M. lafasov, X. S. Jumaniyozov, G. K. Masharipova, E. Xoliqov, E. M. Mallaeva diniy ekstremizm, missionerlik


Download 2.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/12
Sana14.05.2019
Hajmi2.94 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2000
.
38.  Саидов А.Х.  Религиозная толерантност и светское государство  в 
Узбекистане. -Т.: 2002.
39. 
Saidov  А.Х.  Inson  huquqlari  bo‘yicha  shartnomalar.  -Т .:  Adolat,
2004.
40. 
Салимов K.H. Современние проблемы терроризма. -М .:  1999.
41.  Taroziy A.M. Olam uzra tarqalgan  islom. -Т .: 2001.
42.  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, № 1,1994.
43. 
Xusanov  S.X.,  Miijavxarova  D.S.  Dinshunoslik  (o'quv-uslubiy 
qo‘llanma). -  Т.: 2004.
124

44. 
Xorun Yahyo.  Islom terromi qoralaydi.  Т.: -Movarounnahr, 2003.
45. 
Ekstremizm,  terrorizm,  guruhiy  jinoyatchilikka  qarshi  kurash 
muammolari.  //  Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. -Т.:  1999.
46.  Yakubov O. Qashqirlar galasi:  Terrorizmning qonli izi. -  Т.: 2000.
47. 
Юнусова  A.T.  Религия  и  закон.  —  Т.:  Тошкент  Ислом 
университета, 2002.
48. 
Husniddinov  Z.  Islom:  yo'nalishlar,  mazhablar,  oqimlar.  -   Т.: 
Movarounnahr, 2000.
49. 
Husniddinov Z.M.,  Abdusattorov A.  Islomdagi oqimlar:  xorijiylar va 
shialik. Т.: Toshkent islom universiteti, 2003.
125

M U N D  A R I J  А
1-MAVZU:  DAVLAT  VA  DIN.  0 ‘ZBEKIST0NDA  DAVLATNING 
DIN VA DINIY TASHKILOTLAR BILAN MUNOSABATI...................7
1. Din masalasida mavjud xalqaro m e’yor (normalar)................................11
2. 0 ‘zbekistonda vijdon erkinligining konstitutsion kafolatlanishi........... 12
3. Vijdon erkinligi -  diniy e’tiqod erkinligidir............................................ 19
4. 0 ‘zbekistonda din bilan munosabatning asosiy taraoyillari...................19
5. Mustaqillik: dinga va diniy tashkilotlarga munosabatining o‘zgarishi...21
2-MAVZU:EKSTREMIZM 
VA 
TERROR1ZM-JAMIYAT 
BARQARORLIGIGA TAHDID 
26
1. Vahhobiylikning yuzaga kelishi va asosiy g ‘oyalari...............................28
2.  Diniy  fundamentalizm  va  ekstremizm  tushunchalari:  mohiyati  va 
mazmuni......................................................................................................... 40
3. Missionerlik tushunchasi, mazmuni va mohiyati....................................44
4. Bugungi kundagi voqelik.......................................................................... 49
5. Musulmon dunyosi va diniy ekstremizm.................................................53
3-MAVZU:...MUSULMON  OLAMEMING  TERRORIZMGA  QARShI 
KURASHI 
55
1. Diniy ekstremizmning musulmon dunyosi uchun xavfi......................... 58
2. «Jamoat al-ixvon al-muslimin».................................................................59
3.  «Hizbulloh» («Alloh partiyasi»)............................................................. 62
4. «Al-qoida» («asos»).................................................................................. 63
5. Terrorizmga qarshi kurashda Misr tajribasi............................................ 65
6. Misming kurash strategiyasi.....................................................................66
7. Xalqaro maydondagi harakatlar............................................................... 69
4-MAVZU:Markaziy  Osiyodagi  barqarorlik  va  havfsizlikka 
tahdid 
solayotgan diniy ekstremistik va terroristik tashkilotlar..............................70
1.  Diniy  ekstremizm  va  terrorizmning  Markaziy  Osiyo  mintaqasida 
namoyon bo‘lishining o‘ziga xos xususiyatlari........................................... 72
2.  Vahhobiylik va uning  « 0 ‘zbekistondagi tashkiliy  tizimi».  «O‘zbekiston 
islom harakatining jamiyat taraqqiyotiga tahdidi»...................................... 76
3.Hizbut-tahrir»  oqimi  va  uning  mustaqil  0 ‘zbekiston  taraqqiyotiga 
tahdidi 
81
126
Kirish........................................................................................................................3

4.Mustaqil 0 ‘zbekiston  taraqqiyotiga tahdid  soluvchi boshqa diniy-siyosiy
harakatlar........................................................................................................83
5-MAVZU:  DINIY  EKSTREMIZM  VA  TERRORIZMGA  QARSHI 
KURASHNING XALQARO SIYOSIY-HUQUQIY  ASOSLAR1......... 86
1.  Islom konferensiyasi tashkiloti tuzilishi, mohiyati,  ustavi va uning islom 
tartibotini shakllantirishdagi faoliyati.......................................................... 88
2.  Diniy  ekstremizm  va  terrorizmga  qarshi  kurashning  xalqaro  siyosiy- 
huquqiy asoslari............................................................................................. 91
3.  0 ‘zbekistonning  diniy  ekstremizm  va  terrorizmni  oldini  olish  va  unga
qarshi kurash borasida olib borayotgan siyosatining mohiyati...................97
Amaliy  va  seminar  mashg‘ulotlarini  o‘tkazish  bo'yicha  ishlanmalar  va
tarqatma materiallar.................................................................................... 104
Ilovalar........................................................................................................ 120
Foylanilgan adabiyotlar.............................................................................. 123
127

M.LAFASOV,  X.S.JUMANIYOZOV, G.K.MASHARIPOVA, 
E.XOLIQOV,  E.M.MALLAEVA
DINIY EKSTREMIZM, MISSIONERLIK VA 
XALQARO TERRORIZMGA 
QARSHI KURASH
(M ETODIK Q O ‘LLANMA)
Muharrir:
Dizayner:
Texnik muharrir:
Shukur Qurbon 
Bahodir To‘xliyev 
Asqad Nazarov
Bosishga ruxsat etildi:  13.12.2010.
Qog‘oz bichimi  60x84  V16 Hajmi  8,0 b.t. 
Adadi  160 nusxa.  Buyurtma № 32.
Alisher Navoiy nomidagi
0 ‘zbekiston Milliy kutubxonasi  nashriyoti
“BAYOZ" MCHJ  matbaa korxonasida chop etildi. 
100100, Toshkent sh. Yusuf Xos Hojib ko‘chasi,  103-uy.


Download 2.94 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling