mashina tarjimasi qachon amalga oshirildi?
A) 1954
B) 1952
C) 1960
D)1953
7. Ilk mashina tarjimasi qaysi sohada amalga oshirilgan edi?
a)Ximiya
B) tilshunoslik
C) bilologiya
D) badiiy adabiyot
8. Ilk mashina tarjimasi qaysi kompaniya tomonidan amalga oshirildi?
A) ―IBM‖
B) ―IBM‖ va ―Apple‖
C) ―Apple‖
D) ―Microsoft‖
9.Birinchi mashina tarjimasi qayerda amalga oshirildi?
A) AQSh
B) Fransiya
C) Germaniya
D) Angliya
10.XX asrning 50- 60 yillaridagi mashina tarjimasi, asosan, qaysi tillar o„rtasida amalga oshirilgan?
A) rus- ingliz
B) rus-fransuz
C) ingliz-nemis
D) ingliz-xitoy
11.O„zbek tili axborot uslubi asosiy prinsiplari qaysilar?
A) formallik, aniqlik, qisqalik, bir ma'nolilik
B) badiiylik, tasviriy ifoda
C) ko‗pqirralilik, ko‗p ma'nolilik
D) qisqalik, badiiylik
12. R.Piotrovskiy yetakchiligidagi mashina tarjimasini amalga oshiruvchi ilmiy guruh qanday nomlangan?
A) «nutq statistikasi»
B) «tarjima markazi»
C) «til statistikasi»
D) «mashina tarjimasi»
13. Birinchi mashina tarjimasi qaysi shahar nomi bilan bog„liq?
A) Jorjtaun
B) Koliforniya
C) Texas
D) Kentukki
14. AQShda qaysi tarjima tizimi amaliyotga tatbiq qilish uchun tavsiya qilingan?
a)rys-ingliz
B) ingliz- yapon
C) fransuz- ingliz
D) nemis-ingliz
15. «Birinchi mashina tarjimasining tarjimon dasturlari qanday nomlangan?
A) MARK, GAT
B) MARK, PROMT
C) MARK,LINGVO
D) MARK, SOKRAT
16. O„zbek tili axborot uslubining formal modelida tub so„z deganda nima tushuniladi?
A) kompyuter lug‗atida tub so‗z deb ko‗rsatilgan so‗z
B) qo‗shimcha va affikslari bo‗lmagan so‗z
C) ikkitta so‗zga ajralmaydigan so‗z
D) imlo lug‗atida berilgan so‗zlar
17. Mashina tarjimasi» yana qanday nomlanadi?
A) avtomatik tarjima
B) avtomatlashtirish
C) elektron tarjima
D) kibernetik tarjima
18. Kompyuter lingvistikasi nuqtayi nazaridan yagona dunyoviy til yaratish muammosini qanday hal etish mumkin?
A)hamma tabiiy tillar asosida to‗liq kompyuter ma‘lumotlar bazasini
yaratib, elektron tarjimonlardan foydalanishga o‗tish asosida
B) hamma tabiiy tillar asosida to‗liq kompyuter ma‘lumotlar bazasini
yaratib, ingliz tiliga o‗tkazish asosida
C) butun dunyoda esperanto tiliga o‗tish asosida
D) muammoning yechimi yo‗q.
19. «Mashina tarjimasi » nima?
A) matnlarni maxsus kompyuter dasturlari yordamida tarjima qilish
B) tabiiy tildan mashina tiliga o‗girish
C) mashina tilidan tabiiy tilga o‗girish
D) sun‘iy tildagi matnni tabiiy tilga o‗girish
20. Matematik mantiqda “mulohaza” deganda nima tushuniladi?
A) faqat rost yoki yolg‗on qiymat qabul qiluvchi fikr
B) ixtiyoriy fikr
C) faqat rost qiymat qabul qiluvchi fikr
D) faqat yolg‗on qiymat qabul qiluvchi fikr21. O„zbek tili axborot uslubida xalqaro so„zlarni qo„llash muammosining yechimi....
A) imkon darajasida xalqaro so‗zlarni qo‗llash
B) faqat xalqaro so‗zlardan foydalanish
C) xalqaro so‗zlarni qo‗llamaslik
D) xalqaro so‗zlarning tarjimasini qo‗llash
22. EHMdan tarjima maqsadida foydalanish fikri, dastavval, qachon aytilgan?
A) 1949- y.
B) 1950-y.
C) 1973-y.
D) 1954-y.
23. Aksioma nima?
A) nazariyaning isbot talab qilmaydigan boshlang‗ich tasdiqi
B) ixtiyoriy teorema
C) nazariya formulasi
D) teoremaning aksi
24. Aksiomatik nazariya simvollari...
A) nazariyada ishlatiladigan barcha belgilar
B) nazariyada ishlatiladigan harflar
C) nazariyada ishlatiladigan tinish belgilari
D) nazariyada ishlatiladigan ramzlar
25. Mashina tarjimasiga oid ishlar hali amalga oshirilmagan mamlakatni ko„rsating.
A) Avstriya
B) Italiya
C) Xitoy
D) AQSh
26. Aksiomatik nazariya aksiomalari…
A) nazariyaning boshlang‗ich isbotsiz qabul qilingan mutlaqo to‗g‗ri formulalari
B) nazariyaning ixtiyoriy teoremalari
C) nazariyaning ixtiyoriy tenglamalari
D) nazariyaning tizimli holda qabul qilingan ixtiyoriy formulalari
27. Matnlarni tarjima qilish jarayoni– bu …
A) mashina tarjimasi
B) elektron tarjima
C) avtomatlashtirish
D) yozma tarjima
28. Tabiiy tillardan avtomatik tizimda informatsiya uchun foydalanish masalalari bilan shug„ullanadigan fan…
A) kompyuter lingvistiksi
B) informatika
C) hisoblash lingvistikasi
D) internet
29. Aksiomatik nazariya keltirib chiqarish qoidalari...
A) nazariyada aksiomalardan teoremalar yaratishda foydalaniladigan qoidalar
B) nazariyaning ixtiyoriy qoidalari
C) nazariyaning tizimli holda qabul qilingan ixtiyoriy formulalari
D) nazariyaning ixtiyoriy tenglamalari
30. Aksiomatik nazariya teoremalari...
A) nazariya aksiomalaridan keltirib chiqarish qoidalari asosida olinadigan formulalar
B) isbotga ega bo‗lgan tasdiqlar
C) nazariyada aksiomalardan teoremalar yaratishda foydalaniladigan qoidalar
D) nazariyaning formulalari
31. O„zbek tili axborot uslubi grammatikasining aksiomatik nazariyasi modeli...
A) ega + to‗ldiruvchi+ hol+ kesim
B) ega + hol+ to‗ldiruvchi + kesim
C) ega + to‗ldiruvchi+ kesim+ hol
D) ega + to‗ldiruvchi+ aniqlovchi+ kesim
32. Kompyuter lingvistikasi qachon mustaqil yo„nalish sifatida shakllandi?
A) XX asrning 60-yillarida
B) XIX asrning 90 -yillarida
C) 2000 – 2005- yillarda.
D) XIX asrning 70 -yillarida
33. Kompyuter lingvistikasi nima bilan shug„ullanadi?
A) tabiiy tillardan kompyuter tizimida foydalanish masallari bilan
B) elektron lug‗atlar yaratish bilan
C) ma‘lumot uzatish va axborot berish bilan
D) mashina tarjimasi tuzilishi bilan
34. Kompyuter lingvistikasiga oid tadqiqotlar dastlab qaysi davlatlarda olib borildi?
A) Rossiya, Xitoy, IspaniyaB) AQSh, Germaniya, Yaponiya
C) Angliya , Fransiya, AQSh
D) Ispaniya, Germaniya, Rossiya
35. Algoritm nima?
A) sonli, mantiqiy masalani bosqichma-bosqich yechish yo‗li
B) Masalani yechish goyasi
C) masalaning yechimi
D) sonli, mantiqiy masalaning muhim qismini yechish yo‗li
36. Kompyuter lingvistikasini shartli ravishda qanday qismlarga ajratish mumkin?
A) Deklarativ va protsedurali
B) protsedurali va funksional
C) stereotipli va funksional
D) deklarativ va me‘yorlashtirilgan
37. Algoritm so‗zi qaysi olim nomidan olingan
***A) Al-Xorazmiy
B) Yevklid
C) Gilbert
D) Al-Farg‗oniy
38. Kompyuter lingvistikasi – bu…
A) masalalarning yechimi bilan bog‗liq bo‗lgan bilimlar sohasi
B) ilmiy bilimlar sohasi
C) nazariy bilimlar bilan bog‗liq bilimlar sohasi
D) amaliy vazifalar bilan bog‗liq bilimlar sohasi
39. Til va nutq birliklari lug„ati, matnlar va grammatik tablitsalarning turli ko„rinishi lingvistik vositalarning qaysi ko„rinishiga mansub?
A) deklarativ
B) avtomatlashtirilgan
C) protsedurali
D) amaliy
40. Kompyuter lingvistikasi bo„yicha tadqiqot olib borgan olimlarni belgilang.
A) J.Martin, G.Belonogov, Ch.Bebbij, R.Piotrovskiy
B) J.Martin, G.Belonogov, Ch.Bebbij, A.Reformatskiy
C) J.Martin, G.Ramstedt, Ch.Bebbij, R.Piotrovskiy
D) J.Martin, G.Belonogov, Ch.Bebbij, G.Ramstedt
41. Programma (dastur) deganda nima tushuniladi?
A) algorimtning kompyuter uslubida yozilgan ko‗rinishi.
B) biror ishni bajarish rejasi tizimi
C) ko‗rsatuv va eshittirishlar tizimi
D) biror ishni tizimli, izchil bajarish rejasi
42. Kompyuter lingvistikasi haqidagi fan qachon paydo bo„ldi?
A) XX asrning 50-yillarida
B) XX asrning 60-yillarida
C) XX asrning 70-yillarida
D) XX asrning 80-yillarida
43. Kompyuter lingvistikasi bo„yicha tadqiqot olib borgan o„zbek olimlarini belgilang.
A) A.Qayumov, S.Muhamedov, S.Rizayev, H.Arziqulov
B) A.Po‗latov, S.Muhamedov, S.Ahmedov, H.Arziqulov
C) A.Po‗latov, S.Mo‗minov, S.Rizayev, H.Arziqulov
D) A.Po‗latov, S.Muhamedov, S.Rizayev, H.Ne‘matov
44. ―Kompyuter lingvistikasi”ning asosiy ilmiy muammolarini
ko„rsating.
A) matn mazmunini tushunish jarayonini modellashtirish
B) xatolarni avtomatik avtomatik tarzda aniqlash
C) nutqni analiz qilish masalalari
D) frazeologizmlarni avtomatik aniqlash masalalari
45. 1960 - yilda qayerda avtomatik tarjimaga bag„ishlangan maxsus
yig„ilish bo„lgan?
A) sobiq Ittifoq FAsida
B) INFORM ELECTRO institutida
C) amaliy matematika institutida
D) MDUda
46. O„zbek tilshunosligida «kompyuter lingvistikasi» tushunchasini birinchi bo„lib qo„llagan olim?
A) A.Po‗latov
B) A.Jumaboyev
C) I.Mo‗minov
D) S.Muxamedov
47. ―Kompyuter lingvistikasi” tilshunoslikning qanday bo„limi hisoblanadi?
A) amaliy
B) nazariy
C) umumiy
D) xususiy
48. Kompyuter lingvistikasining tushunchaviy apparati qanday elementlarni o'z ichiga oladi?A) ontologik va eksperimental
B) ontologik va tatbiqiy
C) eksperimental va tadqiqiy
D) ontologik va nazariy
49. Qozog„istondagi qaysi olim rahbarligida lingvostatistik tadqiqotlar olib borilgan?
A) A.Bektayev
B) N.Bo‗ronov
C) A.Po‗latov
D) S.Rizayev
50. ―Kompyuter lingvistikasi” qaysi xususiyatlari bilan ajralib turadi?
A) til hodisalarini kompyuter tizimida aks ettirish bilan
B) sun'iy tillarni o‗rganish metodi bilan
C) tabiiy tillarni o‗rganish metodi bilan
D) Kompyuter lingvistikasi masalalarini hal etish bilan
51. Sobiq Ittifoq FA sida avtomatik tarjima bo„yicha tashkil qilingan laboratoriyaga kim rahbarlik qilgan?
A) A.Belonogov
B) N.Bo‗ronov
C) A.Bektayev
D) A. Baranov
52. ―Kibernetika” fanining shakllanishi qaysi olim nomi bilan bog„liq?
A) Vinner
B) Amper
C) Platon
D) Sokrat
53. 1974- yilda INFORM- ELECTRO institutida nechta tizimlari bo„yicha qancha ilmiy tadqiqot olib borilgan?
A) 3ta
B) 2ta
C) 4ta
D) 5ta
54. 1974 -yilda INFORM- ELECTRO institutida qaysi tarjima
tizimlari bo„yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan?
A) fransuzcha – ruscha, inglizcha – ruscha, nemischa – ruscha
B) fransuzcha – nemischa, inglizcha – ruscha, nemischa – ruscha
C) nemischa – ruscha, inglizcha – ruscha, nemischa – ruscha
D) fransuzcha – ruscha, inglizcha – nemischa, nemischa – ruscha55. INFORM- ELECTRO da YETAR-1, YETAR-2, NERPA tarjima tizimlari qachon yaratilgan?
A) 1974 - yilda
B) 1947 - yilda
C) 1957 - yilda
D) 1975 - yilda
56. 1959 - yilda qayerda mashina tarjimasi bo„yicha laboratoriya ochilgan?
A) Moskvada
B) Olma-otada
C) Toshkentda
D) Leningradda
57. O.Kulagina va I. Melchuklar rahbarligida qanday tarjima tizimi yaratilgan?
A) FR-1
B) ETAR
C) ETAR-2
D) Cokrat
58.Tarjima bo„yicha yaratilgan ilk algoritm bazasi necha so„zdan iborat bo„lgan?
A) 50 000
B) 10 000
C) 30 000
D) 70 000
59. 1959- yilda qaysi muassasada mashina tarjimasi bo„yicha laboratoriya ochilgan?
A) Moskva davlat lingvistik universitetida
B) Moskva davlat universitetida
C) Moskva davlat tarjima universitetida
D) Moskva davlat texnika universitetida
60.INFORM-ELECTROda yaratilgan mashina yordamidagi avtomatik tizimlarda qaysi tildan qaysi tilga tarjima qilish nazarda tutilgan?
A) fransuzchadan ruschaga, inglizchadan-ruschaga, nemischadan ruschaga
B) ransuzchadan nemischaga, inglizchadan ruschaga, nemischadan ruschaga
C) nemischadan ruschaga, inglizchadan ruschaga, nemischadan rusgachaD) fransuzchadan ruschaga, inglizchadan nemischaga, nemischadan ruschaga
61. Kibernetika qanday fanlar sirasiga kiradi?
A) sohalararo
B) gumanitar
C) aniq
D) ijtimoiy
62. Moskva davlat lingvistik universitetida mashina tarjimasi bo„yicha laboratoriya qachon ochilgan?
A) 1959- yilda
B) 1957 - yilda
C) 1954- yilda
D) 1958 - yilda
63. Nelson tarjima tizimidagi matnlar umumlashmasini qanday nomlagan edi?
A) gipertekst
B) ssilka (havola)
C) tezaurus
D) giperssilka (giperha-vola)
64. O.Kulagina va I. Melchuklar rahbarligida qanday tarjima tizimlari yaratilgan?
A) fransuzchadan ruschaga, inglizchadan-ruschaga, fransuzdan ruschaga (yangi variantda)
B) fransuzchadan nemischaga, inglizchadan ruschaga, nemischadan ruschaga
C) nemischadan ruschaga, inglizchadan ruschaga, nemischadan ruschaga
D) fransuzchadan ruschaga, inglizchadan nemischaga, nemischadan ruschaga
65.Informatsion qidiruv tizimida ma‟lumotni tavsiflash qanday nomlanadi?
A) indekslash
B) modellashtirish
C) referatlash
D) dalillash
66. Modellashtirish asosidagi murakkab informatsion tizim …
A) algoritm
B) intellekt
C) modelD) gipertekst
67. Qaysi tushuncha kompyuter lingvistikasiga tegishli emas?
A) matnni belgilar tizimi sifatida tushunish
B) tabiiy tildagi matnlarni sintez qilish
C) tabiiy tilni qayta ishlash
D) tabiiy tildagi matnlarni analiz qilish
68.Gipertekst nima?
A) o‗tish tizimiga asoslangan matn
B) matn abzasi
C) matnni nomlash
D) katta hajmli matn
69. Tabiiy tillarni qayta ishlashning nechta ko„rinishi bor?
A) 5
B) 7
C) 4
D) 10
70. Belgilar tizimi, uni qabul qiluvchilar va undan foydalanuvchilar o„rtasidagi munosabatga asoslangan semiotika bo„limi qanday nomlanadi?
A) pragmatika
B) kibernetika
C) avtomatika
D) informatika
Download 41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling