M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet37/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   46

Oichash birligi

Kattalik

Barrel


=   158.9838  1 

=   42,0 gal.  SSHA 

=   34,9726 angl.  gal. 

=   5,6154 kub.fiit. 

0,159 kub.  m

GaUon

ingliz(imperskiy)

=   4,546  1

=   1,201  gal.  SSHA 

=   0,1605  kub.  fut. 

=   0,0286  bar.

=   0,0045  kub.  m

Gallon AQSH

=   3,7853  1 

=   0,8327  angl.  gal. 

=   0,1337  kub.fiit. 

=   0,0238  bar. 

=0,0038  kub.m

Kub

metr

=   999,973  1 

=   264,173  gal.  AQSH 

=   219,97  angl.  gal.

=   35,3199  kub.  fiit.

=   6,2898  bar.

399

www.ziyouz.com kutubxonasiD a v o m i

Kub  fut


=28,317  1 

=7,481  gal.  AQSH 

=   6,2288  angl.  gal. 

=0,1781  bar.

=   0,0283  kub.  m

Litr


=   0,264 gal,  AQSH 

= 0,22  angl.  gal. 

=0,0353  kub.  fut.

=   0,0063  bar.

=   0,001  kub.m.

BA’ZI  ORGANIK  SUYUQLIKLARNING  FIZIK XOSSALARI

Suyuqlik


Kimyoviy

formula


M

o

l.m

a

ssa

k

g/k

m

ol

! a

£ 

gi

N   MД 

У

=  

£  S

3  a

a

n l

Z i *


Suyuqla- 

nish 


harorati 

pl.  *C


Atseton

CH,COCH,


58.08

810


56

186


-94.3

Benzin


-

-

690-76070-120

-

-Benzol

С6 Нб


78.11

900


80.2

75

+  5.5Dixloretan

CH

2C1  -CH

2

C198.97

1250


83.7

65

-lzopropilatsetat

CH

3COOC

5

HH130.18

870


142.5

6

-Kislotalar  (aralashma)

C6H 4(CH3)2

106.16

860


136-145

1 0


-13104-  -  48

Mefflatselat

CH

3

C O O C H3

74.08


930

57.5


170

-

PropilatsetatC H

3

C O O C3

H ,


10213

890


1 0 1 . 6

25

-Serouglerod

c s 2


76.13

1290


46.3

298


- 1 1 2

Skipidar


C

10

H16

136.1


850-880

155-190


4

Butil  spirti

C4HgOH

74.12


810

117.7


4.7

-90


Izoamil  spirti

CjHuOH


88.15

810


132

2 . 2


-117

Izobutil  spirti

C4HgOH

74.12


800

108


8 . 8

-108


Izopropil  spirti

C3H70H


60.09

785


82.4

32.4


-89

M etil  spirti

CH30H

32.04


800

64.7


97.7

-98


Propil spirti

C 3H7OH


60.09

800


97.2

145


-126

Etil  spirti

CjHjOH

46.07


790

78.3


44

-114.5


Toluol

СбН


5

СН

392.13

870


1 1 0 . 8

22.3


-95

Tetra  xloruglerod

c c i 4

153.84


1630

76.7


90.7

-

2 2 . 8Xlorotorm

CHC


13

119.38


1530

61.2


160

-

EtilatsetatСНзСООСгНз

8 8 . 1 0

900

77.15


73

-83.6


Dietil  efin

C 2H5O C 2H5

74.12

710


34.5

442


-116.3

400

www.ziyouz.com kutubxonasiAMALDA  QO‘LLANILADIGAN  BA’ZI  FIZIK  KATTALIKLARNI 

BRITANIYA  SISTEMASIDAN  BOSHQA  SISTEMALARGA

0 ‘TKAZISH

Kattalik nomi

Britaniya

sistemasl

kattaiigi

Xalqaro(SI)  sistemasl

Boshqa

sistemalarkattaliklari

Uzunlik:


Duym

m

0,0254 m0,0254 m

Fut


ft

0,3048  m

0,3048  m

Yard


yd

0,9144  m

0,9144 m

llstav  milyasi

mile

1609,344 m1609,344  m

Dengiz  milyasi

-

1852  m


1852  m

Maydon:


kvadrat  duym

in2


6,4516-10-4 m 2

6,4516  smi2

kvadrat  fut

ft2


9,2903-10-2  m2

0,092903 m2

kvadrat yard

yd2


0,836127  m2

0,836127  m2

Hajm:

kub  duymin3

1,63871-10-5 m 3

16,3871  sm3

kub  fut


ft3

0,0283168  m3

28,3168  dm3

kub yard


yd3

0,764555 m3

0,764555 m 3

gallon  (AQSH)

gal(US)

3,78543 dm 33,78543 dm 3

gallon  (ingliz)

gal(UK)

4,54609  dm34,54609  dm3

Massa:


unsiya(savdo)

oz

28,3495 g28,3495 g

Funt


lb

0,45359237  kg

0,45359237  kg

qisqa(kichik)  tonna

sh  tn

907,185 kg907,185 kg

uzun  (katta)  tonna

ton

1016,05 kg1016.05 kg

SoKshtirma hajm:

kub  fut  funtga

fta/Jb


0,06243 m 3/kg

0,06243 


m-Vkg

401

www.ziyouz.com kutubxonasiD a v o m i

Zichlik:


funt  kub  duymga

lb/in3


27680  kg/m1

27680  kg/rtf

funt  kub  futga

lb/ft3


16,018  kg/m3

16,018  kg/m3

funt  kub  yardga

lb/yd3


0,59328  kg/m1

0,59328  kg/m3

Bosim:

flint  kvadrat dyuymgaIb/irf

6894,76  Pa(paskal)

703,1  kgs/irf

funt  kvadrat  fulga

Ib/fl2

47,8803  Pa(paskal)4,882  kgs/rrf

funt  kvadrat  yardga

lb/yd2  -

5,320  Pa(paskal)

0,5425 kgs/m2

Tempera tura:

Farengeyt  gradusi

°F

К”S

muz  crishi

32°F

273  К


0"S

suv  qaynashi

212*F

373  К


100‘S

Tezlik:


fut  sekundga

ft/s


0,3048  m /s

0,3048  m /s

Kuch,  og'irlik:

Paundal


pdl

0.138255  N  (nuton)

0,014098  kgs

funt-kuch

lbf

4,44822  N  (nuton)0,4537  kgs

Quwat:


fut-funt-kuch sekundga

ft-lbf/s


1,35582 Vt

0,1383  kgs-m/s

Ot  kuchi  (ingliz)

N R


745,7  Vt

76,04 kgs-m/s

Issiqlik miqdori:

Britaniya issiqlik birligi 

funtga

Btu


1055,06  Dj

0,252  kkal

Termodinamfk  potensial (solishtirma):

Britaniya  issiqlik birligi

B tu/lb‘

2326  D jA g

0,5556  kkal/kg

402

www.ziyouz.com kutubxonasiATAMALAR  LUG‘ATI

0 ‘ZBEK,  RUS  VA  INGLIZ  TILIDAGI  IZOHLI  LUG‘AT

Abiogen landshaft 

— tirik materiyaning deyarH ta’sirisiz vujudga kelgan 

landshaft.  A.I.  ga  shartli  ravishda  (hayot  Yer yuzinmg  hamma joyida u 

yoki  bu  tarzda  namoyon  bo‘Igani  sababli)  Antarktidaning  markaziy 

qismi,  Grenlandiya muz qalqoni,  Himolayning eng baland cho‘qqilari, 

lava ko‘llari kiritiladi. А.1. tirik organizmlar ta’sirida shakllangan biogen 

landshaft  bilan  taqqoslanadi.

Абиогенный ландшафт 

— ландшафт, сформировавшийся без су­

щественного влияния живого вещества.  К А.л. условно  (посколь­

ку  вся  поверхность  Земли  пронизана  в  той  или  иной  степени 

проявлениями жизни) относят ландшафты центральной части Ан­

тарктиды,  Гренландского ледяного  щита,  наиболее  высоких вер­

шин Гималаев, лавовые озера и др. А.л. противопоставляются био­

генным  ландшафтам,  сформировавшимся  под  воздействием  жи­

вых организмов.

Abiogenous  landscape 

—  landscape  formed  without  significant 

influence of living matter.  It is conditionally agreed (as all earth surface 

is  pierced  to  some  extent  by evidences  of life)  to  rank among A.I. 

the 


landscapes of a central part of the Antarctic Continent, the  Greenland 

ice  board,  the  highest  peaks  of the  Himalayas,  lava  lakes,  etc. A.I. 

is 


contrasted  with  biogenic  landscapes  formed  under  the  influence  of 

living  organisms.Abioseston 

[a

bio

  —  yun., 

seston  —

  elangan]  —  suvdagi  qalqima 

mineral zarrachalar.  Ba’zi mualliflar A.ga o‘lgan organizmlar qoldiqlarini 

ham  kiritadilar.Абиосестон 

[от абио —  rp.  seston — просеянный]  — взвешенные 

в воде  минералные  частицы.  Некоторые авторы  причисляют к 

А. 

и  остатки  мёртвых  организмов.Abioseston 

[Greek  a bio

  —  not  alive, seston

  —  sifted]  —  mineral 

particles  fluidized  in water.  Some  authors  rank also  oddments of dead 

organisms  among.Abiotik  muhit 

[yun.  a  —  inkor  ma’nosi, bios

  —  hayot]  — 1) 

tirik 


organizmlarni

  o‘rab  turgan  notirik  jismlardan  iborat  muhiti;  2)  tirik 

organizmlarning  faoliyati  bilan  bog‘liq  bo‘lmagan  tabiat  hodisalari.

403

www.ziyouz.com kutubxonasiАбиотическая  среда 

[от  греч  а...  значение  отрицания, bios  - 

жизнь]  -1)  неживое  физическое  окружение  живых  организ­

мов;  2)  природные  явления,  не  связанные  с  деятельностью 

живых  организмов.Abiotic environment 

[Greek а — particle with negative meaningbios

 — 


life]  —  not  alive  physical  surrounding  of  living  organisms;  2)natural 

phenomena irrelevant  with activity of living organisms.Abiotik omil 

[lot. 


factor—

 qilayotgan, ishlab chiqarayotgan] — muhitning 

fizik va kimyoviy sharoitlarining organizmga (oiganizmlaiga) ko‘rsatayotgan 

ta’siri.


Абиотический  фактор 

—  [от лат. factor  —

 делающий,  производя­

щий]  —  влияние,  оказываемое  на  организм  (организмы)  физи­

ческими и химическими условиями  среды.Abiotic factor 

—  [Latin factor

 — doing, effecting]  — influence exerted 

on  an  organism  (organisms)  by  physical  and  chemical  conditions  of 

environment.Abiotik omillar— 

muhitning jonsiz qismlari, misol uchun havo, toshlar, 

tuproq,  suv,  torf va boshqalar.

Абиотические факторы 

—  неживые  компоненты среды, типа воз­

духа,  камней,  почвы,  воды,  торфа,  и  др.

Abiotic  factors 

—  not  alive  components  of the  environment  such  as 

air,  rocks,  soil,  water,  peat,  and  plant  litter,  etc.

Abiotik cho‘kindi 

— tuproqning unumli qatlam hosil bo‘lishi bilan bevosita 

bog‘liq bo‘lmagan va unumdorligi pastroqda joylashgan organogen qatlamga 

nisbatan birmuncha past bo‘lgan qatlami.Абиотический  нанос 

—  верхний  слой  почвенного  профиля,  не 

являющийся результатом  процесса почвообразования и менее пло­

дородный,  чем  подстилающий  его  органогенный  горизонт.Abiotic  alluvium 

—  top  layer  of a  so/ 

profile

  formed  not  in  result  of 

the  soil  formation  processes  and,  thus,  it  is  less  fertile  than organogenic 

horizon  underlying  it.Absorbsiya 

[lot. 


absorbtio

 — yutilish, singish] —  1) suyuq, eritmalar va gazlar 

aralashmalaridagi  ifloslantiruvchi  moddalaming,  suyuqliklarning 

(absorbentlaming) butun massasi (hajmi) tomonidan yutUishi; 2) yorug‘likning 

(yoki radio to‘lqinlaming, tovushlaming) absorbent orqali  o'tganda yutilishi. 

A. 

sanoatda zararli chiqindilami tozalashda keng qo'llanadi. Taq:. Adsorbsiya.

404

www.ziyouz.com kutubxonasiАбсорбция 

[от лат. absorptio

 — поглощение]  — 1) 

поглощение (заг­

рязняющего)  вещества  из  раствора  или  смеси  газов  всей  массой 

(объемом)  жидкости  (называемой  абсорбентом);  2)  поглощение 

света  (или радиоволн,  звука)  при  прохождении через абсорбент.  А. 

находит широкое применение в промышленности при очистке вред­

ных выбросов. Ср. 

Адсорбция.

Absorption 

[Latin 


absorpio  —

  absorption]  —  1)  taking  up  of  a 

(contaminating)  matter  from  a  solution  or  mixture  of gases  by  all  mass 

(bulk)  of  fluid  (called  an  absorbent);  2)  absorption  of  light  (or  radio 

waves,  sound)  passing  through  the  matter. 

A. 

finds  broad  applying  m 

industry at treatment of harmful discharges.  Compare: 

Adsorption.

Avtogenez 

[yun. 


autos

  —  o‘zi  va genes

  —  turilgan]  —  tirik  tabiatning 

ichki  (nomoddiy)  omillar  tomonidan  yo‘naltirib  tartiblanadigan  tashqi 

sharoit ta’sirisiz rivojlanishi (evolutsiyasi). A. 

nazariyasi vitalizm bilan monand. 

Ekologiyada bu tushuncha odatda hamjamoalaiga va ekotizimlaiga nisbatan 

qo‘llaniladi.Автогенез 

[от rp. 


autos  —

  сам  и genes

 — рожденный]  —  эволюция 

живой  природы  вне  зависимости  от  внешних условий,  направляе­

мая  и  регулируемая  внутренними  (нематериальными)  факторами. 

Теория А.  аналогична  витализму.  В  экологии  это  понятие  обычно 

применяется  к  сообществам  и  экосистемам.Auto genesis 

[Greek 


autos

 — self and genes

 — born]  — evolution of the 

alive  nature  depending  on  no  environmental  conditions,  driven  and 

regulated  by  the  internal  (non-material)  factors.  The  theory  of A.  g.  is 

analogous  to  a  vitalizm.  In  ecology  this  concept  is  usually  applied  to 

communities and  ecosystems.Avtotroflar 

[yun. 


autos

  —  o‘zi, trophe

  —  ozuqa]  —  Quyosh  eneigiyasi 

(fototroflar yoki geliotroflar) yoki ammiak, vodorod sulfld va b. moddalaming 

oksidlanishi  natijasida  hosil  bo‘ladigan  energiya  (xemotroflar  yoki 

xemolitotroflar)  hisobiga anorganik birikmalardan oiganik moddalar ishlab 

chiqaruvchi  organizmlar.  A.ga oliy o‘simliklar (parazitlar va saprofitlardan 

tashqari),  suv  o ‘tlari,  bakteriyalar  (to‘q  qizil  bakteriyalar,  temir 

bakteriyalari,  oltingugurt  bakteriyalari  va  b.)  kiradi.  Ozuqaviy  zanjirlarda 

(halqalarda)  produtsentlar vazifasini  o'taydilar.  Taq: 

Geterotroflar.

Автотрофы 

[от rp. 


aulos

 — 


сам,  trophe

 — пища] — организмы, проду­

цирующие органическое вещество из неорганических соединений за 

счет  энергии  Солнца  (фототрофы,  или  гелиотрофы)  или  энергии, 

освобождающейся при химических реакциях окисления аммиака, се­

405

www.ziyouz.com kutubxonasiроводорода  и  др.  веществ.  К А.  относятся  высшие  растения  (кроме 

паразитных  и  сапрофитных),  водоросли,  бактерии  (пурпурные,  же­

лезобактерии, серобактерии и др.).  В пищевых цепях выполняют роль 

продуцентов. Ср.  Гетеротрофы.

Autotrophes 

[Greek 


autos

 — self, trophe

 — food] — organisms producing 

organic  matters  from  inorganic  joints  with  the  help  of  solar  energy 

(phototrophes or heliotrophes) or energy released from chemical reactions 

of acidification of ammonia, hydrogen sulfide and other substances. Among 

A., there may be ranked the higher plants (with the exception of parasitic 

and saprophytic), algae, bacteria (purple, iron organisms, sulfide bacteria, 

etc.). In food chains they execute a role of producers. Compare: Heterotmphes.

Aglomeratsiya 

[lot. 


agglomerare  —

  qo‘shish,  yig'ish]  —  ko‘plab  shahar 

va  aholi  yashash joylarining  bir-birlariga  tutashib,  bir  shaharga  aylanish 

jarayoni. Shahar A.si — makoni va funksiyalari mushtarak, umumiy ijtimoiy- 

iqtisodiy va ekologik  tizimni  tashkil  qiluvchi  shahar  tipidagi turar  joylar 

guruhidir. Biologiyada A. — mikroorganizmlar hujayralarining suyuqlikdagi 

muallaq  holatdagi to'plari.

Агломерация 

[от лат.  agglomerare

 

— присоединять, накапливать]  — процесс фактического слияния многих городов и населенных пунктов 

в  единое  городское  поселение.  Городская  А,—  пространственная  и 

функционально  единая  группировки  поселений  городского  типа, 

составляющая  общую  социально-экономическую  и  экологическую 

систему.  В  биологии  А.—  образование  клетками  микроорганизмов 

скоплений,  взвешенных  в жидкости.

Agglomeration 

[Latin 


agglomerare

 — to join, to accumulate]  — process 

of actual confluence of a number of cities and settlements into one urban 

settlement.  Urbanized A. 

is  a  dimensionally  and  functionally  integrated 

group  of  urbanized  settlements  within  a  general  socio-economic  and 

ecological system. In biology, A. is a process of formation by microorganisms’ 

cells of accumulations  fluidized  in  liquid.

Agressiv  suv 

[frants. agressif —

  bosqinchi,  tajovuzkor]  —  tarkibida tuz, 

kislota va boshqa moddalar mavjud bo'lib, metall, beton va boshqa materiallami 

yuqori darajada yemirish xususiyatlariga ega bo‘lgan suvli eritmalarga nisbatan 

qo'llaniladigan  atama.  Yuqori  darajadagi  agressivlik  tozalanmagan  sanoat 

oqovalari, dalalardan chiqqan kimyoviy  o‘g‘itlarbilan ifloslangan tashlanma 

suvlar,  atmosferaning 

kislotali  yog'inlariga

  xosdir.  A.s.  ko'pchilik 

organizmlaming  yashashi  uchun  nomaqbuldir.

Агрессивная вода 

[от франц.  agressif

 

— захватнический,  враждеб­ный]  —  термин  для  обозначения  водных  растворов,  содержащих

406

www.ziyouz.com kutubxonasiсоли,  кислоты  и др.  вещества,  с  повышенной  способностью  к хи­

мическому разрушению металлов, бетона и др.  материалов.  Повы­

шенной  агрессивностью  обладают  неочищенные  воды  про­

мышленности,  стоки  с  полей,  загрязненные  химическими  удоб­

рениями, кислые атмосферные выпадения (т.н.  кислые осадки). А.в. 

неблагоприятна для  существования  многих  организмов.

Aggressive  water 

[French 


agressif

 

—  capturing,  xostile]  —  term  used for  identification  of  water  solutions  containing  salt,  acid  and  other 

components with a heightened capacity to chemical destruction of metals

concrete  and  other  materials.  Untreated  industrial  effluents,  wastewater 

from fields contaminated with agrochemical fertilizers, acidic atmospheric 

depositions  (so-called  acidic  precipitation)  possess

Adaptatsiya  (moslashish) 

[lot. 


adaptatio

 — moslashish,  ko‘nikish]  —  tirik 

oiganizmlaming  muhitning  konkret  sharoitlarida  barqaror yashab  ketishini 

ta’minlaydigan morfofiziologik, populatsiyaviy va b. xususiyatlarining yig'indisi. 

Umumiy A.  (keng ko'lamdagi muhit sharoitlariga ko'nikish)  hamda xususiy 

A,  (qazilmaning  lokal,  yoki  o'ziga  xos  xususiyatli  sharoitlariga  ko‘nikish) 

farqlanadi.

Адаптация 

[позднелат.  adaptalio

 

—  приспособление,  прилажива­ние] — совокупность морфофизиологических, популяционных и дру­

гих  свойств  живых  организмов,  обеспечивающих  возможность  ус­

Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> texnika va texnologiya
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
texnika va texnologiya -> M. kurganbekov, A. Moydinov

Download 3.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling