M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi


Download 3.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/46
Sana12.02.2017
Hajmi3.87 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46

к  =   k0exp (-E /R T )

bu  yerda,  к  —  reaksiya  tezKgi  konstantasi;  k0  —  predeksponsial  ko‘paytma;  E  — 

aktivlanish  energiyasi;  R  —  gaz doimiyligi;  T   —  absolut  harorat.

Tenglamadan  ko'rinib turibdiki,  E  ning ko'rsatkichini  kamayishi 

tezlik konstantasining  — к ning miqdori oshishiga olib keladi, bu esa 

o ‘z yo'lida reaksiya tezligining ham  ko‘tarilishiga sababchi bo ‘ladi.

Katalizatorlaming aktivligi ular ishtirokida qancha  mahsulotni  qayta 

ishlanishiga qarab baholanadi,  ya’ni birlik vaqt ichida hosil bo‘ladigan 

hajmga  nisbatan  m ahsulot  miqdoriga,  yoki  katalizator  yuzasiga 

nisbatan qarab baholanadi,A = %  

а

Л

V ’ ’ 

s

bu  yerda,  A   —  katalizator aktivligi,  V  —  hajm,  Q  —  m ahsulot  miqdori,  S  — 

katalizatoming  yuzasi, G n  — birlik vaqt  ichida hosil bo‘ladigan  m ahsulot  miqdori.

G eterogen  katalitik jarayon  murakkab  ko‘p bosqichli jarayondir.

Bunda  boshlang‘ich  m ahsulot  gaz  zonasidan  katalizator  sirtiga, 

tashqi  diffuziya  sirtidan  ichki  qismiga  (ichki  diffuziya),  kimyoviy 

mahsulot  hosil  bo ‘lishi,  hosil  bo ‘lgan  mahsulotni  ichki  qismidan 

tashqi sirtiga chiqishi (ichki diffuziya) va sirtidan tashqariga chiqishi 

(tashqi  diffuziya)  bosqichlariga  bo'linadi.  Ushbu  jarayonlarning 

h ar  birining  alohida  tezligi  bo ‘lib,  qaysi  biri  sekin  bo'lsa  butun 

katalitik  jarayon  tezligi  shu  bosqich  tezligi  orqali 

lim itlanadi 

(chegaralanadi). Agar ham m a bosqichlar tezligi teng bo‘lsa, katalitik 

jarayon oraliq oblastda boradi.

Gazlarni tozalashda katalizatorlaming tashqi yuzasi reaksiya uchun 

eng  maqbul  hisoblanadi,  ya’ni  katalizator  yuzasining  g‘ovakligi 

qancha yuqori bo‘lsa, reaksiya shuncha yaxshi boradi. Shuning  uchun 

katalitik tozalash jarayoni tashqi diffuzion oblastda olib boriladi.79

www.ziyouz.com kutubxonasiTozalanadigan gaz  tarkibida turli aralashmalaming uchrashi katalitik 

tozalash jarayoniga  salbiy ta ’sir qilishi mumkin.

Bunda  gaz  tarkibidagi  boshqa  aralashm alar  katalizator  sirtiga 

adsorbsiyalanib, jarayonning tezligiga salbiy ta ’sir ko'rsatishi,  yoki 

aktiv  markazlami  tormozlashi  mumkin.

Ayrim  hollarda  aralashmalar  jarayonning  tezligiga  ijobiy  ta ’sir 

ko‘rsatishi ham  mumkin.

Shuning  uchun  katalitik  tozalash  texnologiyasini  tashkil 

qilinayotganda yuqoridagi shartlar albatta inobatga olinishi kerak.

Tashqi  diffuzion  oblastda  boradigan  jarayon  tezligi  katalizator 

donasi yuzasiga kom ponentni ko'chish tezligi  orqali aniqlanadi:

(!)

bu  yerda:  Fch  —  katalizator  donasining  tashqi  yuzasi;

P

 r  —  massa  uzatish  koeffitsienti;

SA, 

— A-kom ponentining gaz oqimidagi va katalizator yuzasidagi muvozanat 

konsentratsiyalari.

Kinetik  oblastda  boradigan  1-tartibli  kimyoviy  reaksiya  tezligi 

quyidagicha aniqlanadi:  (qaytar reaksiya uchun)

• 

(2

)

Qaytmas n — tartibli reaksiya uchun:rA= R c ;  

(3)


Ichki  diffuzion  oblastda  1-tartibli  katalitik jarayonning  tezligini 

massa berish tenglamasi va diffuziya tenglamasini kombinatsiyalash 

orqali topiladi:

_ L .* L l

= k - c , E

 

(4)

VCH  dr K  1

Silindrik formadagi  katalizator donasi  uchun:

dGA

 „  

, .

------------------= --------- F-------------- Г-  • С  A, 

y o k i

F C H  

d r

 

_____F

c h ______ +  J _  

/

5'

k - E   VCH 

p r

 >

Sharsimon  r  radiusli  katalizator  donasi  uchun:80

www.ziyouz.com kutubxonasibu  yerda:  V h  —  katalizator  donasi  hajmi;

к —  lm ?  katalizator hajmiga  nisbatan reaksiya  tezligi konstantasi;

E='cA l c AG, 

C

a

  —

  A -k om p on en tin in g  katalizator  g'ovagidagi  o'rtacha 

konsentratsiyasi;

SAG  —  katalizator  yuzasidagi  A   komponentining  maksimal  b o‘lishi  mumkin 

bo‘lgan  konsentratsiyasi;

SA0 —  komponentning boshlang‘ich  konsentratsiyasi.

Katalitik  reaktorlarning  qo‘zg‘almas,  harakatdagi  va  «mavhum 

qaynash» qatlamli  katalizatorlar joylashtirilgan turlari  boMadi.  Ular 

id eal  siljitish  yoki  id eal  a ra la s h tirish   p rin s ip id a   ishlaydi. 

Reaktorlarning  razmerini  aniqlash  uchun  kinetik  hisoblar,  ham da 

material va issiqlik balanslari hisoblanadi.Nazorat uchun  savollar::

1.  Gazlami katalitik tozalash jarayoni qanday boradi?

2.  Katalizatorlarning aktivligi qanday baholanadi?

3.  Geterogen katalitik jarayon nechta bosqichda olib boriladi?

4.  Katalizatorlarning  zaharlanishi  oldini  olish  uchun  qanday 

choralar  ko‘rish  lozim?

5.  Katalitik reaktorlarning qanday turlari  mavjud?

www.ziyouz.com kutubxonasi9-BOB.  GAZLARNI TOZALASH VA ZARARSIZLANTIRISH 

TEXNOLOGIYALARI

Oltingugurt  angidridli  ( S 0 2  tarkibli)  chiqindi  gazlarni 

zararsizlantirish usullari

S 0 2 gazi  sulfat kislota —  H2S 0 4, ammoniy sulfat ishlab chiqarishda, 

qattiq yoqilg‘ini qayta ishlashda,  metallurgiya,  issiqlik elektr stansiya, 

kapron,  linoleum,  ruberoid,  penoplast,  tekstil,  qog‘oz,  oziq-ovqat 

kabi sanoatlarning chiqindi  tutun gazlarida uchraydi.

S 0 2 

gazi zaharli gazlar turkumiga kirib, uning ta’sirida nafas yo‘llari 

bo‘g‘ilach,  ko‘zni yallig‘lantiradi, yo‘tal tutadi, ko‘zni yoshlantiradi, 

bosh  og‘riydi,  nafasni  qisadi,  bronxlarni  quritadi,  shu  bilan  bir 

q a to rd a   m etall  uskunalarni  korroziyaga  u c h ra tad i, 

qurilish 

materiallarini yemiradi, qishloq xo‘jalik yerlariga “kislotali yomg‘ir” 

ko‘rinishida tushib,  yaroqsiz holga keltiradi va xalq xo‘jaligiga jiddiy 

z a r a r   k o ‘rsa ta d i. 

S 0 2 

g a zin in g  ruxsat 

e tilg a n  ch eg a ra v iy  

konsentratsiyasi  REChK —  0,5  m g /m 3  ni  tashkil etadi.

Hozirgi  kunda  S 0 2  gazlarini  zararsizlantirish  uchun  absorbsion, 

adsorbsion  va  katalitik  usullar  ishlab  chiqilgan.  H ar  bir  usulning 

o ‘ziga  yaraslia  afzalliklari  va  kamchiliklari  bor.  Usullarni  qoMlash 

korxonadagi  mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda o'matiladi. 

Endi  S 0 2  gazini  zararsizlantirish  uchun  qo ‘llaniladigan 

usullarni 

alohida ko‘rib chiqamiz.

Gazlarni  oltingugurt  angidridi  ( S 0 2)  dan  absorbsion  usulda

tozalash

C h iq in d i  gazlarn i  S 0 2  gazidan  to zalash   uch u n   ju d a   k o ‘p 

xemosorbentlar taklif qilingan. Ammo ularning ba’zi birlari ishlatiladi. 

C h u n k i  to z a la n a d ig a n   g az  h a jm i  y u q o ri,  S 0 2  g a z in in g  

konsentratsiyasi  esa  past,  harorati  yuqori,  chang  va  aralashmalar 

miqdori  ko‘p  bo‘ladi.  Bu  sabablar  absorbent  tanlaslida  m a’lum bir 

qiyinchiliklami tug‘diradi. Absorbsiya uchun suv,  ishqoriy,  ishqoriy- 

yer metallarning tuzli  va suvli  eritmalari  qo‘llanilishi  mumkin.82

www.ziyouz.com kutubxonasiSuvga absorbsiya.  Suv yordamida S 0 2gazi absorbsiya qilinganda 

quyidagi reaksiya boradi:so

2

 

+   H 20   -   H2S 0 3 

S 0 2  gazi  suvda  yaxshi  erimaydi.  Jarayonni  chuqur  olib  borish 

maqsadida absorber hajmi kattalashtiriladi, suv sarfi oshiriladi.  Suvga 

yutilgan S 0 2 gazi  100°C da qizdirilganda qayta ajralib chiqadi.  Ushbu 

usulda energiya sarfi yuqori.

Norvegiyada S 0 2 gazini absorbsiya jarayoni yordamida ushlab qolish 

uchun  “ F lakt-H ydro”  jarayoni  ishlab  chiqilgan  bo'lib,  bunda 

absorbent sifatida dengiz suvi qo'llaniladi.  Dengiz suvi kuchsiz ishqoriy 

muhitga ega bo'lib, bunda S 0 2 gazining yutilishi o'sib boradi.  Bunday 

qurilmaning sxemasi  9.1-rasmda keltirilgan:

9.1-  rasm.  Oltingugurt angidridini  dengiz suvi yordamida  tozalash 

texnologik sxemasi:1-elektrofiltr;  2,3-absorberlar;  4 -  qizdirgich;  5-reaktor.

Tozalashga  yuborilgan  gaz  a w a l  tarkibidagi  kul  zarralaridan 

1-elektrofiltrda yoki Venturi skrubberida  xalos etiladi.  Keyin ushbu 

gaz  absorberga  yuboriladi.  A bsorber  sifatida  oddiy  skrubberlar 

ishlatiladi.  Skrubberda ajralgan suv havo yordamida ishlov beriladi, 

bunda suv tarkibidagi  sulfitlar havo  tarkibidagi  kislorod t a ’sirida 

oksidlanib sulfatga aylanadi.  Shundan keyin suvni dengizga qayta 

tashlash  yoki sulfatlami qurilish materiali sifatida cho'ktirib ajratib 

olish  mumkin.

Ohaktoshli va ohakli  usullar.  Hoziigi  kunda  ko'pincha  S 0 2  gazini 

ushlab qolish uchun ohakli suvlar ishlatiladi.  Ushbu usulni afzalligi —83

www.ziyouz.com kutubxonasioddiy  texnologiya,  ekspluatatsiya  qiymati  nisbatan  kam,  sorbentning 

arzonligi, tozalash jarayonida gazni sovitmasdan, changdan ajratmasdan 

olib  borish  mumkinligi.  Amalda  ohaktosh,  dolomit,  bo‘r  va  mergel 

materiallari  qo‘llaniladi.  Ohakli  suv  tayyorlash  uchun  ishlatiladigan 

mmerallaming o ‘rtacha tarkiblari quyidagicha:

O haktoshning  —  S iO 2—5 , 19%;  T i 0 2—0 ,0 6 ;  A120 3—0 ,8 1 ; 

Fe20 3+ F e 0 —0.54;  M n 0 -0 .0 5 ;  C aO -4 2 ,6 1 ;  M g 0 -7 ,9 0 ;  K , 0 -

0,33;  N a 20 - 0 .0 5 ;  H 20 - 0 ,7 6 ;  C 0 2~41,58;  P20   -0 ,0 4 ;  S - 0 ‘ 09; 

S 0 3-0 ,0 5 ;  Cl2—0,02%Dolomitning tarkibi quyidagicha: asosan C a C 0 3;  M gC 03 tuzlaridan 

iborat  bo‘lib,  shundan,  %  hisobida  CaO—30,4;  M gO -21,7;  C 0 2— 

47,9 moddalari uchraydi.

Mergel  cho‘kindi loyli  karbonatli tog‘ jinsi  bo‘lib,  uning tarkibi  % 

hisobida quyidagicha: S i0 2—8,02—53,32%; A120 3—1,52—9,92;  Fe20 3—

0,44-3,30;  MgO—0,26-1,95;  C a O -1 8 ,18-50,44;  S 0 3-0 ,0 5 -0 ,7 5 .

Ohak ohaktoshni yuqori  1100-1300 °C haroratda qizdirish  orqali 

olinadi.  Ohakli va ohaktoshli  usulda quyidagi reaksiyalar boradi: 

S 0 2+ H 20   <-►  H 2S 0 3 

C 0 2+ H 20  

H 2C 0 3 

C a C 0 3  +  H 2S 0 3  <->  C a3S 0 3  +  H 2C 0 3 

C a C 0 3+ H 2C 0 3  <->  C a (H C 0 3)2 

C a S 0 3+ H 2S 0 3  <->  C a (H S 0 3)2 

C a (H S 0 3)2+ 2 C a C 0 3  <->  C a (H C 0 3)2+ 2 C a S 0 3 

C a (H S 0 3),+  H 2S 0 3  <->  C a (H S 0 3)2+ 2 H 2C 0 3 

C a S 0 3+ 0 2<->  C aS 0 4

Yuqorida  keltirilgan  reaksiyalarni  to ‘liq  borishi  suspenziyamng 

tarkibi va eritma pHiga bog‘liqdir.  Reaksiya nihoyasida shlam (cho‘kindi) 

hosil  bo ‘ladi.  Ushbu  shlam  asosan  C a S 0 3  (kalsiy  sulfit)  va  qisman 

C aS 0 4 (kalsiy sulfat)dan iborat bo‘ladi. Suspenziyani tayyorlash uchun 

zarralar diametri 0,1  mm bo‘lgan maydalangan ohaktosh ishlatiladi. 

Unga  1:10  nisbatda suv qo‘shiladi.

Yuqorida keltirilgan sxemada  energetik uskunalarda ajralgan S 0 2 

tarkibli  chiqindi  gazlarni  absorbsion  usulda  tozalash  texnologik84

www.ziyouz.com kutubxonasitoza  gaz

9.2-  rasm.  Oltingugurt  angidridini  ohakli  suv yordamida  tozalash  texnologik

sxemasi:

1-absorber;  2-yig‘gich;  3-vakuum-filtr.

sxemasi  keltirilgan.  Bunda  chiqindi  gaz  1  —  absorberning  quyi 

qismidan beriladi. Absorberning yuqori qismidan esa 2 — yig'gichda 

tayyorlangan  ohakli  suv  eritmasi  maxsus  taqsimlagich  yordamida 

sachratib beriladi.  Shunda  absorber icbida gaz va suyuqlik o ‘rtasida 

to ‘qnashish  sodir  b o ‘lib,  yuqorida  keltirilgan  reaksiyalar  sodir 

bo‘ladi.  Absorbsiya jarayonida to ‘yingan  eritm a  absorberning  quyi 

qismidan  3  —  vakuum-filtrga  yuboriladi.  Bu  yerda  eritm ada  hosil 

bo'lgan  cho'kindilar  (shlamlar)  ajratiladi,  eritm a  esa  qayta  2  — 

yig'gichga qaytariladi. Tozalash darajasi  85%  ni tashkil etadi.

Q uw ati  1000  MVt  h  elektrostansiyalarda  yiliga  780  t/yil  shlam 

hosii bo'ladi.  Ushbu shlam kalsiy sulfit va 65% gacha suvdan iborat. 

Kalsiy  sulfit  gigroskopik,  kislorod  yutuvchi  m ayda  kristallsimon 

modda. Norekuperatsion qurilmalarda shlamlar ko'pincha ko'miladi. 

Lekin  uni  qayta  ishlab  ishlatish  yo'llarini  yo'lga  qo'yish  mumkin. 

M asalan,  AQSH  da  shlam ni  kul  va  ba’zi  qo'shim chalar  bilan 

aralashtirib yo'l qurilishida ishlatishga yaroqli  bo'lgan mahsulot olinadi.

Shlam   chiqindisidan  kalsiy  sulfatni  ishlab  chiqish  quyidagi 

bosqichlardan iborat:

1) eritma pH  ini sulfat kislota yordamida tobiga keltirish;

2) yuqori bosimda kalsiy sulfitni havo kislorodi  yordamida kalsiy 

sulfatgacha oksidlash;

3)  tindirish;

4)  sentrifugalash.85

www.ziyouz.com kutubxonasiTindirish va sentrifugalashdan ajralgan oqova suvlar kuchli kislotali 

xususiyatga  ega  bo'ladi.  Ular  kalsiy  gidrooksidi  (ohakli  suv)  yoki 

natriy gidrooksidi yordamida neytrallanadi.  Keyin qattiq faza filtrlanib 

ajratiladi.  Olingan qattiq  modda quyidagi tarkibga ega:  C aS 0 4.  H 20  

—  95,0% ;  C a S 0 3  —  0,8% ;  C a C 0 3  —  1,9%;  kul  va  boshqa 

kom ponentlar —  2,3%.

Shlam ni  oksidlash  iqtisodiy  jih atd an   o 'zin i  oqlaydi,  chunki 

oksidlanmaganga qaraganda suvsizlanish tezligi yuqori va olingan kalsiy 

sulfat gips к о 'rinishida ishlatilishi mumkin.

Hosil  bo'layotgan  shlamni  —  C a S 0 3  ni  qurilmaning  o'zida  ham  

oksidlab  C aS 0 4 ga aylantirish  mumkin.

Quyida ushbu sxema keltirilgan:Toza gaz

9.3-  rasm.  Oltingugurt  dioksidini  ohaktosh  suspenziyasiga  absorbsiyalash 

texnologik  sxemasi  (kalsiy  sulfitni  qurilmaning  o‘zida  oksidlash  hilan):

1-absorber;  2,3-yig‘gich;  4-sentrifuga.

Bu  yerda  absorberdan  chiqqan  ohakli  suv  eritmasi  aw al  3  — 

yig'gichda,  keyin esa 2  — yig'gichga yuboriladi va qayta absorberga 

uzatiladi.  Eritma  to'yingandan  so‘ng  3  —  yig'gichga  havo  beriladi. 

Bunda reaksiya natijasida hosil bo'lgan C aS 0 3  ning to'yingan eritmasi 

aw al havo kislorodi yordamida kalsiy sulfatga aylantiriladi, keyin esa 

4 —  sentrifugaga yuboriladi.  Bu yerda hosil bo'lgan shlamlar ajratib 

olinadi,  eritma  esa  qayta  siklga  yuboriladi.  Hosil  bo'lgan  shlam 

C a S 0 4 • 2H 20   va  C a S 0 3  aralashmasidan  iborat.  Tozalashni  ikki 

bosqichda chuqurroq olib borish  mumkin:86

www.ziyouz.com kutubxonasitoza  gaz

9.4-rasm.  Ikki  bosqichli 

S 0 2 

gazini  tozalash  absorbsion  qurilmasi:

1,2-absorber;  3-sentrifuga;  4,5 ,6 -y ig ‘gichlar.

Yuqoridagi sxemada tozalash jarayoni aw al  1  — absorberda, keyin 

esa  2  —  absorberda  olib  boriladi.  Bunda  1  —  absorbeming  yuqori 

qismidan ajralgan gaz  2  —  absorberning quyi  qismiga beriladi.  Har 

bir absorberlardan ajralgan eritmalar 4,5,6 — yig‘gichlarda to'planadi. 

Hosil bo‘lgan C aS 03  eritmasi 4 — yig‘gichda havo kislorodi yordamida 

C aS 04 ga aylantiriladi va 3 — sentrifugada ajratib olinadi.

Ushbu  usullarni  kamchiligi  —  sistemada gi ps  qoldiqlari  oshib 

boradi,  qurilm alar  korroziyaga  uchraydi,  absorberdan  tom chilar 

chiqib  ketadi,  gazni  tozalash  jarayonida  oqova  suv  hosil  bo‘ladi. 

Sistemadagi gips  qoldiqlarini  bartaraf etish  uchun  suyuqlikka xlor 

ionlari qo‘shiladi,  natijada kalsiy tuzlarining eruvchanligi ortadi.  Bu 

o‘z yo‘lida apparatlarda tuz qoldiqlarining o'sishmi kamaytiradi.

M ateriallarning  korroziyasini  kamaytirish  uchun  ularga  turli 

korroziyaga  chidamli  qotishmalar  qoplanadi.  Tom chilarni  chiqib 

ketishini kamaytirish uchun maxsus tomchi ushlagichlar qo'llaniladi.

Sanoatda hosil bo'ladigan ba’zi ishqorsimon suvlar ham S 0 2 gazini 

ushlab qolish  uchun yaxshi absorbent b o ‘lib xizmat qilishi mumkin. 

Shu  bilan  bir  qatorda  pechlarda  hosil  bo'ladigan  kullar  asosida 

olingan suspenziyadan ham  absorbent sifatida foydalanish mumkin 

(запечной пыль).  Masalan,  ko‘m ir yoqilganda hosil boMadigan kul

87

www.ziyouz.com kutubxonasitarkibi: SiO  - 3 0 - 6 8   %;A120 3- 10-40;  Fe20 3- 2 - 3 0 ;  C a O - 1.5-50%; 

M qO -O .8-4.8;  N a20 - 0 . 0 4 5 - l . l ;   K20 - 0 .5 - 1 .3 ;  T i 0 2- 0 .3 - 0 .9 .

Yuqorida keltirilgan tarkibdagi kuldan yaxshi ishqoriy xususiyatga 

ega boMgan suspenziya olish  mumkin.  Bu aralashma suv bilan o ‘zaro 

ta ’sir qilganda  Sa(O H )2 va  M g(OH)2 eritmalari  hosil bo‘ladi:

C a O  + H 20 =  Ca(OH)2 о  C a +2+ 2 OH~MgO + H20  = Mg(OH)2  о  Mg+1 + 2OH~

A ralashm adagi  silikatlar,  alu m in atlar,  fe rritla r  gidroliz  va 

gidratatsiya ta’sirida Ca(O N)2 ning kolloid formasini vujudga keltiradi.

Kul  suspenziyasi  ishtirokida  chiqindi  gazlarni  S 0 2  dan  tozalash 

sxemasini  ko'rib  chiqamiz.

9.5-  rasm.  Kul  suspenziyasi  yordamida  S 0 2  gazini  tozalash  texnologik

sxemasi:

1-absorber;  2,  4-neytralizatorlar;  5-tindirgich;  6-sig‘im;  7-sentrifuga;

8-gaz qizdirgichi;  9-siklon.

Tutun gazlari absorberning quyi qismidan beriladi. Absorbsiya natijasida 

gazlaming harorati  130 dan 65 °C gacha soviydi. Tozalangan gazlar tutun 

gazlarining  harorati  (t=330  °C)  hisobiga  qizdiriladi.  Issiq  tutun  gazlari 

awal batareyali siklonda yoki elektrofiltrda tozalanadi.  Ushlab qolingan 

kul to‘xtovsiz aralashtiigichli sig‘im-neytralizatorlarga tushib turadi.  Bu 

yeiga suv berilib, ular asosida suspenziya tayyorlanadi. Ushbu suspenziyani 

absorbent sifatida ishlatish uchun  nasos yordamida absorberga beriladi. 

Tozalash  jarayonida  hosil  bo‘lgan  shlamlar  awal  tindiigichda,  keyin 

sentrifugada ajratib olinadi. Jarayon natijasida ishlatilgan kul suspenziyasi 

va  shlamlar qurilish materiali sifatida ishlatilishi mumkin.

88

www.ziyouz.com kutubxonasiMagnezitli  usul.  O hakli  suv  —  absorbent  tarkibiga  magniy 

ionini kiritish  kalsiy sulfitining erishini o ‘zgartiradi,  bu o ‘z yo'lida 

m assa  u z atish   k o e ffitsie n tin i  osh ish ig a  va  o h ak n i  ishlatish 

d a ra ja s in in g   k o ‘p a y ish ig a  * 9 0 %  

o lib   k e lad i.  S irk u la tsiy a  

qilinadigan  suyuqlikda  m agniyning  konsentratsiyasi  q a t’iy  aniq 

b o 'lish i  lozim ,  ch unki  uning  m iqdori  m o 'ljald an   ko ‘p  b o'lsa, 

m agniy  gidrooksidining  qiyin  filtrlanadigan  suyuqligining  hosil 

bo'lishiga olib  keladi.

M a g n e z itli  u su ld a  to z a   m ag n iy   g id ro o k sid in in g   eritm asi 

q o 'lla n ilad i.  G az  tarkibidagi  S 0 2  gazi  eritm ag a  X em osorbsiya 

qilinib  m agniy sulfitining  kristallogidratlarini  hosil  qiladi.  Hosil 

b o 'lg an   bu  m od d a  ajratilib   q u ritilad i.  U sh b u   m odda  qizdirilsa 

S 0 2  gazi  va  MgO  m oddalariga  p arc h ala n a d i.  Hosil  b o 'lg an  

gazdan  sulfat  kislotasi  o lin ad i,  m agniy  oksidi  esa  absorbsiya 

jarayoniga  qay tarilad i.  A bsorberda  quyidagi  reaksiyalar  sodir 

b o 'lad i:MgO  +  H20   =  Mg(OH)2 

Mg  S 0 3  +  H20   +  S 0 2  =  Mg(HS03)2 

Mg(HS03)2  +  Mg(OH)2  =  2Mg  S 0 3  +2H20

Magniy  sulfitining  suvda  erishi  chegaralangan,  uning  ortiqchasi 

M gS03*  6H 20   va M gS03 •  3H20   ko'rinishidagi cho'kmaga tushadi. 

Ushbu jarayonning texnologik sxemasini ko'rib chiqamiz (9.6-rasm).

Tozalanadigan  gaz  1  —  absorberning  quyi  qismiga  beriladi. 

Y u q o rid a n   esa  2  —  n e y tra liz a to rd a   ta y y o rla n g a n   m agniy 

gidrooksidining  eritm asi  purkaladi.  Xemosorbsiya  natijasida  hosil 

bo'lgan eritm a sistem ada bir necha  m arta sirkulatsiya qitingandan 

so'ng 3 — sentrifugaga uzatiladi.  Bu yerda hosil bo'lgan cho'km alar 

ajratib  olinadi  va  4  —  quritgichga  yuboriladi.  Sentrifugada  ajralib 

qolgan  suv 2  —  neytralizatorga qayta  beriladi.  Quritgichdan keyin 

cho'km a  5  —  pechda  900°C  da  kuydiriladi.  Bu  yerda  kuydirish 

jarayonida  ajralgan  S 0 2  gazining  konsentratsiyasi  7-15%  bo'lib,  u 

sulfat  kislota  olish  qurilmasiga  yuboriladi.  Pechdan  chiqayotgan 

mahsulot  86,1% MgO  8,4%  M g S 0 4  m oddalaridan  iborat  bo'lib, 

ular awal havo yordamida  120 °C gacha sovitiladi va yana suspenziya 

olishga qaytariladi.

89

www.ziyouz.com kutubxonasi


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling