Контакт кучланишлар


Download 70.19 Kb.
Sana22.02.2020
Hajmi70.19 Kb.

Aim.uz

Контакт кучланишлар

Икки туташувчи жисмнинг узаро босим таъсирида хосил буладиган кучланишлар контакт кучланишлар дейилади. Бу холдаги деформациялар хам контакт деформациялар дейилади. Контакт юзада материал деформацияланмасдан, хажмий кучланиш холатида булади. Хажмий кучланиш холатидаги бош кучланишлар хаммаси сикувчи булади. Контакт кучланишлар кинематик жуфтларда, тишли узатмаларда, подшипникларда, рельсларда хосил булади. Бундай холларда контакт кучланишларни хисоблаш эластиклик назарияси конунлари асосида бажарилади. Контакт кучланишларни биринчи марта Герц томонидан урганилган булиб, куйидаги чекинмаларга йул куйилган.

1. Контакт юзадаги кучланишлар эластиклик чегарасидан ошмайди.

2. Контакт юза туташувчи юзадан кичик булади.

3. Босим кучлари контакт юза сирти буйлаб текис таксимланган ва юзага нормал йуналган.

Туташувчи жисмларда контакт юза нуктадан (кичик доира), тугри чизикдан ёки сиртдан иборат булиши мумкин. Масалан, икки шарнинг туташувида шарлар радиусларига караганда контакт юза радиуси жуда кичик булиб маълум маънода нукта деб караш мумкин. Контакт юзаларнинг хосил булишига кура контакт кучланишларни аникланади. Бу кучланишларни Герц кучланишлари хам дейилади.Шар билан шарнинг узаро контакти.

Бу холда контакт юза радиуси шарларнинг механик характеристикалари оркали куйидагича аникланади.

61- шакл.


Контакт юзадаги кучланиш юзада яримсферик конуният билан таксимланади. Контакт юза марказидаги энг катта нормал кучланиш


формула билан аникланади.


Формуладакелтирилган эгрилик гадиуси ва келтирилган эластиклик модуллари.

Кейинги иккита бош кучланиш куйидагига тенг.

Назорат саволлари.  1. Контакт кучланишлар хосил буладиган сохаларни айтинг.

  2. Герц формуласи кандай езилади?

3. Н – кандай кучланиш дейилади?


А д а б и ё т л а р

  1. Бибутов Н.С. Материаллар каршилиги асослари. Т. 2000й.

  2. Корабоев Б.К , Лексашев Ю.Ф. Материаллар каршилигидан киска курси. Т. 1998й

  3. Мансуров К.М. Материаллар каршилиги курси. Т. 1983й

  4. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов. К. Выш. Школа, 1986 г.

  5. Феодосев В.М. Сопротивление материалов. М. Наука, 1971 г.

  6. Дарков А.В, Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. М. 1989 г.

  7. Урозбоев М.Т. Материаллар каршилиги асосий курси. Т. 1973й.Aim.uz


Download 70.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling