M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


www.ziyouz.com kutubxonasi 1


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet25/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   46

275

www.ziyouz.com kutubxonasi1Ч г : : ^ А

Kintish 


|>V

■n.  s%  .:

 - 


-.Xrz^ssoi.

v

73  ivrja

• '• '.* •   *  *  *  * *

.2

ba

&С

i

QSuvsiz-

lantirilganshlamni

chiqarish

Suyuq  fazani  chiqarish 

23.6-rasm.  TEKNOFANGHI  firmasining  lentali  filtrining  ishlash  sxemasi.

bo‘lmaganda chiqindilami keyingi qayta ishlash bilan vaqtinchalik 

omborlashga ruxsat beriladi.  Nalko firmasi tomonidan patentlangan 

tex n o lo g iy a  re z u rv u a rla rn in g   tu b   c h iq in d ila rin i  a lo h id a  

komponentlarga — suvga, atrof-muhitga xavfli ta’sir yetkazmaydigan 

qattiq  moddalar  va  chiqarilgan  uglevodorodlarga  ajratish  ko‘zda

Qovushtiruvchj 

T em ir  xlori

Shlam ni 

transportirovka qilish

\ * W /

Filtrat


Kalsiy gidroksidini 

tayyorlash  uzeli

23.7-rasm.  NETZSCH firmasining filtrpressida ajratishga asoslangan sblamlarni

kimyoviy ishlov berish qurilmasi.

276

www.ziyouz.com kutubxonasitutiladi.  Chet ellarda neft shlamini ajratish  uchun filtr gidroksion, 

sentrifuga va separatorlar keng qo‘llaniladi.  Bunda shlamlami qayta 

ishlash  bo'yicha  yetakchi  firmalar  sifatida  ALFA  LAVAL  — 

Shvetsiya,  KHD  HU M BO LD T  -   Germaniya,  WESTFALLA 

SEPARATOR  —  G erm aniya,  FLO TTW EG   —  G erm aniya, 

ANDRITZ  -   Avstriya,  TEKNOFANGH1  -   Italiya  hisoblanadi 

(23.4—23.6-rasmlar).

Bird  firmasi  tomonidan  neft  chiqindilarini  issiqlantirgich  orqali 

separatsiyalash va tiklash uchun model tizimi taqdim etilgan.  Keyin 

uch  fazali  sentrafugada  neft  va  suv  qattiq  fazadan  ajraladi.  Qattiq 

faza 40—60 foiz suvdan iborat (massasi bo‘yicha).  Suvda qattiq faza 

miqdori  lOOdan  400  mg/l  gacha  tashkil  qiladi.  Tozalangan  suyuq 

k o m p o n e n tla r  ta k r o r a n   fo y d a la n ish   u c h u n   is h la tila d i. 

Germaniyaning Netzsch firmasi shlamlarini filtrpressda eng samarali 

ajratish uchun koagulant va flokulantlarda foydalanishni tavsiya etadi 

(23.7-rasm).

Total  firmasi  ishlatilgan  burg‘ilash  shlamini  qurilmada  suyuq 

fazadan  qattiq  fazani  ajratish  uchun  ishlov  berishni  tavsiya  etadi, 

usul  flokulatsiyadan  so‘ng  sentrafuga  yordamida  suvsizlantirishga 

asoslangan.

Qurilma komplektiga sentrafuga va flokularlar tizimidan tashqari, 

qum va loyqa ajratgich, burg‘ilash eritmasini samarali tozalash tizimi 

kiradi.  Burg‘ilash eritmasi flokulatsion tizim orqali o‘tkaziladi, eritma 

tozalash  tizimi  orqali  o ‘tgach,  sentrafugada  qattiq  faza  ajraladi. 

Ajratilgan  suv  yangi  burg'ilash  eritmasi  tayyorlash  uchun  takroran 

ishlatiladi, bu bunday maqsadlarda suvni ishlatish ehtiyojini 70 foizga 

kamaytirishga imkon beradi.  Natijada,  odatdagi sxemaga  muvofiq, 

tashlanishi  kerak  bo'lgan  ishlatilgan  burg‘ilash  eritmasining  hajmi 

60-80%  ga  kamayadi.  Ishlov  berilgan  qattiq  faza  transportirovka 

qilinishiga ajratilgan maxsus maydonchalarda saqlanadi.

Neft shlamni qayta ishlash va unga ishlov berishning murakkabligi 

shundan  iboratki,  shlamning  o‘zi  separatsiyalinishi  qiyin  bo‘lgan 

emulsiya bo‘lib, g‘oyat turli tarkibga ega mahsulotlardir, uning tarkibi 

va xususiyatlari paydo bo‘lish joyi va usullariga qarab o ‘zgaradi.

Bundan  tashqari,  shlam juda  errozion  (yemiruvchi)  mahsulot 

va  dastlabki  filtratsiyalash  va  yuqori  navli  metallardan  yasalgan277

www.ziyouz.com kutubxonasiuskunalarning  qo‘llanishi  talab  qilinadi;  qurilmada  yong‘inga 

xavfsizlik choralari qoMlanishi  lozim.

Rezervuarlarnmg  tub  yotqiziqlari  tarkibida  zich  va  o ‘chmas 

asfaltenlar  qo‘p  bo‘lgan  taqdirda  ulami  chiqarib  olish  jarayoni 

murakkablashadi.  Mexanik  vositalar  yordamida  tozalashni  oddiy 

texnologiyasida  uglevodorodlaming  hammasi  to ‘liq  ajratilmaydi, 

tarkibida  suv  va  qattiq  zarrachalar  b o ‘lgan  k o ‘p  m iqdorda 

emulgirlangan  neft  qoladi.  Tadqiqotlar  sentrifugalar  yordamida 

separatsiyalash ba’zi shlam turlari uchun samarasizligini ko‘rsatadi.

Nazorat  uchun  savollar:

1.Neft shlamlarini mexanik usulda ajratish nimaga asoslangan?

2.  Neft  shlammi  ajratish  uchun  qanday  qurilmalar qo‘llaniladi?

3.  Neft shlamlarini qayta ishlash bo‘yicha qaysi firmalar yetakchi 

hisoblanadi?

4.  Bird firmasi tomonidan neft shlamlarini ajratish qanday amalga 

oshiriladi?

5. Total firmasi tomonidan neft shlamlarini ajratish qanday amalga 

oshiriladi?

6. Nef shlamini qayta ishlash va unga ishlov berishning murakkabligi 

nimadan  iborat?

Ekstraksion  usullar

Ekstraksiya  neft  komponentini  olish  uchun  ishlatibb,  organik 

eritgichlarda  neft  m ahsulotlarining  selektiv  eruvchanligiga 

asoslangan.

Eritgichlar  kam  energiya  sarflab  to ‘liq  va  yetarli  darajada 

regeneratsiyalanishi  (tiklanishi)  lozim.  Freon,  spirt,  PAV  laming 

suv  eritmalari  eritgichlar  sifatida  ishlatilishi  ma’lum.

Aromatik  uglevodorodlar  ajratish  bo‘ycha  ekstraksion  usullar 

polyar eritgichlarda ulaming tanlovchan eruvchanligiga asoslangan.

A rom atik  uglevodorodlar  yuqori  zichlikka  egadir.  U lar 

emulgatorlarga  nisbatan,  o ‘ta eruvchanlik  qobiliyatiga ega  bo‘lib, 

polyar adsorbentlar bilan  adsorbsiyalanadi,  polyar eritgichlarning 

ko‘pida va shuningdek, suvda yaxshi eriydilar.

Aromatik  uglevodorodlam i  tanlovchan  erituvchisi  sifatida 

dietilenglikol,  tri-tetraetilenglikol,  sulfolan,  N-form ilm orfolin

278

www.ziyouz.com kutubxonasiaralashmasi,  dimetilsulfoksid,  N,  N -dim etilform ad  eritm alari 

ishlatiladi.  Odatdagi sulfirlash usuli  ham qo‘llaniladi.

Chet  ellaming  konlarida  ko‘proq  BAROID  firmasi  tomonidan 

qo‘llanilayotgan shlamlami zararsizlantirish va oiganik moddalami 

olish usuilari qo‘Uaniladi. Oxiigi yillarda BAROID firmasi tomonidan 

U NITED  SOLIDS  CONTROL to ‘liq yopiq tizimida  shlamlami 

har  xil  eritgich  bilan  uch  qatlamli  yuvish  yo‘li  bilan  burg‘ilash 

shlamlami tozalash uchun maxsus qurilmalar ishlab chiqilgan.  Ushbu 

24.8-rasmda  keltirilgan  Norvegiyaning  VR  Exploration  firmasi 

tomonidan  ishlab  chiqilgan  qurilmasida  burg‘ilash  shlamlarini 

tozalash  sxemasi  ko‘rsatilgan.  Mazkur  texnologiya  asosida  shlam 

tarkibidagi  qoldiq  nefl  miqdorini  1%  gacha  tushirish  mumkin.

MOBIL OIL kompaniyasi keng ko‘lamda rezervuarlaming loyqa 

qoldiqlarini  kimyoviy  usulda  tozalashni  qo‘llamoqda.  Mexanik 

usullarda rezervuarlardan olingan loyqa qoldiqlarini suyuq va qattiq 

fazalarga  ajratishini  ta ’m inlanganlariga  qaram asdan,  olingan 

chiqindilar  yangi  m uam m olarni  yaratadilar.  Ekologik  talablar 

qat’iylashgan  sari,  chiqindilarni  yo‘q  qilinishida  qiyinchiliklar 

ko‘payadi. MOBIL OIL kompaniyasi tavsiya etgan kimyoviy tozalash 

jarayoni  amalga  oshirilganda,  rezervuaiga bir necha  miqdorda  suv279

www.ziyouz.com kutubxonasiasosdagi kimyoviy eritma bilan biror eritgich yoki tub yotqiziqlarining 

tarkibida  uglevodorodlar  mavjud  bo'lgan  yengil  neft  quyiladi.  Tub 

cho‘kindilaming  ustki  qatlami  erishi  uchun  suv  qatlami  isitiladi, 

bu esa kimyoviy reagent chuqurroq o'tishiga yordam beradi. Emulsiyani 

yemiruvchi  kom ponent  neft  va  suv  qatlamlarining  ajralishmi 

ta ’minlaydi.  Rezemiarlaming  tub  qoldiqlarini  kimyoviy  tozalash 

muddati  odatda  tavsiya  etilgan  texnologiya  bo'yicha  3—4  haftaga 

cho‘ziladi.  Mexanik tozalashga  nisbatan kimyoviy tozalash usulini 

o ‘tkazish sarflarining kamaytirilishi uchun aralashtirgich va boshqa 

uskunalaming  qo‘llarrishini  rad  etish  lozim.  Kimyoviy  tozalashda 

uglevodorodlami ajratib olish darajasi 99% ga yetadi. Neft shlamlarini 

ekstraksion  usulda  ishlov  berish  uchun  SAS  GOUDA  Gollandiya

23.9-rasm. AQSHning TEXAS  NAFTA IND.INC. 

firmasi tomonidan tavslj  etilayotgan rezervuarlarni tozalash kompleksi:280

www.ziyouz.com kutubxonasifirmasi  tarkibida  1  %  dan  kam  qattiq  aralashmalar,  1%  dan  kam 

suv  va  shuningdek,  toza  suv  va  qattiq  aralashmalar  bo‘lgan  neft 

olishga  imkon  beruvchi  texnologiyani  tavsiya  etmoqda.  LANSCO 

usuli  bilan  rezervuar  shlamlami  ishlash  bo‘yicha  yangi jarayonni 

AQSHning TEXAS NAFTA IND.,INC. firmasi tavsiya etadi (23.9- 

rasm).


Nazorat  uchun  savollar:

1. Neft shlamlarini ekstraksion usulda ajratish nimaga  asoslangan?

2.  Ekstragent sifatida nimalar qo‘llaniladi?

3.  Norvegiyaning  VR  Exploration  firmasi  tom onidan  neft 

shlamlarini ajratish qanday amalga oshiriladi?

4.  MOBIL OIL kompaniyasi tomonidan neft shlamlarini ajratish 

qanday amalga oshiriladi?

Neft  shlamlarini  xomashyo  sifatida  ishlatish

Neft shlamlarini xomashyo sifatida  ishlatish samarali  usullardan 

hisoblanadi, chunki bunda belgilangan ekologik va iqtisodiy samaraga 

erishiladi. Mahsulotni ishlab chiqarishda mahsus qurilma va qo‘shimcha 

quw at talab qilmmaydi.

Salbiy  aspekt  —  bu  neft  shiam ini  foydalanish  joyigacha 

transportirovka qilish zarurligi va buning natijasida qiyinchiliklaming 

tug‘ilishidir.

Neft  shlamlarini  qoMlashning  eng  ko‘p  sohalaridan  biri  —  yo‘l 

qurilishidir,  bu  yerda  ular  asfalt-beton  aralashmasining  sifatini 

ko‘taruvchi bog‘lovchllar sifatida  qo‘llaniladi.

N eft  shlam idan  tu p ro q -b eto n   aralashm asini  olish  uchun 

komponentlaming quyidagi o‘zaro massa nisbatida (foizda) qo‘llash 

tavsiya etiladi:

— tuproq—100

— ohak-4—5

— neft  shlami  2—4

—  suv  8—16

Bundan  yo‘l  qoplam asinm g  m ustahkam ligini  oshishi,  suv 

yutilishining kamayishi va narxini tushishga erishiladi.

Mo‘rtlik  haroratmi  tushirish,  mineral  material  bilan  qovushish 

tirkashini oshirish va shuningdek, yong‘in xavfsizligini oshirish maqsadida281

www.ziyouz.com kutubxonasiyo‘l qurilishi uchun qovushish tarkibi qu‘yidagi komponentlaming o‘zaro 

massa  nisbati  berilmoqda,  foizda:  bitum—  20—66,  neft  shlami  — 20—

69,  sintetik kauchuk ishlab chiqarish chiqindisi —  1—10,  mineral moy 

ishlab  chiqarish  chiqindisi  (mineral  moyini  fenol  tozalashning  asfalt- 

ekstrakt  aralashmasi)  —  1—40.

Asfalt-beton  aralashmasidan  tayyorlangan  qoplamning  suvga 

matonatliligini  oshirish  uchun  qovushtiruvchining  tarkibidagi 

komponentlaming quyidagi massa nisbatida tavsiya etilmoqda, foizda:

— bitum  —3—5

— neft shlami  —1—4

— mineral material va qolganlar.

Yo‘l  qoplami  moslash  uchun  massa  miqdori  bilan  kompozitsiya 

ma’lum,  foizda:

— shlak changi — 20—40

— oddiy shlak shag'alii —  15—20

— tuproq 

-25-30, 


kalsiy oksidii  — 

2—5


— magniy oksidii —  1—3

— neft shlamii — 2—4

— suv va qolganlar

M azkur  kom pozitsiyadan  tayyorlangan  qoplam   oshirilgan 

deformativlik va kamaytirilgan suv yutHishlik qobiliyatiga egadir.

Komponentlar quyidagi massa nisbatida (foizda) bo'lgan yo‘l betoni 

tayyorlash  uchun tarkib  ishlab  chiqilgan:

—  portland sement—  6—14

—  to‘ldiruvchi  —  77-79,

—  neft shlami —  3—7

—  suv va qolganlar.

Bunda  betonning  bo‘kishi  kamayadi,  mustahkamlik  va  suv 

o'tkazmaslik qobiliyati oshadi.

Neft  shlamni  xomashyo  sifatida  ishlatish  hajmi  bo'yicha  ikkinchi 

soha — bu qurilish materiallarini tayyorlash.

Neft shlamni tarkibiga yuqori haroratli tola, yong'inga chidamli loy 

va  poliakrilamid  qo‘shilgan  issiq  saqlagich  materiallar  tayyorlashda 

qo‘llash tavsiya etilmoqda.282

www.ziyouz.com kutubxonasiNeft  shlami  keramzit  tayyorlash  uchun  ishlatilishi  mumkin. 

Keramzitni  ishlab  chiqarishda  har  xil  organik  qo ‘shim chalar 

moyining  hajm  zichligini  kamaytirish  uchun  ishlatiladi,  ular 

orasida  poliglikol,  sulfid-achitqi-barda,  dizel  yoqilg‘i,  kerosin, 

piroliz qatroni va boshqalar.

Bu  maqsadlarda  neft  shlamni  ishlatishda  keramzitning  hajm 

massasi  kamayishi  yirik  fraksiya  chiqishi  ko‘payadi,  yoqilg‘i 

sarflanishi  kamayadi.

ToMdiruvchi  hajmi  massasining kamayish effekti keramzitning 

ishlab  chiqarishda  xomashyo  sifatida  kam  qo'llanuvchi  moyli 

jinslami ishlatishga imkon beradi.

S h u n in g d ek ,  n e fts h la m n i  xom   n eft  o ‘rn ig a   b u rg 'ila sh  

eritmalariga yog'lash qo‘shimchasi, uglevodorod asosida  burg‘ilash 

eritmasini ajratish uchun bufer suyuqlik va suv asosida tamponaj 

eritmasi sifatida  ishlatilishi mumkin.

Neft  shlamni  neft  va  gaz  quduqlarini  burg'ilashda  burg'ilash 

eritmalari  komponentlariga  kiritish  mumkin.  Tavsiya  etilayotgan 

tarkibda qo‘ilash burg‘ilash eritmalarining filtrati bilan bog‘lanishda 

moyli jinslaming yuqori mustahkamligini olishga imkon beradi.

Neft  shlamlari  bitumli  qovushqoqli  m ateriallar  olish  uchun 

ishlatilishi mumkin.  Neft shlamlari, saqlash muddati va sharoitlarga 

qarab,  o‘zining tashqi ko‘rinishi  va  konsistensiyasi bo‘yicha  suyuq 

bitumlarga  o‘xshab  qoladi  va  shuning  uchun  ko‘pincha  ular  yo‘l

G azni  chiqarl' h

Г

L

tY o n is h   kamerasiA ralashtiigich

23.10-rasm. AHDRITZ firmasining shlamni qayta ishlab granulyat olish sxemasi.

283


www.ziyouz.com kutubxonasi

qurilishida ishlatilishi mumkin degan fikrlar uchramoqda.  Bir qator 

holatlarda suyuq shlamni yo‘l qoplamining pastki qatlamlarini ivitish 

yo‘li  bilan  uni  almashtirishga  urinishlar  bo'lgan.  Lekin  bu  yo‘l 

qoplamlaming sifatida yomonlashishiga olib keldi, chunki neft shlami 

bilan  ivltilgan  mineral  materiallari  (qum,  shag'al,  graviy,  h.k.) 

ular  orasida  zarrachalar  tirkashi  yo‘qligi  sababli  yo‘l  qoplami 

yemirilishiga olib keladi.  Bu bitum va neft shlamlarning fraksion va 

guruhiy tarkiblarining katta farqlanishiga bog'liq.

Shu  bilan  birga  bitum  va  neft  shlamlami  kompaundirlash  va 

oksidlash usuli bilan olishga imkoniyat mavjudligiga ko‘rsatayotgan 

bir  qator  ishlanmalar  ma’lum.

Ukraina  Fanlar  Akademiyasi  Fizik-organik  kimyo  va  ko'm ir 

kimyosi  instituti  tomonidan  kompaundirlash  usuli  Kremenchug 

N K IZ  neft  shlamidan  suyuq  qovushqoq  materiallar  tayyorlash 

uchun  ishlatilgan.

Suyuq  bitum  materiali  ekstraksion-asfalt  aralashmasi  (EAA)  — 

yog‘lar  selektiv  tozalash  chiqindilari  va  neft  shlamini  aralashtirish 

n a tija sid a   olingan  N P Z   sh lam larin in g   xu su siy ati  k a tro n  

modullarining  miqdori  oshishi  va  qaynash  harorati  yuqoriligi 

(shlamning  90  foizi  240—360°S  haroratida  haydaladi)  dan  iborat.

Komponentlami quyidagi shaklda aralashtiradilar: 90—100°C gacha 

isitilgan  EAAga  aralashtirayotib  neft  shlam ini  q o ‘shadilar. 

Aralashtirish jarayoni bir hil  massa  olinishiga qadar  15—30  daqiqa 

davomida olib boriladi. Neft — kon shlamlarini olish fraksion tarkibi 

pastligi  tufayli  (qaynash  harorati  100°C,  260°C  gacha  shlamning 

30—40  foizi  qaynab  chiqib  ketadi)  imkonini  bermaydi.

N eft  sh lam larin i  oksidlash  texnologiyasi  d astlab k i  uni 

suvsizlantirish bo‘yicha  qiyin  masala yechishni talab qiladi.  Kon- 

neft shlamlariga kelsak,  ulami bitum qovushqoq materiallari olish 

uchun  faqat  qisman  suvsizlatirilgandan  so‘nggina  oksidlash 

mumkin.

VNIISPT  neft  tomonidan  shlamlami  qayta  ishlash  texnologik jarayoni  ishlab  chiqilgan.  Uning  afzalligi  shlamning  mexanik 

araiashmalari  bitum  to'ldiruvchi  sifatida  ishlatilishi,  suvsizlantirish 

tugunida  1—3  foiz  suvlangan  neft  qismi  olinib,  neftni  tayyorlash 

qurilmasiga jo'natilishidan iborat. Bu usul ikki asosiy bosqichdan iborat:

—  neft  shlamni  «yumshoq»  termokimyoviy suv qoldig'i  miqdori

284

www.ziyouz.com kutubxonasi3—5 foizgacha suvsizlantirish:

— 

suvsizlantirilgan  neft  shlamni  belgilangan  chegaralarigacha qovushqoq bitum materialiga oksidlash.

O ksidlash  reak to rid a  neft  shlam dan  haydayotgan  yengil 

uglevodorodlar qaynash oxiri 25°C da tomchilanishdan so‘ng neftni 

suvsizlantirishda  eritgich  sifatida  ishlatiladi.  U glevodorodlar 

kondensati  neftni suvsizlantirishda eritgich sifatida va shuningdek, 

teplopaigeneratorda yoqilg‘i sifatida ishlatiladi.

Loyiha tarkibidagi shlamni maqsadli  mahsulotlar massa chiqishi 

quyidagilardir:  qovushqoqli  bitum  materiali  30  foiz,  uglevodorod 

kondensati  (qora  solyar)  12  foiz.

Uglevodorod  kondensati  (qora solyar)ning zichligi  845—860 kg/m3, 

qaynay  boshlash  harorati  180°C  dan  kam  emas,  90  foizi  320°C  da 

qaynab chiqib ketadi. 0 ‘zining tarkibi bilan yozgi dizel yoqilg‘iga to‘g‘ri 

keladi, yoqilg‘i sifatida ishlatilishi yoki neftga zakachka qilinishi mumkin.

AHDRITZ Avstriya firmasi tomonidan tavsiya etilgan shlamlardan 

qurilishda  va  qishloq  xo‘jaligida  ishlatiladigan  granulalar  olish 

texnologiyasi  e’tiborga  loyiqdir.  Bu  usul  asosida  maydalangan 

suvlangan  shlamni  issiq havo bilan  quritish,  suv bug‘larini  ajratish 

va  olingan  granulalami  fraksiyalash.  Texnologiya  yaxshi  eneigetik 

ko‘rsatkichlari  va  shuningdek,  atrof-muhitga  emissiya  qilinmasligi 

bilan  afzaldir  (23.10-rasm).Nazorat  uchun  savollar:

1.  Neft  shlamlarini  xomashyo  sifatida  ishlatishnig  istiqbollari 

qanday?

2.Neft  shlam idan  tuproq-beton  aralashm asini  olish  uchun komponentlaming qanday o‘zaro massa  nisbatini  (foizda)  qo‘llash 

tavsiya etiladi?

3. Yo‘l qurilishi uchun ishlatiladigan komponentlaming qovushish 

tarkibini qanday o ‘zaro massa nisbati beriladi?

4.  Y o‘l  qurilishi  uchun  ishlatiladigan  qoplam ning  suvga 

matonatliligini  oshirish  uchun  qovushtimvchining  tarkibidagi 

komponentlaming qanday massa nisbati tavsiya etiladi?

5. Neft shlamini neft va gaz quduqlarini buig‘ilashda ishlatiladigan 

buig‘ilash eritmalari komponentlariga kiritish nimani oshishiga imkon 

beradi?


285

www.ziyouz.com kutubxonasiTAVSIYA  ETILADIGAN  VA 

Q O ‘LLAMLGAN  ADABIYOTLAR

1.  Родионов А.И.,  Клушин B.H., Торочешников H.C. Техни­

ка защиты окружающей среды. Учебник для ВУЗов. 2-е изд. пе- 

реработ. и доп.  М.:  Химия, 1989 г.

2.  Беспамятное  Г.  П.,  Кротов Ю. А.  Предельно допустимые 

концентрации химических веществ в окружающей среде. Спра­

вочник. Л.:  Химия,  1985 г.  528 с.

3. Кельцев  Н.  В.  Основы  адсорбционной  техники.  2-е  изд. 

М.:  Химия,  1984 г.  592 с.

4.  Коузов  П.  А.,  Мальгин А.  Д.,  Скрябин  Г.  М.  Очистка от 

пыли газов и воздуха в химической промышленности. JL: Хи­

мия,  1982 г.  256 с.

5.  Кузнецов И., Троицкая Т. М.  Защита воздушного бассей­

на  от  загрязнений  вредными  веществами  химических  пред­

приятий.  М.: Химия,  1979 г.  344 с.

6.  Очистка технологических газов /  Под ред.  Семеновой Т.

А. и Лейтеса И. Л.  2-е изд.  М.: Химия,  1977 г. 488 с.

7.  Справочник по  пыле  и  золоулавливанию /   Под,  ред.  Ру­

санова А. А.  2-е изд.  М.: Энершатомиздат,  1983 г.  312 с.

8.  Страус  В.  Промышленная очистка газов  Пер.  с англ.  М.: 

Химия,  1981  г. 616 с.

9. Ужов В.  Н.,  Вальдберг А.  Ю.,  Мягков  Б.  И.,  Решидов И.  К. 

Очистка промышленных газов от пыли.  М.: Химия,  1985 г. 392 с.

10. Эльтерман В.  М. Охрана воздушной среды на химических 

и нефтехимических предприятиях.  М.: Химия,  1985 г.  160 с.

11.  Кафаров  В.  В.  Принципы  создания  безотходных  хими­

ческих производств.  М.: Химия,  1982 г.  288 с.

12. Романков П. Г., Рашковская Н. Б., Фролов В. Ф. Массооб­

менные  процессы  химической технологии.  Л.:  Химия,  1975  г. 

333 с.

13. Лукин  В. Д.,  Курочкина М,  И.  Очистка  вентиляцион­ных  выбросов в химической  промыш ленности.  Л.:  Химия, 

1980  г.  232  с.286

www.ziyouz.com kutubxonasi14.  Очистка  газов  в  производстве  фосфора  и  фосфорных 

удобрений /  Под ред. Тарата Э. Я. JL: Химия,  1979 г.  208 с.

15. Комаров В.  М. Адсорбенты и их свойства.  Минск:  Наука 

и техника,  1977  г.  248  с.

16. Аэров  М.  Е.,  Тодес  О.  М.  Гидравлические  и  тепловые 

основы  работы  аппаратов  со  стационарным  и  кипящим  зер­

нистым слоем. Л.:  Химия,  1968  г.  510 с.

17.  Угли  активны е:  Каталог.  Ч еркассы :  Н И И Т Э Х И М , 

1983  г.  16 с.

18. Иониты. Сорбенты. Носители: Каталог. Черкассы: Н И И ­

ТЭХИМ,  1983  г.  94 с.

19. Оборудование  и  сооружения  для  защиты  биосферы  от 

промышленных выбросов.  М.: Химия,  1985 г.  352 с.

20. Лукин В. Д., Анцыпович  И.  С.  Регенерация адсорбентов. 

Л.:  Химия,  1983  г.  216 с.

21. Очистка и рекуперация промышленных выбросов /  Под 

ред.  Максимова В.Ф. и Вольфа И.  В.  Изд. 2-е.  М.: Лесная про­

мышленность,  1981  г.  640 с.

22. Романков П.  Г., Лепилин  В.  Н.  Непрерывная адсорбция 

паров и газов. Л.:  Химия,  1968  г.  228 с.

23. Власенко В.  М. Каталитическая очистка газов. Киев: Тех­

ника,  1973.  199 с.  Катализ в кипящем слое /  Под ред.  Мухлено- 

ва И.  П. и Померанцева В.  М.  Изд. 2-е. Л.: Химия,  1978 г. 232 с.

24.  Хмыров  В.  И.,  Фисак  В.  И.  Термическое  обезвреживание 

промышленных газовых выбросов. Алма-Ата: Наука,  1978 г.  116 с.

25. Аширов А.  Ионообменная очистка сточных вод, раство­

ров и газов. Л.: Химия,  1983  г.  295 с.

26. Дытнерский Ю. И. Баромембранные процессы. Теория и 

расчет.  М.: Химия,  1986 г.  272 с.

27. ЖуковА. И., Монгайт К. Л, Родзиллер И. Л. Методы очистки 

производственных сточных вод. М.: Стройиздат,  1977 г. 204 с.

28.  Ковалева  Н.  Г.,  Ковалев  В.,  Г.  Биохимическая  очистка 

сточных вод предприятий химической  промышленности.  М.: 

Химия,  1987  г.  160  с.Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> texnika va texnologiya
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
texnika va texnologiya -> M. kurganbekov, A. Moydinov

Download 3.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling