M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet40/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   46
Particles 

—  Liquid  or  solid  particles  such  as  dust,  smoke,  mist,  or 

smog found in air emissions.

Zaharli  kimyoviy  moddalar 

—  xo'jalik yoki  tibbiyot  nuqtayi  nazaridan 

nomaqbul organizmlarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy moddalar.  Z.k.m. 

ning  muhim guruhi  —  pestitsidlar.Ядохимикаты 

— химические вещества,  используемые для борьбы 

с  нежелательными  в  медицинском  или  хозяйственном  отношении 

организмами. Важная группа Я. — пестициды.431

www.ziyouz.com kutubxonasiChemical  weed-qillers  and  pest-qillers 

—  chemical  agents  used  for 

protection against organisms, undesirahle in medical or economical sense. 

The important group of C.k. includes pesticides.Zaharli  chiqindilar 

—  o‘z  tarkibida  tirik  organizmlami  zaharlovchi 

moddalarga ega chiqindilar.

Отходы  токсичные 

—  отходы,  содержащие  вещества,  отравляю­

щие  организм.

Toxic wastes 

— wastes containing substances that  poison an organism.Zaxiralar 

—  iqtisodiy  va  texnik  jihatdan  qazib  olinadigan,  mavjud 

texnologiya va narxlardan kelib chiqib aniqlangan yoki baholangan konlami 

anglatadi.Запасы 

—  Означают  те  месторождения,  которые  выявлены  или 

оценены, с учетом имеющихся технологий и цен, в качестве эконо­

мически  и технически  извлекаемых запасов.Reserves 

— Refer to txose occurrences that are identified and measured 

as  economically  and  technically  recoverable  with  current  technologies 

and prices. See also resources.Ikkinchi  darajali  ifloslantiruvchi  modda 

—  atrof-muhit  holati  uchun 

kamroq ahamiyatga ega,  lekin tegishli  talablarga rioya etilishi monitoring 

qilinayotganda e’tibor berilishi kerak bo'lgan ifloslantiruvchi modda.Второстепенное  загрязняющее  вещество 

—  Загрязняющее  веще­

ство,  имеющее  меньшую  значимость  для  состояния  окружающей 

среды,  но  все  равно требующее  внимания  в  ходе  мониторинга со­

блюдения  соответствующих требований.

Secondary  pollutant 

—A pollutant that has a lesser harmful  impact on 

the environmental situation but still  needs to be given a certain attention 

in course of monitoring over the observance of the appropriaterequirementsImpakt monitoring 

[ing. impact — zarba beruvchi) — tabiiy muhit holati 

uchun  ayniqsa  xavfli  zona  va  nuqtalardagi  monitoring.  I.m.  odatda, 

serqamrovligi bilan ajralib turadi.Импактный мониторинг 

[от англ.  impact- ударный]  — мониторинг 

в  особо  опасных для  состояния  природной  среды  зонах  и  точках. 

И.м.,  как  правило,  отличается  комплексностью  проведения.Impact monitoring 

[English impact - percussion]  — monitoring in zones 

and  spots  which are  super dangerous  for a  natural  environment  situation. 

I.m., as a rule, is distinguished with integrated approach to its implementation432

www.ziyouz.com kutubxonasiInsonni  qamragan  atrof-muhitning  sifati 

—  inson  va  atrof-muhit 

o'rtasidagi  barqaror 

o‘zaro  munosabatni,  qazilmaning  o‘ziga  xos 

xususiyatlarini tavsiflovchi ekologik va antrolotsentrik tushuncha. I.k.a.m.s. 

oMchamlari  odatda  uning  sog'lomligini  ko‘rsatuvchi  holat  bo‘lib  xizmat 

qiladi.  I.ts.a.m.s. — nisbiy tushuncha bo‘lib, u aholining har xil guruhlarida 

tu rli  b o 'la d i,  vaqt  m obaynida  organizm ning  adaptatsiyaviy 

o‘zgaruvchanligiga, hamda unda salbiy oqibatlaming yig‘ilib borishiga qarab 

o'zgaradi. Так. Aholi salomatligi.Качество  окружающей  человека  среды 

—  экологическое  и антро­

поцентрическое понятие, отражающее устойчивое взаимоотношение 

человека  и  окружающей  среды,  характеризующее  специфику  этой 

среды.  Критерием  К.о.ч.с,  как  правило,  выступает  состояние  его 

здоровья.  К.о.ч.с.  —  понятие  относительное:  различно для  различ­

ных групп населения,  меняется во времени как в связи с адаптаци­

онными  изменениями  организма,  так  и  из-за  накопления  в  нем 

негативных последствий. Ср. Здоровье населения.

Quality of human environment 

— ecological and anthropocentric concept 

reflecting  stable  relationship  between  a man  and  an  environment 

characterizing specificity of this environment. As a rule, the human health 

is considered as a criterion of Q.h.e. Q.h.e. is a relative concept: it is different 

for  various  groups  of population,  it  varies  in  time,  both  in  connection 

with  adaptive  variations  of an  organism  as well  as with  accumulation  of 

negative  consequences in  it.  Compare:  Health of the population.Inson atrofidagi muhitini qayta tiklash 

— yashash muhiti parametrlarini 

inson hayoti va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun maqbul me’yorini 

ta’minlashga  (tabiiy  resurslami  tiklash  bilan  bir  qatorda)  qaratilgan  va 

ilmiy  jihatdan  ta’minlangan  (iqtisodiy,  texnologik,  tashkiliy)  tadbirlar 

majmui.


Воспроизводство  окружающей  человека  среды 

—  комплекс  ме­

роприятий,  (экономических,  технологических,  организационных) 

и их научное обеспечение, направленное (наряду с возобновлением 

природных  ресурсов)  на  поддержание  параметров  среды  жизни  в 

пределах,  благоприятных для  существования  человека  и  его  соци­

ально-экономического развития.

Reproduction  of  the  man’s  environment 

—  complex  of  measures 

(economical,  technological,  organizational)  and  their  scientific  support 

directed towards (in line with restoration of natural resources) the maintaining 

of parameters of the living environmental conditions within the limits favorable 

for existence of a person and his socio economic development.433

www.ziyouz.com kutubxonasiIssiqlik  bilan  ifloslanish 

—  fizikaviy  ifloslanish  turlaridan  bin  bo‘lib, 

haroratning  tabiiy  holatdan  davriy  yoki  uzoq  muddat  davomida  oshishi 

bilan tavsiflanadi.Тепловое  загрязнение 

—  один  из  видов физического загрязнения 

среды,  характеризующийся  периодическим  или  длительным  по­

вышением ее температуры выше естественного уровня.Heat  pollution 

—  one  of  the  types  of  physical  pollution  of  the 

environment  characterized  by a  periodic or long-term  heightening of its 

temperature above  its  natural  level.Issiqxona eflekti 

— qar. Bug'xona yoki issiqxona effekti.Тепличный эффект 

— см.  Парниковый  или тепличный эффект.Greenhouse  effect 

— see.  Greenhouse or hothouse effect.Ifloslanish 

—  suv,  havo  va  tuproqqa,  keyinchalik  foydalanish  uchun 

yaroqsiz  holga  keltiradigan  konsentratsiyada  mikroiganizmlar,  kimyo 

moddalari,  zaharlovchi  moddalar,  chiqitlar yoki  oqova suvlarni  qo'shish.Загрязнение 

—  введение  в  воду,  воздух,  и  почву  микроорганиз­

мов,  химикалий,  отравляющих  веществ,  отходов,  или  сточных  вод 

в  концентрации,  которая  делает  непригодным  к  ее  дальнейшему 

использованию.

Contamination: 

Penetration into water, air and soil of microorganisms, 

chemicals,  toxic  substances,  wastes,  or  wastewater  in  concentration 

making them unacceptable  for use.Ifloslanish darajasi 

— qazilmadagi ifloslantiruvchi moddalar miqdorining 

mutlaq yoki nisbiy qiymati.

Уровень загрязнения 

—  абсолютная  или  относительная  величина 

содержания в среде загрязняющих веществ.

Pollution  level 

—  an  absolute  or  relative  magnitude  of concentration 

of the pollutants in the environment.

Ifloslanishning oldini  olish 

—  ifloslantirmaydigan, buni kamaytiradigan 

yoki  nazorat  qiladigan  jarayonlar,  amaliy  uslublar,  materiallar  yoki 

mahsulotlami  qo'llash,  bunga  retsikling,  tozalash  va  qayta  ishlash, 

jarayonlami  o'zgartirish,  nazorat  mexanizmlari,  resurslardan  samarali 

foydalanish va materialni almashtirishni  o‘z ichiga oladi.Предотвращение загрязнения 

—  Использование  процессов,  прак­

тических методов,  материалов  или  продукции,  которые  позволяют

434

www.ziyouz.com kutubxonasiизбегать  загрязнения,  уменьшать  или  контролировать  его  и  могут 

включать  рециклинг,  очистку  и  переработку,  изменение  процес­

сов,  механизмы  контроля,  эффективное  использование  ресурсов  и 

замену материала.Prevention  of pollution 

—  Usage  of the  processes,  practices,  materials 

or  products  that  allows  to  avoid,  reduce  or  control  over  the  pollutions 

and  may  include  recycling,  treatment,  reprocessing  changes,  control 

mechanisms,  efficient  utilization of resources and material  substitution.

Ifloslanishning  ko‘chma  manbayi 

—  targ'un  bo'lmagan  har  qanday 

ifloslanish  manbayi  (avtomobil,  yuk  mashinasi,  mototsikl,  avtobus, 

samolyot va hokazo).Передвижной  источник  загрязнения 

—  Любой  нестационарный 

источник  загрязнения  (автомобиль,  грузовик,  мотоцикл,  автобус, 

самолет и т. д.).Mobile  source  of pollution 

—  Any  non-stationary  source  of pollution 

(such  as  cars,  trucks,  motorcycles,  buses,  air-crafts,  etc).

Ifloslangan  suvning  zararlilik  ko‘rsatkichlari 

—  ifioslangan  suvning 

insonga  toksik  ta’sirini  (sanitar-toksilogik  Z.k.),  suvning  organoleptik 

xususiyatlarining yomonlashuvi  (organoleptik Z.k.) va suv havzalari  o‘z- 

o'zini  tozalash jarayonining  yomonlashuvini  (umumsanitariya  Z.k.)  aks 

ettiruvchi ko‘rsatkichlar. Ifloslantiruvchi moddalaming umuman suv uchun 

salbiy  ta ’sir  chegarasidagi  konsentratsiyasi  (STChK)  I.s.z.k.  dagi 

limitlashtiruvchi ko'rsatkich asosida belgilanadi.Показатели  вредности  загрязнения  воды 

—  показатели,  отража­

ющие токсичное действие загрязняющего вещества на человека (са­

нитарно-токсикологический  П.в.),  ухудшение  органолеп-тических 

свойств  воды  (органолептический  П.в.)  и  нарушение  процессов 

самоочищения  водоема  (общесанитарный  П.в.).  ПДК  загрязняю­

щего  вещества  в целом для  воды  устанавливают  по лимитирующе­

му П.в.з.в.Indexes  of harmfiilness  of water pollution 

—  indexes  reflecting a toxic 

influence  of  pollutant  on  a  person  (sanitary  -  toxicological  l.h.), 

deterioration  of organoleptic  properties  of water  (organoleptic  l.h.)  and 

disturbance  of  processes  of  self-cleaning  of  a  water  reservoir  (general 

sanitary l.h.).  Maximum admissible concentration of pollutants for water 

is calculated proceeding from the maximum l.h.

435

www.ziyouz.com kutubxonasiIfloslanish  indikatori 

[lot.  indicator  —  ko‘rsatkich]  —  atrof-muhitda 

ifloslantiruvchi  moddalar  miqdoriy  parametrlarining  yoki  sifat  tarkibi 

mavjudligi, kumulyatsiyasi,  o‘zgarishi to‘g‘risida xabar beruvchi indikator; 

fizik, kimyoviy va biologik bo'lishi mumkin (aprobiont).

Индикатор загрязнения 

[от лат.  indicator-указатель]  — индикатор, 

сигнализирующий о наличии, кумуляции,  изменении количествен­

ных  параметров  или  качественного  состава  загрязняющих  веществ 

в окружающей среде;  может быть физическим,  химическим и био­

логическим.Pollution Indicator 

[Latin indicator — pointer] — an indicator signaling 

about  availability,  cumulation,  variation  of  quantitative  parameters  or 

qualitative composition of pollutants in an environment; it can be physical, 

chemical and biological.

Ifloslantirish manbasi 

—  1) ifloslantiruvchi moddani atmosferaga tashlash 

nuqtasi;  2)  ifloslantiruvchi  moddani  ishlab  chiqarayotgan  xo'jalik  yoki 

tabiiy obyektlar (qar.  Ifloslantiruvchi);  3)  kirib kelayotgan ifloslantiruvchi 

moddani tarqatayotgan hudud.

Источник  загрязнения 

—  1)  точка  выброса  загрязняющего  веще­

ства,  2)  хозяйственный  или  природный объект,  производящий  заг­

рязняющее  вещество  (см.  Загрязнитель),  3)  регион,  откуда  посту­

пает загрязняющее вещество.

Source of pollution 

—  1) a point of the pollutant discharge, 2) economic 

or  natural  object  manufacturing  the  pollutant  (see  Contaminant),  3) 

region where a pollutant comes from.Ifloslanishning muvaqqat manbayi 

— vaqtinchalik, masalan, vaqti-vaqti 

bilan  ro‘y  beradigan  texnologik  jarayonlar  oqibatidagi  tashlashlar 

(tashlanmalar).Непостоянный  источник  загрязнения 

—  Этот термин  использует­

ся  для  обозначения  периодических  выбросов  (сбросов),  например 

вследствие  технологических  процессов,  происходящих  время  от 

времени.

Irregular  source  of pollution 

— This term  is used for characterizing of 

intermittent  emissions  (discharges)  to  the  environment,  e.g.  in  result  of 

technological processes occurring periodically.Ifloslantiruvchi 

—  atrof-muhitga  ta’sir etuvchi  subyekt  —  aniq,  ta’siri 

tufayli ekologik-huquqiy va ekologik-iqtisodiy javobgariikka ega bo'lgan har 

qanday jismoniy yoki yuridik shaxs.436

www.ziyouz.com kutubxonasiЗагрязнитель 

—  субъект  воздействия  на  окружающую  среду  — 

любое юридическое или физическое лицо, несущее эколого-право- 

вую и  эколого-экономическую ответственность за  конкретное  воз­

действие.

Contaminant 

—  a  subject  of the  environmental  impact  -  any  legai  or 

physical  entity  bearing  ecological-legal  and  ecological-economical 

responsibility  for  particular  impact.Ifloslantiruvchi modda 

— inson tomonidan tashlanayotgan atrof-muhitga 

salbiy  ta ’sir  ko'rsatuvchi  har  qanday  modda  (ta’sir).  Q:  Atrof-muhit 

ifloslanishi.Загрязняющее  вещество 

—  Любое  вносимое  человеком  вещество 

(воздействие),  которое  отрицательно влияет на окружающую среду 

(см. также Загрязнение окружающей среды).Pollutant 

—  Any  substance  (impact)  introduced  by  a  man  having  a 

negative  influence  on  the  environment  (see  also  Environmental 

contamination).Ifloslantiruvchi modda 

—  (toksik modda, xavfli modda, zararli modda, 

aralashma,  pollyutant)  —  inson  salomatligiga  yoki  atrof-muhitga  zarar 

keltirish xususiyatiga ega bo'lgan  modda.  Qator davlatlar (AQSH,  GFR, 

Kanada, Yaponiya, Rossiya) qonunlarida atrof-muhitga chiqarilishi nazorat 

qitinishi  lozim  bo‘lgan  aniq,  I.m.  belgilangan,  va  ulaming  belgilangan 

me’yorlardan oshib ketishi ifloslanish deb  hisoblanadi.

Загрязняющее  вещество 

(токсичное  вещество,  опасное  вещество, 

вредное  вещество,  примесь,  поллютант)  —  вещество,  способное 

причинить вред здоровью людей или окружающей среде.  В законах 

ряда  стран  (США,  ФРГ,  Канада,  Япония,  Россия)  устанавлива­

ются конкретные З.в.,  выбросы которых следует контролировать,  и 

содержания которых при превышении установленных для них нор­

мативов,  рассматриваются как загрязнение.Pollutant 

(toxic substance, dangerous substance, parasitic matter, impurity, 

pollutant)  — a substance which is capable to cause any harm to health of the 

people  or environment.  In  legislation  of a  number  of countries  (the  USA, 

Germany, Canada, Japan, Russia) there are defined particular P„ the emission 

of which  should  be  kept  under the  control  and  when  the  concentration  of 

them exceeds the established norms, they are considered as pollution.

Ifloslantiruvchi  moddalaming  (aralashmalaroing)  jamlanish  guruhi  —

ifloslantiruvchi moddalar, oqovalar yoki chiqindi gazlarda bir vaqtda ishtirok 

etishi ular faoliyatini jamlama  hisob-kitob qilishni talab qiladi.

437

www.ziyouz.com kutubxonasiГруппа  суммации 

загрязняющих  веществ  (примесей)  —  загряз­

няющие  вещества,  одновременное  присутствие  которых в  сточных 

водах или отходящих газах требует учета суммирования их действия.Pollutants 

(admixtures)  summation  group  —  pollutants,  simultaneous 

presence  of which  in wastewater or off gases  needs to  be  registered with 

summing  up  of their  effect.Ifloslantiruvchi moddaning fon (muhitdagi) konsentratsiyasi 

— atmosfera 

havosi  yoki  suv  havzalariga  mazkur  manbalardan  tashqari  barcha 

manbalardan  ifloslantiruvchi  moddaning  tashlanayotgan  (oqizilayotgan) 

konsentratsiyasi.

Концентрация фоновая  загрязняющего вещества 

—  концентрация 

загрязняющего  атмосферу  или  водные  объекты  вещества,  создава­

емая  всеми  источниками  выброса  (сброса)  вещества,  исключая 

рассматриваемые.

Background concentration of a pollutant 

— concentration of a substance 

contaminating  the  atmosphere  or  water  objects  generated  by  all  other 

sources  of emission  (discharge)  of substances,  with the  exception  of the 

considered  ones.

"Ifloslantiruvchi to‘laydi" 

— qar. "Ifloslantiruvchi to'laydi" tamoyili.«С&ЗдУ(№6&ёй  Тё&дёд»  —   fli.  1дё(бёТ 

Тёйбёд».

"Polluter pays" 

—  see  Principle  "Polluter  pays".Iqlim 

— iqlim tor ma’noda odatda" o'rtacha ob-havo tattibi" yoki jiddiyroq 

ma’noda bir necha oydan ming va hatto millionlab yiliar oralig'ini qamrab 

olgan  muayyan  vaqt  davomida  tegishli  miqdoriy  o'lchamlar  o'rtacha 

ko'rsatkichlari  va 

o'zgarishlarining  statistik  bayoni  sifatida  aniqlanadi. 

Umumjahon  meteorologik  tashkilot  (UMT)  tomonidan  belgilanishicha, 

aksariyat hollarda 30 yil  hisobga olinadi.Климат 

— Климат в узком смысле этого слова обычно определяет­

ся  как  «средний  режим  погоды»  или,  в  более  строгом  смысле,  как 

статистическое  описание  средней  величины  и  изменчивости  со­

ответствующих  количественных  параметров  в течение  периода  вре­

мени, который может варьироваться от нескольких месяцев до тысяч 

или миллионов лет.  По определению Всемирной метеорологической 

организации  (ВМО),  классическим  периодом считается  30 лет.Climate 

—  Climate in a narrow sense is usually defined as the "average 

weather"  or  more  rigorously as the statistical description  in  terms of the 

mean and variability of relevant  quantities over a period  of time  ranging438

www.ziyouz.com kutubxonasifrom months to thousands or millions of years. The classical  period  is 30 

years,  as  defined by the  World  Meteorological  Organization  (WMO).

Iqlim  tizimi  —  Iqlim  tizimi  eng  muhim  besh  komponent:  atmosfera, 

gidrosfera, kriosfera, quruqlik yuzasi va biosferadan hamda ulaming  o‘zaro 

munosabatlaridan  iborat  o‘ta  murakkab  tizimni  o‘z  ichiga  oladi.  Iqlim 

tizimi  o‘z ichki dinamikasi hamda tashqi ta’sirlar: masalan, vulqon otilishi, 

quyosh radiatsiyasi tartibining tebranishi, shuningdek, mson faoliyati bilan 

bog‘liq  ta’sirlar,  misol  uchun  atmosfera  tarkibini,  yerdan  foydalanishni 

o'zgartirish natijasida  o‘zgaradi.

Климатическая  система 

—  Климатическая  система  представляет 

собой  весьма  сложную  систему,  состоящую  из  пяти  важнейших 

компонентов:  атмосферы,  гидросферы,  криосферы,  поверхности 

суши  и  биосферы  и  взаимодействий  между  ними.  Климатическая 

система изменяется во времени под воздействием собственной внут­

ренней динамики  и  в силу внешних воздействий,  например извер­

жения вулканов,  колебания режима солнечной радиации и воздей­

ствий,  обусловленных деятельностью человека,  таких,  как измене­

ние состава атмосферы и изменения в землепользовании.Climate  system 

—  The  climate  system  is  the  highly  complex  system 

consisting  of five  major components:  the  atmosphere,  the  hydrosphere, 

the  cryosphere,  the  land  surface  and the  biosphere,  and  the  interactions 

between them. The climate system evolves in time under the influence of 

its own internal dynamics and because of external forcings such as volcanic 

eruptions,  solar  variations,  and  human-induced  forcings  such  as  the 

changing  composition of the  atmosphere  and  land-use  change.Iqlim o‘zgarishi 

— Iqlimning  o‘rtacha holatining statistik jihatdan sezilarii 

o‘zgarishi yoki iqlimning uzoq (odatda bir necha o‘n yilliklar yoki bundan 

ham ko‘p) vaqt davomida  o‘zgarishi. Iqlim o'zgarishi tabiiy ichki jarayonlar 

tufayli  ham,  tashqi  ta’sirlar,  shuningdek,  atmosfera  tarkibi  yoki  yerdan 

foydalanish amaliyotidagi antropogen tusdagi barqaror  o'zgarishlar sababli 

ham  sodir  bo'lishi  mumkin.  Birlashgan  Millatlar  Tashkilotining  (BMT) 

iqlim  o‘zgarishi bo‘yicha Doiraviy konvensiyasining 1-moddasiga muvofiq, 

«iqlim o'zgarishi» deganda insonning global atmosfera tarkibida o‘zgarishlar 

ro‘y berishiga olib keladigan, solishtirma vaqt oralig‘ida kuzatiladigan tabiiy 

iqlim tebranishlariga ta’sir qiladigan faoliyati bilan bevosita yoki bilvosita 

bog‘liq  iqlim  o'zgarishi  tushuniladi.  Shu  tariqa,  BMT bu  Konvensiyada 

inson faoliyati bilan bog'liq "iqlim  o‘zgarishi" bilan tabiiy sabablarga ko‘ra 

"iqlim  o'zgaruvchanligi"  o‘rtasidagi farqni belgilaydi.Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> texnika va texnologiya
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
texnika va texnologiya -> M. kurganbekov, A. Moydinov

Download 3.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling