Ks; ms; mks; Sut (sutka)


Download 87.68 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana04.10.2022
Hajmi87.68 Kb.
#830379
  1   2   3   4
Bog'liq
tex naz usullari -11-14
Экспертиза ДТП, 1-maruza, 1-laboratoriya, 2-laboratoriya, қаторлар назарияси 2, Fizikaviy va kolloid kimyo-AMALIY, Kompyuterli loyihalashning texnik vositalari, 8 mavzu, 12-MAVZU, SLAYD TO'QIMACHILIK, 1-amaliy mashgulot. Kompleks o‘zgaruvchili funksiya va uning limiti, 1-amaliy mashgulot. Kompleks o‘zgaruvchili funksiya va uning limiti, 1-ЛЕКЦИЯ, диссертация на узбекском перевод (4), 12.To‘plam. Sonli ketma-ketlik. Funksiya. Prezentasiya


1.2-jadvalning davomi.
5
Vaqt
s (sekund)
ks; ms; mks;
Sut (sutka) 
Soat (soat, min)
6
Tezlik
m /s
-
km /soat
7
Aylanishlar takrorligi
S'1
-
m in-1
8
Massa
kg
(kilogramm)
Mg; g; mg; mkg
t (tonna)
9
Kuch, og‘irlik
N (nyuton)
M N; kN; mkN
10
Kuch momenti
N-m
M N-m; kN-m; 
mkN-m
11
Bosim
Pa(paskal)
G Pa; M Pa; kPa; 
mkPa
12
Dinamikqovushqoqlik
P a s
m P a s
13
Kinetik qovushqoqlik
m2/s
mm2/s
14
Energiya, ish
J (joul)
TJ; GJ; MJ; kJ; 
mJ
EV (elektron 
volt)
15
Q uw at
Vt (vatt)
GVt; MVt; kVt; 
mkVt
16
Harorat
К (kelvin)
MK; kK; mkK
17
Elektr toki (elektr 
tokining kuchi)
A (amper)
kA; MA; mkA; 
nA; pA
18
Elektr miqdori, elektr 
zaryad
K1 (Kulon)
mKl; mkKl; nKl; 
pKl
19
M odda miqdori
mol
kmol; mmol; 
mkmol
20
Molyar massa
kg/mol
1.1
va 
1
.
2
- jadvallarda fan, texnika va xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng 
qoilaniladigan birliklarning o ‘nlik karrali va ulushli qiymatlari keltirilgan.
M amlakatimizda oichovlarning mushtarakligi 0 ‘zbekiston Respublikasi 
V azirlar M ahkam asining sta n d a rtla r davlat q o ‘m itasi va m etrologik 
muassasalari tom onidan amalga oshiriladi.
1.2- §. 0 ‘LCHASHLAR. 0 ‘LCHASH TURLARI
0
‘lchash — fizik kattaliklar qiym atlarini tajribada maxsus texnik 
vositalar yordamida aniqlash.
Ko‘p hollarda o ic h a sh jarayonida oichanayotgan kattalik shunday fizik 
kattalik bilan taqqoslanadiki, unga 
1
ga teng b o ig a n qiymat berilib, bu 
uning fizik kattalik birligi yoki o ‘lchov birligi deyiladi.


0 ‘lchash natijasi — kattalikning o ‘lchash usuli bilan, masalan, katta­
likni o ic h o v birligi bilan taqqoslash yordamida topilgan qiym atidan iborat. 
0
‘lchash natijasini tenglama ko‘rinishida quyidagicha yozish mumkin:
t / = ^ yoki Q = U-q 
( 1 .1 )
bu yerda, Q — o ‘lchanayotgan fizik kattalik, U — o ich ash natijasi yoki oichanayotgan 
kattalikning son qiymati, q — fizik kattalik birligi.
(1.1) tenglam a oichashning asosiy tenglamasi 
deyiladi. Uning o‘ng 
tom oni 
0 ‘lchash natijasi deb yuritiladi. O ichash natijasi doim o oicham li 
kattalik b o iib , u o ‘z nomiga ega b o ig a n q birlikdan ham da ayni shu 
birlikdan oichanayotgan kattalikda nechta borligini anglatadigan U sondan 
tashkil topgan.
O ichanayotgan kattalikning son qiymati bevosita, bilvosita, birlashtirib 
va qo‘shma o ich ash usullari yordamida topiladi. Laboratoriya amaliyotida va 
ilmiy tekshirishlarda birlashtirib va qo ‘shma o ic h a sh usullaridan foydala­
niladi.
Bevosita o ‘lchash deb oichanayotgan kattalikning izlanayotgan qiymati 
tajriba m aium otlaridan bevosita aniqlanadigan oichashga aytiladi. Masalan, 
haroratni term om etr bilan, bosimni m anom etr bilan, uzunlikni ch izg ich
bilan o ic h a s h va hokazolar bevosita o ich ash d an iborat.
Bevosita o ic h ash tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:
Qbev. = С 'п  
( 1.2)
bu yerda, Qbev — oichanayotgan kattalikning uning uchun qabul qilingan o ich o v
birliklaridagi qiym ati; S — raqam li hisoblash qurilm asi shkalasi b o iin m a la ri- 
ning yoki bir m arta ko‘rsatishining o ich an ay o tg an kattalik birliklaridagi qiymati


Download 87.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling