Lizosomal katepsinlar prostoglandinlar interleykinlar


Download 73.11 Kb.
bet1/6
Sana27.10.2020
Hajmi73.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6

1.SHOKDAGI KOMPLEMENT FAOLLASHTIRISH NATIJASIDA QUYIDAGILAR HOSIL BOLADI

LEYKOTRINLAR

OPSONINLAR

LIZOSOMAL KATEPSINLAR

PROSTOGLANDINLAR

INTERLEYKINLAR2.SHOKDAGI HUJAYRA GIPOKSIYASINING NATIJASIDA

METABOLIK ATSIDOZ

3.TOQIMALARNING UZOQ VAQT EZILISHIGA OLIB KELUVCHI PATOLOGIK XOLAT BU;

KRASH SINDROMI

4.SHokdagi proteolitik tizimlarning faollashishi quyidagilar bilan

Qon bosimini tushirish

Qon ivishini faollashtirish

Hujayralarni shikastlanishi va o’lim

Qon aylanishini markazlashuvi
5. Gipotenziyani tasniflash mumkin

Sanab o’tilganni bachasi

6. Yengil bosh miya shikastlanishining simptomlarini korsating

Amneziya anizokoriya

Qaltirash koma

Orqa miya suyuqligidagi qon ko’z asab tolalaritorayishi

Bosh ogrishi kongila aynishi yurak urishi tezligining oshishi

Qusish bradikardiya bosh ogrigi

7.To’qimalarning anatomic butunligi buzilmasdan funksional buzilishiga olib keluvchi mexanik jarohati bu-

Chayqalish

8. algover shok indeksi nechi

0.5


9.Klapnli pnevmotoraksda yetishmovchilik kuzatiladi

Nafas


10. parenximatoz a’zolar jarohatida davolash

Jarroxlik

11. shok bosqichlari

Erektil, torpid

12. bosh miya chayqalishida birdan bir symptom

Retrograde amneziya

Anizokoriya

Bosh aylanishi

Bosh ogrigi

13. yumshoq toqima lat yeyishi belgilari

Jaroxat sohasida ogriq

14. kop uchraydigan yopiq kokrak qafasi shikastida kuzatiladi

Koks oraligi lat yeyishi

Qovurga sinishi

Kokrak qafasi lat yeyishi

Kokrak qafasi a’zolari lat yeyishi

15.Pnevmotoraks bu-

Plevra boshligiga xavo tolishi

16.bog’im paylar chozilishi nima deyiladi

Anatomic butunlik saqlangan xolda toqimalarning qisman yorilishi

17. oyoq qollarni uzoq vaqt ezilishi natijasida quyidagidan tashqari barchasi xos

Travmatik asfiksiya

18. uzoq muddatli ezilish sindromi bo’lgan bemorlarda toksikozning ogirligi aniqlaydigan asosiy omillarni korsating

Miyoglobinemiya va miyoglobinuriya

19. anafilaktik shok bilan buzilishning asosiy bogini

Tomir tonusining yoqolishi

20. ko’proq jaroxatga moil bo’lgan bo’g’im boylami

Bilak panja

Acromion umirov birikmasi

Panja tovon

Tos son

21.bosh miya jarohatidan song quloqdan likvor oqishi qaysi jarohat simptomini bildiradiBosh miya svodi sinishi

Bosh suyak asosi sinishi

Bosh miya chayqalishi

Subaraxnoidal qon ketish

22. shok xolatida quyidagi proteolitik tizimlar faollashadi

Barcha korsatilgan

23. parenteral ovqatlanishni qabul qiladigan bemorlarda qonda elektrolitlarni aniqlashning minimal chastotasi

Kuniga 2marta

Har 2kunda

Haftada

4soatdan keyin

Har kuni


24. hushning bir necha soniya va daqiqa yoqolishiga olib keluvchi bosh miya funksional qaytimli jarohati nima deb ataladi

Chayqalish

25. buyrak etishmovchiligi tahdidi bilan naychalar funksiyasining buzilishi quyidagilarni korsatadi

Siydikning osmolyarligi taxminan 450mos/l

1.0

Reatinin klirensining kopayishiSiydik /plazma osmalyarligi darajasi

Siydikda oqsilni paydo bolishi

Siydik /plazma osmalyarligi darajasi

1.5


26. shok bu-

To’qimalarning gomeostaziyasi buzilgan periferik qon aylanishi ning buzilishi

27. shokka olib keladigan tanqidiy o’zgarishlar quyidagilar bolishi mumkun

Tpmir tonusining yoqolishi

sanab o’tilgan har qanday qon aylanish tizimida

mikrisirkulyatsiya tizimida

yurak yetishmovchiligida

gipovolemiya

28. gemotoraks bu

Plevra bo’shligiga qon toplanishi

29. algover shok indeksiga xos

Pulsni sistolik bosimga nisbati

30 shikastlanish paytida miya shishi va qon tomir devoir o’tkazuvchanligining oshishiga nima sabab boladi

Veva tomirlari kengayishi

Arterial spazm

Tomirlarning spazmi

Arterial kengayishi

Tomirlar spazmi va arteriyalarning kengayishi

31. qon aylanishining markazlashtirish mexanizmi

Parenximal organlarning vazodilyatatsiyasi

Yurak va miyani birlamchi qon bilan taminlash

Arteriovenoz shtatlarning kashf etilishi

Qon oqimiga umumiy periferik qarshilikning ortishi

Yurak faolligi oshishiga

32 shokdagi sitokininlarning metobolik tasiri

Metobolik faollashuv

Yuqorida aytilganlarning barchasi togri

Sklet mushaklari proteolizining kuchyishi

Jigar albumin sintezining pasayishi

O’tkir fazali oqsillarni sintazini faollashuvi

33. endotoksin bu-

O’simta nekroz omila

Bacterial hujayra membranasi tuzilishiga kiradigan lipolizakkarid

Lizosomal bacterial ferment

Yalliglanish vositachisi

Monotsit vositachisi
34.Travmatik shok uchun xos emas

Giponatremiya

Atsidoz

Alkoloz


Giperkalimiya

Gipoxloremiya

35. gemotoraksni davolashda qayta punksiya qollaniladi

Perikardda

Plevra boshligida

Opkada


Koks oraligida

36. mikrosirkulyatsiya bozukluklari quyidagi hollarda yuzaga keladi

Septik zarba

Anafilaktik shok

Kordiogen shok

Barcha sanab otilgan zarbalar turlari

Gipovolemik shok

37. kop azolar yetishmovchiligini rivojlanihida organlarning patologik namoyon bolishi

Yuqorida aytilganlarni barchasi

Qonning oksidlanishini pasayishi bilan opkada alveolalarning shikastlanishi

Otkir naychali nekroz va buyrak yerishmovchiligi

Metobolik atsidoz

Mikrosirkulyatsiya buzilishi

38. shokni torpid fazasi uchun xarakterli emas

Oyoq qolni sovishu

Yuzaki nafas olish

Qon bosimini pasayishi

Kuchsiz puls

Yuz sianozi

39. shok holatida qonda glyukoza konsentretsyasi asosan faollashishi tufayli saqlanadi

Glyukoneogenez

Yuqorida aytilganlarni barchasi

Aerobic glyukooza oksidlanishi

Pentoza fasfatni aylanishi

Glikoliz


40. buyrak ishemiyasida oliguriya siydik miqdorini soatiga ml/soat psayishi sifatida aniqlanadi

80

550

30

10
Ochiq jaroxatlar
1. Tаnа qоplаmlаrini kаm shikastlab, аnchа chuqurgа kiruvchi jаrохаt….:
1) sаnchilgаn*
2) kesilgаn
3) chоpilgаn
4) lаtyegаn
5) tishlangan
2. Qаndаy yarа bоshqа yarаlаrgа nisbаtаn tez bitаdi?
1) kesilgаn*
2) tishlangan
3) sanchilgan
4) chоpilgаn
5) ezilgan
3. Qаysi jаrохаt bоshqаlаrigа nisbаtаn ko’prоq o’tkir yiringli infektsiya bilаn
аsоrаtlаnаdi?
1) tishlаngаn*
2) kesilgаn
3) ezilgаn
4) chоpilgаn
5) majag`langan
4. Keng оchilgаn, chuqur, аtrоfidаgi to’qimаlаrning chаyqаlishi vа lаt yeyishi
qаndаy yarаgа mаnsub?
1) chоpilgаn*
2) sаnchilgаn
3) kesilgаni
4) tishlаngаn
5) shilingan
5. Kichik kiruvchi vа kаttа chiquvchi teshigi bоr yarаni nimа pаydо qilаdi?
1) o’q*
2) xаnjаr
3) bоltа
4) pichoq
5) bigiz
6. Оtilgаn o’q keltirgаn yarаdа mоlekulyar chаyqаlish sохаsining bo’lishi nimа bilаn
tushuntirilаdi?
1) jаrохаt devоridаgi to’lqinsimоn хаrаkаt*
2) snаryad оg’irligi
3) jаrохаt sохаsidаgi хujаyrаlаr pulsаtsiyasi
4) snaryad massasi
5) snaryad kuchi

Majag`langan yarani mabilan xavfli ?
1) infeksya tushish darajasi yuqoriligi*
2) аnаtоmik tuzilishining murаkkаbligi
3) kiruvchi vа chiquvchi teshiklаrining bоrligi
4) to’qimаlаr shikаstlаnishini хususiyatlаri
5) jaroxat qirralari bilan
8. Yaraning birinchi fazasidagi jarayon nimadan iborat …?
1) to’qimalarda shishishni kuchayishi*
2) hujayralarda fermentlani kuchayishi
3) osmotic bosimni kuchayishi
4) kalsiyionlarini ko’payishi
5) kislorodni ko’payishi
9. Yara devorini bir biriga yaqinlashtirilganda ular bir-birga yopishib chnadiq xosil
qilib bitishi…
1) birlamchi bitish*
2) granulyatsiya
3) yallig]lanish
4) epitelizatsiya
5) ikkilamchi bitish
10. Ikkilаmchi infektsiyadа yarаgа mikrоb qаysi yo’l bilаn tushаdi
1) tikuv iplaridan*
2) yerdan
3) sоchdаn
4) kiyimdаn
5) bog`lamdan
11. Prоteоlitik fermentlаr qаysi mаqsаddi qo’llаnilаdi
1) nekrоzlаrni eritishgа*
2) antibiotiklar ta’sirini kuchaytirish
3) yallig’lanishni kamaytirish
4) grаnulyatsiyani kuchаytirish
5) qon ketishini kamaytirish
12. Rivоjlаngаn grаnulyatsiyadа nechtа qаvаt fаrqlаnаdi?
1) 6*
2) 5
3) 4
4) 3
5) 1

13. Rivоjlаngаn grаnulyatsiyaning uchinchi qаvаti nimаdаn ibоrаt?
1) vertikаl tоmirlаrdаn*
2) leykоtsitаr nekrоtik
3) tоmirli хаlqаlаr
4) yetilgаn хujаyrаlаrdаn
5) fibroblastlar
14. Rivоjlаngаn grаnulyatsiyaning eng chuqur qаvаti
1) fibrоz*
2) leykоtsitаr nekrоtik
3) tоmirli хаlqаlаr
4) gorizontal tomirlardan
5) vertical tomirlardan
15. Rivоjlаngаn grаnulyatsiyaning 4chi qаvаti?
1) gоrizаntаl fibrоblаstlаr*
2) tоmirli хаlqаlаr
3) vertikаl tоmirlаr
4) leykоtsitаr nekrоtik
5) gorizontal tomirlar
16. Qаnchа vаqtgаchа o’tqаzilgаn birlаmchi хirurgik ishlоv berish yaхshi nаtijа
berаdi?
1) 6 sоаtgаchа*
2) 1 kungаchа
3) 3-4 kungаchа
4) 1 хаftа
5) 5-6 kungacha
17. Yarаgа birlаmchi хirurgik ishlоv berishdа kesib оlinаdigаn to’qimа qаlinligi
qаnchа bo’lishi kerаk?
1) 0,5-2 sm*
2) 3-5 sm
3) 2-3 sm
4) 1-2 mm
5) 5-6 sm
18. Yarаgа birlаmchi хirurgik ishlоv berib bo’lgаndаn keyin jаrохаt ichidа оlinmаy
qоlgаn nekrоtik to’qimа bo’lsа nimа qilish kerаk?
1) fermentlаrni qo’llаsh*
2) аntibiоtiklаrni qo’llаsh
3) drenejlаr qo’llаsh
4) immobilizatsiyta
5) tampon qo`yish

19. Qаndаy chоk yarаgа birlаmchi хirurgik ishlоv berishdаn keyin 8chi kuni
qo’yilаdi?
1) Kechki ikkilаmchi*
2) ertа ikkilаmchi
3) birlаmchi
4) birlаmchi kechiktrilgаn
5) kosmetik
20. Ertа ikkilаmchi chоklаr qo’yish teхnikаsi
1) Grаnulyatsiya ustidа*
2) Grаnulyatsiya оrаsidаn
3) Chetlаrini kesib
4) Chаndiqni kesib
5) Terinixammaqavatiga
21. Kech ikkilаmchi chоklаr qayerga qo’yiladi?
1) grаnulyatsiya ustidаn*
2) grаnulyatsiya оrаsidаn
3) chetlarini kesib
4) chandiqni kesib
5) terini hamma qavatiga
22. Kechiktirilgаn ikkilаmchi chоklаr qаysi muddаtdа qo’yilаdi
1) 15 kun vа undаn keyin*
2) 3-4 kungаchа
3) 3 kundаn 8 kungаchа
4) 8 kundаn 16 kungаchа
5) 2 kungacha
23. Qaysi hollarda birlamchi kechiktirilgan choklar qo’yiladi?
1) Infeksiya rivojlanish ehtimoli bo’lganda *
2) shokda
3) ko’p qon yo’qotishda
4) tomirlar shikastlanganda
5) nervrlar shikastlanganda
24. Birlаmchi kechiktirilgаn chоklаr qаysi muddаtdа qo’yilаdi?
1) 2-4 kungаchа*
2) 6-7 kungаchа
3) 8-9 kungаchа
4) Jarroxlik ishlovidan so’ng
5) 15 kungacha

Yumshoq tо’qimalarning jarohati
1.Yumshoq to’qima va a’zolarning anatomic butunligi saqlangan holda va yopiq
mexanik jarohati bu:
1) lat yeyish*
2) cho`zilish
3) yorilish
4) chayqalish
5) yara
2.Anatomik davomliligi saqlangan holda to’qimaning qisman yorilishi bilan
kechadigan jarohati bu:
1) cho’zilish*
2) latyeyish
3) yara
4) chayqalish
5) yorilish
3. Yumshoq to’qima yoki a’zolarning anatomic butunligini buzilishiga olib keladigan
yopiq jarohati bu:
1) yorilish*
2) chuzilish
3) latyeyish
4) yara
5) chayqalish
4. To’qimaning anatomic butunligi buzilmasdan funksional buzilishiga olib keluvchi
mexanik jarohati bu:
1) chayqalish *
2) cho’zilish
3) lateyish
4) sinish
5) chiqich
5. To’qimaning uzoq vaqt ezilishiga olib keluvchi patologik holat bu:
1) krashsindromi*
2) qorinsindromi
3) metaboliksindrom
4) asteniksindrom
5) dispepsiksindrom
6. Hushning birnecha soniya va daqiqa yoqolishiga olib keluvchi bosh,miya
funksional qaytimli jarohati nima deb ataladi?
1)chayqalish*
2) latyeyish
3) ezilish
4) nistagm
5)cho’zilish
7. Yumshoq to’qima lat yeyishi belgilari ?
1) jarohat sohasidaog’riq*
2) qizarish
3) teri osti qarsillashi
4) oqarish
5) bradikardiya
8. Yumshoq to’qima lat yeyishida birinchi yordam?
1) maxalliy sovuq qo’llash vaqtinchlik*
2) spirt bilan kampresiya qilish
3) gipsli bog’lam qo’yish
4) narkotik qo’llash
5) kardiotonik qo’llash
9. Bo’g’im paylarni cho’zilishi nima deyiladi?
1)anatomic butunligi saqlangan holda to’qimaning qisman yorilishi*
2)teri saqlanib bo’ylamning to’liq yorilishi
3)teri jarohati bilan boylamning to’liq yorilishi
4)boylamning yorilishi bilan uzilishi
5)boylamning yorilishi bilan mushakj arohati
10. Ko’proq jarahotga moil bo’lgan bo’g’im boylami?
1) panja tovon bug’imi*
2) bilak panja bug’imi
3) tos-son bug’imi
4) akromion-umirov birikmasi
5) tizza bug’imi
11. Ko’p uchraydigan yopiq ko’krak qafasi shikastida kuzatiladi?
1)ko’krak qafasi lat yeyishi*
2)qovurg’a sinishi
3)ko’krak qafasi a’zolari lat yeyishi
4)ko’ks oralig’I lat yeyishi
5)qizil ungach lat yeyishi

12. Bosh miya jarohatidan so’ng quloqdan likvor oqishi qaysi jarohat simptomini
bildiradi?
1) bosh suyak asosini sinishi*
2) subaranoidal qon ketish
3) boshmiya chayqalishi
4) boshmiya svodini sinishi
13. Gemotoraks bu?
1) plevra bo’shlig’iga qon to’planishi*
2) ko’krak qafasiga qon to’planishi
3) kosto-diafragmal sinusga qon to’planishi
4) perikard bo’shlig’iga qon to’planishi
5) ko’ks oralig’iga qon to’planishi
14. Pnevmotoraks bu?
1)plevra bo’shlig’ida havo bo’lishi*
2)ko’ks oralig’ida havo bo’lishi
3)perikard bo’shlig’ida havo bo’lishi
4)alveolada havo bo’lishi
5)teri osti qavatida havo bo’lishi
15. Gemotoraksni davolashda qayta punksiya qo’llaniladi?
1)plevra bo’shlig’ida*
2)o’pkada
3)ko’ks oralig’ida
4)perikardda
5)qorin bo’shlig’ida
16. Klapanli pnevmotoraksda yetishmo’vchilik kuzatiladi?
1)nafas*
2)jigar
3)buyrak
4)MAT
5)yurak
17. Boshmiya chayqalishida birdan bir asosiy symptom bu?
1)retrogradamneziya*
2)bosh og’irig’i
3)bosh aylanishi
4)anizokoriya
5)holsizlik

18. Parenhimatoz a’zolar jarohatida davolash?
1) Jarrohlik davolash*
2) Dori darmon
3) Qon quyish
4) Gemostatik davo
5) Qon o’rnini bosuvchi vositalarni quyish

Suyaklarning sinishi va chiqishi
Bir javobli testlar
1. Bo`g`imlar chiqishiga xarakterli bo`lmagan simptomni ko`rsating.
1) krepitatsiya*
2) og`riq
3) deformatsiya
4) majburiyholat
5) giperemiya
2. Suyaklar sinishi simptomini ko`rsating.
1) suyak uchlarining krepitatsiyasi*
2) oyoq- qo`llarning kattalashib uzayishi
3) qonketish
4) shishish
5) mahalliy harorat
3. Uzun g`ovak suyaklar singanda voqea joyida birinchi yordam ko`rsatish.
1) oyoq qo`llarning transportli shina yordamida immobilizatsiyasi*
2) Beller shinasini qo`llash
3) suyak uchlarinirepozitsiya qilish
4) periduralanesteziya qilish
5) traxeya intubatsiyasi
4. Quyidagi qaysi holatda yolg`on bo`g`im kuzatiladi?
1) yumshoq to`qimalarning suyaklar orasi interpozitsiyasida *
2) osteoblastlar funksiyasi oshganda
3) osteoklastlar funksiyasi oshganda
4) fosfor vakalsiy yetishmovchiligi
5) fibrinogen yetishmovchiligi
5. Suyak sinishiga xos belgi.
1) Suyak bo`laklari, krepitatsiya*
2) Aktiv harakat
3) og`riq
4) shish
5) giperemiya
6. Sababiga ko`rasinishlar farqlanadi:
1) travmatik*
2) siljibketishbilan
3) siljimasdan
4) vintsimon
5) spiralsimon

7. Xarakteriga ko`r a bo`g`im yuzalarining chiqishi bo`linadi:
1) to`liq, noto`liq*
2) noto`liq, bo`g`imdan ichkari
3) izolirlangan, bo`g`imdan tashqari
4) epifizarni siljib ketishi bilan
5) epi-metafizar
8. Kelib chiqishiga ko`ra chiqishlar bo`linadi:
1) orttirilgan , tug`ma *
2) tug`ma, qo`shma
3) qo`shma, izolirlangan
4) kombinirlangan
5) latyegan
9. Murakkab sinish quyidagi holatda xarakterlanadi:
1) bo`g`im sohasida suyakning sinishi va chiqishi*
2) sinish va suyak bo`laklarining siljishi
3) sinish va suyak bo`laklarining maydalanishi
4) sinish yumshoq to`qimalarning interpozitsiyasi bilan
5) chiqish boshqa suyakda va sinish boshqasida
10. To`liq chiqishda bo`g`im yuzalari…
1) to`g`ri kelmaydi*
2) to`gri keladi
3) qisman to`gri keladi
4) turtiladi
5) yallig`lanadi
11. Tug`ma chiqish ko`proq qaysi bo`g`imda kuzatiladi?
1) son-chanoq*
2) yelka
3) tirsak
4) tovon
5) bilak
12. Patoligik chiqishlar quyidagi holatda kuzatiladi:
1) bo`g`im yuzalari osteomielitida*
2) bo`g`im yuzalari yallig`langanda
3) sovuq urishida
4) mexanik travmada
5) uzun g`ovak suyaklar singanda

13. Chiqishda birinchi yordam quyidagi holat bilan tugatiladi:
1) fiksatsiyalovchi bog`lam *
2) gipsli bog`lam
3) aseptic bog`lam
4) malhamli bog`lam
5) transportli immobilizatsiya
14. Chiqishni davolash quyidagi asosda:
1) bo`g`im yuzalarini moskeltirish *
2) skeletni tortish
3) osteosintez qo`llash
4) tortish
5) aktiv harakat
15. Sinish nimaning ta`sirida kelib chiqadi?
1) Mexanik ta`sirda*
2) cho`zilishda
3) buralishda
4) mushaklar qisqarishida
5) lat yeganda
16. Orttirilgan sinish quyidagi holatda kuzatiladi:
1) tug`ruqdan keyin*
2) tug`ruq vaqtida
3) homila vaqtida
4) tug`ruq vaqtida va keyin
5) yurish vaqtida
17. Tug`ma sinishlar quyidagi sababda sodir bo`ladi:
1) tug`ruqni noto`g`ri qabul qilish*
2) yallig`lanish
3) fizik yuklama
4) skeletni to`liq rivojlanmasligi
5) tug`ruqqacha bandaj taqmaslik
18. Tug`ma sinish :
1) homila vaqtida*
2) tug`ruq vaqtida
3) tug`ruqdan keyin birinchi soatlarda
4) tug`ruqdan keyin bir yilgacha
5) yurish vaqtida

Termik shikastlanishlar
1. Termik shikastlanishlar qaerda koproq uchraydi?
1) terida*
2) ogiz bushligida
3) nafas yullarida
4) kizilungachda
5) oshkozonda
2. Etiologik belgisiga kura kuyishlarning qanday turlari tafovut qilinadi?
1) termik *
2) bakterial
3) mexanik
4) fizik
5) biologic
3. Kuyishlarning qanday turilari kup uchraydi?
1) termik*
2) kimyoviy
3) elektrik
4) nurdan
5) biologic
4. Kuyishda tukimalarning zararlanish zarajasi qanday omillarga boglik?
1) ta'sir kilish xaroratiga *
2) yil mavsumiga
3) sutkaning vaktiga
4) vokea sodir bulgan xonaga
5) ob-xavoga
5. Teri yoki shilik qavatlarga qanday moddalar tushganida kimyoviy kuyish
kuzatiladi?
1) kislota yoki ishkorlar *
2) qaynoq suv
3) quyosh nurlari
4) ultrabinafsha nurlar
5) zardob
6. Nurdan kuyishni nimalar chakiradi?
1) infrakizil nurlar *
2) xar xil kimyoviy vositalar
3) “AGFA” lapmpa nurlari
4) stol lampasi nurlari
5) kompyuter monitorining nurlari

7. Kuyishlarni bashorat qilishda va patologik jarayonning rivojlanishida nimalar


asosiy axamiyatga ega?
1) tukimalar zararlanishining chukurligi *
2) voqea sodir bulish joyi
3) voqea sodir bilush vakti
4) xavoning xarorati
5) atrof muxitning namligi
8. 1 darajali kuyish qanday namoyon buladi?
1) teri giperemiyasi bilan*
2) terining nekrozi bilan
3) terida pufakchalar paydo bulishi bilan
4) chukur tukimalar nekrozi bilan
5) suyaklar nekrozi bilan
9. Klinik nuktai nazardan 2 darajali kuyish kanday namoyon buladi?
1) terida pufakchalar paydo bulishi bilan *
2) teri giperemiyasi va shishi bilan
3) bugimlar kontrakturasi bilan
4) ixtixzoli kulgi bilan
5) korin devori mushaklarining ximoyaviy taranglashuvi bilan
10. Terining kaysi darajali kuyishlari yuzaki kuyish xisoblanadi?
1) 1, 2, 3A*
2) 3A va 3B
3) 1, 2, 3, 4
4) 3B va 4
5) 4
11. Sovuk urishining nechta darajasi mavjud?
1) 4*
2) 3
3) 5
4) 2
5) 1
12. III A darajali kuyishda terining kaysi kavati albatta zararlanadi?
1) terining barcha tur kavati *
2) epidermis
3) surgichsimon kavati
4) teri osti yog klechatkasi kisman
5) derma

13. Teri kuyishlarida kon kaysi kismining kuprok yukotilishi kuzatiladi?


1) plazma*
2) eritrotsitlar
3) trombotsitlar
4) leykotsitlar
5) neytrofillar
14. Kuyish yuzasini aniklashning kaysi usuli maxsus kartalar buyicha maxsus grafik
Download 73.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling