M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


(R -N H ,)2S + H 2S 5 2 ( R - N H r H S )


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   46

(R -N H ,)2S + H 2S 5 2 ( R - N H r H S ), 

(desorbsiya  bosqichi) bu  yerda,  R -O H -C H 2-C H 2

Gazlarni merkaptan va serougleroddan tozalash.  G azlar tarkibida 

oltingugurtning  organik  birikm alari  uchrashi  m um kin.  U larga129

www.ziyouz.com kutubxonasiserouglerod 

—  C S 2 

,  sulfooksid —  COS 

va  m erkaptanlar -   R -SH  

kiradi.


Serouglerod  oddiy haroratda  kam  faol  b o ‘ladi.  Shuning uchun 

uni xemosorbsion  usullar yordam ida havodan ajratish mushkuldir. 

C S2  va  COS  larni  ushlab  qolish  uchun  a w a l  ular  katalizator 

ishtirokida vodorod sulfidga aylantiriladi.  Bunda katalizator sifatida 

400-600°C haroratda tem ir-xrom  yoki mis katalizatorlari ishlatiladi. 

K eyin  hosil  b o 'lg an   H 2S  ishqoriy  ab so rb en tlar  bilan  ushlab 

qolinadi.  A m m o  gazlarni  C S 2  va  COS  lardan  tozalash  uchun 

absorbsion  usullar  iqtisodiy  tejam li  hisoblanadi.

Past  m erkaptanlar  ishqorlarda  yaxshi  eriydi,  lekin  m olekular 

massani oshishi bilan ulami erishi sezilarli kamayadi. Jarayon quyidagi 

reaksiya asosida boradi:

NaOH+R-SHSNaRS+HjO

Uzoq  vaqt  ishqorlar bilan  kontakt  qilganda  (kislorod  va  uglerod 

dioksidi  ishtirokida)  m erkaptanlar  disulfid  va  polisulfidlargacha 

oksidlanadi.4 R -S H + 0 2-> 2R -S -  S-  R + 2 H 20

Absorbsiya gazlarning 0,3-0,4 m /s tezligida,  1  M Pa bosimida olib 

boriladi.  G azda C 0 2  ning miqdori ko‘p bo‘lsa absorberda soda hosil 

b o ‘lishi  ro ‘y  berib,  uni  to ‘xtovsiz  ajratib  olish  lozim   b o ‘ladi. 

Tozalash jarayonini  ikki bosqichda olib borish maqsadga muvofiq: 

birinchi  bosqichda  m onoetanolam inga  C 0 2  ni  absorbsiyalash, 

ikkinchi bosqichda m erkaptanni ishqorga yuttirish.

Sorbentning regeneratsiyasi etilmerkaptanni bug‘  yoki qizdirilgan 

havo  bilan  ishlov  berib,  70-90°C  gacha  qizdirish  orqali  amalga 

oshiriladi.  Regeneratsiya nasadkali yoki tarelkali kolonnalarda amalga 

oshiriladi.

Nazorat  uchun  savollar:

1. Vodorod sulfidi qaysi korxonalarda tashlanadi va ushbu gaz atrof- 

muhitga hamda  inson organizmiga qanday ta ’sir ko‘rsatadi?

2. Vodorod sulfidini  ushlab qolish  uchun qanday xemosorbentlar 

q o ‘llaniladi?

3.  Vakuum -karbonat  usulida  qanday  kimyoviy  reaksiyalar sodir 

bo'ladi?

130

www.ziyouz.com kutubxonasi4.  V akuum -karbonat  usulida  qanday absorbentlar qo'llaniladi  va 

uning texnologiyasi qanday amalga oshiriladi?

5.  Vodorod sulfidini fosfat usulida tozalash  uchun qanday eritm a 

qo'llaniladi va qanday kimyoviy reaksiya sodir bo‘ladi?

6.  Mishyak-ishqoriy usulida qanday eritmalar qo‘llaniladi va qanday 

kimyoviy  reaksiyalar  sodir  bo‘ladi?

7.  Tem ir-soda  usulida  qanday  eritm alar  qo‘llaniladi  va  qanday 

kimyoviy  reaksiyalar  sodir  bo'ladi?

8.  Etanolam in  yordam ida  tozalash  qanday  amalga  oshiriladi  va 

qanday  kimyoviy  reaksiyalar  sodir  bo‘ladi?

9.  Gazlarni  m erkaptan  va  serougleroddan  tozalash  uchun  qaysi 

absorbentlardan  foydalaniladi?Adsorbsiya usuli

H 2S,  CS2 gazlarini  quruq  usulda  ham   tozalash  m um kin.  Bunda 

sorbent  sifatida  tem ir  gidrooksidi,  seolit,  aktivlangan  ko‘m ir  kabi 

qattiq  materiallar  qoMlanilishi  mumkin.2

Fe(OH)}

  + 3

H 2S

 - »  

Fe2S3  + 6 H zO

Tozalanadigan  gaz  tarkibidagi  kislorod  hosil  bo'lgan  F e2S3  ni 

oksidlaydi:

Fe2S3

  + | o 2 

+ 3 H 20

 ->  

2 F e ( 0 H \

  +  3

S

Bunda  qayta  hosil  b o ‘lgan  Fe(O H )3  tozalash  jarayonida  yana 

ishlatiladi, oltingugurt moddasi esa  xomashyo sifatida qayta ishlashga 

yuboriladi.

Aktivlangan ko‘mir ham  H 2S gazini yutishda yuqori samara beradi. 

Bunda  havo  tarkibidagi  kislorod  aw al  H 2S  ni  oksidlaydi,  shunda 

aktivlangan  k o 'm ir  katalizator  vazifasini  bajaradi:

H 2S + - 0

,  ->  

H ^  + S 

2

 

2

 

-  

-

Hosil bo'lgan oltingugurt moddasi esa qayta ishlashga yuboriladi.

Shu bilan  bir qatorda  aktivlangan  ko'm irda  ekzoterm ik  katalitik 

jarayon ham  boradi:

H2S+202->H2S0 4

131

www.ziyouz.com kutubxonasiHosil bo'lgan kislota soda eritmasi bilan yoki N H 3 bilan neytrallanadi. 

Aktivlangan ko‘mir H 2S gazlarini  200-520 kg/m 3 gacha yutadi.11.4-rasm.  Aktivlangan  ko‘mir yordamida  mavhum  qaynash  rejimida  ishlovchi 

NZS  ni  tozalash  qurflmasining  texnologik  sxemasi.

Ushbu  sxema  asosida  gaz  tarkibidagi  H2S  ni  tozalash  uchun 

aktivlangan ko‘mir ishlatiladi.  Bunda tozalash jarayonida aktivlangan 

ko‘m ir tarkibida  hosil  bo ‘luvchi  sulfat  kislotani  neytraHash  uchun 

natriy  karbonat  yoki  am m iak  eritm asi  ishlatiladi.  A m m iakni 

neytraHash uchun  ishlatish  maqsadga  muvofiq,  chunki aktivlangan 

ko'm irda hosil bo'lgan (N H 4)2S 0 4ni suv yordamida osongma yuvib 

ajratsa bo'ladi.

H 2S + 2 N H 3+ 2 0 = ( N H 4)2S 0 4

Agar gaz tarkibida  C 0 2  gazi  ham  uchrasa,  unda u ham  quyidagi 

reaksiya asosida birikadi:

C 0 2+ 2 N H 3+ H 20 = (N H 4)2C 0 3

Tozalash  jarayonida  hosil  bo'lgan  (N H 4)2S 0 4  va  (N H 4)2C 0 3 

tuzlari  suv  yordam ida  yuviladi,  keyin  ushbu  yuvuvchi  suvlar 

qayta ishlashga yuboriladi  Shundan keyin tozalangan aktivlangan 

k o ‘m ir 5— quritgichda quritilib qayta tozalash reaktoriga yuboriladi. 

Vaqti-vaqti  bUan  sistemaga  yangi  aktivlangan  ko‘m ir berib  turiladi. 

Tozalash jarayonida hosil bo'lgan chang (aktivlangan ko'm ir changi)

1—chang ushlagichda ushlab qolinadi.

132

www.ziyouz.com kutubxonasiSintetik seolitlar ham  H2S ni ushlab qolishda  keng qo‘llaniladi. 

(Nax,  CaA,  NaA)

11.5-rasm.  Seolit  yordamida  vodorod  sulfidni  absorbsion  usulda 

tozalash  texnologik  sxemasi:

1-kompressor;  2-desorberlar;  3-issiqlik alm ashtiigichi.

B unda  a d so rb e rla rd a n   biri  d o im o   re z erv d a   tu ra d i,  qaysi 

adsorberdagi seolit to'yinsa, u regeneratsiya qilish uchun to ‘xtatiladi 

va rezervdagi adsorber ishlatiladi. Tozalash jarayorrida hosil bo'lgan 

desorbsiya gazlari  esa xomashyo sifatida qayta ishlashga yuboriladi.

Viskoz sun’iy tola ishlab chiqarishda hosil b o ‘ladigan ventilatsion 

tashlam alar  tarkibida  c s 2  gazlari  uchraydi.  U shbu  gazlarni  ART, 

SKT  markali aktivlangan  ko‘m ir yordamida ushlab qolish  mumkin 

(11.6-rasm.)

Ventilatsion tashlamalar aw al  1—issiqlik almashtirgichiga qizdirish 

uchun  beriladi,  keyin  adsorberga  yuboriladi.  Bu  yerda  aktivlangan 

ko‘miming mavhum qaynash rejimida CS2 gazlari adsorbentga yutiladi. 

Shundan  keyin 

C S2 

gazlaridan  tozalangan  ventilatsion  tashlam alar 

gaz bilan chiqib ketgan adsorbent (aktivlangan ko'm ir) changlaridan 

xalos bo'lishi uchun siklonga yuboriladi va  so‘ngra atmosferaga chiqarib 

yuboriladi.  Ushlab  qolingan  adsorbent  changlari  shnek  yordamida 

qayta adsorberga beriladi.  Tozalash jarayonida CS2 

gazlariga to'yingan 

adsorbent regeneratsiyaga  bug‘latish kolonnasi (desorber)ga uzatiladi. 

Bu  y erda  120°C  da C S 2 

gazlari  deso rb tsiy a  q ilin a d i.  K eyin 

regeneratsiyalangan aktivlangan ko‘mir quritiladi va sovitiladi, so‘ngra 

transportyor va elevator yordamida adsorberga qaytariladi.  Bug'latish 

kolonnasidan  ajralgan  suv  va 

CS2 

bug'lari  aw al  sovitiladi.  Bunda133

www.ziyouz.com kutubxonasikondensatsiyalangan  C S2  ni  sep arato rd a  ajratilib ,  yig'gichga 

yuboriladi,  suv esa sistemaga qaytariladi.11.6-rasra.  Viskoza  sun’iy  tola  ventilatsion  tashlamalarini  C S2  dan 

aktivlangan  ko'mir yordamida  absorbsion  tozalash  texnologik  sxemasi:

1,7-issiqlik almashtirgichi;  2-elevator,  3-adsoiber,  4-sflclon;  5-shnek; 6-bug‘latish 

kolonnasi(desoiber);  8-separator;  9-yuvish  kolonnasi;  10-tindiigich;  11-nasos; 

12-regenerator;  13-ventilator;  14-sovitgich;  15-transportyor;  16-yig‘gich.

Nazorat uchun  savollar:

1.

  H2S, CS2 

gazlarini quruq usulda tozalash uchun qaysi adsorbentlar 

qo'llaniladi?

2. Aktivlangan ko'm ir ishtirokida tozalash jarayoni qanday amalga 

oshiriladi?

3. Sintetik seolitlar  yordamida  H2S ni ushlab qolish qanday amalga 

oshiriladi?

4. Viskoz sun’iy tola ishlab chiqarishda hosil bo'lgan  H 2S li gazlar 

qanday tozalanadi?134

www.ziyouz.com kutubxonasiCO gazi  o 'ta  zaharli gazlar turkum iga kiradi.  U ning  R E C hK  si 

ish joyida  —  2 0 m g /m 3,  atm osferada  (m ak)  —  3 m g /m 3,  o ‘rtacha 

sutkadagi  —  lm g /m 3  tashkil  etadi.  CO  gazi  q o n n i  zaharlaydi, 

bosh  aylanishi,  qayd  qilish,  nafas  siqilishi,  titrash   holatlarini 

yuzaga  keltiradi,  qattiq  zaharlanganda  o ‘limga sababchi  b o ‘lishi 

mumkin.


CO  gazi  tark ib id a  uglerod  elem enti  b o 'lg an   m o d d alam in g  

to'liq yonmasligi oqibatida hosil bo'ladi.  Ushbu gaz qora va rangli 

m etallarn i  quyish  ja ra y o n id a ,  dvigatellarni  ish lash   p ay tid a, 

portlash  ishlarida,  azo t  birikm alari  ishlab  ch iq arish   san o atid a, 

neftkim yoviy  san o a td a ,  am m iak,  selitra,  m etall,  spirt  va  shu 

k a b i  is h la b   c h i q a r i s h l a r d a   h o s il  b o 'l a d i .  U s h b u   g a z n i 

zararsizlantirish  u c h u n   sanoatda absorbsion  va  k atalitik  usuliar 

qo'llaniladi.

Absorbsion usulda CO gazi maxsus eritmalarga yuttiriladi va alohida 

ajratilgan CO gazlari qayta ishlashga yuboriladi.  Katalitik usulda CO 

gazi  k atalizator  ishtirokida  nisbatan  zararsiz  C 0 2  gazigacha 

oksidlanadi va atmosfera havosiga chiqarib yuboriladi.Mis-ammiakli  eritma  bilan  absorbsion  usulda  tozalash.  Ushbu 

eritma qo'Ilanilganda kompleks mis-ammiakli birikma hosil bo'ladi:[C u (N H 3)m-(H20 ) J + x N H 3+ y C 0 2<-»[Cu(NHj)m+1+ x (C 0 )y H 20 ) n]+ Q

Ushbu eritma kuchsiz ishqoriy xarakterga ega bo'lgani uchun parallel 

ravishda C 0 2 gazi ham  yutiladi:

2NH4OH + 

СОг

 

<=> 

(NH4)2c o 3  + Н гО 

( A T /,), CO,  + 

C 0 2 + H 20

 ->  

2NHaHCO}

E ritm a n in g   a b so rb sio n   xu su siy ati  b ir  v a le n tli  m isn in g  

konsentratsiyasi, 

CO 

ning bosimini oshib borishi va absorbsiya jarayoni 

haroratining pasayishi bilan ko'tarilib boradi.  Eritmadagi ammiak va 

CO 

ning  erkin  ionlarini  o'zaro  nisbati  ham  eritm ani  yutuvchanlik 

qobiliyatiga ta ’sir ko'rsatadi.

Eritm aning  yutuvchanlik  qobiliyati Vc0 

(m 3/ m 3  da)  quyidagi 

formula orqali topiladi:

V c o = [a / +J/l/ 2 2 ,4 + k (C "V p co)12-BO B.  C H IQ IN D I  GAZLARNI  CO  GAZIDAN  TOZALASH

135

www.ziyouz.com kutubxonasibu  yerda,  [Си+]  —  eritmadagi  bir  valentli  m isning  m iqdori,  mol/1;  к  —

eritmadagi erkin ammiak va uglerod oksidini  o ‘zaro nisbatiga bog‘liq koeffitsient;  С 

—  tozalash jarayoni  haroratiga  bog‘liq  koeffitsient;  pco  —  CO  nmg parsial  bosimi.

Absorbsiyani 

c h u q u r  borishi  uchun  jaray o n n i  0 —20  °C 

haroratda,  11,8—31,4 MPa bosimda  olib boriladi.  Ushbu  12.1-rasmda 

qurilmaning texnologik sxemasi keltirilgan:

co+co


bug'

bug'


12.1-rasm.  М в-ammiakli eritma  yordamida  CO  gazini absorbsiya qilish  qurilmasi:

1-absorber;  2-nasos;  3-suvli  sovitgich;  4-ammiakli  sovitgich;  5-sig‘im;6-desorber.

Eritma  regeneratsiyasi  uni  bug1  yordamida  80°C  haroratgacha 

qizdirish  orqali  am alga  oshiriladi.  Regeneratsiyalangan  eritm a 

absorberga qaytariladi, ajralgan gazlar esa qayta isHlashga yuboriladi. 

Eritmaga  metanol,  etanol,  etilenglikol  yoki  glitserinni  qo'shilishi 

uning  absorbsion  xususiyatini  k o 'p ay tirad i,  uglerod  oksidi  va 

dioksidining partsial bosimini tushiradi. Bu esa jarayonni past bosimda 

olib borish imkonini beradi.Mis-aluminiy-xlorid eritmalari yordamida CO absorbsiyasi.  Ushbu 

usul  gaz  tarkibida  kislorod  va  uglerod  dioksidining  miqdori  ko‘p 

bo'lganda qo'llaniladi. Jarayon uglerod oksidini mis va aluminiynmg 

aromatik uglevodorodlardagi aralashgan tetraxlorid tuzlari eritmasiga 

kimyoviy absorbsiyasiga asoslangan. Absorbsiya  eritmasining tarkibini 

quyidagi tarkibda bo ‘lishi tavsiya etiladi:  20 — 50 %  CuA1C14 va 80­

50  %  toluol.

136

Tozalangan  gaz

/

www.ziyouz.com kutubxonasiCuCl2 + AlCly

  +  2

C6H 5CH3  ->

  ((

CuAlCl

4 )

(CbH 5Cl

3 ) ,  

~v0  >(C

u

AICI

a

 )  • 2

CO + 2C6H SC H 3

Suyuq azot bilan yuvish.  Bunda fizik absorbsiya jarayoni sodir bo'lib, 

chiqindi  gaz  tarkibidagi  CO  gazi  bilan  birga  boshqa  gazlar  ham  

suyuq azotga yutiladi. Jarayon 3 bosqichdan iborat:

1)  gazni  sovitish  va  quritish;

2)  g a z n i  c h u q u r   s o v itis h   va  k o m p o n e n tla r n i  q is m a n  

kondensatsiyalash;

3)  gazlami  CO   dan,  0 2  dan,  C H 4  dan  va  boshqalardan  yuvib 

ajratish.

Uglerod oksidining absorbsiyasi odatda  tarelkali kolonnalarda olib 

boriladi.  Qurilm adagi  jarayonni  olib  borish  uchun  kerakli  sovuq 

harorat sovituvchi mashinalar yordamida vujudga keltiriladi.  Harorat 

qancha past bo'lsa, suyuq azot sarfi ham shuncha kam bo'ladi. Suyuq 

azotning  sarfi  shu  bilan  birga  gaz  tarkibidagi  CO   gazi  va  boshqa 

aralashm alar  konsentratsiyasi,  ham da  jarayon  bosimiga  bog'liq. 

Uglerod oksidining boshlang'ich gazdagi konsentratsiyasi ko'tarilishi 

(doimiy bosimda)  qisman  suyuq  azot  sarfini  oshiradi,  chunki  CO 

gazini  eruvchanligi  partsial  bosimga  qarab  proporsional  ravishda 

oshadi.  Bosim oshib borsa suyuq azot sarfi kamayib boradi.  Harorat 

ko'tarilsa CO gazini yutish uchun suyuq azot sarfi keskin ko'tariladi. 

CO gazini yuttirish uchun suyuq azot sarfini m inimal sarfi quyidagi 

jadvalda keltirilgan.

Tarkibida  6%  CO gazli,  hajmi  150 m1  11 chiqindi gazni tozalash uchun 

kerak bo'ladigan  suyuq  azotning  minimal  sarfi(m3  da)

Jadval

Jarayon quyidagi  reaksiya asosida boradi:

H a rorat, К

B osim ,  10s Pa

11,76

19,6

25,5

3 4 3

49,0

90

26

24

23

27

25

83

15

13

14

17

18

.  78

16

13

12

13

16

Sanoatda suyuq azot bilan ishlovchi, ish unumi gazni sarfi bo'yicha

20  va  32  ming  m 3/so a t  li  qurilmalar qo'llaniladi.

137

www.ziyouz.com kutubxonasiCO gazlarini katalitik zararsizlantirish.  Katalitik usulda CO gazi 

k a ta liz a to r  is h tiro k id a   C 0 2  g azig ach a  o k s id la n a d i.  L ek in  

tozalanadigan  gaz  tarkibida  odatda  CO  gazidan  tashqari,  S 0 2, 

N O x,  0 2,  ham da  C x  H y  birikm alarining  bug‘lari  ham   uchraydi. 

Bu  gazlardan  b a ’zilari  katalizator uchun  zahar b o ‘lishi  m um kin 

CO gazini  oksidlash  uchun  M n,  C u -C r va  P t—gruppa  m etallari 

asosidagi  katalizator  qo'llarriladi.  C hiqindi  gazlarning  tarkibiga 

qarab  sanoatda  ularni  zararsizlantirish  uchun  turli  texnologik 

sxem alar qo ‘llaniladi.

12.2-rasm .  N itril  akril  kislota  ishlah  chiqarishda  ajralib  chiquvchi  C O   va 

boshqa  gazlarni  katalitik  zararsizlantirish  texnologik  sxem asi:

1-Havo  puflagich;  2-yondirgich-qizdirgich;  3-reaktor;  4-kotyol-utilizator;

5 -so‘ruvchi  nasos;  6 -m o ‘ri.

Nitril  akril  kislota  ishlab  chiqarishda  quyidagi  tarkibda  chiqindi 

gazlar  hosil  bo'ladi:  uglerod  oksidi  —  2,3%,  propilen  —  0,5%, 

propan  —  0,04%,  kislorod  —  3,0%  gacha,  qolgani  inert  gazlar. 

Ushbu  tozalanadigan  gazlarni  zararsizlantirish  uchun  ular  aw al

2—yondirgichga beriladi va 220-250°C gacha qizdiriladi (katalizator 

xiliga qarab).  Bu yerga yoqilg'i gaz va  1  — ventilator yordamida havo 

ham  beriladi.  Havoning  sarfi  nafaqat  yoqilg'i  gazni  yondirishga, 

balki CO va uglevodorod gazlarni katalitik oksidlashga ham mo‘ljallab 

beriladi.  Chiqindi  va  yongan  tutun  gazlari  aralashmasi  adiabatik 

sharoitda ishlovchi katalitik reaktorga yuboriladi. Bu reaktorga aluminiy 

oksidga  0,2%  platm a  shimdirilgan  ShPK -2  markali  katalizator 

yuklangan bo‘ladi. Katalizator sirtida boruvchi  reaksiyalar  ekzotermik 

bo‘lgani uchun reaksion mahsulotlar kuchli qiziydi.  Shuning uchun138

www.ziyouz.com kutubxonasikatalitik reaktordan chiqayotgan 700nC haroratdagi konvertorlangan 

gazlar 4 — kotyol-utilizatorga beriladi.  Bu yerda 380°C haroratdagi

4 M Pa bosimli suv bug‘lari  hosil bo‘ladi.  Ushbu suv bug‘lari kerakli 

maqsadda ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladi.  Kotyol-utilizatordan 

keyin gazlar atmosfera havosiga chiqarib yuboriladi.

60  ming  m 3/so a t  chiqindi  gazlarni  zararsizlantirish  uchun  500 

kVt  elektr energiyasi  sarf bo ‘ladi,  lekin  shu bilan  bir qatorda  26,5 

t/so at  bug'  ham   ishlab  chiqiladi.  Qurilmada  gazlam ing  tozalash 

darajasi  98-99%  ni  tashkil etadi.

Sanoat  tashlam alarini  CO  gazlari  va  organik  birikm alaridan 

tozalash uchun boshqa sxemalar ham ishlab chiqilgan (12.3-rasm).

12.3-rasm .  L aklash ja ra y o n id a  ajralib  chiquvchi  C O   tarkibli  g azlarni  katalitik 

zararsizlantirish  qurflmasi:

1-ventilator;  2-issiqlik  almashtirgich;  3-reaktor;  4-kalorifer;  5-sig‘im;

6-nasos;  7-m o‘ri.

Laklash jarayonining quritish pechlaridan ajralib chiquvchi gazlar 

tarkibida CO gazidan tashqari etilselluloza, etanol,  ksilol va boshqa 

komponentlar ham  uchraydi.  1  — ventilator yordamida ushbu gazlar 

2  —  issiqlik  almashtirgichga  yuboriladi.  Bu  yerda  chiqindi  gazlar 

reaktordan chiqayotgan konvertorlangan gazlaming issiqligi hisobiga 

qizib,  3  —  katalitik  reaktorga  yuboriladi.  R eaktorda yoqilg‘i gazni 

yonishi  hisobiga  ham   gazlar  q o ‘shim cha  qizdiriladi.  K atalitik 

oksidlanish jarayoni N TK -4 katalizatori ishtirokida boradi. Jarayon

139

www.ziyouz.com kutubxonasi320—450°C da va gazning  16700 s_1 tezligida boradi.  Konvertorlangan 

gazlar 2 —  issiqlik almashtirgichi va 4 —  kalorifer orqali 20 metrli  7

— mo‘ridan atmosferaga tashlanadi.  Kaloriferda ortiqcha issiqlik hisobiga 

korxonaning ehtiyojlariga ishlatish mumkin bo'lgan qo'shim cha issiq 

suv olinadi.  Gazlarni tozalash  darajasi  98%  ni tashkil etadi.

Nazorat  uchun  savollar:

1.  CO gazi qaysi ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo'ladi va  u 

atrof-muhitga hamda inson organizmiga qanday ta ’sir ko'rsatadi?

2.  CO gazi qanday usullar yordamida zararsizlantiriladi?

3.  Mis-ammiakli eritma bilan  absorbsion usulda tozalash qanday 

amalga oshiriladi?

4. Mis-aluminiy-xlorid eritmalari yordamida CO absoibsiyasi qanday 

amalga oshiriladi?

5.  Suyuq azot bilan CO absorbsiyasi qanday  amalga oshiriladi?

6. CO gazlarini katalitik zararsizlantirish qanday  amalga oshiriladi?140

www.ziyouz.com kutubxonasi13-BOB.  ORGANIK ERITUVCHI  BUG‘LARNI 

ADSORBSION  USULDA USHLAB  QOLISH

Organik erituvchi bug'larni rekuperatsiya qilish  katta ahamiyatga 

ega bo‘lib,  bu  katta  iqtisodiy samara beradi,  chunki  ularni  chiqindi 

gazlar  bilan  birgalikdagi  isrofi  600-800  ming  t/yilni  tashkil  etadi, 

ya’ni  shuncha  miqdordagi  erituvchi  bug'lar  atmosferaga  bekorga 

tashlanadi.  Organik erituvchilarni ushbu chiqindi tashlamalari, ya’ni 

bug‘lari  organik  erituvchilarni  ishlatishda,  ularni  saqlashda  hamda 

turli texnologik jarayonlarda hosil bo‘ladi.  Shuning uchun ulami ushlab 

qolish  va  qayta  ishlatish,  ya’ni  rekuperatsiya  qilish  katta  iqtisodiy 

ahamiyatga ega.  Ulam i rekuperatsiya qilish uchun asosan absorbsion 

usul  qo‘llanishi  m um kin.  Bunda  adsorbentlar  sifatida  aktivlangan 

ko‘mir,  silikagel,  alumogel,  seolitlar, g‘ovaksimon shisha tolalari va 

shu  kabi  m oddalar  qoMlanishi  mumkin.  Gidrofob  xususiyatga  ega 

bo‘lgan  aktivlangan  ko‘m ir adsorbenti  bunda juda  qulay sorbentlar 

qatoriga kiradi, chunki gaz tarkibida namlik (50% gacha) b o ‘lganda 

ham   organik  erituvchi  bug'larini  yaxshi  yutaveradi.  Absorbsion 

qurilmalarni  rentabelligi  tozalanadigan  gazdagi  oiganik  erituvchi 

bug‘larining konsentratsiyasiga ham bog‘liq.  Rekuperatsion qurilmani 

(bugMarni  ushlab  qoluvchi  qurilm ani)  rentabel  ishlashi  uchun 

c h iq in d i  g azd ag i  o rg a n ik   e ritu v c h i  b u g ‘la rin in g   eng  kam  

konsentratsiyasi  (C)  quyidagi jadvalda  keltirilgan:

U c h u v c h a n   o rg a n ik   e ritu v c h i  b u g 'la r in i  a d s o rb e n tla rg a  

yuttirishning  statsionar (q o ‘zg‘almas),  qaynar va harakatdagi  sor­

bent qatlam larida am alga oshirish  mumkin. Jarayon adsorberlarda 

amalga oshiriladi.  Lekin  am alda ushbu  yuttirish  jarayoni  ko‘proq 

statsionar  qurilm alarda  o'tkaziladi.  Adsorberlar  asosan  vertikal 

k o ‘rin ish d a  b o ‘ladi.  D avriy  rejim da  ishlovchi  rek u p eratsio n  

qurilm alarning quyidagi  texnologik sikllari  mavjud:  to ‘rt,  uch,  va 

ikki  fazali.  T o ‘rt  fazali  sikl  ketm a-ket  o ‘tkaziladigan  adsorbsiya, 

desorbsiya,  quritish va sovitish fazalaridan (jarayonlaridan) iborat. 

A dsorbsiya  ak tiv lan g an   k o ‘m irda  olib  b o rilad i.  A d so rb en tn i 

regeneratsiyasi,  ya’ni  desorbsiyasi  o ‘tkir  bug‘  (qizdirilgan  bug‘) 

yordamida amalga oshiriladi.  Keyin issiq havo yordam ida adsorbent 

quritiladi va sovuq havo yordamida esa sovitiladi.

Uch fazali  siklda to ‘rt fazahgidan  farqli ravishda oxirgi bitta faza


Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> texnika va texnologiya
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
texnika va texnologiya -> M. kurganbekov, A. Moydinov

Download 3.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling