Loyiha toshkent davlat yuridik universiteti


Download 5.58 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/25
Sana20.10.2017
Hajmi5.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Loyiha 
 
TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azimov M.M. 
Muminov A.R. 
Nugmanov N.A. 
Umarxanova D.Sh.
 
 
 
 
 
 
XALQARO SHARTNOMALAR 
HUQUQI 
 
 
 
O’QUV QO’LLANMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOSHKENT-2016
 


 
XALQARO SHARTNOMALAR HUQUQI 
O’QUV QO’LLANMA 
 
Mazkur  o’quv  qo’llanma  Тoshkent  davlat  yuridik  universiteti  “Xalqaro  shartnomalar 
huquqi”  moduli  dasturiga  muvofiq  ishlab  chiqilgan  bo’lib,  unda  xalqaro  shartnomalar  huquqi 
tushunchasi,  manbalari,  ob’ekti  va  maqsadi,  xalqaro  shartnomalarni  tasniflash,  ularning  shakli, 
tuzilishi  va  nomi,  kuchga  kirishi,  bekor  qilinishi,  to’xtalishi  va  shartnomaning  ijrosini  ta’minlash 
usullar va shu kabi masalalar atroflicha o’rganilgan. Bundan tashqari, O’zbekiston Respublikasining 
xalqaro  munosabatlarda  o’ziga  xos  o’rniga  egaligi  va  xalqaro  shartnomalarni  bajarishdagi 
tashabbuslarni  amalga  oshirish  masalalari  yoritib  berilgan.  (Mualliflar  –  yu.f.n.,  M.M.Azimov, 
yu.f.n., A.R.Muminov, yu.f.n., N.A.Nugmanov va yu.f.n., D.Sh.Umarxanova) 
O’quv  qo’llanma  lotin  yozuvida  tayorlangan  bo’lib,  olimlar,  sud-huquq  sohasidagi 
mutaxassislar va yuridik universitet talabalari va umuman xalqaro munosabatlar va xalqaro huquq, 
xususan, xalqaro shartnomalar huquqi bilan qiziquvchi barcha kitobxonlar uchun mo’ljallangan.  
 
 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 
Настоящее  учебное  пособие  было  разработано  Ташкентским  государственным 
юридическим  университетом  в  соответствии  с  модульной  программой  -  "Право 
международных  договоров"  и  в  нем  были  обследованы  следующие  вопросы:  понятие 
международных  договоров,  источники,  объект  и  цель,  классификация  международных 
договоров,  их  формы,  структура  и  название,  вступление  в  силу,  расторжение, 
приостановление,  методы  обеспечения  исполнения  международных  договорови  др.  Кроме 
того, были освещены вопросы роли Республики Узбекистан в международных отношениях, 
и реализации инициатив при исполнении международных договоров. (Авторы – к.ю.н., M.M. 
Азимов, к.ю.н., А.Р.Муминов, к.ю.н., Н.А.Нугманов и к.ю.н., Д.Ш.Умарханова) 
Учебное  пособие  подготовлено  на  латинском  алфавите  и  предназначено  для  ученых, 
специалистов  судебно-правовой  сферы  и  студентов  юридического  университета,  а  также 
всем  читателям,  интересующимся  международным  правом  и  международными 
отношениями, в частности, правом международных договоров. 
 
 
LAW OF TREATIES 
THE REFERENCE 
 
This  reference  has  been  developed  by  Tashkent  State  Law  University  according  to  the 
modular  program  -  "Law  of  treaties".  In  the  reference,  the  following  questions  were  investigated: 
the  concept  of  international  treaties,  the  sources,  the  object  and  the  purpose,  the  classification  of 
treaties,  their  forms,  structure  and  the  name  of  international  treaties,  the  entry  into  force, 
termination,  suspension,  methods  of  enforcement  of  international  treaties  and  others.  In  addition, 
there  were  taken  up  questions  of  the  role  of  the  Republic  of  Uzbekistan  in  the  international 
relations,  and  realization  of  initiatives  at  execution  of  international  treaties.  (Authors  - 
M.M.Azimov, A.R.Muminov, N.A.Nugmanov and D.Sh.Umarkhanova) 
The  reference  is  prepared  in  the  Latin  alphabet  and  intended  for  scientists,  experts  of  the 
judicial  and  legal  sphere  and  law  students  of  the  University,  as  well  as  all  readers  interested  in 
international law and international relations, in particular, the law of treaties. 


 
O’quv  qo’llanma  Toshkent  davlat  yuridik  universitetining  O’quv-uslubiy  kengashi 
majlisining  2016  yil  «____»  _____________  «___»  -sonli  majlisi  bayonnomasi  bilan 
tasdiqlangan va nashrga tavsiya qilingan. 
 
UDK  
BBK 
U47 
Xalqaro  shartnomalar  huquqi:  O’quv  qo’llanma  //  Azimov  M.M.
Muminov  A.R.,  Nugmanov  N.A.  va  Umarxanova  D.Sh.  –  T.:  TDYuU 
nashriyoti, 2016, 210-bet. 
 
 
 
Mualliflar tarkibi: 
Yu.f.n., dots. Muminov A.R. – I, VI, VII, VIII boblar; yu.f.n., Azimov M.M. – IX, 
XI, XII boblar; yu.f.n., Nugmanov N.A. – V bob; yu.f.n., Umarxanova D.Sh. – II, III, IV, 
X boblar; 
 
 
 
Ma’sul muharrir: 
 
 
Yuldasheva G. – Toshkent davlat yuridik universiteti Huquqiy tadqiqotlar 
markazi rahbari, yuridik fanlar nomzodi 
 
 
Taqrizchilar:
 
 
Toshev  B.N.  –  O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi  Yuristlarni  malakasini 
oshirish  markazi  “O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish 
nazariyasi  va  amaliyoti”  kafedrasi  mudiri,  yuridik  fanlar 
doktori. 
 
Yunusov H. – JIDU Yuneskoning “Xalqaro huquq va inson huquqlari” kafedrasi 
dotsenti, yuridik fanlar nomzodi 
 
 
 
 
 
© Mualliflar jamoasi. 

 Toshkent davlat yuridik universiteti, 2016 yil 


 
M U N D A R I J A 
KIRISH………………………………………………………………………………………...  10 
 
I  BOB.  XALQARO  SHARTNOMALAR  VA  XALQARO  SHARTNOMALAR 
HUQUQINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI ...............................................  14 
1.1.  Davlatlararo  munosabatlarni  vujudga  kelishi  va  qadimgi  davrdagi  xalqaro  shartnomalar 
......................................................................................................................................................  14 
1.2. O’rta asrlarda xalqaro shartnomalar ......................................................................................  20 
1.3. Xalqaro shartnomalar huquqining shakllanishi va rivojlanish tendentsiyalari ......................  25 
1.4. Xalqaro shartnomalar huquqining kodifikatsiyasi .................................................................  28 
1.5. O’zbekistonda xalqaro shartnomalar huquqining rivojlanishi ...............................................  32 
 
II 
BOB. 
XALQARO 
SHARTNOMALAR 
VA 
XALQARO 
SHARTNOMALAR 
HUQUQI.....................................................................................................................................  36 
2.1.    Xalqaro  shartnoma  tushunchasi  va  hozirgi  zamon  xalqaro  munosabatlari  tizimidagi  ularning 
roli  ............................................................................................................................................... 36 
2.2.  Xalqaro shartnomalar huquqi tushunchasi ............................................................................38 
2.3. Xalqaro shartnomalar huquqi manbalari ............................................................................... 39 
2.4. Xalqaro shartnomalar huquqi prinsiplari ............................................................................... 41 
 
III BOB. XALQARO SHARTNOMALAR HUQUQI SUB’EKTLARI ............................... 47 
3.1. Xalqaro shartnomalar huquqining sub’ektlari tushunchasi ................................................... 47 
3.2. Xalqaro shartnomalar huquqining sub’ektlarining turlari ..................................................... 48 
3.3. Xalqaro huquq sub’ektlarining shartnomaviy layoqati .......................................................... 52 
3.4. Xalqaro shartnomalarda uchinchi tomon ............................................................................... 54 
 
IV BOB. XALQARO SHARTNOMALARNI TASNIFLANISHI VA TARKIBI ............... 59 
4.1. Xalqaro shartnomalarning tasniflanishi ................................................................................ 59 
4.2. Xalqaro shartnomalarning tuzilishi ....................................................................................... 61 
4.3. Xalqaro shartnomaning nomi ................................................................................................ 63 
4.4. Xalqaro shartnomaning tili .................................................................................................... 68  
 
V BOB. XALQARO SHARTNOMALARNI TUZISH............................................................ 71 
5.1. Xalqaro shartnomalarni tayyorlashning tashkiliy shakllari ................................................... 71  
5.2. Shartnomalarni tuzishda davlatlar nomidan ishtirok etuvchi organlar .................................. 73 
5.3. Xalqaro tashkilot vakillarining vakolatlari ............................................................................ 78 
5.4. Shartnoma matnini qabul qilish ............................................................................................. 80 
5.5. Shartnoma matnining autentligini belgilash .......................................................................... 86 
5.6. Konferensiyaning yakuniy aktini imzolash ........................................................................... 89 
5.7. Xalqaro shartnomaning majburiyligiga rozilik bildirish ....................................................... 90 
5.8. Xalqaro shartnomalarga qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritish ............................................ 93 
 
VI  BOB.  XALQARO  SHARTNOMALARNING  VAQT  VA  HUDUD  BO’YICHA  AMAL 
QILISHI......................................................................................................................................101  
6.1. Xalqaro shartnomalarning kuchga kirishi va vaqt bo’yicha amal qilishi ............................ 101  
6.2. Prolongatsiya........................................................................................................................ 103 
6.3. Xalqaro shartnomaning bekor qilinishi, to’xtatib qo’yilishi ............................................... 104  
6.4. Xalqaro shartnomalarning hudud bo’yicha amal qilishi ..................................................... 107  
 
 
 


 
VII BOB. XALQARO SHARTNOMALARNI TADBIQ QILISH....................................... 111 
7.1. Xalqaro shartnomalarni tadbiq qilish tushunchasi ............................................................... 111 
7.2. Davlatlarning ichki huquqi va xalqaro shartnomalarga rioya qilish .................................... 113 
7.3. Konstitutsiya va xalqaro huquq ............................................................................................ 115 
7.4. Xalqaro shartnomalarning implementatsiyasi ..................................................................... 116 
 
VIII. XALQARO SHARTNOMALARNI BAJARILISHINING MONITORINGI........... 132 
8.1. Xalqaro shartnomalarni bajarilishining monitoringi tushunchasi ........................................132 
8.2. Xalqaro shartnomalardan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarishning xalqaro monitoringi va 
uni amalga oshiruvchi sub’ektlar ................................................................................................ 137 
8.3.  Xalqaro  shartnomalardan  kelib  chiqadigan  majburiyatlarni  bajarishning  milliy  monitoringi  va 
uni amalga oshiruvchi sub’ektlar ................................................................................................ 140 
 
IX BOB. XALQARO SHARTNOMALARNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH................ 147 
9.1. Xalqaro shartnomalarning haqiqiyligi va haqiqiy emasligi ................................................. 147   
9.2. Xalqaro shartnomalarning nisbiy haqiqiy emasligi ............................................................. 151 
9.3. Xalqaro shartnomalarning mutloq haqiqiy emasligi ............................................................ 160  
 
X BOB. XALQARO SHARTNOMALARNI SHARXLASH ............................................... 165   
10.1. Sharxlash tushunchasi ........................................................................................................ 165  
10.2. Sharxlash ob’ekti va vositalari ........................................................................................... 167 
10.3. Sharxlash prinsiplari va qoidalari ...................................................................................... 168 
10.4. Sharxlash usullari ............................................................................................................... 170 
 
XI BOB. XALQARO SHARTNOMALARGA NISBATAN HUQUQIY VORISLIK ....... 177 
11.1. Umumiy qoidalar ............................................................................................................... 177 
11.2. Yangi mustaqil davlatlar .................................................................................................... 179 
11.3. Davlatlarning birlashishi va bo’linishi natijasida huquqiy vorislik ................................... 181  
 
XII  BOB.  O’ZBEKISTON  RESPUBLIKA  XALQARO  SHARTNOMALARGA  OID 
QONUNCHILIGI..................................................................................................................... 188 
12.1. O’zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari to’g’risida qonun hujjatlari ................. 188 
12.2. O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga oid qonunosti hujjatlari ............ 190  
12.3. O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomaviy tashabbuslari ................................ 192 
 
GLOSSARIY…………………………………………………………………………………. 203 
 
 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI ……………………………………… 207
 
 


 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………………………….........10  
 
ГЛАВА  I.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ДОГОВОРОВ  И 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ…………………………………………..…....14 
1.1. Формирование межправительственных отношений и международные договора древнего 
периода……………………………………………………………………………………………..14  
1.2. Международные договора средневековья………………………………………...…...……20  
1.3. Тенденции формирования и развития права международных договоров………………...25 
1.4. Кодификация права международных договоров……………………………………………28 
1.5. Развитие права международных договоров в Узбекистане…………………………..……32 
 
ГЛАВА  II.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОГОВОРА  И  ПРАВО  МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ………………………………………………………………………………….…  36 
2.1.  Понятие  международных  договоров  и  их  роль  в  современной  системе  международных 
отношений………………………………………………………………………………………….36  
2.2. Понятие права международных договоров…………………………………………...……..38 
2.3. Источники права международных договоров…………………………………...……...…..39 
2.4. Принципы права международных договоров…………………………………..…..………41 
 
ГЛАВА III. СУБЪЕКТЫ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ…………………47 
3.1. Понятие субъектов права международных договоров…………………………………..…47 
3.2. Виды субъектов права международных договоров……………………………………..….48 
3.3. 
Договорная 
правоспособность 
субъектов 
права 
международных 
договоров……………………………………………………………………………………...……52  
3.4. Третьи стороны………………………………………………………………………...……...54 
 
ГЛАВА 
IV. 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
И 
СТРУКТУРА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ……………………………………………………………………………...………59 
4.1. Классификация международных договоров………………………………….……..………59 
4.2. Структура международных договоров……………………………………………...……….61 
4.3. Название международных договоров………………………………………………………..63 
4.4. Язык международных договоров………………………………………………………...…..68 
 
ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ …………………….….71 
5.1. Организационные формы подготовки договоров……………………………………...…...71 
5.2. Органы, представляющие государство при заключении договоров………………...…….73 
5.3. Полномочия представителей международных организаций…………………………..…...78 
5.4. Принятие текста………………………………………………………………………..….…..80 
5.5. Аутентификация текста…………………………………………………………………...….86 
5.6. Подписание заключительного акта конференции………………………………….….…...89 
5.7. Согласие на обязательность договора…………………………………………….….……..90 
5.8. Поправки к договорам и изменение договоров………………………………………..……93 
 
ГЛАВА  VI.  ЗАКОННОСТЬ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОГЛАШЕНИЙ  ВО  ВРЕМЕНИ  И 
ПРОСТРАНСТВЕ…………………………………………...…………………………………. 101 
6.1. Вступление в силу и действие договора во времени………………………………...……101 
6.2. Пролонгация………………………………………………………………………..……..…103 
6.3. Прекращение договоров и приостановление их действия………………….……..…...…104 
6.4. Территориальная сфера действия договоров………………………………………………107 


 
 
ГЛАВА VII. ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ………………………………………………111 
7.1. Понятие применения международных договоров……………………………….……….111 
7.2. Внутреннее право и соблюдение договоров…………………………………………....…113 
7.3. Конституция и международное право………………………………………………..……115 
7.4. Имплементация международных договоров……………….………………………...……117 
 
ГЛАВА 
VIII. 
МОНИТОРИНГ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ………………………………………………………………………………….....132 
8.1. Понятие мониторинг международных договоров…………………………………...…….132 
8.2. Международный мониторинг обязательств, вытекающих из международных договоров и 
их исполняющие субъекты……………...…………………………………………………….…137   
8.3.  Национальный  мониторинг  обязательств,  вытекающих  из  международных  договоров  и 
их исполняющие субъекты…………………………………………………….………...………140 
 
ГЛАВА IX. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ…………………………………...147 
9.1. Действительность и недействительность международных договоров…..........................147 
9.2. Относительная недействительность международных договоров………………………...151 
9.3. Абсолютная недействительность международных договоров………………………...…160 
 
ГЛАВА X. ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ……..………………...165 
10.1. Понятие толкования……………………………………………………..........................…165 
10.2 Дополнительные средства и объект толкования……………………..………………...…167 
10.3. Принципы и правила толкования……………………………………….…………………168 
10.4. Методы толкования…………………………………………………………………...……170 
 
ГЛАВА XI. ПРАВОПРЕЕМСТВО В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРОВ…..………………...177 
11.1. Общие положения………………………………………………………………………….177 
11.2. Новые независимые государства.........................................................................................179 
11.3. Правопреемство при объединение и отделение государств……..…………………..….181 
 
ГЛАВА 
XII. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 
О 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ………………………………………………………...188 
12.1. 
Законы 

связанные 
с 
международными 
договорами 
Республики 
Узбекистан………………………………………………………………...……………………...188 
12.2. 
Под 
законные 
акты 
о 
международных 
договорах 
Республики 
Узбекистан…………………………………………...………………………………………...…190  
12.3. 
Инициативы 
Республики 
Узбекистан 
относительно 
международных 
договоров…………………………………………………………………………………………192 
 
ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………………...……….203 
 
СПИСОК ИСПОЛЗАВОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………...…...……207 


 
CONTENTS 
 
PREFACE………………………………………………………………………………………….10  
 
CHAPTER  I.  THE  ORIGINS  AND  DEVELOPMENT  OF  TREATY  AND  THE  LAW  OF 
TREATIES……………………………………………………………......................................... 14  
1.1.  The  formation  of  intergovernmental  relations  and  international  treaties  of  the  ancient 
period……………………………………………………………………………………………..…14 
1.2. International treaties of the middle Ages…………………………………………………….…20 
1.3. Tendencies of the formation and development of the Law of treaties………………………... 25 
1.4. Codification of the Law of treaties……………………………………………......................... 28 
1.5. The development of the Law of treaties in Uzbekistan……………………………………...... 32 
 
CHAPTER II. TREATY AND THE LAW OF TREATIES………………………………..…. 36 
2.1.  The  concept  of  the  international  treaties  and  their  role  in  the  modern  system  of  international 
relations……………………………………………………………………………………………..36 
2.2. The concept of the Law of treaties………………………………………………......................38 
2.3. Sources of the Law of treaties……………………………………………………………...…..39 
2.4. The principles of the Law of treaties………………………………………………...…………41 
 
CHAPTER III. THE SUBJECTS OF THE LAW OF TREATIES…………………...………..47 
3.1. The concept of the subjects of the Law of treaties………………………………......................47 
3.2. The types of the subjects of the Law of treaties…………………………………......................48 
3.3. The contractual capacity the subjects of the Law of treaties…………………………………...52 
3.4. The third parties in international treaties……………………………………………………….54 
 
CHAPTER  IV.  CLASSIFICATION  AND  STRUCTURES  OF  THE  INTERNATIONAL 
TREATIES………………………………………………………...……………………………….59 
4.1. The classification of the international treaties………………………………………………….59 
4.2. The structure of the international treaties…………………………………………………...….61 
4.3. The name of the international treaties………………………………………………………….63 
4.4. The language of the international treaties……………………………………………...………68 
 
CHAPTER V. CONCLUSION OF TREATIES…………………………………........................71  
5.1. Organizational forms of preparation of international treaties……………………………….....71 
5.2. The bodies representing the state at the conclusion of treaties………………………………... 73 
5.3. The powers of representatives of international organizations…………………..…………….. 78 
5.4. Adoption of the text of a treaty…………………………………………………………...…….80 
5.5. Authentication of the text of a treaty………………………………………………...…………86 
5.6. The signing of the final act of the Conference……………………………………...………….89 
5.7. Consent to obligation of the treaty………………………………………………..................... 90 
5.8. Amendment and modification of treaties………………………………………………………93 
 


Download 5.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling