M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


Ka — tezlik konstantasini xarakterlaydigan koeffitsient


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet35/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   46

Ka — tezlik konstantasini xarakterlaydigan koeffitsient;

О  —  kislorodning aerotenkdagi  o ‘rtacha  konsentratsiyasi,  2m g/l

Or  —  havo  kislorodining  suvdagi  eruvchanligi,  mg/1.

BPK   —  "Биохимические  потребления  кислорода" 

rus  tilida  yozilgan 

adabiyotlarda qo'llaniladigan termin.

Aerotenklami hisoblash quyidagicha olib boriladi.

1. Aerotenkda aeratsiyaning davom etish vaqti aniqlanadi.bu yerda,  C0 — aerotenkka tushadigan oqova suvdagi  KBI  ni to'liq qiymati,  mg/1;S r —  tozalangan  suvdagi  KBI  ni  to ‘liq  qiymati,  mg/1;

Q  —  aktiv  ilning  m e’yori  (doza)  g/1;

S  —  ulush  birligidagi  qo'llanish  (зольность)  0,30  н-  0,35  deb qabul  qilingan;

382


www.ziyouz.com kutubxonasi

к  —  ifloslam ing  o ‘rtacha  hisobli  oksidlanish  tezligi,  mg  da  KB1  to'liqni  1  g 

kulsiz moddaga yoki  1  soatga nisbatan;

x' —

  ning qiymatlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

B oshlang'lch 

su v n i  KBI 

to 'liq   m g/l

T ozalangan  oqova  su v n i  KBI to 'liq   ST m g/l

15

2025

30

4050  va 

ko'proq


A gar a   £  1,8  m g/l

100


20

22

2427

35

47200

22

2428

32

4257

A gar a  >1,8  m g/l

150

18

2123

26

3545

200


20

23

2629

37

50300

22

2630

34

4460

400


23

28

3338

53

73500

24

2935

41

5882

Regeneratorsiz aerotenklar uchun oqova suvlami to'liq va to ‘liqsiz 

tozalash  C 0  100  mg/1 gacha bo'lganda  Qq  1,2  deb qabul qilinadi.

C0  =   101  mg/1  dan  150  mg/1 gacha bunda,  a  = 1 ,5   g/1;

C0  =   151  mg/1 dan  200 mg/1 gacha  bunda,  a  = 1 ,8   g/1

C0  =   200 mg/l dan

 va 


ko'proq bo‘lganda

 3 > a> l,8   qabul qilinadi.

Regeneratorli aerotenklar uchun oqova suvlami to ‘liq va to ‘liqsiz 

tozalash agar aerotenkni hajmi m a’lum bo ‘lsa, ao,r quyidagi formula 

bilan  aniqlanadi:

W a c , + W  rcg

(2)


bu  yerda,  aacr  —  aeratsiyalangan  (havo  bilan  to'yingan)  aktiv  ilning  m e’yori, 

g/i;—  regeneratsiyalangan  aktiv  ilning  m e ’yori,  g/1.

2.  Oqova  suv  aralashmasining  va  sirkulatsiyalanadigan  Ilning 

aerotenkdagi aeratsiyasini davom etish vaqti quyidagi formula bilan 

aniqlanadi:

г- = в Ь

'1ё1  


(3)

3.  Sirkulatsiyalanadigan ilning sarfi  m e’yorida quyidagi formula 

bilan  aniqlanadi:

383


a

  =


www.ziyouz.com kutubxonasi

4.  Organik ifloslaming oksidlanishini davom etish vaqti quyidagi 

formula bilan aniqlanadi:

Q - c ,

r° = ------   /, (5)

e -a ^ -O -S J r >

5.  Sirkulatsiyalanadigan  il  regeneratsiyasining davom etish vaqti 

quyidagicha aniqlanadi:

Trcg =T0~Ta'r

 

(6)6.  Oqova suvlami soatbay sarfi m a’lum bo ‘lsa, aerotenk hajmi m 3 

da quyidagi formula bilan topiladi:lf'„r = 

Ta r r - ( l  

+ a)-qb

 

(7)bu  yerda,  qb  —  oqova  suvlaming  soatbay sarfi  m 3/soat.

7.  Aktiv  il  uchun  regenerator  hajm i  quyidagi  form ula  bilan 

aniqlanadi:

Keg = *r

 

(8)8.  Aerotenkni  regenerator bilan  um umiy hajmi  (m 3):

*   =

 

( 9 )

9 .

  Suvga ishlov berishni hisoblash vaqti (soatda) quyidagi formula 

bilan  aniqlanadi:

r ' = r«r-(1+«) + r»,-a  

( 10)

10.  Hisoblashlar  (1)  va  (10)  form ula  bilan  topilgan  r 'v a   r "  qiymatlarini  solishtirish  bilan  tekshiriladi.  Bunda  qiymatlar  mos 

tushishi  kerak.

11. Tozalanish darajasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

7 = ^ 1 0 0  

(11)

0

Agar  r 'v a   r "   qiym atlari  mos  tushm asa,  bu  ko ‘rilayotgan 

biokimyoviy  tozalash  jarayonlariga  ta ’sir  etuvchi  param etrlarga

qo‘shimcha chegaralanish  kiritish  zarurligini ko‘rsatadi.

www.ziyouz.com kutubxonasi


Masalan, aeratsiyadagi havoning solishtirma sarfiiri tartibga solish 

quyidagi formula bilan topiladi:

z ( c 0- c , )

Kr K2  nr n2  ( 0 p - 0 )

 

<1 2 >

bu  yerda,  Z  —  kislorodning  solishtirma  sarfi  m g/m g  KBI  to ‘liq;

to ‘liq  tozalash  uchun  Z = l , l ;

qisman  tozalash  uchun  Z = 0 ,9   m g/mg;

to'liq  minerallash  uchun  Z = 2 ,2   mg/mg;

K[  — aeratoming turini e ’tiborga oluvchi va aerasiyalangan zonaning maydonini 

aerotenk  maydoniga nisbati koeflitsienti K,  =  0,02;

K_j  —  aeratoming botish  chuqurligi  koeffitsienti.  K^  =   0,03;

n,  —  oqova  suvlaming  haroratini  e ’tiborga  oluvchi  koeffitsient  quyidagicha 

aniqlanadi:

«,  =1 + 0.02  (T^- 20) 

(13)

bu  yerda,  To>r  —  yoz  mavsumi  uchun oqova  suvlaming o'rtacha  oylik harorati

n2  —  kislorodni  illi  aralashmaga  ko‘chish  tezligini  va  uni  toza  suvda  ko‘chish 

tezhgiga nisbatinMusobga oluvchi koeffitsient.  Uning qiymatini 0,7 -  0,8 deb qabul 

qilamiz.

Ob-havo  kislorodining  suvdagi  eruvchanligi  (mg/1)  quyidagicha 

aniqlanadi:

o  0 m

±

p h

 

(14)e

 

-  

, 0 3  

W

bu yerda, Om— havo kislorodining suvdagi eruvchanligi, temperatura va bosimga 

bog'liq  holda  O™  =   0,0155,  R  =   101300  Pa.

О 

—  aerotenkdagi  kislorodning  o ‘rtacha  konsentratsiyasi  (mg/1)  2,0  mg/1  deb 

qabul  qilingan.

9-masala variantlari 

Aerotenk o‘lchamini  hisoblash

A erotenk  hajm i  (W a),  reg en erato r  hajm i  (W p),  aeratsiyani 

davom   etish 

i  ,

  ifloslarni  oksidlanishini  davom   ettirish.  *

acr

y

 

иvaqtini  hisoblash  kerak.

TR — oqova suvlarni biokimyoviy tozalash  o'tkazish uchun faol ilni 

regeneratsiyalash  davomiyligi,  q  m 3/soat  —  oqova  suv  sarfi,  Co  — 

organik aralashmalami KBI to ‘liq bo‘yicha aralashmalarning qoldiq

385

www.ziyouz.com kutubxonasiqiymati  Si  mg/l  (KBI  to'liq  bo'yicha)  aktiv  ilning  berilgan  m e’yori 

bo'yicha,  aktiv  ilning  m a’lum  qismi  to'liq  regeneratsiyalanadi  arc  , 

g/1 va sirkulatsiyalanadi 

axr,

 g/1. Ifloslami oksidlanishi  o'rtacha hisoblasli 

tezligi R ni keltirilgan jadvaldan olinadi. S — aralashmalaming kukun- 

langanligini 0,3  0,35 deb qabul qilinadi.

So

mg/lS

t

m g/lP

a

g/ia aer

g/i


a reg

g/i


S

Qv

m 3/soatT  .

O I

1

505,2113,2

82

2,51,5

4,0


0,35

1725


26

2

118,620,8

22

1,51,0

2,5


0,30

545


27

3

125,424,4

23

1,81,2

2,8


0,30

560


28

4

150,625,6

23

1,81,1

2,8


0,32

578


25,5

5

186,531,5

27

1.81,2

3,6


0,32

618


24

6

228,839,6

36

2,01,3

3,4


0,33

625


26,5

7

296,654,8

60

2,01,3

3,5


0,33

684


27

8

254,243,0

40

2,21,3

3,4


0,34

656


24,5

9

319,355,7

60

2,21,4

3,6


0,34

678


23

10

322,052,0

64

2,01,4

3,5


0,34

750


28,5

11

396,465,2

73

2,31,5

3,8


0,35

784


26

12

424,868,6

73

2,41,5

3,9


0,35

840


27

13

492,689,5

82

2,51,5

4,0


0,35

1000


28

10  -MASALA

Oqova  suvlami  tozalashdagi  iqtisodiy samaradorlikni  hisoblash

Iqtisodiy  sam aradorlikni  hisoblashning  asosi  atro f-m u h itg a 

yetkaziladigan ziyon hisoblanadi.  Suv havzalariga kelib quyiladigan 

oqova suvlami  tozalashning m a’lum bir uslublarini  qo'llash  orqali 

tabiatga yetkazilayotgan ziyonning oldini olishga muvaffaq bo'lindi. 

U  suv  havzalariga  tozalanm agan  oqova  suvlaming  quyilishidan 

yetkaziladigan  potensial  ziyonning  va  tozalash  oxirigacha  ollb 

borilmasligi oqibatida ifloslantiruvchi moddalami suv havzasiga kelib 

tushishidan  hosil  bo'lgan  amaldagi  ziyonning  ayirmasidan  iborat.

IS = y - Zol.ol.

 -  (С 


+ E - K)  

Zol.ol. = Z p - Z a

Zol.ol.  — oqova suvlami tozalash natijasida oldi olingan ziyon;

Zp  —  potensial  ziyon  (tozalash  q o‘llanguncha);

Za  —  tozalangan  suvning  quyilishdagi amaliy ziyon;

U   — suv havzasiga bir yilda  1  m ln.m ’ oqova suv quyilishidan yetkazilishi mumkin 

bo‘lgan va oldi olingan ziyonning ko‘isatkichi { 0 ‘rta Osiyo uchun  145.000 so‘m yil);

S —  oqova suvlami tozalashga ketadigan  ekspluatatsion xarajatlar;

386


www.ziyouz.com kutubxonasi

К — oqova suvlam i tozalashga  ketadigan  kapital  xarajatlar;

Ye  —  tozalash  inshootlarini  qo'llash  normativ  koeffitsienti  (0,15)

Zp- Щ

^  

Za=Q-N- ^

lO* 

106

Q  —  oqova  suv  sarfi,  m 3/sut;

N   —  bir  yildagi  ish  kunining  soni;

K,,  K2  —  tozalanmagan  oqovaning  suyultmsh  nisbat  koeffitsienti.

Kt = -^ ~  

K, =- Ci

REK 

~  REK

S,  —  oqova suvdagi  moddalam ing  boshlang'ich  koeffitsienti;

S2  —  oqova suvdagi m oddalaming tozalangandan  keyingi  koeffitsienti.

Masala

Muallaq moddaning oqova suvdagi boshlang‘ich konsentratsiyasi 

110 m g/l.  Muallaq m oddalam ing suv havzasidagi eng kam miqdori 

137 mg/l. Oqova suvning sarfi  19000 mg/l sutka, tozalash inshootlari 

qurilishiga ketadigan kapital xarajatlar 17 mln. so‘m, ekspluatatsion 

xarajatlar 4 mln.  so‘m.

Oqova  suvlam i  tozalash  natijasida  kelib  chiqadigan  iqtisodiy 

samaradorligini  hisoblang:

* ,= { ^ * 0 ,7137 

137

Bosh- langich 

kens.  S, 

mg/l

Oxirgi


kODS.

S2

mg/lIshchi

k unlar


REK

Oqova 


suv sarfi 

m3/ 


sutk.

Tozalash  quiilmalari  sarf 

xarajatlar

Kuril,  mln. 

sum

Ekspl.  mln. sum

1

2500120

255


127

12000


16,6

3,4


2

1800


143

248


130

16000


15,7

2,0


3

1950


115

240


135

15000


14,8

3,8


4

2200


125

245


128

14000


13,4

4,0


5

1700


105

240


125

13000


14,0

1,9


6

2150


153

250


135

17000


12,8

2,8


7

2300


138

245


130

16000


14,5

2,9


8

2400


156

247


137

15000


15,7

3,9


9

2250


123

240


134

14000


16,2

2,6


10

1750


135

243


125

12000


14,3

2,5


11

1850


126

245


130

13000


13,9

3,4


12

1600


130

240


135

18000


16,5

1,8


13

1200


95

240


115

16000


15,5

2,5


14

1500


105

240


120

25000


16,8

4,3


15

1300


120

240


137

21000


14,6

3,2


387

www.ziyouz.com kutubxonasi„  

Q  N   K,

 

19000-240  12 г<1  ,   ,

Zp =

 —---- -


— L =

----------

7

--------= 54, 7 м

10s 


106

„  


Q  N   K ,

 

1 9 0 0 0 -2 4 0 -0 ,7  „  „  3

Za -  —

----- :—*■ = -------------

--------- = 3, 2

m

106

 

10

°

IS = y- Zol.ol. -

 (С + 


E

 • 


K) =

 145000 • (54,7 -  3,2) -  (3,9 ■ 106 + 

40,15 ■ 16 • 106) = 7467500 -  630000 = 1167500

so'm

Nazorat uchun  savollar:

1.  Havo basseynini ifloslovchi manbalar.

2. Gaz-chang chiqindilarining sinflanishi.

3. Yer ustki atmosfera havosming ifloslanish darajasi qanday baholanadi.

4. Atmosferaning ifloslanishiga asosiy ulush qo'shayotgan korxonalarga 

misollar  keltiring.

5. Atmosfera havosidagi zararli moddalami ruxsat etilgan konsentratsiyasi 

(REK)  haqida tushuncha.  REKni o'lchov birligi.

6.  Zararli  moddalami  ruxsat  etilgan  tashlanmasi  (RET)  bu  nima?  U 

REK bilan  qanday bog'langan?  RET  ning  o'lchov birligi  qanday?

7. Chiqindilarni atmosferada tarqalishiga ta’sir etuvchi omillar.

8.  Chang-gaz  ushlovchi  uskunalar  ishining  samaradorligi  qanday 

aniqlanadi?

9. Atmosfera havosini chang-gaz chiqindilari bilan ifloslanishidan himoya 

qilish  chora-tadbirlarining  iqtisodiy  samaradorligi  qanday baholanadi?

10. Oqova suvlami tozalashning asosiy usullarini sanab o‘ting.

11. Tozalash qurilmasi majmuasining ishini xarakterlash uchun nimalami 

bilish  kerak?

12.  Tozalash qurilmalari ishining samaradorligi qanday aniqlanadi.

■13. Suv havzalaridagi zararli moddalami REKi  nima? Suv havzalaridagi

zararli  moddalaming  REKini  o‘lchov  birligi  qanday?

14. Tindirgichlar ishining samaradorligi nimaga bog‘liq?

15. Oqova suvlami biokimyoviy tozalash qanday amalga oshiriladi?

16.  Kislorodni biokimyoviy iste’moli haqida tushuncha (KBI). U nimani 

xarakterlaydi?

17.  Aerotenklarda  zararli  moddalami  biokimyoviy  oksidlanish 

samaradorligi nimalarga bog'Iiq?

18.  Oqova  suvlami  tozalashni  iqtisodiy  samaradorligini  hisoblashning 

asosida nimalar yotadi?

19. Suvni qayta ta’minlash deganda nima tushuniladi va uni qayerda qo‘llash 

mumkin?

388


www.ziyouz.com kutubxonasi

11  -MASALA

Rezervuarlarning  (apparatlam lng)  «kichik nafas olishidagi*  ajraladigan 

zah arli  chiqindilarining  a tm o sfera   havosiga  tash ian ad igan   m iqdorini 

hisoblash.

«Kichik  nafas  olish» 

deb  —  tashqi  muhit  ta’sirida  neft  mahsulotlari 

saqlanadigan rezervuardagi neft mahsulotini (yoki boshqa suyuqlik) tashqi 

haroratning  o‘zgarishi  (isishi)  bilan  hug‘lanishi  natijasida  rezervuaming 

ichida ortiqcha bosimni nafas olish klapanlaridan (tirqishlardan) tashqariga 

bug‘  yoki  gaz  ko‘rinishida  chiqib  ketishiga  aytiladi.  Kichik  nafas olishda 

suyuqlikning sathi kam o‘zgaradi, gazning hajmi esa o‘zgarmaydi.

M lsol. 

Rezervuar ichidagi suyuqlik yoki gaz haroratini soat mobaynida 

40°C dan 42°C gacha o'zgarishida apparat tirqishlaridan atmosfera havosiga 

tashianadigan  zaharli  chiqindilaming  miqdorini  aniqlang.Berilgan:

 Apparatdagi suyuqlikning tarkibi — H20 —40%, benzol —30%, 

dixloretan  — 

30%. 

Apparatdagi  gaz  muhiti  —  havoning  ammiak  bilan 

aralashmasi,  namlik 

ц/

  =50%.  Ammiakning  havodagi  konsentratsiyasi CNH3= 1 0 m g /m 3, 

tashqi  muhit  bosimi  В  =101325  Pa,  apparat  diametri— 

1,4m, balandligi —2,5m. Suyuqlik bilan to'ldirilganligi K^ =0,7.

Yechish

1. 


Gaz muhiti tarkibiga kiruvchi gazlaming nisbiy massalari  MH _  =  18, 

Md  =  99,  Mb =  78, M nh3 

=  17.


Suyuqlikni tashkil  etuvchilammg molyar miqdori: 

n,=—

Л/,У —


— M,

a) 


b)

18 

78 

99 

18 

78 

99

> » ^ =^ d i ; » 5 ; =0'1042 

.

18 

78 

99

2.  Suyuq aralashma komponentlarining jadvaldagi koeffitsientlari: 

Suv 

A = 7.9608 В =  1678 

С  =  230 

Benzol 

A = 6.912 В =  1214.6  С =  221.2 

Dixloretan  A =  7.184 

В =  1358.5  С  = 232

389


www.ziyouz.com kutubxonasi

3.  Toza suyuq birikmalar ustidagi  to'yingan bug‘ning parsial bosimi: 

lgPH  =   A  -   В /  (C  +   t)

t  =   40°C  bo‘Iganda,

a ) lg

P"p =

  7.9608-1678 /   (230  +   40)  =   1.7460,  Ig/ £ „ =   56.7 mm.it.st =7541.1  Pa

\>)\gP6H =

 6 .9 1 2 -1 2 1 4 .6 /(221.2  + 40)=2.262,  l g / f  = 1 8 2 .5 mm.it.st =   24272.5Pa

d)  l g / ,/  =  7 .1 8 4 -  1358.5/ (232  +   40)  =  2.190, 

\gP?

 =   155 m m .it.st =  20615  Pa 

t  =   42°C  b o‘lganda,

a)  l g /^ = 7 .9 6 0 8 - 1 6 7 8   /  (230  +   42)  =   1.7917,  lgP"y9=   61.8 nun.rt.st  =   8233  Pa

b)  l g / f  = 6 .9 1 2 -1 2 1 4 .6 / 221.2  +   42)  =   2.2973,  l g / f  =   198  mm.it.st =   26397  Pa

d)  lg/>" = 7.184-1358.5/(232  +   42)  =  2.2619,  lg 

P” =

  182.5  mm.it.st =   24331  Pa

4.  Kom ponentlam ing suyuq aralashmasi  ustidagi bug‘ning parsial bosimi:

P.'=n.P.H

I  I  I

t = 40°C  bo‘ lganda, 

t = 42°C  bo‘ lganda,

P ^  =

 7541.1  0.7637=5759 

P'Hfi

 =  8233-0.7637 =  6292

P!=

 2 4 2 7 2 .5 0 .3 2 1   =  3206.4 

/>/ =  2 6 3 9 7 0 .3 2 1   = 3487

/>; = 20615  0.142  = 2148 

/>„' = 24331 -0.142 =  253 5

5.  G az  muhitidagi  to'yingan  suv  bug‘ining  parsial  bosimi:

Ig/>"'=  0.622 +  7.5 t / (238 + 1)t  =   40°C  bo'lganda,

I g ^ o   =  0.622  +   7.5 40/(238  +   40)  =   1.7011;  l g / ^ 5 0 . 2  mm.it.  st =6676.6 Pa 

t  =   420S  bo‘lganda, 

l g < ;   =  0.622  +   7.5 42/(238  +   42)  =   1.747;  lg 

Т*'р

  =   55.8  mm.  it.  st =   7439  Pa

6.  Berilgan namlikdagi parsial bosim:

P , = P & -

 Ф

t  =  40°C b o‘lganda 

PHl0 =

  6676.6 0.5  =   3338  Pa 

t =  42°C bolganda 

PH[0=

 7439 0.5  =   3719.5  Pa

7.  G az  muhitidagi  q o‘shim chalaming  (ammiakning)  parsial  bosimi:

C,(273+Q-133.3 16Л/.-1000

390


www.ziyouz.com kutubxonasi
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling