M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet36/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46

g

a

n

d

a

,

/

»

^

*

8.  Havodagi asosiy komponentning parsial bosimi:

Pv  =   B - (  

P h i

0

+ P s + ? л + Р ш )  

t  =   40°C  da  Pb  =   101325  -   (5759  +   3206.4  +   2148  +   1.503)  Pa 

t  =   42°C  da 

P

b 

=   101325 

-

 (6292  +   3487  +   2535  +   1.52)  Pa

9.  G az aralashmasini tashkil etuvchilarining konsentratsiyasi,  m g/m 3:

c

 

16 

P/M^OOO 

, = (273+0133.3

t  =   40°C  bo'lganda,

16-5759  18  1000 

(273+40)133.3

1 6 - 3 2 0 6 . 4 - 7 8 - 1 0 0 0  

B

 

( 2 7 3   +  4 0 ) 1 3 3 .3

16-2148-99-1000

(273+40)133.3

С 

NH, ~

 

* 0


CB= 

. . .  

. .  =1001690

16 9 0 2 1 0 -2 9 -1 0 0 0 

(273+40)133.3 

t  =   420C   bo'lganda,

. 6 :6292-18-1000=43186 

Hl°

 

(273 + 42)133.3

1 6 -3 4 8 7 -7 8 -1 0 0 0 =1Q3770 

Б 

(273+42)133.3

16-89010-99-1000 =95588 

д

 

(273+42)133.3

1 6 -89010-29-1000 

(273+42)133.3

391


www.ziyouz.com kutubxonasi

10.  G az aralashmasining o'rtacha konsentratsiyasi,  m g /m 3:

c ,+ c „


c,=-

2

39876+ 43186

Cor,HO

 = - —— — —- — =41531

О  rt.H tU  

2

96258+103770 = 100014orr.fi 

2

8 1 7 1 0 ^ =g8634

2

C „ -„   NH

  =10

I» n./VHj1001690+982115 

2

11.  Apparatdagi gaz aralashmasining  hajmi:V  =  7Г D H   (1  - к ир)  =   3.14  1.4 

2.5(1—0.7)  =   3.3m 3

12.  Apparatdagi gaz aralashmasining haroratini o ‘zganshi:

д  t  =   t2  —  t l   =   42  —  40  =   20C

13.  Haroratning o'zgarishi bilan gaz aralashma  hajmini o'zgarishi:

V  = Г—

= 3 .3 —

=0.024 

m3 273 

273

14. Apparatning kichik nafas olishidagi gaz aralashmasini tashkil etuvchilam ing 

miqdori,  g/soat:

С = v   С

CP ‘

C„.0 =0.024-41531  10  5=0.984 

СБ = 

0.024 

• 

100014 

• 

10 ‘3 2.400 

Сд 

= 0.024 • 88634  10”3 = 2.127 

CNHi 

= 0.024 • 10- 10'3 =0.00024 

CB 

=0.024-991902  10-’ =23.806

1-jadval

Varlantlar:

1

2

3

4

Benzol -  45 

Dixloretan -  25 

S u v - 3 0

C VHi 

15  mg/m3 40 -  42°C

Benzol -  50 

Dixloretan -  20 

Suv -  30

C VMt 


10 mg/mJ 45 -  48l'C

Benzol -  30 

Dixloretan -  30 

Suv -  40

C VHi  = 1 0  mg/m3 30 -  44°C

Benzol -  20 

Dixloretan -  40 

S u v - 3 0  

C,H,

  = 5  mg/m3 40 -  46°C

392

www.ziyouz.com kutubxonasiD a v o m i

5

67

8

Benzol -  40 Dixloretan -  30 

S u v - 3 0  

С лн<  =  15  mg/nr’ 

t = 35 -  40°C

Benzol -   10 

Dixloretan -  30 

Suv -  60 

C w>  = 5 mg/m’ 

t = 25 -  30°C

Benzol -  35 

Dixloretan -  25 

Suv -  40

C w  =  15 mg/m ’ 

t = 35 -  40°C

Benzol -  25 

Dixloretan -  20

Suv -  55 

C Wi  = 5  mg/m3 

t = 30 -  45°C

Apparatnmg  «Katta  nafas  olishidagi»  ajraladigan  zaharli  chiqindilarinlng 

atmosfera  havoslga  tashlanish  miqdorini  hisoblash.

«Katta  nafas olish»  deb -   apparat  ichidagi 

suyuqlikning

 sathini o ‘zgarishi bilan 

bug'ning tashqariga chiqishi yoki havoning ichkariga tortilishiga aytiladi.

«Katta  nafas  olish»  —  neft  m ahsulotlarini  quyishda 

rezervuaming  havo 

bo‘shlig‘idan  tashqi  muhitga  neft  mahsuloti  bug'larining  chiqishi  ko'proq  yuz 

beradi.

Apparatdan  siqilib  tashlanayotgan  gazning  hajmi:

Vg= v,  -  v 2Rrab  —  sig'imdagi ishchi  bosim  (const); 

t  —  harorat  (const);

V, va V2 — apparatdagi to'ldirishgacha va to'ldirilgandan keyingi gazlaming hajmi. 

Bir  siklda  nafas  olishdagi  yo'qotilayotgan gazlaming  massasi,  kg/sikl.

Gm= V P Mni= ( V 1- V 2) P gOT=VgCi  

g.sm   —  gazlaming  zichligi,  kg/m3.

Misol. 

Apparatning katta nafas olishidagi tashlanayotgan zararli birikmalaming 

miqdorini aniqlash.  G i —  ?

Berilgan: 

Apparatdagi  suyuqlikning  tarkibi  %  (mass):

H 20   —  40,  Benzol  =   30,  dixloretan  =   30

Apparatdagi  gaz  muhiti:  ammiak-havo  aralashmasi,  havoning  namligi:

ф = 50 %.Havodagi  ammiakning  konsentratsiyasi  N H 3,  CNH  = 1 0  m g/m 3.

Apparatdagi  suyuqlik va gaz muhitining harorati t  =  40°C.

Tashqi  muhitning bosimi V =   101325  Pa.

Apparatning diametri  D   =   1.4  m.

Apparatning  balandligi  H«P=   2.5m.

To'ldirishdan aw algi suyuqlik sathining  balandligi  —  I w  

Sathni  to'ldirish  darajasi  k 3=   0.7da,  to'ldirish  vaqti  40  daqiqa.

Yechish:

1.  Suyuqlik ustidagi gaz aralashmasinmg parsial bosimi  (Pa),  berilgan:

=5759 

P

B= 3206 

Рд

 =2148 

PIWj

 =  1.503

393

www.ziyouz.com kutubxonasi2.  Havoning asosiy  komponentining parsial bosimi:

Рв  =   В  -   (P Hj0  +   Pb  +   Pd  +  P Nm)  =   90210.5  Pa

3.  Gazni  tashkil etuvchilarining konsentratsiyasi m g/m 3:

\6P,   M,

  1000 

'  “ (273 + 40)  133.3

„  

16-5759  18.015-1000

' - и г , -

--------------------------------------- = З У 0 / 0 

w?0 

(273+40)-133.3

_ 16-3206-78-1000_962g8

£ 

(273+40)-133.3

„  

16-2148-99-1000

d) 

C„  =

------------------------ =81710a

 

(273+  40)-133.3

_  16-2148-99  1000_ g l7 1 Q 

’ 

M

 

(273+40)-133.3 

16-90210-29-1000

= ................................. =1001690

I} 

B

 

(273+  40)-133.3

4.  Apparatni toid in sh d an   aw algi gaz aralashmasining  hajmi:

V, 

=

tc

D

  (H ap  -   h j   =   3.14  1.4  (2.5  -   0.2)  =   10.1  m 3

5.  Apparatni to'ldirgandan  keyingi  gaz aralashmasining hajmi:

V2  = 1 0 ^ ( 1   -   k,)  =   3.14  1.4  2.5  ( 1 -   0.7)  =   3.3  m 3

6.  40 daqiqa mobaynida apparatdan siqih chiqanlgan gaz aralashmasining hajmi: 

V g=  V,  -   V 2  =   10.1  -   3.3  =   6.8  m3

7.  40 daqiqa  m obaynida  gaz  aralashm asini  tashkil etu vch i  birikm alarining 

m iqdori,  gr:

G,  =  VR-C,

a) 

GHp

  = 6 .8  • 3 9 8 7 6 - 1 0 - 3 =   271

b)  G B=   6 .8 - 9 6 2 5 8 - 10-3 =   655 

v)  G

d

  =   6 . 8 - 8 1 7 1 0 - 10-3 =   556

g) 

G

nh

,

  - 6 .8  •  10 •  10~3  =   0.068 

d)  G„  =   6,8 • 999800 •  lO"3  =   6800

2-jadval

Variantlar:

1

2

3

4

Benzol -  45 

Dixloretan -  25 

S u v - 3 0

C VHi  =  15m a/m J 

t = 40"C


Benzol -  50 

Dixloretan -  20 

Suv -  30

C \Hi  = 1 0  mg/m'" 

t = 45 °C

Benzol -  30 

Dixloretan -  30 

S u v - 4 0  

C 4Hi  =  10 mg/m3 

t = 30°C


Benzol -  20 

Dixloretan -  40 

Suv -  30 

C VHi  = 5  mg/m3 

t = 40"C

394

www.ziyouz.com kutubxonasiD a v o m i

5

67

8

Benzol -  40 Dixloretan -  30 

S u v - 3 0

С ли,  ”   15 mg/m3 

t = 35°C


Benzol - 1 0  

Dixloretan -  30 

Suv -  60 

C

sh

,

  = 5  mg/m3 

t = 25"C

B enzol- 3 5  

Dixloretan -  25 

Suv -  40

C VHi  = 1 5  mg/m ’ 

t = 35°C


Benzol -  25 

Dixloretan -  20 

S uv- 5 5  

C.w>  = 5  mg/m’ 

t =  30°C

Suyuqlik yuzasidan  bug‘lanayotgan  zararli  binkmalanung  miqdorini  hisoblash

Suyuqlik  yuzasidan  bug'lanayotgan  zararli  birikmalaming  miqdori,  ularning 

kimyoviy xususiyatlariga,  harorat,  bug'lanish  yuzasiga, jarayonning davomiyligiga 

va suyuqlikning harakatlanishiga bog‘liq.  Bug‘lanish jarayoni diffuzion, tabiiy yoki 

majbur etilgan konveksion xarakterga ega b o‘ladi.

Suyuqlik  yuzasidan  plyonka  rejimida  bug‘lanayotgan  zararli  birikmalaming 

miqdorini  bisoblash.

Bunday rejimda suyuqlik sirtida qo‘zg‘almas havoning qalin plyonkasi hosil bo'ladi.

M oddaning  bunday  plyonkadan  o ‘tishi  asosan  difluziya  qonuniyatlari  asosida 

amalga oshadi.  Difluziya jarayoni Grasgof va Prandtlya kriteriyalarining hosilalari 

bilan  xarakterlanadi.

G rx P r<  1

Bu  yerda,  G r  —  Grasgof kriteriyasi,  Pr  —  Prandtlya  kriteriyasi.

Chuqur  hajinli  rezervuardan  suyuqlikning  bug'lanishida  atmosfera  havzasiga 

tashlanayotgan  zararli  m odd alam ing  m iqdori  quyidagi  form ula  yordamida 

hisoblanadi:

g ^ xio-3.AxFxC. xinjL^L 

К В - Р ж

>

bu  yerda,

D i  —  Suyuqlik bug'larining  bug'lanish  koeffitsienti,  sm 2/soat;

F  —  idish  yuzasi,  m 2;

Ci  —  gaz  aralashmasidagi  kom ponentlam ing  konsentratsiyasi,  m g /m 3;

h  —  idish  yuzasidan  suv  sathigacha  bo'lgan  balandlik,  m;

В  —  barometrik bosim ,  Pa;

Poi  —  manbaadagi  bug‘lam ing  parsial  bosimi,  Pa;

Pji  —  bug‘lanish  haroratidagi  suyuqlik  ustidagi parsial  bosim,  Pa;

k l  — bug‘lanish yuzasidagi haroratming pasayishini hisobga oluvchi koeffitsient 

(jadvaldan).

3-jadval

Suyuqlikning qaynash 

temperaturasi, UC

^80


100

150


>150

ki

1.51.3

l.l


1.0

Ц  —  Bug‘lanish  yuzasini  yopiqlik darajasining koeffitsienti

395


www.ziyouz.com kutubxonasi

4-jadval

F

i

/F2

0.0001

0.001

0.01

0.1

0.5

0.8

>0.8

k2

0

0.01

0.1

0.2

0.3

0.6

1.0

MIsol.  Nafas olish klapani orqali bug'lanayotgan zararli moddalaraing miqdorini 

aniqlash.

Berilgan:

Atmosfera bosimi 

V— 

101325 Pa.

Lyuk diametri 

d

 =  0.5 m.

Apparat diametri 

d  =

  1.4 m.

Apparatnmg balandligi  Н Ф  =   2.5m.

Suyuqlik bilan to ‘ldirilganlik darajasi кw  

=

 0.7.

Apparatdagi  suyuqlikning  tarkibi:

Suv  —  40%  ob.,  benzol  —  30%  ob.,  dixloretan  —  30%  ob.

Apparat  tashqarisidagi gaz muhiti  —  ammiak aralashmali  havo.

Namlik  =50% .

Ammiakning konsenratsiyasi =   10m g/m3.

Apparatdagi suyuqlik va gaz muhitining harorati =   40°C.

Yechish:

1.  Kom ponent bug‘larining suyuqlik  ustidagi parsial bosim i,  Pa 

^ 0   =   5759, 

7 ^ =   3206.4, 

=   2148

2.  K om ponent bug‘larining t =  0°C,  R0 =   101308  Pa dagi diffuziya koeffitsienti: 

Dqh0=

  18.8  1 0 - 6   m 2/s,  Dos=   9.05  10—6  m 2 /s,  £>0J=   8.02  10—6  m 2/s

3.  Komponent bug'larining t =  40°C,  R  =   101325 Pa dagi diffuziya koeffitsienti:

\   2n - 4

P

xD0

a)  £>  w o =18.8xl0~6 101308Г2

7

3

=24.69x10'*’ m J/s

,Ml°

 

101325 v  273 + 0 J

b) 


D

  =9.05 xlO-61- 1— - f 273 + 4 0 )   =11.89x10"* m J/s

, B

 

1013251  273 + 0 J

101308 '2 7 3 + 4 0 V

d ) 


D  „

 = 8 .0 2 x 1 0 * ————  — ------- 

= 1 0 .5 4 x 1 0 ’* 

mVs, a

 

101325 V.  273 +  

J  

'

4.  Apparatdagi bug'lanish yuzasi:

396

www.ziyouz.com kutubxonasiЯр = 0.785х<£  =0.785xl.42 =  1.53 86 m2

5. Lyuk yuzasi:

F,

 = 0.785xrff  = 0.785x0.52 = 0.1962 m2

XT-  u  * 

F, 

0.1962  n6. Nisbat:  ——= --------- =0.127

1.5386


7.  Bug'lanish yuzasining yopiqUgini  hisobga oluvchi koeffitsient:

-^ -= 0 .1 2 7  ,k.  =  0.2Fm

 

'8.  Suyuqlik komponentlarining qaynash temperaturasi:

Suv  —  100°C,  benzol  —  80.1°C,  dixloretan  —  83.5°C

9.  B u g 'la n ish   y u z a sin in g   tem p e ra tu r a si  p a sa y ish in i  h isob ga  o lu v c h i 

koeffitsientlar  k,,:

Suv  -   1.3 

Benzol  —  1.5 

Dixloretan  —  1.3

10.  Yuqori burchakdan suv yuzasigacha b o‘lgan balandlik: 

h

  =  

Hap(l  -   km)

  =   2.5(1  -   0.7)  =   0.75  m

11. Suyuqlik yuzasidagi gaz aralashmasining komponentlarining konsentratsiyasi: 

(punkt  9 ,1 1-masaladan)

16^М,1000 

' ” (273 + 0133.3

C„i0

 

=39876

CE =

 96258

Сд = 81710

12.  Tashqi  muhit  gaz  kom ponentlarining  parsial  bosim i,  Pa  (punkt  6 ,1 1 - 

masaladan):

p

> = fi!pt  =   40°C  da  />„,<,=  6676.6  0.5  =   3338  Pa,  P„=  0,  Рд=   0

13.  Lyuk  orqali  bug'lanib  tashqi  muhitga  tashlanmayotgan  gaz  aralashmasi 

komponentlarining  konsentratsiyasi,  g/soat:

^  


k2  in-^D, xFxC,

  I 


B~ p«,

G, = — x 10  —*---------- -x  

In

------- —a )-, 

0.2  ,„ .,2 4 .6 9 * 1 0 ^ x 3 6 0 0 x 1 .5 3 8 6 x 3 9 8 7 6C.

 

,  101325-3328  n A ,* „' G, j , - ——

 xlO  -------------------------------------------------- - x I n ------------------- =0.0364

• 

1.3 


0.75 

101325-5759397

www.ziyouz.com kutubxonasi_  

0.2  1Л_,  11.в З х Ю ^ 'х 3600x1.5386x96258  , 

101325  - 0

М  


C i

= — x i o   ------------------------------------------------x l n ----------------------- =0.0419

1.5 


0.75 

101325  -3 2 0 6 .4

„  

0.2  . . . .   1 0 .5 4 x 1 0 ^ x 3 6 0 0 x 1 .5 3 8 6 x 8 1 7 1 0   , 101325  - 0

НЪ 


G

,  = — хЮ   ------------------------------------------------x l n ---------------------=0.038

1.3 

0.75 


101325  -2 1 4 8

5-jadval

Variantlar:

1

23

4

Benzol -  45 % Dixloretan -25 % 

Suv -  30 % 

С лн>  =  15 mg/m3

Benzol -  50 %. 

Dixloretan -20%  

Suv- 3 0 %С SHi  =

  10 mg/m3 

t =  48°C

Benzol -  30 % 

Dixloretan -30 % 

Suv -  40 % 

C.w,  =  10 mg/m3 

t =   44°C

Benzol 

-  


20 % 

Dixloretan -40%  

S uv- 3 0 %  

С Л7Л  = 5  mg/m3 

t =   46°C

5

67

8

t =  42UC d  

=

 0.7m


dap =

  1.6 m


d =  

0.2 m 


d a p  

=  1.5 m 

=  


3  m

d =  

1  m 


d a P  =  

1.4 m 


N a p   =  

2.5m


d  

= 0.35

 m 


d „ p   =  

2 m 


N a p  

= 4

 m

Benzol -  40 % Dixloretan-30% 

S uv- 3 0 %  

C .y h , 

=  15 mg/m3 

t =   40°C 

d

-

0.5 m 


dap

 = 2.5 m Nap

 = 2.5m


Benzol -   10 % 

Dixloretan -3 0  % 

Suv -  60 % 

СЛН)  = 5 mg/m3 

t =   30°C 

d =  

1  m 


d op 

=

  1.8 m 


N0p =

 2.5m


Benzol -  35 % 

Dixloretan -  25% 

S u v - 4 0 %  

С.™,  = 1 5  mg/m3 

t =   40°C 

rf= 1 .5 mdap

  2 m


N a p  

=

 3.5m


Benzol -  25 % 

Dixloretan -20%  

Suv -  55 % 

C.w,  = 5 mg/m3 

t =  45°C 

d =  

0.5 m 


dap

 — 1 - 8 in Nv  =

 3

398

www.ziyouz.com kutubxonasi


24.4.  0 ‘L C H 0V  BIRLIKLARI  VA BA’ZI  BIRIKMALARNING

XOSSALARI

BIRLIKLARNI  0 ‘TKAZISHBosim

atm


psia

kPa =  kPa b ar = bar mm H g= m m .rtst

atm


1

14.696


101325

1.01325


760

1  Dsia 


=

0.068046


1

6.894733


0.068947

51.71475


1  kRa =

0.00986 0.14503

1

0.010000


7.500617

bar0.986923 14.5038

100.0000


1

750.0616


1  m m H g  =

0.001316 0.01933

0.133322

0.001333


1

H a ro ra t

Kelvinaa, К   =  V  + 273.1:  5  =   ( ( ° F - 3 2 ) / 1 .8) +  273.15 = ° R / 1 .8 

Selsiyga,  °S  -  K - 2 7 3 . 1 5 =   ( ° F -3 2 )/l .8   =  (°R /1 .8 )-2 7 3 .1 5  

Farengeytga. °F = (1.8 x  (K -2 7 3 .1 5 ))+ 3 2   = ( 1 .8   x°C )  +  3 2 -° R -4 59.67 

Rankinga, °R = (1 .8   x  K)  =  1.8x(°C +-273.15)  =  °F+  459.67

NEFT  VA NEFT  MAHSULOTLARINI  0 ‘LCHASH  BIRLIKLARI


Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> texnika va texnologiya
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
texnika va texnologiya -> M. kurganbekov, A. Moydinov

Download 3.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling