Lecture topic for Today


Download 0.95 Mb.
Sana31.10.2020
Hajmi0.95 Mb.

LECTURE 7. Topic for Today:


Монополистик рақобат ва

Олигополия

Module: MAB083

Microeconomics

Discipline Lecturer

Sharipova Zebo

Semester 3


Монополистик рақобат ва Олигополия


Reja:
 • Monopolik raqobat. Monopol raqobat asoslari

 • 2. Monopolik raqobatda bozor muvozanati holati

  3. Monopolistik raqobat va iqtisodiy samaradorlik

  4. Oligopoliya: Oligopolik narxlarni antiqlash muammolari

  5. Kartellar, sindikatlar


Monopolistik raqobat


Monopolistik raqobat, bu firmalar erkin kirib borishi mumkin, ularning har biri o'z markasini yoki differentsiatsiyalangan mahsulot versiyasini ishlab chiqaradi.

Oligopoliya bozori, unda bir nechta firmalargina o'zaro raqobatlashadi va yangi firmalarning kirib kelishiga to'sqinlik qiladi.Kartel bozori, bu erda ba'zi yoki barcha firmalar aniq birlashib, qo'shma daromadlarni ko'paytirish uchun narxlar va ishlab chiqarish darajasini muvofiqlashtiradi.

Monopolistik raqobat


Qachon foyda maksimal darajaga chiqadi?

«Maksimal foydaga erishishni ta’minlaydigan mahsulot hajmini aniqlash uchun pirovard daromad pirovard xarajatlarga teng bo‘lishi kerak»


Monopolistik raqobat


Monopol hokimlikni aniqlash ko'rsatkichi L — bahoning pirovard xarajatlaridan yuqori bo'lishini ko'rsatadi.

Bu koeffitsiyent doim 0 va 1 orasida turadi. Takomillashgan raqobat sharoitidagi firma uchunR = M C va L=0

bo'ladi. Koeffitsiyent (L) qancha kattarsa, monopol hokimlik darajasi ham shuncha yuqorilaydi.Bu koeffitsiyent firmaning mahsulotiga talabning elastikligini (yoki noelastikligini) ham ko'rsatadi.L P- MC

P

Monopolistik raqobat


Bu koeffitsiyent firmaning mahsulotiga talabning elastikligini (yoki noelastikligini) ham ko'rsatadi.

L  P - Mc  -1

P Ed

L  (P – Mc)  -1P Ed

bunda, L - Lernerning monopol hokimligi indeksi;M C - pirovard xarajatlar;R — monopol baho;Ed - talabning baho elastikligi.

Monopolistik hokimiyat manbalari


Talab egri chizig'i qanchalik elastik bo'lsa, firma shunchalik ko'p monopol kuchga ega bo'ladi

Firmaning talab elastikligini 3 omil aniqlaydi.


 • Bozor talabining egiluvchanligi.
 • Bozordagi firmalar soni.
 • Firmalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir.

Monopolistik hokimiyat manbalari


Monopolistik raqobatbardosh sanoatda samarasizlikning ikkita manbai mavjud: 1. Mukammal raqobatdan farqli o'laroq, monopolistik raqobat bilan muvozanat narx chegara narxidan oshib ketadi. 2. monopolistik raqobatbardosh firma, o'rtacha narxni minimallashtiradigan darajadan past.

Ushbu samarasizliklar iste'molchilarni pasaytiradiIkki sababga ko'ra - yo'q bo’lish ehtimoli:
 • Monopolistik raqobatdosh bozorlarning aksariyatida monopol hokimiyat kichikdir.
 • Har qanday samarasizlik monopolistik raqobatning muhim foydasi bilan muvozanatli bo'lishi kerak: mahsulot xilma-xilligi.

Monopolistik hokimiyat manbalari


12.2-RASM: Monopolistik raqobatdosh muvozanatni va mukammal raqobatdosh muvozanatni taqqoslash

Monopolistik hokimiyat manbalari


M onopol yoki takom illashm agan raqobat bozorining m ohiyati uning quyidagi xillari (yoki tiplari)da ko'rinadi:
 • monopolistik raqobat;
 • monopoliya;
 • oligopoliya.

 • Takomillashgan raqobat bozoridagi ishlab chiqaruvchilar o ‘z foydalarini maksimal darajada oshirishlari uchun mahsulot hajmini shunday tanlab oladilarki, bunda pirovard xarajatlar bahoga teng bo‘ladi (MC=P).

Raqobatli va monopol firmalar uchun talab egri chizig’i

(a) raqobatli firmaning talab egri chizig’i


(b) monopol firmaning talab egri chizig’i

M o n o p s o n iy a .

M o n o p s o n iy a . Bu bozorning shunday holatiki, bunda bozorda xaridor bitta, sotuvchilar esa ko'p bo'ladi. Xaridorlaming bozordagi yakka hokimligi bahoni xaridor belgilashiga olib keladi.

Oligopsoniya – bu xaridorlari sanoqli bo'lgan bozor.

Monopsoniya kuchi - Xaridorning tovar narxiga ta'sir qilishi.

M o n o p s o n iy a .

•MV- marjinal qiymat (marginal value )- tovarning yana bir birligini sotib olishdan olinadigan qo'shimcha foyda.

ME-marjinal xarajatlar (marginal expenditure ) - tovarning yana bir birligini sotib olish uchun qo'shimcha xarajatlar.

AE- o'rtacha xarajatlar (average expenditure) - tovar birligiga to'lanadigan narx.

Monopsoniya kuchi

Monopsoniya kuchining manbalari:

Bozordagi taklifning elastikligi;

Xaridorlar soni;

Xaridorlarning o'zaro aloqasi.

Monopoliya va Monopsony

(a) Monopolist marginal daromad marjinal xarajatlarni kesib o'tadigan joyda ishlab chiqaradi.


(b) monopsonist marginal xarajatlar marjinal qiymatni kesib o'tadigan darajaga qadar sotib oladi.

Bozor kuchini cheklash: monopoliyaga qarshi qonunlar


Sherman qonuni - AQShda 1890 yilda qabul qilingan. Monopoliyaga qarshi qonunchilik va uni amalga oshirish uchun zarur bo`lgan chora tadbirlar har bir mamlakatda sharoit taqozo etgan shakllarda amal qiladi.

Kleyton qonuni – (1914y) – istemolchilarni narx orqali qochirish, majburiy shartnomalar tuzish, raqobatn i korxonalarning zaiflashuviga olib keluvchi aksiyalarni sotib olish taqiqlanishidan iborat.

Monopoliyaga qarshi faoliyatni tartibga solishning asosiy yo`nalishlari:

-bozorning monopollashuvini cheklash;

-raqobatchi kompaniyalar qo`shilishini ta`qiqlash;

-monopol narxlar belgilanishini ta`qiqlash;

-raqobatni madaniylashgan tarzda olib borishni qo`llab – quvvatlashdan iborat.


Oligopoliya: Oligopolik narxlarni antiqlash muammolari


Oligopoliya bozor - Firmalarning bir qismi yoki barchasi uzoq muddat davomida katta foyda oladi, chunki kirish to'siqlari yangi firmalarning kirib kelishini qiyinlashtiradi yoki imkonsiz qiladi. Oligopoliya bozor tarkibining keng tarqalgan shakli.

oligopolistik sanoat tarmoqlariga - avtomobillar, po'lat, alyuminiy, neft-kimyo, elektr jihozlari va kompyuterlar sanoati kiradi.

Oligopoliya: Oligopolik narxlarni antiqlash muammolari


Bu "tabiiy" kirish to'siqlari - ular muayyan bozor tuzilishi uchun asosiy hisoblanadi. Qo'shimcha ravishda amaldagi firmalar kirishni to'xtatish uchun strategik choralar ko'rishlari mumkin.

amaldagi firmalar kirishni to'xtatish uchun strategik harakatlar qilishi mumkin.

Oligopoliya: Oligopolik narxlarni antiqlash muammolari


Oligopolik b a h o n i shakllantirish ikkita o 'z a ro b o g 'liq to m o n la rg a ega:
 • O lig o p o list b a h o s in i o 'z g a ru v c h a n em asligi, y a ’n i u la r so f va yakka hokim lik raqobati sharoitidagiga q arag an d a k am ro q o'zgaradi.
 • O ligopolist b ah o si o 'z g arg an d a h a m m a firm alar birgalikda o 'z b a h o la rin i o 'z g artirad ilar.

 • O ligopolist b ah o sin in g - b u n d ay h arak ati b ah o tay inlashda va uni o 'z g artirish d a kelishib ishlashni rag`batlantiradi.

Oligopoliya: Oligopolik narxlarni antiqlash muammolari


A m e rik a o lim i S h u m p e te r - G e lb r e y t fik ric h a , b o z o r h u k m d o ri b o 'lg a n yirik oligopolik firm alar zarur:
 • F an -tex n ik a yutuqlariga ja d a l s u r’atla rd a erishish u ch u n kerak, ch u n k i u larn i kiritish an c h a q im m a t tu ra d i.
 • T arm o q q a kirishga xalal beruvchi to 'siq la r mavjudligi, oligopolistni fo y d a k o 'r is h g a va b u fo y d a n i b ir q is m in i ilm iy -ta d q iq o t, lo y ih a , ko n stru k to rlik ishlariga ajratish m um kinligiga ish o n ch tug'diradi.

Oligopoliya: Oligopolik narxlarni antiqlash muammolari


Oligopolik bozorda muvozanat holati -

etkazib beriladigan miqdor talab qilingan miqdorga teng bo'lganda raqobatdosh bozor muvozanatda bo'ladi;Xuddi, monopolist kabi marginal daromad marginal xarajatga teng bo'lganda muvozanatda bo'lgani kabi, oligopolik kompaniya ham qo'lidan kelganicha harakat qiladi va shu yol bilan o'z foydasini maksimal darajada oshiradi.

Kartellar


Karteldagi ishlab chiqaruvchilar narxlar va ishlab chiqarish darajasini belgilashda hamkorlik qilishga aniq rozi bo'lishadi.Kartel muvaffaqiyatining shartlari:
 • barqaror kartel tashkiloti tuzilishi kerak, uning a'zolari narxlar va ishlab chiqarish darajalari bo'yicha kelishib oladilar va keyin ushbu kelishuvga rioya qiladilar.
 • bu monopol hokimiyat salohiyati

Kartellar


Kartel narxlarini tahlili

Kartel odatda umumiy ishlab chiqarishning faqat bir qismiga to'g'ri keladi va narxni belgilaganda raqobatbardosh (nonartel) ishlab chiqaruvchilarning etkazib berish reaktsiyasini hisobga olish kerak. Kartel narxlari, ilgari muhokama qilingan dominant firma modeli yordamida tahlil qilinishi mumkin.OPEK neft karteli va CIPEC mis karteli misolida.

Kartellar


OPEK neft karteli narxlarini tahlili:

Sc - raqobatdosh (OPEKga tegishli bo'lmagan) egri chiziqdir;

umumiy talab va raqobatbardosh taklif elastik emas;

OPEKning talabi elastik emas;

OPEKning maksimal daromad keltiradigan miqdori (Q) OPEC uning MR va MC egri chiziqlarining kesishgan nuqtasida hosil bo`ladi;

MR=MC

OPEK narxi P * da sotadi.


Kartellar


CIPEC karteli narxlarini tahlili:

TD - misga bo'lgan umumiy talab;

Sc - raqobatbardosh (CIPEC bo'lmagan) taklifdir;

CIPEC- talabi esa, DCIPEC-chizig`I bilan umumiy talab chizig`I o'rtasidagi farqdir.

TD, va Sc ham nisbatan elastikdir;

shuning uchun CIPEC talab egri chizig'i egiluvchan bo'lib, CIPEC juda kam monopol kuchga ega.

CIPEC-ning eng maqbul narxi P * raqobatdosh narxiga yaqin ekanligiga ahamiyat bering.

Kartellar


Sut karteli

AQSh hukumati Buyuk Depressiyadan beri sut narxini yuqori narxlarda ushlab turdi va bugungi kunda ham davom etmoqda. Hukumat 1990-yillarda narxlarni qo'llab-quvvatlashni kamaytirdi va natijada sutning ulgurji narxlari keng tarqaldi.

1996 yilda federal hukumat oltita Yangi Angliya shtatidagi sut ishlab chiqaruvchilarga kartellashga ruxsat berdi. 1999 yilda Kongress boshqa shtatlarda fermer xo'jaliklarining lobbi harakatlariga javoban sut kartelini kengaytirishga harakat qildi.

Kongress 2001 yil oktyabr oyida Shimoliy-Sharqiy davlatlararo sut kelishuvini tugatdi


Suggested Reading


Copyright © 2016, 2012, 2009 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved
 • For this lecture
 • Pindyck & Rubinfeld (2015). “Microeconomics”, 8th edition. Chapter 7.

 • Alternatively
 • Perloff, J.M. "Microeconomics", 5th edition, Chapters 6-7
 • Or, any Microeconomics textbook, sections on preferences, production

 • cost.

Download 0.95 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling