M. G. Davletshin kasb tanlashni nech bosqichdan kelib chiqqan holda ta’riflaydi?


Download 61.3 Kb.
Sana21.11.2020
Hajmi61.3 Kb.

1. … -deb ob'ektiv borliqni psixik aks etgirishning faqat insongagina xos yuqori usuli. Odamlarning ijtimoiy tarixiy faoliyati vositasida paydo bo`lgan?

2. O`spirin hunar egallashi bilan unda nafaqat axloqiy hislar, balki xarakterning irodaviy xislatlari ham tarkib topa boshlaydi.Bu fikr qaysi allomaga tegishli?

3. Bu metod psixologiyada inson xotirasi, tafakkuri, qobiliyati va xayolining xususiyatlarini aniqlash maqsadida keng qo'llaniladi.Bu nima deyiladi?

4..................~ odam ongiga borib yetmagan psixik jarayonlar majmui nima deyiladi.Bu nima deyiladi?

5. M.G.Davletshin kasb tanlashni nech bosqichdan kelib chiqqan holda ta’riflaydi?

6................. so'zi ~ yunoncha bo'lib tadqiqot, tekshirish degan ma'noni beradi.Bu nima deyiladi?

7..... ~ faoliyat turlaridan biri bo’lib, bunda ma'lum davr ichida shaxs sifat jihatidan o’zgarib shakllanadi.Bu nima deyiladi?

8. Aks ettirish darajasi, sifati nuqtai razardan ierarxiya vujudga keltiruvchi motivlarni toping?

9.....shaxsning muhim psixologik jabhalaridan biri hisoblanib, unda insonning individual xususiyati bevosita mujassamlashadi.Bu nima deyiladi?

10. Aksincha narsaga, hodisaga, faoliyatga qiziqish muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlansa, u holda noxush kechinmalarni yuzaga keltiradi, buning natijasida ………… uning shaxsiyatini egallaydi.Bu nima deyiladi?

11. Psixologiya fanining so‘nggi davrdagi ma'lumotlariga asoslangan holda qiziqishni bir nechta darajalarga ajratish mumkin.Bu nima deyiladi?

12. Barcha kasbiy shakllanish davrlari necha bosqichga bo‘linadi?

13. Agar …… muloqot odamlarning jamiyatda bajaradigan ….. vazifalari va xulq~atvor normalaridan kelib chiqsa, masalan, rahbarning o’z qo’l ostida ishlayotgan xodimlar bilan muloqoti, professorning o’quvchi bilan muloqoti va hokazo, muloqotning qanday turi deyiladi?

14. Shaxsning nimaga bo‘lgan ehtiyojining to‘la qondirilishi uning ish faoliyatiga ham ta'sir ko‘rsatadi.Bu nima deyiladi?

15. Psixologiya fani ......o`rganadi?

16……….deb odamning ongida ilgaridan bor bo’lgan vaqtli aloqalarning (assosiasiyalarni) qaytadan tiklanishi va bir~biri bilan yangicha qo’shilishi orqali narsa va hodisalarning yangi obrazlarini hosil qilishga aytiladi.Bu nima deyiladi?

17............... ~ ayrim belgilarni ta'kidlash orqali obrazlar yaratish Masalan: o’rtoqlik hazillari. ………….. badiiy adabiyotlarda juda ko’p qo’llaniladi. Fik qaysi bilish jarayonining qanday turi?

18. Narsa va hodisalarning belgi va xususiyatlari haqida tasdiqlab yoki inkor qilib aytilgan fikr nima deb ataladi?

19. Agar suyuqlikning birortasi ortib borsa, ma’lum shaxsiyat turi, ……… yuqoriroq bo’ladi. Gap nima haqida?

20................ ~ insoning o’zini xayolan suhbatdoshi o’rniga qo’yish orqali uning kechinmalari va hissiyotlarini tushunishga intilishi. Bu nima deyiladi?

21.……………….. gavdaning fazodagi holatini sezish va muvozanat saqlash sezgilari deb ataladi.Bu qaysi sezgi turi deyiladi?

22……………..~ bizga ta'sir qilayotgan narsalarni yanglish idrok qilish demakdir.Bu nima deb ataladi?

23. Voqelikdagi narsa va hodisalarning tana a'zolarini qabul qilish analizatorlarga bevosita ta'sir etmasdan inson ongida turli obrazlarning (ovozlarning eshitilishi, sharpalarning sezilishi) xayolan, fikran paydo bo’lishidan iborat idrokning psixopatalogik (ruhiy xastalik) hodisasiga ……… deyiladi.Bu nima deyiladi?

24.………………. ~ tasavvurlar va turmush manzaralari, shuning bilan birga, tovushlar, ta'mlar, ranglar shakllar, bilan bog’liq bo’lgan xotira turidir.Gap qaysi xotira turi haqida?

25………… ~ shaxsning voqelikka o’z munosabatini his qilishidan kelib chiqadigan, uning ehtiyoj va qiziqishlari bilan bog’liq bo’lgan yoqimli yoki yoqimsiz kechinmalaridir.Bu nima deyiladi?

26………. lotincha so’z bo’lib, ruhiy hayajon ehtiros degan ma'noni anglatadi. Bu ko’pincha to’satdan paydo bo’ladi va ba'zan bir necha minut davom etadi.Bu nima deyiladi?

27. Biron maqsadga yetishish yo’lida mutassil jasurlik ko’rsatish, dovyuraklik nima deyiladi?

28. Hozirgi zamon psixologiyasida shaxsning turli munosabatlari bilan belgilanadigan xarakter xususiyatlarining nechta tizimi farqlanadi?

29.…........... Ma’lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog`liq, bo`lgan faoliyatga moyillikdir.Bu nima deyiladi?

30. Malaka deb ~… Bu nima deyiladi?

31....…Inson o`z faoliyati jarayonida hosil qilingan bilimlar yoki malakalarga asoslangan biror ishning bajarilishining malum darajada mukammal usulidir.Bu nima deyiladi?

32.....…~Insonning xulq atvorida mustaxkamlanayotgan va uning ehtiyojlariga aylanib qolgan xarakatlar deyiladi.Bu nima deyiladi?

33. Odat turlarini ayting.Bu nima deyiladi?

34. Ongning bir nuqtaga qaratilishiga nima deyiladi?

35. Diqqat turlarini ayting.Bu nima deyiladi?

36. Diqqatning xususiyatlarini ayting.Bu nima deyiladi?

37. Sezgi tarifini ayting.Bu nima deyiladi?

38. Ekstroreseptiv sezgilar guruxiga qaysi sezgilar kiradi?

39. Introseptiv sezgilar guruxiga qaysi sezgilar kiradi?
40. Proprioseptiv sezgilar guruhiga qaysi sezgilar kiradi?

41. Layoqat qanday sifatlar hisoblanadi?

42. Organizmning tashqi va ichki ta'sirotlarga markaziy nerv tizimi orqali bergan javob reaksiyasidir.Bu nima deyiladi?

43. Qaysi sezgi xususiyatlarini bilasiz?

44.....…~Qo`zgatuvchining tasiri ostida sezgi organlari organizmning moslashishiga aytiladi.Bu nima deyiladi?

45.....… ~ Analizatorlarning ozaro munosabati va mashq qilish natijasida sezgilarning kuchayishini deb ataladi.Bu nima deyiladi?

46....……..insonning shunday psixologik xususiyatidirki, bilim, konikma, malakalarini egallash shu xususiyatlarga bogliq boladi. Lekin, bu xususiyatlarning ozi bu bilim va konikmalarga taalluqli bolmaydi. Malaka, konikma va bilimlarga nisbatan odamning ……..qandaydir imkoniyat tarzida namoyon boladi.Bu nima deyiladi?

47. Qo`zg`atuvchining biron analizatorga tasiri bilan boshqa analizatorlarga xos sezgining paydo bo`lishini …. deyiladi.Bu nima deyiladi?

48. Idrok deb….Bu nima deyiladi?

49. Idrok xususiyatlarini ayting.Bu nima deyiladi?

50. Narsa va xodisalarni kasb koriga nisbatan idrok qilishga … deyiladi.Bu nima deyiladi?

51. Tarbiyaviy ish qanday jarayon hisoblanadi?

52. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchining g’amxo’rligidagi faoliyat va o’zaro tasir ko’rsatish tarbiya nazariyasida nima deb ataladi ?

53. Guruh rahbari rejasining tuzilishda unga qo’yiladigan asosiy talablar nimadan boshlanadi?

54. O’quvchi shaxsini aniqlash usullari?

55. Tarbiyasi og’ir bolalar bilan ishlash usullari ?

56. Guruh tarbiyaviy soatlarini olib borish necha bo’limdan iborat?

57. O’qituvchi aqlfarosatga, chiroylik nutqqa ega bolishi va o’quvchilarga aytmoqchi bo’lgan fikrlarini to’la va aniq ifodalay bilishni bilmog’i zarur. Ushbu fikr muallifini toping?

58. Talim-tarbiyaga uzluksiz tizim sifatida qarash nimani anglatadi?

59. Qaysi tarbiya bolalarni tabiat va jamiyatda go’zalliklarni ideal nuqtai nazardan idrok etishga o’rgatadi?

60. Talimda bilim, konikma, malakalarni puxta va mustahkam o’zlashtirish qoidasi nima?

61. Umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik deganda nimani tushunasiz?

62. O‘zbekiston fuqarosining vatanparvarligi nimalarda namoyon bo’ladi?

63. O’z-o’zini taribiyalash elementlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

64. Yusuf xos Xojib tarbiya to’g’risida qanday asarlar yozgan?

65. Tarbiyachilarning o’ziga zamonaviy talim berish ularning malumotini, malakasini oshirish kabi paysalga solib bo’lmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning ushbu fikrlari qaysi asarda o’z aksini topgan?

66. Ibtidoiy jamiyatda tarbiyaning xususiyati?

67. Tarbiyachi tortinchoq bolalarni mashg’ulotga qanday jalb eta olishi kerak?

68. Bolalarning sog’lom o’sishi bilan ularni aqliy, jismoniy mehnatga, Vatan mudofaasini mustahkam himoya qilish qaysi tarbiyaning maqsadi bo’lib hisoblanadi?

69. Insonning o’tkir aqli, sof mulohazasi, toza ko’ngilli, olijanobliligi, mardligini ko’rsatuvchi omil qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

70. Turkiy xalqlarining hayot tarzlari, talim-tarbiyaga oid malumotlar kimning qaysi asari, yodgorliklari orqali bizgacha yetib kelgan?

71. Inson fazilatlarini oshiruvchi xislatlar qaysi javobda ko’rsatilgan?

72. Qaysi javob variantida tarbiya jarayonining xususiyatlari to’g’ri ko’rsatilgan?

73. Talim oluvchilarni fan asoslariga oid bilimlar tizimi bilan qurollantirish ijtimoiy tarbiyaning qaysi yo’nalishi asosida amalga oshiriladi?

74. Odob so’zi togri tariflangan qatorni belgilang?

75. Jamoa faolini shakllantirishda o’quvchilarning jamoadagi nimasini inobatga olish lozim?

76. O’quvchilarning o’zini o’zi boshqarishi bu?

77. Jamoa ananalari shartli ravishda nechtaga bo’linadi?78. Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishning bosh mezoni nima?

79. Agar inson yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go’zal xulqlarga odatlanib katta bo’lsa, har kim qoshida maqbul baxtiyor bir inson chiqar. Ushbu fikr qaysi allomaga tegishli?

80.Tarbiya texnologiyasi asosida nima yotadi?

81. Tarbiya tizimining milliy xususiyatlari qaysilar?

82. Uyushgan tarbiya insonni xayotdagi uchta asosiy rolga ya’ni qaysilarga tayyorlaydi?

83. Guruhdan va kollejdan tashqari tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish bu?

84. Ijtimoiy foydali mehnatga quyidagilarning qaysilari kiradi?

85. Tarbiyalanuvchini o’z-o’ziga xizmat qilish qayerdan boshlanadi?

86. Guruhdan va kollejdan tashqari tashkil qilingan ishlar o’quvchilar hayotidagi nimani to’ldiradi?

87. Guruhdan va kollejdan tashqari ishlarga rahbarlik qiluvchi tashkilotchilarning faolligini nechta asosiy tomonini ko’rish mumkin?

88. Guruhdan tashqari faoliyat majburiy dastur bilan chegaralanadimi?

89. Guruhdan tashqari ishlar shaxsdagi nimalarni tarkib toptirishning eng muhim omilidir?

90. O’quvchilarning guruhdan tashqari ishlari o’z mazmuniga ko’ra hisoblanadi?

91. Tarbiyachilar, guruh rahbarlarining guruhdan va kollejdan tashqari olib boradigan tarbiyaviy ishlarida quyidagi ish usullaridan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir

92. O’qituvchi talim jarayonida bolalarning bilan shug’ullanadi?

93. Yoshlar talimtarbiyasiga kim masul deb hisoblaysiz?

94. Ta’lim mazmuni o’quv-tarbiya jarayoniga qanday shaklda olib kiriladi?

95. Ta’lim jarayonining vazifalari?

96. Ta’lim jarayonini harakatlantiruvchi kuchlar?

97. Prinsip nima?

98. Bilish jarayoniga alohida ahamiyat berib, insonlarning bilishga bo’lgan ntilishlarini keng yoritgan alloma asari bilan ko’rsating?

99. Guruh jamoasi bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlarning hajmi, asosiy yo’nalishlari, mazmuni har bir yosh bosqichda o’quvchilarning psixik rivojlanishi darajasiga mos kelishi lozimmi?

100. O’qituvchi guruhlarda ahil bolalar jamoasini yaratish asosida……yaratadi

101. Yagona ta’limni ta’minlash, tarbiya va rivojlanishni yaxlitligi va umumiyligini nima o’z ichiga oladi?

102. Pedagogik faoliyatni mazmuni va xarakteri aniqlaydi?

103. Pedagogika atamasi qaysi so’zdan kelib chiqqan va qanday ma’noni bildiradi?

104. Pedagogika qanday fan?

105. Pedagogika fanining predmeti nima?

106. Pedagogika faniga berilgan qo’yidagi ta’riflardan qaysi biri to’g’ri deb hisoblaysiz?

107. Ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyaning mohiyati nimadan iborat?

108. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni qachon qabul qilingan?

109. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlaridan qaysi biri kadrlarga bo’lgan talabni belgilovchi asosiy buyurtmachi hisoblanadi?

110. Didaktika pedagogikaning qanday tarmog’i?

111. Didaktika so’zining asl ma’nosini ayting?

112. Didaktika nimani tadqiq qiladi?

113. Ta’limning tashkil qilish shaklini ajrating?

114. Ta’limdagi eng asosiy vosita?

115. Quyidagilarning qaysi biri ta’lim berish usullariga kiradi?

116. Pedagogikaning asosiy tushunchalari?

117. O’qitish jarayonining asosiy funksiyalari?

118. O’qitish jarayonida pedagogning asosiy funksiyasi?

119. Pedagog oldiga qo’yilgan asosiy talablar qayerda berilgan?

119. O’qitish mazmuni va maqsadi nima bilan aniqlanadi?

120. Pedagogika -bu fan?

121. Ta’lim tizimida va ma’naviy madaniyatni o’rganishda qadimgi asosiy manba bo’lib xisoblanadi?

122. Aqliy tarbiya vazifasiga kiradi?

123. Jismoniy o’zini tarbiyalash, iroda kuchini tarbiyalash, qat’iyatlilik, chidamlilik bu qaysi tarbiya turiga xos?

124. Tarbiya jarayonini tashkillashtirishning, metodlari, mazmuni va unga qo’yilgan talablarni o’zida namoyon etadi bu ..?

125. Pedagogik faoliyatning samaradorligi ……aniqlanadi?

126. Tarbiyani global maqsadi….. aniqlanadi?

127. Yaxlit pedagogik jarayonda tarbiyani umumiy maqsadi nima?

128. O’quv jarayonini texnologik proekti an’anaviy usuldan qanday farq qiladi?

129. O’quvchining kommunikativ malakasi bu ?

130. Optimal boshqaruv uslubiga qaysi boshqaruv uslubi kiradi?

131. O’qituvchining asosiy funksiyasi nimada namoyon bo’ladi?

132. O’quv tarbiyaviy jarayonni boshqaruvchi kasbiy faoliyat bu

133. Ta’lim deb nimaga aytiladi?

134. Ta’lim jarayonining mohiyatini nima tashkil etadi?

135. Ma’lumot nima?

136.Rivojlanish deb nimaga aytiladi?

137. Pedagogika fanining asosiy tarmoqlarini aniqlang?

138. Pedagogika fanining metodologik asoslarini belgilang?

139. Pedagogikaning ilmiy – tadqiqot metodlari qaysilar?

140. Shaxs rivojlanishi va tarkib topishning asosiy omillari qaysilar?

141. Tarbiya prinsiplari deb nimaga aytiladi?

142. Pedagogik ta’sir ko’rsatish mexanizmlarini ko’rsating?

143. Pedagogika fanining fan sifatida shakillanishiga asos solgan pedagoglar kimlar?

144. Axloqiy tarbiyaning asosiy tushunchalari qaysilar?

145. Til vositalaridan foydalanadigan o’ziga xos insoniy faoliyat normasidir. Bu.?

146. Qanday qoidalarga o’quv dasturi amal qilingan xolda tuziladi?

147. Piktografik yozuv – bu ….?

148. «Buyuk didaktika» asarining muallifi kim?

149. O’quv rejasining mazmuni?

150. Quyidagi tushunchalarning qaysi biri insonni shaxs sifatida ko’proq tavsiflaydi?

151. Pedagogik texnologiyaning aspekti aks ettirilgan qatorni ko’rsating?

152. Qanday tasnifga ko’ra Pedagogik texnologiyalar: umumpedagogik, xususiy metodik, lokal turlariga bo’linadi?

153. Pedagogik texnologiyalarni qanoatlantiradigan mezonlar nimalardan iborat?

154. Taniqli olim G.K.Selev tomonidan yaratilgan yirik metodik asarda pedagogik texnologiyalar tasnifi nechta turga ajratiladi?

155. Falsafiy asos bo’yicha pedagogik texnologiyalar qanday turlarga bo’linadi?

156. An’anaviy ta’limda o’qituvchining bosh vazafasi nimalardan iborat?

157. V.F. Sh atalov texnologiyasida qanday maqsadlar nazarda tutiladi?

158. Tabaqalashgan o’qitishning qanday shakli mavjud?

159. Dasturlashtirilgan ta’lim metodi nima?

160. Axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab g’oyalarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so’zlar vositasida bayon qilish imkonini beradigan metodning nomi?

161. Sh.Amonashvilining insonparvar-shaxs texnologiyasida qanday maqsadlar yotadi?

162. An’anaviy ta’limda pedagogik munosabatning qanday turiga asoslanadi?

163. «Texnologiya» so’zining lug’aviy ma’nosi?

164. «Texnologiya» tushunchasi texnikaviy taraqqiyot Bilan bog’liq xolda fanga nechanchi yili kirib keldi?

165. Ta’lim muassasasi pedagogik tizimining konseptual asosini qanday g’oyalar tashkil etadi?

167. Pedagogik texnologiya – bu ta’lim shakllarini optimallashtirish maksadida texnik vositalar, inson saloxiyati xamda ularning uzaro ta’sirini inobatga olib o’qitish va bilim o’zlashtirishning barcha jarayonlarini aniklash, yaratish va kullashning tizimli usulidir. Ushbu tarif kimga tgishli?

168. Pedagogik texnologiya- bu ukituvchi amaliyotiga joriy etishi mumkin bo’gan pedagogik tizim loyixasidir. Ushbu tarif kimga tegishli?

170. Pedagogik texnologiya – bu o’qituvchining ta’lim tarbiya vositalari yordamida o’quvchilarga muayyan sharoitda va ma’lum ketma-ketlikda ta’sir kursatishi va aks ta’siri maxsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini jadal rivojlantirish jarayonidir. Ushbu tarif kimga tegishli?

171. Pedagogik texnologiya tushunchasini necha jixati bilan kursatilishi mumkin?

172. Pedagogik texnologiyaning rivojlanish tarixi necha bosqichdan iborat?

173. Aksiomatik yondashuvning muallifini aniqlang?

174. V.Monoxov aksiomalar tizimini necha guruhga bo'ladi?

175. Muammoli-modulli o'qitish texnologiyasi muallifini aniqlang?

176. O'qitish texnologiyasi tuzilmasining elementlarini aniqlang?

177. AQSHda pedagogik texnologiya markazi qachon tashkil etilgan?

178. Angliyada pedagogik texnologiya markazi qachon tashkil etilgan?

179. Yaponiyada pedagogik texnologiya markazi qachon tashkil etilgan?

180. SSSR (sobiq)da pedagogik texnologiya markazi qachon tashkil etilgan?

181.AQSHda pedagogik texnologiya jurnali qachon chop etilgan?

182. Angliyada pedagogik texnologiya jurnali qachon chop etilgan?

182. Yaponiyada pedagogik texnologiya jurnali qachon chop etilgan?

183. Interfaol so'zining ma'nosini toping?

184. Assisment metodining qismlarini toping?

185. Sinkveyn so'zining manosini toping?

186. Sinkveyn metodini kim tomonidan ishlab chiqilgan?187. Guruh rahbari ish faoliyati samaradorligini nimalar belgilaydi?

188. Shuni unutmasligimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilimda rajalarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo’lishi farzandlarimizning bugun qanday talim va tarbiya olishiga bog’liq. Ushbu fikr kimga tegishli?

189. Guruh rahbari —qanday bolishi kerak ?

190. Ibn Sino bola tarbiyasini nimadan boshlash lozim deb takidlaydi?

191. Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila xayotning abadiyligini, avlodlar davomiyligini taminlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo’lib yetishishlariga bevosita tasir ko’rsatadigan tarbiya o’chogi ekanligini tan olish darkor Ushbu so’zlar kimga taalluqli?

191. Narsa va xodisalarni fonga – rangiga karab idrok etishga … deyiladi.Bu nima deyiladi?

192. Narsalarni idrok qilishda xosil bolgan obraz fizik sharoiti ozgarib tursa xam, doimo shu obraz xolicha qolaveradi deb nima deb aytiladi?

193. Yoq narsani, tashqi tasurotsiz idrok qilishga … deyiladi.Bu nima deyiladi?

194. Xotira tarifini ayting.Bular nima deyiladi?

195. Xotira turlarini ayting?

196. Xotirasi -turli xil xarakatlar ularning sistemalarni esga olish, esda saqlash va qayta esga tushirishdan iboratdir. Gap qaysi xotira turi haqida boryabdi?

197. Xotirasi xissiyot tuygularga xos xotira jarayoniga aytiladi. Gap qaysi xotira turi haqida boryabdi?

198. Xotira tasavvurlar, tabiat va xayot manzaralari shuning bilan birga tovushlar xidlar, tamlar bilan boglik bolgan xotiraga nima deyiladi?

199. Xotira mazmuni bizning … fikrlarimiz tashkil qiladi.Bu nima deyiladi?

200. Xotiraning qaysi jarayoni afzal?

201. Voqealikning umumlashtirib aks ettirilishi va narsa, xodisalar ortasidagi eng muxim boglanishlar va munosabatlarni organadigan jarayon deb nimaga aytiladi?

202. Fikr yuritish operasiyalarini korsating.Bu nima deyiladi?

203. Bir butun narsani qismlarga bolib organishga … deb aytiladi.Bu nima deyiladi?

204.…........ ayrim elementlar yoki qismlarni bir butun narsa qilib bir butun narsa qilib organishdir.Bu nima deyiladi?

205...........shunday bir fikrlash jarayonidirki, bunda tafakkurda aks etilayotgan bir yoki br necha obyektlarning biror belgii asosida obyektlardan fikran ajratib olinadi.Bu nima deyiladi?

206. Qaysi tamoyil O’zbekiston Respublikasida ta’lim taraqqiyoti ilmiy asoslarga ega bo’lib, ilm-fan, texnika, texnologiya hamda madaniyatning yuksala borishi bilan chambarchas holda rivojlanib borishini ko’zda tutadi?

207. O’zbekiston Respublikasida tashkil etiladigan ta’lim turlarini ko’rsating?

208. O’zRning “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq kimlar pedagogik faoliyat bilan shug’ullanish huquqiga egalar?

209. Ta’lim muassasasi nima?

210. Ta’lim sohasini tubdan isloh qilish; ta’lim sohasini o’tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to’la xalos etish; rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratish. Ular ... sanaladi?

211. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlari qaysi variantda berilgan?

212. Davlat ta’lim standartlari nima?

213. Ta’lim funksiyalari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

214. Buyuk chex olimi YA. A. Komenskiy tomonidan “Didaktikaning oltin qoidasi” deb e’tirof etilgan tamoyil qaysi?

215. Ta’limni tashkil etish shakllari qaysi variant javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

216. Noan’aviy ta’lim shakliga nimalar kiradi?

217. O’quvchilarga nazariy va amaliy bilimni tartibli bayon qilishga yo’naltirilgan jarayon qanday nomlanadi?

218. Ta’lim metodlarining asosiy turlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

219. Ta’limning amaliy metodlariga nimalar kirishini ko’rsating?

220. Ko’rsatmalilik metodining asosiy tarkibiy elementlari qaysilar?

221.Ta’limning og’zaki metodlariga nimalar kirishini ko’rsating?

222. O’qituvchining monologi suhbati ta’limning qaysi metodiga kiritiladi?

223. Umumiy o’rta ta’lim qanday bosqichlardan iborat?

224. Akademik lisey qanday muassasasi?

225. Kasb-hunar kolleji qanday muassasasi?

226. Oliy ta’lim muassasalari qanday vazifani bajaradi?

227. Oliy ma’lumotli mutaxassislarni tayyorlash qanday muassasalarida amalga oshiriladi?

228. Oliy ta’lim bosqichlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

229. Oliy ta’lim yo’nalishlaridan biri bo’yicha puxta bilim beradigan, o’qish muddati kamida to’rt yil bo’lgan tayanch oliy ta’lim – bu ?

230. Magistratura qanday ta’lim shakli ekanligini ko’rsating?

231. Jamiyatning yuqori malakali ilmiy, ilmiy-pedagogik kadrlarga bo’lgan ehtiyojlarini ta’minlashga qaratilgan ta’lim turi qanday ta’lim sanaladi?

232. Kadrlar malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash negizida qanday vazifa bajariladi?

233. Bolalar va o’smirlar ijodiyoti saroylari, uylari, klublari va markazlari, bolalar-o’smirlar sport maktablari, san’at maktablari, musiqa maktablari, studiyalar, kutubxonalar hamda sog’lomlashtirish muassasalari qanday muassasalar sanaladi?

234.Ta’lim muassasalar kim (kimlar) tomonidan boshqariladi?

235. Darslarga kuyiladigan talablarni aniklang ?

236. Maktabda dars tahlilining qaysi turlari mavjud?

237. Darslarning nechta vazifasi bor ?

238. Maktabdan tashqari ta’limni toping ?

239. Bitiruv malakaviy ishida talaba necha minut ma’ruza qiladi?

240.Ta’lim metodlarini tanlash nimalarga bog‘liq?

241. O‘quv rejasi kim tomonidan tasdiqlanadi?

242. Kalendar-mavzuli reja kim tomonidan tuziladi?

243. “Metod” – bu....?

244. Namunaviy dastur asosida qanday dastur ishlab chiqiladi?

246. Dars shaklari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

247. Ta’lim vositalariga nimalar kiradi?

248. Konstitutsiyaning qaysi moddasida “Har kim bilim olish huquqiga ega” deyilgan?

249. Kompyuter, plipchart dokasi, kodoskoplar texnik vositalarning qaysi turiga kirasdi?

250. Dars jarayonida nimani baholaydi?

251. Hamma kolbasalar tarkibida nitritlar miqdori 100 g mahsulotda necha mg dan oshmasligi belgilab qo’yilgan?

252. Mikroorganizmlarning go’shtning chuqur qatlamlariga o’tish tezligi uy sharoiti haroratida 1-2 sutkada necha sm ni tashkil etadi?

253. Go’shtda tez shilimshiqlanish qay holatda yuzaga keladi?

254. Havo harorati qanday holda shilimshiqlanish keskin kamayadi?

255. Hayvon yog’lari sifat ko’rsatkichlariga qarab necha navga bo’linadi?

256. Oliy navli hayvon yog’larida kislota soni necha mg KOH dan oshmasligi kerak?

257. Birinchi navli hayvon yog’larida kislota soni necha mg KOH dan oshmasligi kerak?

258. Mol va qo'y yog'i qanday konsistensiyaga ega?

259. Pishgan kolbasa tarkibidagi natriy nitritning massa ulushi necha foizdan ortiq bo'lmasligi kerak?

260. Tabiiy asalni saqlash harorati necha gradusdan yuqori bo’lmasligi kerak?

261. Asalni idishlar va bochkalarda qancha vaqt saqlash mumkin?

262. Asalni germetik yopilgan idishlarda qancha vaqt saqlash mumkin?

263. Go‘sht mahsuldorligi qaysi ko‘rsatkichlari bilan xarakterlanadi?

264. 1 g oqsilni oksidlanishi natijasida necha kilokaloriya energiya ajraladi?

265. Odam organizmini oqsillarga bo’lgan kunlik ehtiyoji necha grammni tashkil qiladi?

266. Oziq-ovqat bilan qabul qilingan oqsillar organizmda qanday funksiyalarni bajaradi?

267. Kletchatka, pektin, gemilsellyulozalar qaysi sinfga tegishli?

268. Odamni uglevodlarga bo’lgan kunlik extiyoji qancha grammni tashkil qiladi?

269. Odam organizmini yog’larga bo’lgan kunlik ehtiyoji qancha grammni tashkil qiladi?

270. Almashtirilmaydigan aminokislotalar oqsil molekulalarini hosil bo‘lishida ishtirok etadigan 20 ta tabiiy aminokislotalardan qanchatasi odam organizmida sintez qilinmaydi va almashinmaydigan hisoblanishadi?

271. Vitaminlar organizmda qanday funksiyalarni bajaradi?

272. Mineral (neorganik) moddalar organizmda qanday funksiyalarni bajaradi?

273. Oziqaviy moddalarni yo‘qolish tuzatishlari aralash ovqatlanish rasionida o‘rtacha oqsillar uchun necha foiz qabul qilinadi?

274. Oziqaviy moddalarni yo‘qolish tuzatishlari aralash ovqatlanish ratsionida o‘rtacha yog’lar uchun necha foiz qabul qilinadi?

275. Oziqaviy moddalarni yo‘qolish tuzatishlari aralash ovqatlanish ratsionida o‘rtacha uglevodlar uchun necha foiz qabul qilinadi?

276.1 g oqsilni oksidlanishi natijasida necha kkal energiya ajraladi?

277. 1 g uglevodni oksidlanishi natijasida necha kkal energiya ajraladi?

278. 1 g yog’ni oksidlanishi natijasida necha kkal energiya ajraladi?

279. Oqsilni organizmda o’rtacha xazm bo’lishi taxminan necha foiz hisobida?

280. Rahbariy xujjat mazmuniga ko’ra necha turga bo’linadi?

281. Standartlarni ishlab chiqishning necha bosqichi o’rnatilgan?

282. Korxona standarti qaysi tashkilot tomonidan ishlab chiqiladi?

283. Standartlarni ishlab chiqishning birinchi bosqichi bu…

284. Standartlarni ishlab chiqishning to’rtinchi bosqichi bu…

285. Standartlarni ishlab chiqishning ikkinchi bosqichi bu…

286. Standartlarni ishlab chiqishning uchinchi bosqichi bu…

287. Asal tarkibida neha xil mexanikaralashma bo'ladi?

288. Monofler asal bu...

289. Polifler asal bu...

290. Pad asal bu...

291. Me’yoriy xujjatlar xaqida tushuncha bering?

292. O’zbekistonda standartlashni boshqarib boradigan asosiy idoralarni sanab bering?

293. Rahbariy xujjat nima?

294. Standartlash ob’ekti deganda nimani tushunasiz?

295. ISO xaqida ma’mulot bering?

296. MEK haqida ma’lumot bering?

297. Muvofiklik deganda nimani tushunasiz ?

298. Sertifikatlash turlarini ko’rsatib bering?

299. Standartlash buyicha xalqaro tashkilotlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

300. Standartlashning asosiy maqsadini izohlang?

301. O'zbekiston Respublikasida Davlat standartlash tizimini qaysi idora boshqarib boradi?

302. Standartlarning tasniflashdan maqsad nimalardan iborat?

303. Standartlashning asosiy tamoyillari nimadan iborat?

304. Standartlashning qisqacha mazmunini izohlang?

305. ISO tashkiloti qaysi yilda tashkil qilingan?

306. ISO tashkiloti qanday bo’limlardan tashkil topgan?

307. ISO va uning markaziy kotibiyati qaysi shaxarda joylashgan?

308. Qaysi tillar ISO ning rasmiy tillari deb xisoblanadi?

309. Standartlar amal qilish soxasiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

310. GOST bu..

311. O’zDst bu...

312. GLOBAL G.A.P. sertifikatlashtirish stikli necha oy davom etadi?

313. GLOBAL G.A.P. dastlabki sertifikatlashda amal qilish davomiyligi qancha muddatni tashkil etadi?

314. Islom Davlatlari Standartlashtirish va Metrologiya Instituti qachon tashkil topgan?

315. Islom Hamkorlik Tashkiloti nechanchi yili tashkil etilgan?

316. O’zbekiston Respublikasi ISO xalqaro standartlashtirish tashkilotiga nechanchi yili a’zo bo’lgan?

317. O’zbekiston Respublikasi ISO xalqaro standartlashtirish tashkilotiga nechanchi davlat sifatida qabul qilingan?

318. ISO xalqaro standartlashtirish tashkilotining kengashiga nechta komitet bo’ysunadi?

319. Xalqaro elektretexnika kоmissiyasi (MEK) nechanchi yili tashkil etilgan?

320. Xozirgi kunda ISO standartlarining 70 % qaysi tilga tarjima qilingan?

321. O’zbekiston Respublikasining «Standartlashtirish to’g’risida»gi qonuni nechanchi yili qabul qilingan?

322. O’zbekiston Respublikasining «Metrologiya to’g’risida»gi qonuni nechanchi yili qabul qilingan?

323. Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to’g’risidagi qonun nechanchi yili qabul qilingan?

324. Ushbu standartlardan qaysi biri davlatlararo standart hisoblanadi?

325. Ushbu standartlardan qaysi biri milliy standart hisoblanadi?

326. Naslchilik to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

327. Seleksiya to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

328. Seleksiya tushunchasi kim tomonidan fanga kiritilgan?

329. Hayvonlarning sifat belgilariga nimalar kiradi?

330. Hayvonlarning miqdor belgilariga nimalar kiradi?

331. Sifat belgilari qanday naslga beriladi?

332. Naslchilik ishi buyicha davlat tadbirlariga nimalar kiradi?

333. Konstitusiya deb nimaga aytiladi?

334. Eksteryer nima va bu termin kim tomonidan qachon fanga kiritilgan?

335. Qishloq xo’jalik hayvonlarining eksteryerini o’rganish usullari?

336. Nasl-nasab shajarasi nima?

337. Juftlash yoki saralash nima?

338. Zot deb nimaga aytiladi?

339. Ch.Darvin tanlashni necha shaklga bo’lgan va nomlagan?

340. Indeks deb nimaga aytiladi?

341. Sut va sut go’sht yo’nalishdagi sigirlar necha balli shkala yordamida baholanadi?

342. Nasldor erkak hayvonlarni bolalariga qarab baholashni dastlab kim asos solgan?

343. G’unojinlarni yelinini uqalash tug’ishga qancha qolganda to’xtatiladi?

344. Tuqqan sigirlarni qo’shimcha sut ishlab chiqarish uchun qancha miqdorda ozuqa berib boriladi?

345. Sinalayotgan har bir erkak cho’chqaning necha bolasi bo’rdoqilanadi?

346. Qorako’lchilikda naslli qo’chqorlarni yetishtirish va bolalari sifatiga qarab baholash asosan qaysi joylarda olib boriladi?

347. Seleksiyaning asosiy elementlari nimalardan iborat?

348. Tabiiy tanlash nima?

349. Ch.Darvin sun’iy tanlashning necha xil bo’lishini ko’rsatadi?

350. Ch.Darvinning fikricha sun’iy tanlash bu nima?

351. Ch.Darvinning fikricha sun’iy tanlash bu nima?

352. Ongli yoki metodik tanlash o’z navbatida qanday tanlashlarga bo’linadi?

353. Tanlash to’g’risidagi ta’limot dastlab Ch.Darvinning qaysi nazariyasida ilmiy asoslangan edi?

354. Rus chorvadori P.Mazayev qo’ylarning qaysi zotini keltirib chiqaradi?

355. Qaysi davlatda qo’ylarni juni ingichkaligi bo’yicha tanlash natijasida elektoral zoti yaratilgan?

356. Korrelyatsion bog’lanish qanday bo’lishi mumkin?

357. Irsiyatning xromosom nazariyasi asoschisi kim?

358. Yaxshi genotiplarni yaxshi fenotiplarni izlash lozim deb kim yozgan edi?

359. Irsiyat koeffisenti tushunchasi qaysi olim tomonidan qachon taklif qilingan?360. Qo’zilarni qaysi oyligida birinchi marta qochirish mumkin?

361. Urg’ochi tanalar birinchi marta qachon qochiriladi?

362. 1948-yilda sigirlarning sut mahsuldorligini ularning onasi va momosi bergan sut mahsuldorligi qaysi olim tomonidan xulosaga kelingan?

363. Hayvonlarning kelib chiqishiga qarab baholash uchun necha bo’g’in asosida tuzilgan nasl – nasab shajarasi yetarli hisoblanadi?

364. Sigirlarning eksteyerini 10 balli shkala bilan baholashda yelinga necha ball ajratiladi?

365. Sut yo’nalishidagi sigirlarni eksteyeri bo’yicha tanlashda qaysi tana qismlariga qarab ajratish foydali?

366. Go’sht yo’nalishidagi qoramollarni eksteyeri bo’yicha tanlashda qaysi tana qismlariga qarab ajratish foydali?

367. Qorako’lchilikda qo’zilarning necha kunligida barra teri sifatini baholash muhim ahamiyatga ega?

368. Yelin indeksi nima?

369. Prepotentlik nima?

370. Chorvachilikni rivojlantirishga asosan necha guruh omillar ta’sir ko’rsatadi?

371. Chorvachilikni rivojlantirishga oziqlantirish omili necha % ta’sir qiladi?

372. Chorvachilikni rivojlantirishga naslchilik ishi necha % ta’sir qiladi?

373. Chorvachilikni rivojlantirishga texnologik omillar necha % ta’sir qiladi?

374. Chatishtirish nazariyasini qaysi olim ishlab chiqqan?

375. Eksteryer ta’limotining asoschisi kim?

376. Birinchi marta qaysi olim Chorvachilik to’g’risida o’quv kitobini yaratdi?

377. Yangi zotlar yaratish metodikasini qaysi olim ishlab chiqdi?

378. Ontogenez va filogenez terminlari qaysi olim tomonidan nechanchi yilda fanga kiritilgan?

379. Shaxsiy taraqqiyot nechta jarayondan tashkil topgan?

380. Filogenez nima?

381. Hayvonlarning shaxsiy taraqqiyotida ketma-ket qanday o’zgarishlar yuz beradi?

382. Cho’chqa bolasining tug’ilgandagi og’irligi onasining og’irligiga nisbatan o’rtacha necha foizni tashkil qiladi?

383. Qo’zilarning tug’ilgandagi og’irligi onasining og’irligiga nisbatan o’rtacha necha foizni tashkil qiladi?

384. Buzoqlarning tug’ilgandagi og’irligi onasining og’irligiga nisbatan o’rtacha necha foizni tashkil qiladi?

385. Qulinlarning tug’ilgandagi og’irligi onasining og’irligiga nisbatan o’rtacha necha foizni tashkil qiladi?

386. Qoramollarda egiz tug’ilgan buzoqlarning og’irligi, yakka tug’ilgan buzoqlar og’irligining necha foizini tashkil qiladi?

387. O’sishni o’rganish uchun qanday usullardan foydalaniladi?

388. O’sishni hisobga olish usullari nechta?

389. Hozirgi vaqtda podani to’ldiruvchi urg’ochi buzoqlarni o’stirishning necha turi mavjud?

390. Sut va sut –go’sht yo’nalishida qoramol zotilarining yosh buqachalarini o’stirishning necha xil usuli qo’llaniladi?

391. Hayvonlarni har xil tiplarga ajratish uchun Shvisar olimi U.Dyurst maxsus asbobda umurtqa suyagi bilan oxirgi qovurg’a orasidagi burchakni aniqlashni taklif qildi. Bu burchak nafas olish tipida necha gradusga teng bo’ladi?

392. Hayvonlarni har xil tiplarga ajratish uchun U.Dyurst maxsus asbobda umurtqa suyagi bilan oxirgi qovurg’a orasidagi burchakni aniqlashni taklif qildi. Bu burchak oziqlantirish tipida necha gradusga teng bo’ladi?

393. Hayvonlarni har xil tiplarga ajratish uchun U.Dyurst maxsus asbobda umurtqa suyagi bilan oxirgi qovurg’a orasidagi burchakni aniqlashni taklif qiladi. Bu burchak oraliq tipida necha gradusga teng bo’ladi?

394. Sut va sut go’sht yo’nalishidagi sigirlarni ball yordamida baholashda oldingi va orqangi oyoqlariag necha ball qo’yiladi?

395. Cho’chqalarning eksteryer va konstitusiyasini baholashda necha balli shkala qo’yiladi?

396. Po’stin beruvchi qo’ylardan necha oylik vaqtida terisi olinadi?

397. Cho’chqachilikda erkak cho’chqani baholash uchun necha ona cho’chqadan tug’ilgan bolalar bo’lishi lozim?

398. Qo’ychilikda qo’chqorlarni baholash uchun necha bosh qo’zilar bo’lishi lozim?

399. Erkak hayvonlarni bolalarining sifatiga qarab baholash usullari necha guruhga bo’linadi?

400. Juftlashning necha xil shakllari mavjud?

401. XVΙΙΙ asrdan boshlab, yangi hayvon zotlarining kelib chiqishida dastlab qaysi olimlar tomonidan inbriding qo’llanilgan?

402. A.Shaporuj va Push inbriding darajasini belgilash uchun nasl-nasab shajarasining qatorlarida umumiy ajdodlarning uchrashining asos qilib oldilar. Bu usulga ko’ra inbriding darajasi necha xil bo’ladi?

403. Qoramolchilikda zotlar mahsulotiga qarab asosan necha guruhga bo’linadi?

404. Qo’ychilikda zotlar mahsulotiga qarab asosan necha guruhga bo’linadi?

405. Cho’chqachilikda zotlar mahsulotiga qarab asosan necha guruhga bo’linadi?

406. M.F.Ivanov fikricha har bir zot ichida qancha tizim bo’lishi zarur?

407. Hozirgi vaqtda har xil xo’jaliklar podalaridan yiliga necha foiz sigirlar puchak qilinadi?

408. Hozirgi vaqtda har xil xo’jaliklar otarlaridan necha foiz qo’ylar puchak qilinadi?

409. Hozirgi vaqtda har xil xo’jaliklar podalaridan yiliga necha foiz cho’chqalar puchak qilinadi?

410. Jinsiy kuyukish yoki mayl sigirlarda necha soat davom etadi?

411. Jinsiy kuyukish yoki mayl urg’ochi cho’chqalarda necha soat davom etadi?

412. Jinsiy kuyukish yoki mayl qo’ylarda necha soat davom etadi?

413. Jinsiy kuyukish yoki mayl biyalarda necha kun davom etadi?

414. Urg’ochi hayvonlarni qochirish usuli necha guruhga bo’linadi?

415. Tabiiy qochirish necha usulga bo’linadi?

416. Chorvachilikda sun’iy urug’lantirish usuli juda katta ahamiyatga ega. Bu usul qaysi olimlar tomonidan nechanchi yillardan boshlab yaratilgan?

417. Tabiiy qochirishdan har bir bosh naslli buqaga necha boshgacha sigir va tanalar biriktirilish mumkin?

418. Tabiiy qochirishda har bir bosh naslli erkak cho’chqalarga necha bosh urg’ochi cho’chqa biriktirilishi mumkin?

419. To’la yoshdagi naslli erkak cho’chqalardan bir oy davomida necha marta urug’ olish mumkin?

420. Tabiiy qochirishda har bir bosh naslli qo’chqorga necha bosh sovliq qo’ylar biriktirilishi mumkin?

421. Respublikada naslchilik ishini tashkil qilish va yaxshilash maqsadida nechinchi yilda naslchilik ishi to’g’risidagi qonun qabul qilindi?

422. “Seleksiya yutuqlari to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

423. Oila deb nimaga aytiladi?

424. Liniya deb nimaga aytiladi?

425. Zotlar qanday klassifikatsiyalanadi?

426. Shaxsiy yordamchi, dyeqqon va fyermyer xo`jaliklarida chorva mollarni ko`paytirishni raqbatlantirishni kuchaytirish qamda chorvachilik maqsulotlari ishlab chiqarishni kyengaytirish borasidagi qo`shimcha chora tadbirlar to`qrisidagi O`zbekiston Respublikasi Prezidyentning qarori qachon qabul qilingan?

427. Shaxsiy yordamchi, dyeqqon va fyermyer xo`jaliklarida chorva mollarni ko`paytirishni raqbatlantirilishi to`qrisidagi O`zbekiston Respublikasi Prezidyentning qarori qachon qabul qilingan?

428. Naslchilik korxonasi nima?

429. Elever xo‘jaliklari nima?

430. Seleksiya markazlari nima?

431. Naslchilik fermalari nima?

432. Naslchilik xo‘jaliklarida istiqbolli reja necha yilga tuziladi?

433. Zotlar bilan yirik miqiyosdagi seleksiya dasturlari, seleksiya markazlari tomonidan necha yilga tuziladi?

434. Naslchilik ishi rejalarini tuzishda kimlar ishtirok etadi?

435. Tovar xo’jaligida istiqbolli reja qanday tuziladi?

436. Tovar xo’jaligida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun qanday tadbirlarni amalga oshirishga alohida e’tibor zarur?

437. Seleksiya so’zining lug’aiy manosi nima?438. Xalq seleksiyasi  nima?

439. Seleksiyaning asosiy vazifasi nima?

440. Chorvachilik tizimi deganda nima tushiniladi?

441. Chorvachilikda seleksiya nima maqsadda qo’llaniladi?442. Seleksiyaning asosi nima hisoblanadi?

443. Go’shtning mol-tovar xususiyatini o’rganish deganda nimani tushinasiz?

444. Qo‘y go‘shti qanday xususiyatga ega?

445. Qoramol go‘shti qanday xususiyatga ega?

446. Echki go‘shti qanday xususiyatga ega?

447. Cho’chqa go’shti qanday xususiyatga ega?

448. Sovigan go‘sht harorati eng chuqur qatlamlarida qancha bo’ladi?

449. Echki sutining foydali xususiyatlari nimada?

450. Qo’y sutining foydali xususiyatlari nimada?

451. Go’shtning sifatiga ta’sir etuvchi omillar nima?

451. Hayvonlar necha xil usulda xushsizlantiriladi?

452. Go’sht tarkibida qon ko’p bo’lsa nima bo’ladi?

453. Qonsizlantirish uchun qancha vaqt ketadi?

454. Bonitirovka-bu?

455. Naslli mahsulot (material) bonitirovkasi nima?

456. Naslchilik xo’jaligi nima?

457. Identifikatsiyalash deganda nimani tushinsiz?

458. Tamg’alash-bu?

459. Bonitirovkani kimlar amalga oshiradi?

460. Hayvonlarni tatuirovkalash deganda nimani tushinasiz?

461. Cho‘chqa bolalarining chap quloqlariga uya va ichki uyacha raqami qachon tushiriladi?

463. Hayvonlar tug‘ilishning birinchi kunida, naslni qayd etish jarayonida nima qilinadi?

464. Yirik qoramollar va cho‘chqalarni tatuirovkalar bilan raqamlashda sonlar nechadan-nechigacha bo’ladi?

465. Yilqichilikda tatuirovkalashning texnologiyasi haqida nimani bilasiz?

466. Toychoqlarda sovutilgan tamg’ani teri ustida ushlab turish vaqti qancha?

467. Hayvonlarni avtomatik tarzda bog‘lash, moslash va belgilash usuli haqida nimani bilasiz?

468. Hayvonlarni past harorat yordamida tamg‘alash usuli haqida nima bilasiz?

469. Hayvon shoxlarini kuydirib raqam o‘yish orqali tamg‘alash haqida nima bilasiz?

470.Vizoservikal -bu?

471. Monoservikal usul-bu?

472. Rektoservikal usul-bu?

473. Qo’ylar qanday usulda urug’lantiriladi?

474. Tusoqlardaqin tor bo‘lsa qanday urug’lantiriladi?

475. Sovliq bu?

476. Bo’g’ozlik bu?

477. Homila yo’doshi nima?

478. Irsiyatning xromosom nazariyasi asoschisi kim?

479. Yaxshi genotiplarni yaxshi fenotiplarni izlash lozim deb kim yozgan edi?

480. Irsiyat koeffisenti tushunchasi qaysi olim tomonidan qachon taklif qilingan?

481. Qo’zilarni qaysi oyligida birinchi marta qochirish mumkin?

482. Urg’ochi tanalar birinchi marta qachon qochiriladi?

483. 1948 - yilda sigirlarning sut mahsuldorligini ularning onasi va momosi bergan sut mahsuldorligi qaysi olim tomonidan xulosaga kelingan?

484. Hayvonlarning kelib chiqishiga qarab baholash uchun necha bo’g’in asosida tuzilgan nasl – nasab shajarasi yetarli hisoblanadi?

485. Sigirlarning eksteyerini 10 balli shkala bilan baholashda yelinga necha ball ajratiladi?

486. Sut yo’nalishidagi sigirlarni eksteyeri bo’yicha tanlashda qaysi tana qismlariga qarab ajratish foydali?

487. Go’sht yo’nalishidagi qoramollarni eksteyeri bo’yicha tanlashda qaysi tana qismlariga qarab ajratish foydali?

488. Qorako’lchilikda qo’zilarning necha kunligida barra teri sifatini baholash muhim ahamiyatga ega?
489. Yelin indeksi nima?

490. Prepotentlik nima?

491. Chorvachilikni rivojlantirishga asosan necha guruh omillar ta’sir ko’rsatadi?

492. Chorvachilikni rivojlantirishga oziqlantirish omili necha % ta’sir qiladi?

493. Chorvachilikni rivojlantirishga naslchilik ishi necha % ta’sir qiladi?

494. Chorvachilikni rivojlantirishga texnologik omillar necha % ta’sir qiladi?

495. Chatishtirish nazariyasini qaysi olim ishlab chiqqan?

496. Eksteryer ta’limotining asoschisi kim?

497. Birinchi marta qaysi olim Chorvachilik to’g’risida o’quv kitobini yaratdi?

498. Yangi zotlar yaratish metodikasini qaysi olim ishlab chiqdi?499. Ontogenez va filogenez terminlari qaysi olim tomonidan nechanchi yilda fanga kiritilgan?

500. Shaxsiy taraqqiyot nechta jarayondan tashkil topgan?
Download 61.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling