M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


tuman va boshqa ko‘rinishdagi har qanday ifloslanishini ifodalaydigan atama


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet46/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

tuman va boshqa ko‘rinishdagi har qanday ifloslanishini ifodalaydigan atama.

Смог  —  1)  смесь  из  частиц  пыли  и  капель  тумана;  2)  термин, 

характеризующий  любое  видимое  загрязнение  атмосферы  в  виде 

аэрозольной пелены, дымки, тумана и т.д.

Smog  —  1)  a mixture  from fragments of dust  and drops o f a mist;  2)  a 

term describing any visible  impurity of atmosphere looking like an aerosol 

sheet,  mist,  fog,  etc.

Havoning yuqori ifloslanish  davri —  odatda kuchsiz shamol  va havo 

almashinishining yetarlicha bo'lmaganligi sababli havoda ifloslantiruvchi 

moddalaming anomal  yuqori  konsentratsiyali  davri,  bu  kasallanishlar 

va  o ‘lim ning  sababi  bo'lishi  mumkin.  Uchuvchan  gaz  va  qattiq 

zarrachalar  chiqishi  hollarida  falokatli  vaziyat  yuzaga  kelsa,  hukumat 

va tabiatni  muhofaza qilish  organlari  vaziyatni  nazorat ostiga olish  va 

salbiy oqibatlar ta’sirini  kamaytirish  bo'yicha maxsus tashkiliy choralar 

qabul  qiladi.  Atmosferada  ifloslantiruvchi  moddalar  konsentratsiyasi 

haddan tashqari yuqori bo‘lganda ko‘plab shaharlarda ifloslanish davri 

tugagunga qadar transport  harakati to'xtatiladi.

Период  повышенного  загрязнения  воздуха  —  Период  аномально 

высокой  концентрации  в  воздухе  загрязнителей,  часто  вследствие 

недостаточной силы ветра и инверсии температуры, что может явить­

ся причиной  заболеваний  и  смертности.  В случаях выброса летучих 

газов  и  твердых  частиц  в  результате  аварийной  ситуации  органы 

власти  и охраны  природы  организуют  принятие специальных орга­

низационных  мер,  направленных  на взятие  ситуации  под контроль 

и  смягчение  ее  негативных  последствий.  В  периоды  высокой  кон­

центрации  загрязнителей  в  атмосфере  во  многих  городах  приоста­

навливается  движение  транспорта  до  момента  снижения  уровня 

загрязнения.

Air  pollution  episode  —  A period  o f abnormally  high  concentration  of 

air pollutants,  often due to  low winds and temperature inversion that can 

cause  illness  and  death.  In  cases  o f accidental  releases  o f airborne  gases 

and  particulates,  special  organizational  measures are  taken by authorities 

to  cope  with  the  situation  to  alleviate  the  consequences.  At  periods  of

494

www.ziyouz.com kutubxonasihigh  air  pollution  concentrations  many  cities  stop  traffic  for  certain 

periods  until  the  high  level  reduces.

Huquqiy jazolar — ayblanuvchi tabiatni muhofaza qilish talablariga rioya 

etmaganlikda aybdor deb topilganidan keyin sud qarori bilan qo'yiladigan 

jazo  choralari.  Qo‘llaniladigan jazolar tusi  tabiatni  muhofaza qilishga  oid 

qonunbuzarlik va qonunlar nizomlariga bog'liq huquqiy jazolar,  masalan: 

pul  toiash  (jarima),  muayyan  hudud  ifloslanishini  majburan  tozalash, 

ruxsatnoma-litsenziyani olib qo‘yish yoki yopish shaklida bo'lishi mumkin.

Правовые санкции — Санкции, налагаемые по решению суда после 

признания  обвиняемого  виновным  в  несоблю дении  при родо­

охранных требований.  Характер  применяемых  санкций  зависит  от 

характера  нарушения  и  положений  природоохранного  законо­

дательства.  Правовые  санкции  могут  принимать форму,  например, 

денежной  выплаты  (штрафа),  принудительного  устранения загряз­

нения определенной территории, отзыва разрешения/ лицензии или 

закрытия  предприятия.

Penalty  —  Sanctions  lhat  are  imposed  by  the  court  when  a  case  o f 

noncompliance  is proved  against  a defendant.  The  nature  o f the  penalty 

depends  on  the  nature  o f the  non-compliance  and  on  the  legislation.  It 

can  take  the  form  of,  for ehample,  monetary penalty  (fine),  clean-up  o f 

pollution  caused,  loss  o f permit/license  and  closure  o f the  installation.

495

www.ziyouz.com kutubxonasiMUNDARIJA

So'zboshi.......................................................................................................................... 3

K irish................................................................................................................................. 51-BOB.  DUNYODAGI  VA O lZBEKISTONDAGI

ATROF-MUHIT  H O LATI....................................................................................... 10

2-BO B.  CHIQINDISIZ  VA  KAM  CHIQINDILI  EKOLOGIK  BEZARAR 

TEXNOLOGIYALARNI  YARATISH  ASOSLARI,  BIOLOGIK  ISHLAB 

CHIQARISH,  BIOGEOSENOZ,  POPULATSIYALAR.....................................12

3-BO B.  CHIQINDIIARNING  ASOSIY  MANBALARI,  ULARNING 

TURLARI  VA  SINFLANISHI.................................................................................. 20

4-BO B.  CHIQINDI  GAZLARNI  ZARARSIZLANTIRISH  VA TOZALASH 

USULLARI................................................................................................................... 23

5-BO B.  CHIQINDI  GAZLARNI  CHANGLARDAN  TOZALASH................. 29

Chang zarralarining  asosiy xossalari.........................................................................29

Gazlami mexamk quruq chang ushlagichlarda tozalash  ........................................33

Gazlami Шtrlaгda tozalash.......................................................................................... 43

H o‘l  changyutgichlar.................................................................................................. 48

Gazlami elektr filtrlarda tozalash.............................................................................. 55

6-BOB.  TUMANLARNI  USHLAB  Q O L ISH ......................................................59

7-BOB.  CHANGLI  GAZLARNI  REKUPERATSIYA Q IL IS H ....................... 62

8-BOB.  GAZLARNI  FIZIK-KIMYOVIY TOZALASH  USULLARI.............. 66

chiqindi gazlaming  absorbsion  tozalash  usullari....................................................66

Gazlami absorbsion  usulda tozalash.........................................................................71

gazlami katalitik usulda tozalash.................................................................................78

9-BOB.  GAZLARNI  TOZALASH  VA  ZARARSIZLANTIRISH 

TEXNOLOGIYALARI................................................................................................ 82

Gazlami  oltingugurt  angidridi  ( S 0 2)  dan  absorbsion  usulda  tozalash................ 82

S 0 2  gazlarini  absorbsion  tozalash  usuli  ...................................................................96

SOj gazlarini  katalitik zararsizlantirish.................................................................... 98

Ю-ВОВ.  CHIQINDI  GAZLARNI  AZOT  OKSIDLARIDAN  TOZALASH 

TEXNOLOGIYALARI.............................................................................................   100

chiqindi gazlarni azot  oksidlaridan  absorbsion usulda  tozalash.........................  100

Azot oksidlari va oltingugurt angidridli chiqindi gazlarini birgalikda uchraganda 

absorbsion  tozalash  usuli..........................................................................................   104

496

www.ziyouz.com kutubxonasiYonish jarayonini boshqarish  orqali  azot  oksidlarining  atmosferaga

tashlanishini kamaytirish...........................................................................................   115

Chiqindi gazlami azot oksidlaridan absorbsion usulda tozalash........................117

Azot oksidli chiqindi gazlarni katalitik zararsizlantirish  u su li............................ 120

11-BO B.  GAZLARNI  H 2S ,  CS2  VA MERKAPTANLARDAN  TOZALASH 

TEXNOLOGIYALARI..............................................................................................   124

Absoibsiya u su li...........................................................................................................   124

Adsorbsiya u su li........................................................................................................... 131

12-BOB.  CHIQINDI  GAZLARNI  CO  GAZIDAN TOZALASH.................   135

13-BO B.  ORGANIK  ERITUVCHI  BUG ‘LARNI  ADSORBSION 

USULDA USHLAB  Q O L ISH /...............................................................................  141

14-BOB.  GAZLARNI  YUQORI  HARORATDA ZARARSIZLANTIRISH 

(TERMIK  USUL)  .....................................................................................................  144

15-BOB.  GAZLARNI  SIM O B  BUG‘LARIDAN TOZALASH......................   147

16-BO B.  CHIQINDI  OQOVA SUVLARNI  TOZALASH,  SUVLARNING 

XOSSALARI  VA ULARNING  SIN F L A N IS H I............. :..................................   150

Aylanma  suv ta’minlash  tiz im i................................................................................ 152

Sanoat  korxonalarining  yopiq  suv  xo‘jalik  sistemalari........................................ 157

17-BOB.  OQOVA SUVLARNI  SUZIB  YURUVCHI  MODDALARDAN 

TOZALASH................................................................................................................   160

Suv yuzasida  suzib  yuruvchi  aralashmalardan tozalash  ......................................  165

Filtrlash  usuli...............................................................................................................  166

Suzib yuruvchi zarralami markazdan qochma kuch va  siqish

yordamida ajratisli........................................................................................................170

18-BO B.  OQOVA  SUVLARNI  FIZIK-KIMYOVIY

TOZALASH  USULLARI.........................................................................................   172

Koagulatsiya va flokulatsiya..........................................................................................173

Flotatsiya usuli..............................................................................................................178

Adsoibsiya u su li........................................................................................................... 182

Ekstraksiya....................................................................................................................187

Ion  almashish  usuli.................................................................................................... 190

Elektrokimyoviy usuliar............................................................................................. 195

19-BOB.  OQOVA  SUVLARNI  KIMYOVIY TOZALASH  U SU LLA R I..... 202

Neytrallash....................................................................................................................202

Oksidlash va qaytarish.................................................................................................205

O zo n la sh ...................................................................................................................... 208

497

www.ziyouz.com kutubxonasi20.  OQOVA  SUVLARNI  BIOKIMYOVIY TOZALASH  USULLARI.........214

Tabiiy sharoitlarda tozalash.......................................................................................217

Sun’iy  qurilmalarda tozalash  ................................................................................... 219

21-BOB.  QATTIQ  SANOAT  VA MAISHIY  CHIQINDILARNI 

ZARARSIZLANTIRISH  VA QAYTA  ISHLASH  TEXNOLOGIYALARI  ...  225

Qattiq chiqindilami mexanik,  mexanotermik va termik qayta ishlash............... 231

Qattiq maishiy  chiqindilar.........................................................................................238

Qattiq maishiy chiqindilami  axlatxona (poligon)larga chiqarib tashlash.......... 248

Qattiq  maishiy chiqindilami  kompostlrlash......................................................... 251

22-BOB.  SANOAT  QATTIQ  CHIQINDILARINI  QAYTA ISHLASH 

USULLARI................................................................................................................ 254

Zaharli moddalami yuqori haroratda zararsizlantirish.........................................254

Sement ishlab chiqarishda zaharli chiqindilami zararsizlantirish...................... 256

Qurilish keramikasi  ishlab chiqarishda  zaharli chiqindilami zararsizlantirish  .  258

23-BO B.  NEFT SHLAMLARINI  UTILIZATSIYA QILISH

VA QAYTA ISHLASH  USU LLA R I..................................................................... 265

Neft shlamlarining paydo bo'lish manbalari va toksik xususiyatlari..................265

Neft shlamlarini qayta ishlash va zararsizlantirish usulini tanlash..................... 268

Neft shlamlarini zararsizlantirishmng termik usullari.......................................... 270

Shlamni mexanik usulda ajratish.............................................................................. 274

Ekstraksion usullar.....................................................................................................278

Neft shlamlarini xomashyo sifatida ishlatish......................................................... 281

Tavsiya etiladigan va qo'Uanilgan adabiyotlar........................................................ 286

24-BOB..QO‘SHIMCHA MATERIALLAR..............................................................294

ATAMALAR LUG‘ATI............................................................................................... 403

498

www.ziyouz.com kutubxonasiO'ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA 

O'RTA  MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI

MARUFDJAN  NABIYEVICH  MUSAYEV

Sanoat  chiqindilarini  tozalash 

texnologiyasi  asoslari

www.ziyouz.com kutubxonasiDownload 3.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling