Lizosomal katepsinlar prostoglandinlar interleykinlar


usullarni kullashga asoslangan?


Download 73.11 Kb.
bet2/6
Sana27.10.2020
Hajmi73.11 Kb.
1   2   3   4   5   6

usullarni kullashga asoslangan?
1) Vilyavin usuli*
2) Uoless usuli
3) Postnikov usuli
4) Glumov usuli
5) Volkolakov usuli
15. Kon tomirlar paralichi va stazi okibatida terida daraxtsimon shoxlanish va teri
giperemiyasi rivojlanishi nima deb ataladi?
1) chakmok belgilari *
2) tok belgilari
3) sovuk urishi belgilari
4) tok kovuzlogi
5) kuyish belgilari

«Yumshoq to`qimalar infeksiyasi»
1. Furunkul - bu soch follikulasi, uni o‘rovchi klechatka va . . . ning o‘tkir yiringli
nekrotik yallig‘lanishidir.
1) yog‘ bezlar*
2) apokrin bezlar
3) limfatik bezlar
4) qulok oldi bezlar
5) so`lak bezlari
2. Yuzdagi furunkulda infeksiya qaysi vena orqali bosh miya sinuslariga o‘tadi va
yiringli meningit keltirib chiqaradi?
1) ko‘z burchagi venasi *
2) o‘mrov osti venasi
3) bo‘yinturuq venasi
4) anonim vena
5) bosh vena
3. Yuz karbunkulining juda xavfli asoratlarini ko‘rsating.
1) g‘alvirsimon bo‘shliqda tromboz*
2) saramas kasalligi
3) follikulit
4) limfadenit
5) gidradenit
4. Kaftning V- simon flegmonasida quyidagi qaysi barmoqlarning pay qinida
infeksiya tarqaladi?
1) 1 dan 5 ga*
2) 1 dan 4 ga
3) 1 dan 3 ga
4) 2 dan 4ga
5) 2 dan 3 ga
5. Abssess bu….
1) yiringning to‘qimalarda chegaralangan to‘planishi*
2) organizmda patogen mikroblarning ko‘payishi va yiringning hosil bo‘lishi
3) to‘qimaning yiringli emirilishi
4) to‘qimalarda yiringning chegarasiz to‘planishi
5) to`qimada yiringning tarqalishi
6. Flegmona bu…
1) yiringning to‘qimalarda chegaralanmagan to‘planishi*
2) organizmda patogen mikroblarning ko‘payishi va yiringning hosil bo‘lishi
3) to‘qimalarda taqalgan o‘tkir yiringli yallig‘lanish
4) terida yiringli oqmaning paydo bo‘lishi
5) yumshoq to`qimalarning o`tkir yallig`lanishi

7. Abssess atrofidagi piogen kapsula shakllanadi
1) har doim*
2) doim ham emas
3) faqat organizmning yuqori reaktivligida
4) faqat organizmning areaktivligida
5) mikrofloraning patogenligiga bog`liq
8. Abssess o‘z – o‘zidan so‘rilishi mumkinmi ?
1) yo‘q*
2) ha
3) faqat kichik abssesslar
4) yaxshi davolansa
5) fizioterapevtik davo muolajalar natijasida
9. Abssess rivojlanishida infeksiya to‘qimalarga qanday yo‘l bilan tushadi?
1) yuqoridagilarning barchasi*
2) faqat to‘g‘ridan –to‘g‘ri jaroxat orqali
3) faqat to‘g‘ridan –to‘g‘ri shilliq qavat orqali
4) faqat limfogen
5) faqat gematogen
10. Qaysi simptomlar abssessni ko‘proq xarakterlaydi?
1) og‘riq, qizarish, flyuktuatsiya*
2) og‘riq, shish, qizarish
3) shishganlik, pulsatsiyalanuvchi og‘riq
4) og‘riq, ko‘karish
5) og`riq, umumiy harorat
11. Qachon sovuq abssess hosil bo‘ladi?
1) suyak sili bilan zararlangan holatda*
2) organizmning yuqori reaktivligi holatida
3) organizmning past reaktivligi holatida
4) havfli o‘smalar yemirilgan vaqtda
5) infeksiya yo`q bo`lgan vaqtda
12. Isituvchi muolajalarni (isituvchi compress, sollyuks, UVCh) abssesning qaysi
davrida qo‘llash mumkin?
1) kasallikning boshlang‘ich fazasida (seroz yallig‘lanish fazasida)*
2) har qanday davrida qo‘llash mumkin emas
3) flyuktuatsiya paydo bo‘lgan holatda
4) o‘z o‘zidan yorilgan paytida
5) operativ davolashda

13. Furunkul bu….
1) soch follikulasining yallig‘lanishi*
2) yog‘ bezlarining yallig‘lanishi
3) ter bezlarining yallig‘lanishi
4) terining yallig‘lanishi
5) shilliq qavatning yallig`lanishi
14. Qaysi omil furunkul rivojlanishida muhim hisoblanadi?
1) immunitet pasayishi, avitaminoz, qandli diabet*
2) terini kirlanishi,me`da-ichak kasalliklari
3) qandli diabet, nevrasteniya,disbakterioz
4) terini kirlanishi, nafas yullari kasalliklari
5) me`da-ichak trakti kasalliklari
15. Furunkul vaqtida yallig‘lanish infiltrati qachon hosil bo‘ladi
1) 1-2 sutka oxirida*
2) dastlabki 4-5 sutkada
3) hafta oxirida
4) 2- xafta oxirida
5) hosil bo`lmaydi
16. Quyidagi qaysi a’zolarda ko‘proq furunkul hosil bo‘ladi
1) bo‘yin sohasida*
2) qo`ltiq osti sohasida
3) tashqi eshitish yo‘lida
4) burun sohasida
5) boshda
17. Furunkul ko‘proq rivojlanuvchi soha
1) dumbada*
2) yuzda
3) ko‘krakda
4) tashqi eshitish yo‘lida
5) nafas yo`llarida
18.Qaysi sohada joylashgan furunkul og‘ir formada o‘tadi?
1) burun – lab egati sohasida*
2) yorg`oqda
3) bo‘yinning orqa yuzasida
4) tashqi eshitish yo‘lida
5) oyoq-qo`llarda

19. Yiringli yallig‘lanish kasalliklarini ko‘proq qo‘zg‘atadi (furunkul, karbunkul)?
1) tilla rang stafilokokk*
2) epidermal stafilakokk
3) sterptokokk
4) protey
5) ichak tayoqchasi
20. Furunkulning abssesslashayotgan fazasida qanday usul qo‘llaniladi?
1) pustulalarni olib tashlash + gidrofil malhamlar*
2) faqat jarroxlik
3) novokainli blokadalar
4) issiq kompresslar
5) fizioterapevtik muolajalar
21. Karbunkulni davolashning asosiy usuli
1) Jarroxlik*
2) novokainli blokadalar
3) fizioterapiya
4) konservativ
5) malhamli bog`lamlar
22. Karbunkulni davolash qanday sharoitda olib boriladi?
1) statsionarda*
2) ambulatoriya sharoitida
3) ambulatoriyada jarrox nazorati ostida
4) uy sharoitida
5) sanatoriya va kurort sharoitida
23. Yuz furunkulini davolash sharoiti
1) statsionarda*
2) ambulatoriya sharoitida
3) ambulatoriyada jarrox nazorati ostida
4) uy sharoitida
5) sanatoriya va kurort sharoitida
24. Karbunkulga xos mahalliy simptomni kursating:
1) “g‘alvir” simptomi.*
2) “olma jelesi” simptomi.
3) flyuktuatsiya simptomi.
4) krepitatsiya simptomi.
5) “ligatura” simptomi

25. Furunkulning asoratini ko`rsating.
1) limfadenit*
2) paraproktit
3) mediastenit
4) follikulit
5) panaritsiy
26. Karbunkulni davolash quyidagilardan iborat
1) karbunkulni xochsimon kesib, nekrektamiya qilish va yiringni jarohatni drenajlash*
2) karbunkulni xochsimon kesib, nekrektamiya qilish
3) karbunkulni faqat xochsimon kesish
4) faqat nekrektamiya
5) malham bog`lamlar

«Barmoqlar va kaftning yiringli kasalliklari»
1. Teri osti xasmolida qon aylanishning tez buzilishi tufayli qanday simptomlar
yuzaga keladi?
1) pulsatsiyalanuvchi og‘riq*
2) barmoq rangi qora tusga kiradi
3) teri qichishi
4) ko‘payib boruvchi limfangit belgilari
5) arterial bosimning ko`tarilishi
2. Suyak xasmolida rentgenologik belgilar qachon ko‘zga tashlanadi?
1) 2-3 haftada*
2) 1 – 2 sutkada
3) 1 haftada
4) bir necha soatdan so‘ng
5) rentgonologik belgilar ko`zga tashlanmaydi
3. Pay xasmolini davolashda quyidagilardan foydalaniladi:
1) punksiya*
2) immobilizatsiya
3) sekvestrlarni olib tashlash
4) insiziya
5) rentgenologik tekshirishlardan
4. Xasmol quyidagi infeksiyalarda tez rivojlanadi:
1) kichik jaroxatlar orqali*
2) limfogen
3) gematogen
4) kesilgan jaroxat orqali
5) havo-tomchi yo`li bilan
5. Xasmolda og‘riqli sindrom quyidagilar hisobiga intensiv kechadi:
1) to‘qimalardagi yuqori bosim tufayli*
2) yallig‘lanish jarayoni suyakka o`tgan vaqtda
3) yallig‘lanish jarayonining kaftga o`tganligi sababli
4) barmoqlar to‘qimasidagi nerkotik jarayonlar tufayli
5) yallig`lanish jarayoni nervga o`tganligi sababli
6. Suyak xasmoli kelib chiqishiga ko‘ra:
1) birlamchi va ikkilamchi*
2) o‘tkir va surunkali
3) o‘tkir, o`tkir osti, cho`ziluvchan
4) faqat o‘tkir
5) faqat surunkali

7. Pandaktilit bu …
1) barmoqning barcha to‘qimasida yiringli yallig‘lanishi*
2) barmoqning yumshoq to‘qimasi nekrozi
3) barmoq suyak strukturasining buzilishi
4) barmoqning tirnoq falangasining yallig`lanishi
5) barmoq paylarining yallig`lanishi
8. Suyak xasmoli klinik kechishiga ko‘ra bo`ladi:
1) birlamchi va ikkilamchi*
2) o‘tkir va surunkali
3) o‘tkir, o`tkir osti, cho`ziluvchan
4) faqat surunkali
5) faqat o`tkir
9. Suyak xasmolining patognomik belgisi hisoblanadi …
1) distal falanganing kolbasimon bo‘rtishi*
2) chiziqli periostit
3) barmoqda pulsatsiyalanuvchi og‘riq
4) barmoqning yarim bukilgan holati
5) barmoqning qizarishi

«Suyak va bo`g`imlarning yiringli yallig`lanish kasalliklari”
1. Gematogen osteomielitning embolik nazariyasini kim taklif qilgan?
1) Lesner*
2) Derijanov
3) Genke
4) Grinev
5) Shetkin
2. O‘tkir gematogen osteomielit ko‘proq kimlarda uchraydi?
1) bolalar va o‘smirlarda (erkaklarda)*
2) voyaga yetganlarda
3) keksalarda
4) bolalar va o‘smirlarda (ayollarda)
5) jins va yoshning ahamiyati yo`q
3. O‘tkir gematogen osteomielitda organizmning areaktivligi asosiy omil ekanligini
kim yoritib berdi?
1) Derijanov*
2) Lesner
3) Genke
4) Grenev
5) Shaetkin
4. O‘tkir gematogen osteomielitda ko‘proq zararlanadigan suyak qismi
1) metafiz*
2) epifiz
3) epifizar tog‘ay
4) suyak usti pardasi
5) diafiz
5. birlamchi-surunkali osteomielit rivojlanadi:
1) floraning past virulentligida va organizmning past reaktivligida*
2) floraning yuqori virulentligida va organizmning yuqori reaktivligida
3) floraning past virulentligida va organizmning yuqori reaktivligida
4) floraning yuqori virulentligida va organizmning past reaktivligida
5) virulentlik va reaktivlikning ahamiyati yo`q
6. Yiringli artiritning og‘ir formasini ko‘proq chaqiradi
1) gemolitik streptokokk*
2) stafilokokk
3) pnevmokokk
4) protey
5) ko‘k yiring tayoqchasi

7. Yiringli artiritdagi artrotomiya operatsiyasi qachon qo‘llaniladi?
1) bo‘g‘imning ko‘p marta samarasiz punksiyalaridan so`ng *
2) suyakning bo‘g‘im qismi yemirilganda
3) bo‘g‘im bo‘shliqlarida yiring mavjudligida
4) bo‘g‘imning bog‘lov apparatida yemirilish mavjudligida
5) keskin og‘riq sindromining paydo bo‘lishida
8. Gematogen osteomielitga olib keluvchi faktorlar:
1) yiringli yallig‘lanish jarayonlarining mavjudligi*
2) suyak shikastlanishi
3) umumiy yoki mahalliy sovuq urishi
4) infeksion kasalliklarni o‘tkazganligi
5) avitaminoz
9. O‘tkir gematogen osteomielitda ko‘proq shikastlanadigan soha
1) sonning pastki metafiz qismi*
2) sonning yuqorigi metafiz qismi
3) boldirning pastki metafiz qismi
4) boldirning yuqorigi metafiz qismi
5) boldir va sonning diafizi


O’tkir anaerobli spetsifik infeksiya
1) Anaerob gangrena rivojlanishi uchun optimal sharoit
1) barchasi to’g’ri*
2) to’qimalar gipoksiyasi
3) organizm qarshiligi pasayishi
4) parchalanib sinish
5) to’qimalar ezilishi
2) Gazli gangrenani qanaqa formasi bo’lmaydi?
1) bullez*
2) shishli
3) emfizematoz
4) nekrotik
5) gangrenoz
3) Kuydirgining davolash- profilaktika prinsiplaridan biri
1) bemorni izolyasiya qilish*
2) umumiy palataga yatqizish
3) operasya
4) gospitilizasya kerak emas
5) ambulatoryada davolash
4) Kuydirgi karbunkulini davolash:
1) antibiotikoterapiya;*
2) operatsiya kilish;
3) yarani drenajlash;
4) fizioterapiya qo’llash;
5) nekroektomiya
5) Namli gangrenaning bemorlarda og’ir kechishi
1) qandli diabet*
2) obletiratsiyalovchi endoartrit
3) gematogen osteomielit
4) suyaklar sili
5) tomirlar aterosklarozi
6) Namli gangrenada bulmaydi:
1) demarkatsion val;*
2) shish
3) mramorli teri
4) og’riq
5) teri nekrozi

7) Qoqshol belgilarni davolashdagi asosiy yo’nalishlardan birini ko’rsating:
1) spetsifik va nospetsifik muolajalarni o’tkazish;*
2) bemorni vanada cho’miltirish;
3) umumiy bemorxonada yotqizish;
4) ogriqsizlantirmaslik;
5) ichak faoliyatini faollashtirmaslik;
8) Qoqsholni nospetsifik oldini olish (profilaktikasi):
1) birlamchi xirurgik ishlov berishni savodli o’tkazish;*
2) jarohatni antiseptiklar bilan yuvmaslik;
3) nekroektomiya chala o’tkazish;
4) zich chok qo’yish;
5) ichak peristaltikasi yo’qligi
9) Qoqsholga diagnoz qo’yish:
1) yaradagi chuziluvchi ogriklar;*
2) terining nekrozi
3) yaradan kulansa hid kelishi
4) teri osti krepetaciyasi
5) ushaklardagi ogriklar
10) Qoqsholni asoratlari:
1) o’tkir; *
2) uzoq;
3) ertaroq;
4) surunkali;
5) kechiktirilgan;
11) Yuqori temperatura va intoksikatsiyali nam gangrena davolash usuli:
1) oyoq amputatsiyasi;*
2) kuchaytirilgan antibiotikoterapiya
3) infeksiya jarohatga tushishini oldini olish;
4) kundalik dozalangan fizioterapiya;
5) davolovchi fizkultura
12) Kuruk gangrena belgisi:
1) demarkasion chizik borligi;*
2) intoksikatsiyaning bo’lishligi
3) ko’p yiring chiqishi;
4) gipotoniya;
5) gipertoniya

13) Kuydirgini birlamchi profilaktikasi:
1) Niqob taqish va qo’lqopda ishlash;*
2) Qulni tez-tez yuvib turish
3) kiyim-kechakni tez-tez almashtirish;
4) oddiy epid. tartibi
5) epidemiologik nazoratga ahamiyat bermaslik;
14) Kuydirgining mahalliy belgilari:
1) Yaradan havo rang ekssudat chiqishi;*
2) Yaradan gemmoragik ekssudat chiqishi
3) Qo’lansa hidli ekssudat
4) Yaradan yiring chiqishi
5) Yara atrofida krepitatsiya borligi

Surunkali spetsifik infeksiya

1) Suyak sili bilan og’rigan bemor sonida oqma absses hosil bo’lgan. Sizning davo
uslubingiz qanday?
1) absses bo’shlig’ini kesish va antiseptik tamponada qilish*
2) yiringni punksiya qilish va antibiotiklar kiritish
3) ultra binafsha nurlar bilan ishlov berish
4) rentgenoterapiya
5) fizioterapiya
2) Aktinomikozning ko’proq lokalizatsiyalanadi…
1) 2 va 3*
2) qo’l yuzasida
3) yuzda
4) bo’yinda
5) oyoqning yuzasida
3) Ichakning qaysi qismida ko’proq aktinomikoz ko’proq lokalizatsiyalanadi?
1) ko’r ichakda*
2) chuvalchangsimon o’simtada*
3) ingichka ichakda
4) o’nikki barmok ichakda
5) to’g’ri ichakda
4) Tuberkulyoz mikobakteriyasi organizmga qaysi yo’l bilan kiradi?
1) nafas yo’llari orqali*
2) oshqozon - ichak trakti orqali
3) Jarohatlangan teri va shilliq qavatlar
4) oshqozon ichak trakti jarohatlangan teri va shilliq qavatlar
5) quloq teshigi orqali
5) O’pka aktinomikozining og’ir yiringli asorati
1) yiringli plevrit*
2) furunkulez
3) panaritsiy
4) karbunkul
5) furunkul
6) Aktinomikoz diagnostikasida qo’llanilmaydi
1) EGDFS*
2) rentgeonlogik metodlarbronxoskopiya
3) kompyutertomografiyasi
4) artrometriya
5) mykrobiologiy tekshiruvi

7) O’pka aktinomikozida infiltrat parchalanishi quyidagi oqibatlarga olib kelishi
mumkin:
1) absess*
2) pnevmoniya
3) plevrit
4) ko’krak sohasida og’riq
5) ko’krak sohasi terisi qizarishi

Sepsis
1) Sepsisning klinik klassifikatsiyasi to’g’risida gapirilganda bu erdagi javoblarning
qaysi nototo’gri?
1) operatsiyadan keyingi;*
2) o’tkir;
3) yashin tezligida
4) kriptogen
5) gematogen
2) Xirurgik sepsisning manbai bo’lmaydigan, sababi:
1) epik sinish*
2) yaralar
3) yuz karbunkuli
4) peritonit
5) plevra empiemasi
3) Xirurgik sepsisning infeksiyalariga kirmaydi:
1) yashil rangli tayokcha*
2) gematoltogik streptokokkli
3) tilla rangli stafilokokkli
4) pnevmokokkli
5) protey
4) Sepsis simptomlarining qaysilari spetsifik hisoblanadi(yuqori temperatura,
qaltirash, bakteremiya, terlash, ozish?
1) xa*
2) Yo’q
3) faqat yuqori temperatura, qaltirash
4) hammasi, terlashdan boshqa
5) pnevmoniya
5) Sepsisda quyidagi davolash muolajalarning kaysi tavsiya e`tilmaydi?
1) issiq vanna qabul qilish;*
2) yiringli o’choqning ochilishi
3) antibiotiklarning yuborilishi
4) vitaminoterapiya
5) UFO terapiya
6) Sepsisdagi simptomatik terapiyaning 2 ta komponentini ko’rsating:
1) yurakka oid;*
2) antidepressantlar
3) koagulyantlar
4) uyqu dorilar
5) diyretiklar

7) Sepsisda antibiotik yuborish yo’llari:
1) parenteral;*
2) ichak orqali
3) enteral
4) zond orqali
5) bo’g’im ichiga
8) Sepsisning asoratlari:
1) bacterial-toksik shok;*
2) zaxarlanish
3) oyqlar ishemiasi
4) leykoz;
5) ichak o’tkazuvchanligi buzilishi;
9) Sepsisda qo’llanilmaydigan antibiotikoterapiyaning prinsiplarini ko’rsating:
1) antibiotiklarni enteral yuborish*
2) antibiotiklarning maksimal dozasi;
3) 2-3 antibiotik kombinatsiyasi
4) 4-5 antibiotik kombinatsiyasi
5) antibiotiklarni arteryga yuborish
10) Sepsisda birlamchi ushlovli davolanishida qullanilmaydi:
1) Yaraga choklarni qo’yish;*
2) yarani jarrohlik yo’li bilan tozalash
3) proteolitik fermentlarni qo’llash;
4) giperbarikoksigenatsiya
5) antibiotic terapiya;
11) Rivojlanish bosqichi bo’yicha sespisning turi:
1) erta (jarohatdan 10-14 kun so’ng);*
2) uzoq rivojlanamaydigan
3) uzoq rivojlanadigan;
4) kechikmagan;
5) davomli
12) Organizm reaksiyasi bo’yicha sepsisning turi:
1) giperergik;*
2) giperasidli
3) gipoasidli
4) energik;
5) aralash;

13) Sepsisning asosiy davolash usuli:
1) dezintoksikatsion terapiya;*
2) umumiy terapiya
3) bemorning tinchligi;
4) gemostaz;
5) bronxolitik dorilar;
14) Sepsis rivojlanganda tana temperaturasining ko’tarilishining 3 turi:
1) to’lqinsimon temperature;*
2) vaqti-vaqti bilan temperature;
3) utuvchi lixoradka
4) sakrovchi temperature
5) vaqtinchalik temperature;

Nеkroz, gangrеna, yotoq va oqma yaralar
1. Nеkroz tushunchasiga ta`rif bеring:
1) xujayra,to`qima, a'zolarni o`limi *
2) xujayra,to`qima,a'zolarni faoliyatining buzilishi
3) to`qimalarda qon aylanishini buzilishi
4) to`qimalarning rеgеnеratsion qobiliyatining susayishi
5) to`qimalarning gipеrgranulyatsiyasi
2. Gangrеna tushunchasiga ta`rif bеring:
1) tananing bir qismining o`limi va a'zoning nеkrozi*
2) a'zoning nеkrozi
3) tеrining qizarishi
4) a'zo faoliyatining buzilishi
5) tananing bir qismining o`limi
3. Ko`rik gangrеna ko`prok qaysi xollarda uchraydi?
1) qon aylanish sеkin buzilganda*
2) qon aylanish birdan buzilganda
3) sеmiz bеmorlarda
4) ozg`in bеmorlarda
5) qon aylanish birdan buzilganda va sеmiz bеmorlarda
4. Qaysi xolda og`ir zaxarlanish kuzatiladi?
1) chirishli infеksiya qo`shilgan nam gangrеnada*
2) nam gangrеnada
3) chirishli ganrеnada
4) quruq va nam gangrеnada
5) quruq gangrеnada
5. Qaysi xollarda yaxshi dеmarkatsion chеgara ko`rinadi?
1) quruq gangrеnada*
2) nam gangrеnada
3) qand kasalligida
4) nam va quruq gangrеnada
5) spеtsifik infеksiya qo`shilganda
6. Nam gangrеnada qaysi jarayon namoyon bo`ladi?
1) kollikvatsion nеkroz*
2) koagulyatsion nеkroz
3) to`qimalar prolifеratsiyasi
4) granulyatsion to`qima o`sishi
5) gipеrkеratoz

7. Oyoqlar nam gangrеnasini davolashning optimal usulini ko`rsating
1) amputatsiya*
2) antibiotikotеrapiya
3) nеkroektomiya
4) malxamlik bog`lamlar
5) oyoqni immobilizatsiyasi
8. Qaysi xollarda trofik yaralarni davolashda 174ardoni usullar qo`llaniladi?
1) yara tozalanib granulyatsiyalar paydo bo`lganda*
2) fibrin bilan qoplangan bo`lsa
3) gipеrgranulyatsiyalik yaralarda
4) ajratma bo`lsa
5) gipеrkеratoz bo`lsa
9. Oqma yara nima ?
1) tana yuzasini bo`shliq bilan bog`laydigan kanal*
2) shilliq 174ardoning dеfеkti
3) tеrining dеfеkti
4) yiringli jaroxat
5) prolifеratsiya bosqichidagi jaroxat
10. Sun’iy oqma nima?
1) xirurgik usul bilan bajarilgan oqma yara*
2) tug`ma oqma yara
3) jaroxat oqibatida paydo bo`lgan oqma yara
4) patologik o`zgarish oqibatidagi oqma yara
5) anomaliya xisobiga rivojlangan oqma yara
11. Oqma dеvori qaysi to`qimadan tuzilgan bo`lishi mumkin?
1) bеz to`qimasi va fibrozdan boshqasi*
2) bеz to`qimasi
3) fibroz
4) epitеlial
5) granulyatsion
12. Qaysi xollarda oqma o`zi bitishi mumkin?
1) granulyatsion oqma*
2) epitеlial oqma
3) labsimon oqma
4) tug`ma oqma
5) o`zi bitmaydi

13. Yotoq yarani profilaktikasi:
1) rеzinali chambarak kuyish*
2) magistral artеriyani katеtеrlash
3) novokainli blokada
4) tеri ko`chirib o`tkazish
5) lеvomеkol bilan boylam

Ambulator – poliklinik kabul, kabul bulimi
1. Poliklinikada kuyidagilardan kaysi biri bajariladi:
1) kunduzgi kichik opеratsiyalar bajariladi*
2) bеmorlar statsionar davolashga tayyorlanadi
3) bеmorlar statsionar davolanadi
4) kunduzgi katta rеjali opеratsiyalar bajariladi
5) shoshilinch opеratsiyalar bajariladi
2. Bеmorlar bilan mulokot turi?
1) vеrbal - novеrbal*
2) ko`p boskichli
3) 2 boskichli
4) uzlukli
5) uzluksiz
3. Kabul bulimi shifokorining vazifasi:
1) kеlishda tashxis kuyish va gospitalizatsiyaga kursatmani aniklash *
2) bеmorga sanitariya – gigiеnik ishlovi bеrish
3) xar bir kеlgan bеmorga kasallik tarixini ochish;
4) bеmor tana xaroratini ulchash va tеri koplamlarini kurib chikish;
5) shifokor tayinlagan muolajalarni bajarish;
4. Poliklinikada kaysi turdagi rеjali xirurgik muolajalar bajariladi:
1) boylamini almashtirish *
2) angiografiya
3) laparatomiya
4) torakotomiya
5) siqilgan churrani bartaraf etish
5. Poliklinikada kuyidagi xujjatlardan kaysi biri bulmaydi:
1) kasallik tarixi*
2) ambulator kitobcha
3) kayd kilish jurnali
4) boylovlarni kayd kilish jurnali
5) opеratsion jurnal
6. Poliklinikada kayta boylovlar kim tomonidan bajariladi
1) xirurg tomonidan *
2) sanitar tomonidan
3) xamshira tomonidan
4) laborant tomonidan
5) katta laborant tomonidan

Download 73.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling