Литий атомидаги барча электронлар ва барча протонлар зарядлар микдорини аникланг


Download 1.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/10
Sana21.07.2020
Hajmi1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. 500 kV kuchlanishli elektr toki pasaytiruvchi yordamchi stansiyalarda uch bosqichda 

pasaytirilib, so'ngra iste'molchilarga uzatiladi. 1-bosqichda 35 kV ga, 2-bosqichda 6 kV ga va 3-

bosqichda 220 V ga pasaytiriladi. Har bir bosqichda pasaytiruvchi transformatorning birlamchi va 

ikkilamchi chulg'amlaridagi o'ramlar soni nisbati qanday bo'ladi? 

Берилган  U  = 500 kV=  510                 U1

 =   35 kV=3510                 U2

 =     6 kV=  610                 U3

 = 220


 

V                  

                ----------------------------------- 

                 

        

?

/    

,

 ?

/

    ,

 

?/

3

22

1

1

n

n

n

n

n

n

 

Ечиш:  Чулгамлардаги урамлар сони нисбати - улардаги кучланишлар нисбатига тенг 3

.

147

/

100/

/

11

U

U

n

n

,    


83

.

56

/

35/

/

21

2

1

U

U

n

n

,           

             

27

.27

11

/300

/

/3

2

32

U

U

n

n

,      


 

 

                             ε

0

 = 8,85⋅10-12

 C

2/N⋅m 

 

         Chunki, plastmassa sochga ishqalanishda elektrlanib qoladi 

 

     Shisha tayoqcha shoyiga ishqalanganda shoyining o'zi  

 ham (4- a rasm), tayoqcha ham (4- b rasm) yengil  

 buyumlarni o'ziga tortish xossasiga ega bo'lib qoladi. 

        


 

       Elektrlanishning ikki turi mavjud: 

       Shoyiga ishqalangan shisha tayoqcha musbat ishorali (+),  

       Mo'ynaga ishqalangan ebonit tayoqcha esa manfiy ishorali ( -) elektrlanadi.  

       Demak, agar shisha tayoqcha (+) gilzani tortsa  gilza manfiy, gilzani itarsa gilza    

        musbat  ishorali boladi.  Ebonit tayoqcha esa aksincha.  

 

              Ikkinchi holda koproq otadi. Birinchi holda hamma zaryad o’tolmaslik mumkin.  

        Elektroskop – jismlarni elektrlanishini sezish, kuzatadigan asbob. 

        Elektrometr – jismlarni qancha elektrlanganlik darajasini aniqlovchi asbob. 

 

        Ikkita bir xil elektrometr olaylik. Ulardan birining sharchasi elektrlangan bo'lsin. Ularni yonma-yon 

qo'yib, elektrometrlar sharchalarini shisha tayoqcha 

bilan o'zaro ulaylik. Elektrlangan elektrometrning 

ko'rsatishi o'zgar maydi. Uning elektrlanganligi ikkinchi 

elektrometrga shisha tayoqcha orqali o'tmaydi (10- a 

rasm). Bunga sabab, shisha elektrni o'tkazmaydi.  

       Endi elektrometrlar sharchalarini metall tayoqcha bilan o'zaro ulaylik. Birinchi 

elektrometrning elektrlanganligi ikkinchi elektrometrga o'tadi. Natijada, birinchi elektrometr 

ko'rsatishi kamayadi, ikkinchisiniki esa ortadi (10- b rasm). Bunga sabab, metall elektrni yaxshi 

o'tkazadi.   

           - Metall tayoqcha yaxshi o’tkazishi sababli zaryadni qo’lga otkazib yuborish  mumkin.   

           - Shisha tayoqcha aksincha – zaryadni otkazmaydi ( lekin elektrlana oladi )  

 

          - Korpusga biror sabab (elektr simlari tegishi, yashin tushish ) tufayli kelib qolgan zaryadni Erga o’tkazib yuborish uchun 

 

         - Rezina izolyator bo’lib, qo’lga tok otib ketmasin uchun  

         

          

 

                  

         Demak 6 ta elektrono bor. 

 

 

           Zaryadlanmagan jismda musbat va manfiy zaryadlar mavjud, biroq ular soni              teng. Shu sababli to’la zaryad nol. Zaryadlanganda, musbat va manfiy zaryadlar   

           balansi buziladi. Farqi shunda. 

 

        Berilgan  r = 3 sm = 3*10-2

 m  


                       q = 10 nC = 10

-8

 C                          k = 9*10

9

  N*m2

/C                      ------------------------- 

                         F=? 

        Echish   Kulon qonunidan, 

mN

 1

N

 10

10

910

10

93

4

169

2

22

2

1rq

k

r

q

q

k

F

   


 

         Berilgan   q

1

 = 1 C = 10-6

 C  


                        q

2

 = 10 nC =10-8

 C  


                         F = 9 mN = 9*10

-3

 N                          k = 9*10

9

  N*m2

/C                      ---------------------------- 

                          r = ?         Echish   Kulon qonuni  

2

21

r

q

q

k

  dan,  


sm

 

10 

 

m 

1

.0

10

910

10

93

14

92

1

Fq

q

k

r

   


 

        Berilgan   r =5 sm = 5*10

-2

 m  


                        q

1

 =  - 8*10-8

 C  


                        q

2

 =    4*10-8

 C  


                         k = 9*10

9

  N*m2

/C                      ---------------------------- 

                          F = ? Echish   Kulon qonunidan,  

mN

 52

.

11N

 

1052

.

1110

25

1032

10

93

4

169

2

21r

q

q

k

F

 

         Berilgan:   r = 1 sm = 10

-2

 m                           q = 10

-8

 C                           k = 9*10

9

  N*m2

/C                      ---------------------------- 

                          F = ? 

        Echish:   Kulon qonunidan, 

mN

 9

N

 10

9

1010

10

93

4

169

2

21

rq

q

k

F

 

        Berilgan:   r = 5 sm = 5*10

-2

 m                          F = 2*10 

- 4


 N 

                        k = 9*10

9

  N*m


2

/C                      ---------------------------- 

                          q=? 

        Echish: Kulon qonuni

2

22

2

1r

q

k

r

q

q

k

F dan     

                    

nC

 

5.

7

C 

10

5.

7

C 

10

320

5

109

10

210

5

99

9

42

kF

r

q

 

        Berilgan:  q = 5*10

-8

 C                           F = 3*10

-4

 N                          k = 9*10

9

  N*m2

/C                      ---------------------------- 

                          r = ? 

       Echish:  Kulon qonuni  

2

22

1

r

q

k

r

q

q

k

F

  dan,   

sm

 

27.4 

m

 10

4

.27

30

105

10

310

9

105

2

24

9

8

F

k

q

r

 

        Berilgan:   

4

/1

'

1

q

q

 

                          F

'

                         ------------- 

                          r

/

'

 = ?        Echish:  Kulon qonunidan  

2

'2

'

12

2

1'

   


,

r

q

q

k

F

r

q

q

k

F.  Ular teng  

2

''

1

21

r

q

r

, Demak,   

2

4

          ,

1

'1

'

1'

1

22

'

q

q

r

r

q

q

r

r

   marta ortish kerak. 

 

       Berilgan:   k = 9*109

 N* m


2

/C

2   

                         G = 6,7*10

-11

 m

3/(kg*sek

2                         q

= 1,6*10-19

 C 


                         m

e

=9,1*10-31

 k g  


                       ------------- 

                          F

c

 /F


g

= ? 


         Echish:  Kulon 

2

2r

q

k

F

e

c

 va  tortishish  2

2

rm

G

F

e

g

  qonunlari nisbatidan,                            

42

442

31

1911

9

22

10

2.

4

10042

.

010

1

.9

10

6.

1

107

.

610

9

 

e

e

g

c

m

q

G

k

F

F

 marta katta 

 

       Berilgan:   r = 10 sm = 0,1 m                           F = 0,23 mN = 0,23*10

-3

 N = 23*10-5

 N  


                         q

= 1,6*10-19

 C  


                         k = 9*10

9

  N*m2

/C                      ---------------------------- 

                          n  =  ? 

       Echish:  Kulon qonuni  

2

22

2

1)

(

rq

n

k

r

q

q

k

F

e  dan, 


                     

11

129

5

1910

3

103

.

010

9

1023

10

6.

1

1.

0k

F

q

r

n

e

 

         Berilgan: q

1

=5q  ,   q2

=q 


                       ------------------ 

                         F

2

/F

1 = ? 

         Echish:  Birinchi holda 

2

2

22

1

15

r

q

k

r

q

q

k

F. Ikkinchi holda, har birida (q

1

+q2

)/2 =3q dan   

                        zayad bo’ladi 

2

22

2

12

9

rq

k

r

q

q

k

F.  Demak, F

2

/F1

 =9/5≈1.8 marta ortadi 

 

        Berilgan:   r,    q,  4q                           x,   2.5 q ,  2.5 q 

                          F

2

=F

1 

                        ------------- 

                            x = ? 

         Echish:  Birinchi holda 

2

2

22

1

14

r

q

k

r

q

q

k

F. Ikkinchi holda, har birida   (q

1

+q2

)/2=5q/2=2.5q  

dan zayad bo’ladi 

2

22

2

12

25

.6

x

q

k

x

q

q

k

F,  x masofada  F

2

=F1

 , bo’lsin.  Demak,   

2

2

25.

6

4x

r

  yoki, 4

25

.6rx

. Yoki,   

25

.

12

5

.2r

x

,   bundan  x =1.25 r masofaga surish kerak. 

 

       Berilgan:   q1

=10 nC =10*10

-9

 C   


                          q

2

=16 nC =16*10-9

 C  


                          r = 7 mm = 7*10

-3

 m                           r

1

= 3 mm = 3*10-3

 m 


                          r

2

= 4 mm = 4*10-3

 m 


                          q = 2 nC =  2*10

-9

 C                            k = 9*10

9

  N*m2

/C                        ---------------------------- 

                            F =  ? 

Echish: Kichk zaryad bilan tasir kuchi 

N

 02

.

010

9

1020

10

96

18

92

1

11r

q

q

k

F

Katta  zaryad bilan tasir kuchi N

 

018.

0

1016

10

3210

9

618

9

22

2

2

rq

q

k

F

,   


Demak, F=F

1

-F2

= 0.002 N = 2 mN kuch tasir etadi  

 

       Berilgan:   q1

= 90 nC = 90*10

-9

 C   


                          q

2

=10 nC = 10*10-9

 C  


                          r = 4 sm = 4*10

-2

 m                           k = 9*10

9

  N*m2

/C                        ---------------------------- 

                            x  =  ? 

         Echish: 1- zaryad bilan tasir kuchi 

2

11

x

q

q

k

,  2- zaryad bilan tasir kuchi 

2

2

2)

(

xr

q

q

k

F,    

Muvozanatda qolish uchun ikkala kuch teng bo’lish kerak:  F

1

=F

2 . Bundan 

         

2

2

21

)

(x

r

q

x

q,    

sm

 3

m

103

3

11

10

41

2

21

2

q

q

r

x

,   r-x=1 sm 

 

            Berilgan:   m= 400 mg = 0.4 kg                                  x = 15 sm = 0.15 m  

                                = 90                                k = 9*10

9

  N*m2

/C                                ------------------------ 

                                 q = (q

1

 = q


2

 )  =  ? 

Echish: Og’irlik kuchini gorizontal tashkil etuvchisi ( x proeksiyasi  ) P

x

/P=tg450

,  P


x

=P tg45


0

 , 


Kulon kuchi bilan teng 

2

20

45

xq

k

tg

mg.  Bundan, zaryadni topamiz     

μkC


 

2

.3

C

 10

32

.0

45

109

10

4.

0

15.

0

455

0

90

tg

tg

k

mg

x

q

 

        Berilgan:   q= - 3*10

-8

 C                             r = 5 sm = 5*10

-2

 m                           k = 9*10

9

  N*m2

/C                        ---------------------------- 

                            E =  ? 

         Echish: Elektr maydon kuchlanganligi  

                        

N/C

 

101

.

110

25

103

10

91

5

48

9

22

0

00

r

q

k

r

qq

k

q

q

F

E

  

         Berilgan:  F = 10

- 4


 N 

                          E= 2*10

4

 N/C 


                          k = 9*10

9

  N*m2

/C                         ------------------------- 

                             q =  ? 

         Echish: Elektr maydon kuchlanganligi  

0

qF

. Zaryadlar tengligi uchun 

                       

nC

 5

C

 10

5

C 

10

5.

0

102

10

98

4

40E

F

q

q

  

         Berilgan:  q

0

 = 2 nC = 2*10-9

 C 


                          F = 0.4 mN = 4*10

- 4


 N 

                         ----------------------------- 

                             E =  ? 

         Echish: Elektr maydon kuchlanganligi  

kN/C

 

200N/C

10

210

2

104

5

94

0

qF

E

         Berilgan:  E = 2000 N/C 

                         q

0

 = 12 nC = 12*10-9

 C 


                         ----------------------------- 

                             F =  ? 

 Echish: Elektr maydon kuchlanganligi  

0

qF

 dan 


μkN

 

24N

10

2410

12

20006

9

0

Eq

F

  

         Berilgan:    q  = 36 nC = 36*10

-9

 C                              r

1

 =   9 sm =   9*10-2 

                            r2

 = 18 sm = 18*10

-2                          -----------------------------                              E

1

 =  ? ,   E2

 =  ? 


         Echish: Elektr maydon kuchlanganligi  

2

20

0

01

r

q

k

r

qq

k

q

q

F

E dan   

kN/C


 

40

N/C 

10

410

81

1036

10

94

4

99

2

11

r

q

k

E

,  


kN/C

 

10N/C

 

1010

18

1036

10

94

4

29

9

22

2

r

q

k

E

   


 

        Berilgan:  C = 400 pF = 4*10

-10

 F                                     S = 200 sm

2

 = 0.02 m2

 

                            = 7                           ε

0

 = 8,85⋅10-12

 C

2/N⋅m

2

                          ----------------------------- 

                          d = ? 

         Echish:  

d

S

C

0

,  dan 


mm

 

1.

3

m 

10

3110

4

02.

0

1085

.

87

4

1012

0CS

d



  

        Berilgan:  C  = 250 pF 

                          n  = 5 

                         --------------------- 

                          C

kk

 = ? ,  Cpl

 = ? 


         Echish:   

pF

  50

5

/250

C/n


C

     


,

C

n...

C

1C

1

C1

C

1kk

kk                           

 

pF 

1250


250

5

nCC

  

           

nC,


...

C

CC

pl

pl  

        Berilgan:  C

1

  = 100 pF                          C

2

  = 200 pF                          C

3

  = 300 pF                          ----------------- 

                          C

kk

 = ?  


         Echish:   

3

21

kk

C1

C

1C

1

C1,  avval  shundayligicha  hisoblash  ma’qul.        

                        

600


11

600


2

3

6300

1

2001

100


1

C

1kk

.  Demak, pF

  

6.

4

511

/

600C

 

kk  

 

  

 

  


Download 1.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling