Kristall panjara va ularning turlari


Download 298.64 Kb.
Pdf ko'rish
Sana27.02.2020
Hajmi298.64 Kb.

Zomin tumani 25-maktab                                                         Alimqulov Sirojiddin 

  

 

KRISTALL PANJARA VA ULARNING TURLARI. 

Moddalar agregat holatiga ko’ra 3 xil bo’ladi. 

 

 

  

Amorf moddalar – modda zarrachalari tartibsiz joylashgan,aniq suyuqlanish 

temperaturasiga bo’lmaydi.Parchalaganda aniq bir shaklda parchalanmaydi.M;shisha, 

smola, kesak, g’isht. 

Kristal panjara – moddaning qattiq xoltda zarrachalardan xayoliy to’gri chiziqlar bilan 

birlashtirilsa hosil bo’lgan sistema kristal panjara deyiladi. 

Kristal panjarada chiziqlar tutashgan joy kristal panjara tugunlari deyiladi.shu tugunlarda 

modda zarrachalari joylashgan bo’ladi.zarrachalar tabiatiga qarab kristallar 4 xil bo’ladi. 

Molekulyar, atom, ion, metall 

Shu kristallar kimyoviy bog’ tabiatiga ko’ra 3 ga bo’linadi. I. kovalent bog’lanishli kristall panjara hosil qiladi 

Atom va molekulyar kristall panjara  II. ion bog’lanishli kristall panjara hosil qiladi 

Ion kristall panjara  III.metall bog’lanishli kristall panjara hosil qiladi 

Metall kristall panjara  1) molekulya kristal panjara –kristall panjara tugunlarida molekulalar joylashadi. 

Xossalari - Kristall panjara tugunlarida molekula tutadi, Bog’lanishi kovalent, Suyuqlanish 

va qaynash t

0

 lari past, Diaelektrik -elektr tokini o’tkazmaydi, Suvda yomon eriydi, Mo’rt Moddalar  

Qattiq  


Gaz 

 

Suyuq  

Amorf 


kristall 

Molekulyar 

atom 

Ion 


Metall 

Zomin tumani 25-maktab                                                         Alimqulov Sirojiddin 

  

 

bo’ladi, Sublimatlanish — qizdirilganda suyuqlanmasdan gaz xolatga o’tadigan fizik xodisa. 

Vakillari – past temperaturada qattiq xolatga o’tishi mumkin bo’lgan organik birikmalar, 

gazlar [H

2

, Gal


2

, CO


2 (Quruq muz)

,C

6H

6

, O3

, oq P, O

2

, N


2

, ...] suyuq, kukun, organik spirtlar, 

CO(NH

2

)2

, nodir gazlar, H

2

O, J


2

, naftalin, inert gazlar, S allatropiyalari. 2) Atomli  kristall panjara - kristall panjara tugunlarida atomlar joylashadi. 

Xossalari - Kristall panjara tugunlarida atomlar tutadi. Bog’lanishi puxta kovalent. 

Suyuqlanish va qaynash t

0

 lari eng yuqori. Elektr tokini o’tkazmaydi (diaelektrik yoki yarim o’tkazgich). suvda eriymaydi, Qutbsiz erituvchilarda erimaydi. Eng qattiq. 

Vakillari - C

(Olmos)


, Be, B, Si, qizil P, qora P, C

(Grafit)


, kvars(SiO

2

), qum(SiO2

), karbin 

karborund(SiC), Ge, TiO

2

 3) Ion kristall panjara - kristall panjara tugunlarida ionlar joylashadi. M; osh tuzi NaCl da 

1 ta Na ni 6 ta xlor 1 ta xlorni 6 ta Na ionlari o’rab turadi. Xossalari - Kristall panjara tugunlarida ionlar tutadi. Bog’lanishi ionli. Suyuqlanish va 

qaynash t

0

 lari yuqori, tokni yaxshi o’tkazadi.Qattiq xolatda tokni o’tkazmaydi, lekin suyuqlanmasi eritmalari tokni yaxshi o’tkazadi. Suvda yaxshi eriydi.Qutbsiz erituvchilarda 

erimaydi.Qattiqligi yuqori. Vakillari - MeO, MeH, tuzlar, asoslar, oksidlar, CaO, LiH, KOH, NaCl, Ba(HCO

3

)2

[Ba(OH)]2

S, Me


x

O

2, K

4

[Fe(CN)64) Metall kristall panjara - kristall panjara tugunlarida metall joylashadi. Xossalari - Kristall panjara tugunlarida metal kationlari tutadi. Metal bog’lanishli. 

Suyuqlanish va qaynash t

0

 lari yuqori. Elektr tokini suyuqlanmasi va qattiq xolati juda yaxshi o’tkazadi. Suvda eriymaydi. Qutbsiz erituvchilarda erimaydi

 

qattiqligi mustahkam, Delokallashgan. Plastik,  bolg’alanuvchan Vakillari - sof metall va metall qotishmalari(Na va K qotishmasi),Ca,Ba,Fr, Fe,Cu 

 

 

 

1. Olmosning kristall panjarasi qanday tuzilishga ega?  

A) kvadrat;                        B) kubsimon;   

C) to’g’ri to’rtburchakli;  D) tetraedr.    

2. Oq fosforning kristall panjarasi qanday? 

A) amorf;  B) atomli;  C) ionli;  D) molekulyar. 

3. Quruq muz (CO

2

) ning kristall panjarasi qanday tuzilgan?  1) ion; 2) molekulyar; 3) atom; 4) metall;  

A) 1   B) 2   C) 3   D) 2,3   

4. Osh tuzining kristall panjarasi uchun tegishli xususiyatlarni toping? 

1. ionli; 2. molekulyar; 3. atomli;  

Zomin tumani 25-maktab                                                         Alimqulov Sirojiddin 

  

 

4. kub shaklli; 5. geksoganal shaklli; A) 1,3;   B) 2,3;   C) 3,5;   D) 1,4. 

5. Yod kristallarining sublimatlanish xossasiga asoslanib, qanday kristall panjarali tuzilishga ega ekanligini 

ko’rsating. A) atomli;    B) ionli; 

C) metalli;   D) molekulyar. 

6. Qaysi moddalar atom kristall panjara tuzilishiga ega?  

1. CH

3

CHO; 2. CH

3

OH; 3. TiO

24. C; 5. NaF; 6. SiO

2A) 1,2,3   B) 3,4,6   C) 2,3,4   D) 3,4,5 

7. Qaysi moddalar molekulyar kristall panjaraga ega?  

1) muz; 2) oltingugurt; 3) rubidiy yodid;  

4) grafit; 5) piridin; 

A) 1,2,4   B) 1,3,5   C) 2,4,5   D) 1,2,5 

8. Qaysi modda molekulyar kristall panjaraga ega? 

A) yod;   B) olmos;   C) grafit;   D) ishqor.  

9. Qaysi moddalar atomli kristall panjaraga ega? 

A) Na

2

O; Li

2

O; CaO    B) C; Si; Ge; B  

C) N

2

; O

2

; Cl

2

; H

2

        D) H

2

O; HCl; H

210. Qaysi moddalar atomli kristall panjara hosil qiladi?  

1) uglerod (IV) oksid; 2) kaliy gidrid;  

3) qizil fosfor; 4) kremniy karbid;  

5) karbin; 6) muz; 7) osh tuzi;  

A) 1 va 6;   B) 2 va 7;   C) 3 va 5;   D) 3,4 va 5.   

11. Moddalarning qaysi biri molekulyar kristall panjara hosil qiladi?  

1) suv (muz); 2) titan (IV) oksid; 3) alyuminiy;  

4) «quruq muz»; 5) kaliy xlorid; 6) etanol;   

7) natriy ishqor;  

A) 1,4,6;   B) 1,5,6;   C) 2,4,6;   D) 1,2,6.  

12. Oddiy sharoitda molekulyar kristall panjara hosil qiladigan moddalarni ko’rsating: 

1. yod; 2. seziy ftorid; 3. grafit;  

4. fosfor; 5. natriy xlorid; 

A) 1,3;   B) 2,3;   C) 1,4;   D) 2,5.    

13. Atomli kristall panjaradan tuzilgan III va IV davr elementlarini toping. 

A) alyuminiy, galley;   B) fosfor, mishyak;      

C) oltingugurt, selen;   D) kremniy, germaniy.     

14. Molekulyar kristall panjarali tuzilishga ega bo’lgan moddalarni toping. 

1. metan; 2. qizil fosfor; 3. yod; 4. muz;  

5. temir; 6. olmos; 7. osh tuzi; 8. kaliy;   

9. grafit; 10. qizil qon tuzi; 11. oq fosfor; 

A) 1,2,3,6;   B) 1,3,4,11;    

C) 2,4,6,8;   D) 3,5,6,9,10.     

15. Qaysi qatorda molekulyar kristall panjarali moddalar joylashgan? 

A) suv, oltingugurt, kremniy, olmos;    

B) neon, xlor, ozon, oq fosfor;   

C) xlor, suv, osh tuzi, olmos; 

D) kremniy, olmos, suv, xlor.  

16. Quyidagi qattiq moddalardan qaysilari atomli kristall panjara hosil qiladi? 

1) olmos; 2) temir; 3) yod; 

4) kremniy; 5) qizil fosfor; 

A) 1,2 va 3;       B) 2,3 va 4;  

C) 3,4 va 5;       D) 1,4 va 5; 

Zomin tumani 25-maktab                                                         Alimqulov Sirojiddin 

  

 

17. Molekulyar kristall panjara tuzilishiga ega bo'lgan moddalar berilgan javobni belgilang. 1) olmos; 2) grafit; 3) kremniy;  

4) osh tuzi; 5) karbamid; 6) uglerod; 7) muz;  

8) yod; 9) bor; 10) karbonat angidrid. 

A) 4,5,6,8;     B) 1,2,3,5;   

C) 3,4,9,10;   D) 5,7,8,10. 

18. Molekular kristall panjara tuzilishiga ega bo'lgan moddalar berilgan javobni belgilang.  

1) olmos; 2) grafit; 3) kremniy; 4) osh tuzi;  

5) karbamid; 6) uglerod; 7) muz;  

8) yod; 9) bor; 10) karbonat angidrid. 

A) 4,5,6,8;     B) 1,2,3,5;     

C) 3,5,9,10;   D) 5,7,8,10. 

19. Qattiq holatda atomli kristall panjaradan tashkil topgan moddalar qatorini belgilang. 

A) fosfor, oltingugurt, ozon;  

B) uglerod (IV) oksid, vodorod xlorid, azot;  

C) bor, germaniy, kremniy;  

D) suv, uglerod (IV) oksid, uglerod (II) oksid.   

20. Qattiq holatda molekulyar kristall panjaraga ega bo’ladigan moddalarni ko’rsating.  

1. KCl; 2. CH

4

; 3. CO(NH

2

)

2

; 4. I

2

; 5. NaOH; 

A) 2.3.4;   B) 1.2.4;   C) 1.4.5;   D) 2.4.5.  

21. Kristall panjarasi bir xil bo’lgan moddalar keltirilgan qatorni top? 

A) litiy ftorid, natriy fosfat, ammiak;   

B) natriy sulfat, vodorod, vodorod sulfid;    

C) ammiak, vodorod sulfid, vodorod;   

D) natriy fosfat, vodorod, kislorod.     

22. Modda atom kristall panjaraga ega bo’lishini tavsiflaydigan belgilar: 

A) suvda yaxshi eriydigan, kristall xolda; 

B) qattiq, qiyin suyuqlanuvchan, amalda suvda erimaydigan; 

C) kristall panjara tugunlarida molekulalar joylashgan; 

D) qattiq, organik erituvchilarda eriydigan. 

23. Atom kristall panjarali moddalar qanday xususiyatga ega bo’ladi? 

A) suvda  to’liq eriydigan kristall moddalar; 

B) suyuq, suvda eriydigan moddalar; 

C) kristall panjara tugunlarida molekulalar joylashgan bo’lib, gazsimon bo’ladi; 

D) oddiy sharoitda qattiq agregat holatiga ega, qiyin suyuqlanadi, suvda erimaydi. 

24. Eng qattiq va qiyin suyuqlanuvchan moddalar kristall panjarasi qanday tuzilgan bo’ladi? 

1) ion; 2) molekulyar; 3) atom; 4) metall;  

A) 3   B) 4   C) 1   D) 1,2 

25. Agar modda qattiq va suyuqlangan holatda elektr tokini yaxshi o’tkazsa, uning kristall panjarasi 

qanday? 


1) ion; 2) molekulyar; 3) atom; 4) metall; 

A) 1,2;   B) 1,3;   C) 4,1;   D) 2,3. 

26. Oson suyuqlanuvchan va uchuvchan moddalar qanday kristall panjarali bo’ladi?  

1) ion; 2) atom; 3) molekulyar; 4) metall; 

A) 1   B) 2   C) 1,4   D) 3 

27. Suyuqlanish temperaturasi va barqarorligi yuqori bo’lgan moddalarni qatorini ko’rsating. 

A) NaF; HF; F

2

;       B) NaF; NaCl; HCl;  

C) NaCl; Cl

2

; HCl;  D) olmos; SiO

2

; Al

2

(SO

4

)

3

.  

28. Qaysi moddaning suyuqlanish temperaturasi baland bo’lishi kerak? 

A) HCl;   B) LiCl;  C) H

2

O;     D) NH

3

.   

29. Suyuqlanish temperaturasiga asoslanib qaysi modda atom kristall panjara tuzilishiga ega ekanligini 

aniqlang. Zomin tumani 25-maktab                                                         Alimqulov Sirojiddin 

  

 

A) osh tuzi 8010

;       B) kvars 1728

0

;                

C) alyuminiy 660

0

;   D) oltingugurt.  

30. Qaysi turdagi kristall panjarali moddalarning suyuqlanish temperaturalari eng yuqori bo’ladi? 

A) atomli;   B) molekulyar;    

C) ionli;      D) molekulyar va ionli.  

31. Molekulyar kristall panjara tuzilishiga ega bo’lgan moddalarni toping. 

1) olmos; 2) grafit; 3) kremniy; 4) osh tuzi;  

5) karbamid; 6) uglerod; 7) muz; 8) yod;  

9) bor; 10) karbonat angidrid.  

A) 1,2,3,5;     B) 4,5,6,8;     

C) 5,7,8,10;   D) 3,5,9,10.     

32. Gazsimon holatdan kondensirlangan holatga o’tganda, quyidagilarning qaysi biri molekulyar tuzilishini 

saqlab qoladi?  1) yod; 2) natriy; 3) uglerod; 4) osh tuzi;  

5) benzol; 6) bor; 7) fosfor (V) xlorid;     

 A) 1,5;   B) 1,5,7;   C) 1,3,6;   D) 2,3,4.    

33. Nomolekulyar tuzilishga ega bo’lgan moddani ko’rsating. 

A) H

2

O;   B) HCl;    C) CH

3

OH;   D) FeS. 

34. Qanday qattiq moddalarda, ular suyuqlanma holatiga o’tganda, elektr tokini o’tkazish xususiyati paydo 

bo’ladi?  1) kaliy nitrat; 2) germaniy; 3) natriy xlorid;  

4) natriy gidroksid; 5) oltingugurt;  

6) kaliy gidrid; 7) natriy oksid; 

A) 1,2,3,4,6;   B) 1,2,3,5,7;    

C) 1,3,4,5,6;   D) 1,3,4,6,7.    

35. Quyida keltirilgan xususiyatlar qaysi turdagi moddalar uchun xos bo’ladi? 

Suyuqlanish temperaturasi past, suyuq holatga o’tmasdan bug’lanish (sublimatsiya), mo’rt bo’lish, elektr 

tokini o’tkazmaslik. 

A) ion bog’li moddalar;                     

B) molekulyar kristall panjarali moddalar;   

C) atom kristall panjarali moddalar;        

D) vodorod bog’lanishli moddalar.   

36. Kimyoviy bog’lanishning qaysi turida qattiq jismning elektr o’tkazuvchanligi yuqori bo’ladi? 

A) kovalent;             B) qutbli kovalent;           

C) ion bog’lanish;   D) metall bog’lanish.              

37. Suyuqlanish temperaturasi yuqori bo'lgan moddani aniqlang. 

A) LiCl;   B) HCl;   C) NH

3

;   D) H

2

O. 

38. Suyuqlanish temperaturasiga asoslanib, qaysi modda atomi kristall panjara tuzilishiga ega ekanligini 

aniqlang.    A) kvars, 1728°;    B) NaCl, 801°;   

C) S, 113°;             D) Al, 660°. 

Download 298.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling