M. T. Ir is q u L o V


Download 33.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet18/29
Sana12.11.2017
Hajmi33.62 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

 
deb  yuritiladi.  Yangi  gapning  yaratilishiga  sabab 
b o ‘Igan  narsa  -   remani  ifodalashdir.  O datda  gap  faqat  remadan 
tashkil  topgan  b o ‘lmaydi,  gapning  tarkibida  tema  ham  o ‘z  aksini 
topishi  kerak.  Buning  sababi  -   m azkur  gap  ana  shu  tem a  orqali 
oldingi  gap  yoki  gaplar  bilan  b o g ‘langan  b o ‘ladi,  chunki  tem a 
a w al  aytilgan  fikrning  bir  qismini  takrorlaydi.  Yangi  yaratilgan 
gapning  remasi  keyingi  gapda  (yoki  gaplarda)  tema  b o ‘lib  keladi. 
Shunday  qilib,  gaplardagi  tema  va  remalar  m atnning  butunligini, 
bog‘langanligini  t a ’m inlaydi.1
M atndagi  sintaktik  bog‘lanish  vositalari
Matndagi  sintaktik-semantik  bog‘lanish  asosida  tema  va  remalar 
yo tar  ekan,  ular  anglatgan  m a ’nolar  qanday  leksik-gram m atik 
vositalar  orqali  ifoda  qilinishini  o ‘rgansak,  m atnning  sintaktik 
bog‘lanish  vositalarini  aniqlagan  bo‘lamiz.
Umumiy  tilshunoslik  nuqtai  nazaridan  rema  quyidagi  vositalar 
yordamida  ifodalanadi:

noaniq  artikllar;

so
 ‘z 
tartibi  (in versiya);

m antiqiy  urg'u;

yuklam alar;

b a 'zi  sintaktik  konstruksiyalar.
Temani  ifoda  qiluvchi  vositalarga:

olmoshlar  (b a 'zi  turlari);

aniq  artikl;

о *rin  va  p a y t  ma ’nolarini  sinsem antik  ravishda
y a  ’ni  bir  vaqtning  о
 
‘zida  ifodalovchi  so 'zlar;

b a 'zi  kirish  so
  z 
va  iboralar;

so 'z  va  gap  tartiblari;

m atn  g ‘oyasi  bilan  uzviy  bog ‘langan  yetakch i
so'zlarning  q a y ta -q a y ta   takrorlanishi;


sinonimik  qatorga  kiruvchi  sinonimlardan  matnning 
asosiy  g'oyasig a  m os  keladiganini  tanlash;

gram m atik  zam onlam ing  qo lllanishi  va  boshqalar  kiradi.
M atnning  g‘oyaviy  butunligini  ta ’minlab  turgan  turli  leksik-
grammatik  vositalam ing  b a ’zilarini  quyidagi  nasr  matni  misolida 
:o‘rib chiqishimiz mumkin.
H ayvon lar  boshqa  m uhitga  о ‘tkazilsa,  y o   halok  bo 'lishadi,  y o  
noslashib  ketishadi.
... 
Odam  ham  ne-ne  kuy lar ga  tushmaydi.  Lekin  и  moslashib  ham 
etm aydi,  o'lm aydi  ham!  U  muhitni  o'ziga  m oslaydi  (O .M atch on ).
Keltirilgan  nasr  falsafiy  mazmundagi  asar  b o ‘lib,  m atnga  xos 
lamma  xususiyatlarni  o czida  mujassamlashtirgan.  U  to ‘rt  gapdan 
ashkil  topgan  bo ‘lsa  ham,  tugallangan  fikrni,  bir  umumiy  g‘oyani 
>bziga  qam rab  olgan.  Birinchi  gap 
-  
H ayvonlar  boshqa  m uhitga 

'tkazilsa,  y o   halok  b o 'lishadi

yo   m oslashib  ketishadi  -
 
matnning 
:irish gapi bo ‘lib, gap nima to ‘g‘risida borishini,  dastlabki  axborotni 
fodalaydi.  Bu  gapdan  keyin  ikkita  boshqa  gap  kirish  gapidan 
tnglashilgan  m a’noni  kengaytirib,  ochib  beradi.  Bu  gaplar  orasidagi 
na’no  munosabatlari  leksik  va  grammatik  vositalar  orqali  amalga 
>shirilgan.  Ikkinchi -  
Odam  ne-ne kuylarga  tushmaydi -
 
gapi birinchi 
;ap bilan m a’no tomondan hamjihat, birdamdir. Bu umumiylik muhit 
ushunchasi  bilan  bog‘langan  (ya’ni  odam  ham  turli  muhitga  tushib 
jolishi  m um kin).  A na  shu  h a m jih a tlik ,  b ird am lik   m a ’nosi 
:o‘rilayotgan  gapda 
ham
 
so‘zi  orqali  ifodalanib,  u  bog‘lovchilaming 
>iriktiruvchi turiga kiradi. Demak, bu vaziyatda ham bog‘lovchisining 
an lan ishi  ta so d ifiy   b o ‘lm ay,  ikki  gap  o ra sid ag i  m a ’no 
nunosabatlarining  talabiga  mos  tushadi.
Birinchi  gap  bilan  ikkinchi  gap  orasida  farq  ham  bor.  Birinchi 
;ap  hayvonlar  to ‘g ‘risida  b o ‘lsa,  ikkinchisi  -   odam lar  to ‘g‘risida. 
iu  farq yozuvda (grafikada)  yangi  qatordan yozish -  xat boshi bilan 
fodalangan.  Demak,  m atnlarda  yangi  qatorga  o4ish  sabablaridan 
>iri  subyektning  o‘zgarishidir.
Ikkinchi  gap  keyingi  ikki  gapga  nisbatan  sabab  m a ’nolarini 
inglatuvchi gapdir.  H ar qanday sabab biror oqibat bilan bog‘langan. 
Jchinchi  va  to ‘rtinchi  gaplar  oqibatni  ifodalaydi.  Bu  m a ’noni 
inglatuvchi  uchinchi  gap  birinchi  gapdan  anglashilgan  oqibatga

ziddir,  y a’ni 
и  m oslashib  ham  ketm ayd i,  о (lm aydi  ham.
 
Bu  zidlik 
m azkur  gapda  zidlovchi  bog‘lovchi 
lekin
 
yordamida  ifodalangan. 
Shunday qilib, uchinchi gap ikkinchi gapning oqibati sifatida ikkinchi 
gap bilan bog‘langan;  undan tashqari,  uchinchi  gap birinchi  gapning 
oqibatiga zid b o ‘lgani uchun, unga qarama-qarshi qilib qo‘yilishining 
sababi  birinchi  gap  bilan  ham   b o g ‘liqligidir.  Birinchi  gap  bilan 
uchinchi  gapni  bir-biriga  bog‘lab  turgan  vosita 
lekin
 
bogiovchisidir. 
Ikkinchi  bilan  uchinchi  gaplami  ham  bog‘lab  turgan  til  vositasi  bor. 
Bu vosita -  u olmoshidir.  Bu olmosh birinchi gapdagi odam so‘zining 
o ‘mida  turib,  ikkala  gapning  subyekti  bir  ekanligini  ta ’kidlamoqda. 
T o‘rtinchi  gap  uchinchi  gap  tom onidan  nihoyasiga  yetkazilmagan 
oqibatning mantiqiy yakunidir.  Bu gapni oldingi gaplar bilan bog‘lab 
turgan  vositalardan  biri  yana  subyektni  ifodalayotgan  u  olmoshidir.
Tahlil  qilinayotgan  matnning  butunligini  ta ’minlovchi  yana  bir 
dalil  bor.  Bu matn  27 so‘zdan tashkil  topgan.  Lekin  ulaming turi  18; 
9  s o ‘z  dastlabki  18  so ‘zning  b a ’zilarini  2-3  m arta  qaytarilishi 
natijasidir.  Bu matn ko‘rilayotgan masalaga bevosita daxldor, chunki 
bir  g‘oya  ifodalanayotganda  bir xil  so‘zlar yoki  m a’no jihatdan  bir- 
biriga  yaqin  b o ‘lgan  leksik  birliklaming  qo‘llanishi  tabiiydir.
H ar  qanday  m atnning  yaratilishi  m a’lum  amaliy  m aqsadlarni 
k o ‘zda  tutadi.  Ushbu  m atn  inson  oliy  tafakkur  egasi  ekanligi  va 
buning  natijasida  u  shart-sharoitga  k o ‘nikishi  emas,  balki  shart- 
sharoitni  o ‘ziga  moslay  olishi  to ‘g‘risidagi  asardir.
Bu matnda yuqorida qayd qilingan leksik-grammatik vositalaming 
k o ‘pchiligi  uch ram ay d i.  S huning  uchun  u larn in g   b a ’z ilarin i 
m a tn la rd a n   a jra tib   olingan  b o ‘la k la rd a   k o ‘rsa tish   b ilan  
chegaralanamiz.
One  day  a  boy  went  down  the  road.  H e  had  two  gold  coins  in  his 
p o c k e t.
Soon  the  boy  m et  a farm er  with  a  basket  in  his  hand
(R .S te ve n so n ).
Bu  ingliz  tilida  yozilgan  m atndan  olingan  parchadagi  ajratib 
ko‘rsatilgan  so‘zlarga  ahamiyat  bering.  Birinchi  -   kirish  gapda 
boy 
so‘zi  noaniq  artikl  bilan  kiritilishi  tabiiy.  Chunki  bu bola to ‘g‘risida 
hali  hech  nim a  m a’lum  emas.  Keyingi  gapda  bu  so‘z 
he
 
kishilik 
olmoshi bilan almashtirildi; buning sababini biz о ‘zbek tilidan olingan

nisolda ham ko‘rganmiz.  Uchinchi gapda 
boy
 
so‘zidan oldin 
the
 
aniq 
rtikli  turibdi.  Buning  sababi  bola  so‘zi  oldingi  gaplarda  ikki  m arta 
ilga  olingan,  demak  u  o'quvchiga  tanish  b o ‘lganligidir.  Ana  shu 
o sitalar  berilgan  uch  gapni  bir-biriga  b og‘lash  uchun  boshqa 
ositalar  bilan  birgalikda  xizmat  qilmoqda.
M atnlami  tashkil  etuvchi  gaplami  bir-biriga  bog‘lashda  quyidagi 
ositalar ham  katta ahamiyatga  ega: 
natijada,  shunday  qilib,  nihoyat, 
'ytilganidek,  m a ’lum  bo ‘lishicha,  shundan  so ‘ng,  ertasiga,  bir  y i l  
>‘tgach
 
va  boshqalar.
Ingliz tiliga o ‘xshash b a’zi tillarda grammatik zamonlar moslashib 
shlatiladi.  Bu  vosita  ham  m atndagi  voqealarning  sodir  b o ‘lishi 
a rtib in i  ifodalaydi  va  n atijad a  gaplarni  bir-biriga  bogMashda 
;rammatik  vosita  b o ‘lib  xizmat  qiladi.  Masalan:
Then  M r.Epperly  pu lled a  one-dollar  bill fro m   his  pocket.
...I  had  never  y e t  had  a  one-dollar  bill  o f  m y  own.
(R.  Stevenson)
Birinchi  gapda  ish-harakat 
pulled
 
fe’li  bilan,  ikkinchisida  esa 
had 
lad
 
fe’l  shakli  bilan  ifodalangan. 
H ad had
 
shakli  anglatayotgan  ish- 
larakat  birinchi  gapdagi  ish-harakatdan  oldin  sodir  b o ‘lganligini 
•ildiradi.
Hozirgi  kunda  umumiy  tilshunoslik  nuqtai  nazaridan  hamma 
ositalar aniqlanganicha yo‘q. Bu masalada hali k o ‘p ilmiy izlanishlar 
►lib  borilishi  tabiiy.
M atn  turlari
M atnlar yaratilishi  maqsadlariga  ko‘ra bir-biridan  farq  qiladi.  Bu 
nasala  taniqli  rus  tilshunosi  Yu.V.  R ojdestvenskiy  tom onidan 
troflicha  yoritilgan.  M atn  t o ‘rtta  k atta  guruh: 
o g 'za k i,  y o zm a  
qo 'lyo zm a ),  bosma  va  om m aviy  kom m unikatsiyaga
 
ajratiladi.  Bu 
natnlar  o ‘z  navbatida  bir  qancha  turlarga  ajraladi. 
Og'zaki matn 
nonolog-dialog  m atn   (su h b a t),  o vo za lar  (m ish -m ish la r) ;   fo lk lo r  
urlariga  bo'linadi.
Og‘zaki  matnlaming  birinchi  turi  bir  m arta  nutqda  sodir  bo ‘lib, 
idatda  qaytarilm aydi,  n a tija d a   y o ‘q  b o ‘lib  ketadi.  Ikkinchisi 
[aytarilishi mumkin, lekin tinglovchi odatda uni faqat bir marta qabul

qiladi;  ovoza  m atnlam ing  umri  qisqa  b o ‘ladi.  Uchinchisiga  ertak, 
dostonlar  kiritilib,  ular  doimo  tildan-tilga  o ‘tib  yuradi,  tinglovchilar 
ulami  qayta-qayta  eshitishga  tayyor,  shuning  uchun  ulaming  umri 
boqiydir.
Yozma  (qo'lyozma)
  m atnlar to ‘rt xil bo‘ladi:  epigrafik,  sfragistik, 
numizmatik,  paleografik.
E p ig ra fik   m atnlarga
 
turli-tu m an   k o ‘rsatkich-yozm a  m atnlar:
О  ‘zbekiston   A kadem ik  opera  va  balet  k a tta   teatri.  D am   olish  uyi. 
A eroport
 
kabilar  kiradi.
Sfragistik  matnlarga
 
muhrlarga  bitilgan  matnlar  kiradi.
M a’lumki,  muhr  bir  necha  asr  muqaddam  paydo  bo‘lgan,  uning 
o‘ziga  xos  tarixi  mavjud.
N u m izm a tik  m atnlarga
 
pullarga  bitilgan,  pullarning  qiymatini 
ko‘rsatuvchi  so‘zlar  kiradi: 
Bir  s o ‘m,  O'n  tiyin.  Пять  рублей.  One 
dime  va
 
boshqalar.
P aleografik  m atnlar
 
q o iy o zm a  m atnlam ing  asosiy  turi  b o iib , 
jamiyatning  madaniy  normativlarini  belgilaydi.  Paleografik  matnlar 
maktub,  hujjat  va  ijodiy  asarlarni  qamrab  oladi.
M aktub odamlar o‘rtasidagi nutq faoliyatining bir ko‘rinishi b o iib , 
asosan  erkin  fikr  almashishga  asoslangan;  erkin  fikr  almashish  ham 
maktub  bitishning  ichki  tartiblariga  rioya  qilishni  taqozo  etadi.
Hujjatlar  -  jamiyatda  odamlarning  yurish-turish  qoidalarini  o‘z 
ichiga  oladigan  yozma  matndir.  Agar  maktublami  yozish  va  о ‘qish 
erkin  b o ‘lsa,  h u jja tla rn in g   o ‘qilishi  va  ularga  am al  qilinishi 
m ajburiydir.  Bu  m atnlarda  yaratuvchi  va  ijro  etuvchilar  doimo 
t a ’k id lan ad i.  M ak tu b larn i  yozuvchi  va  o ‘quvchi  ayrim -ayrim  
shaxslardir.  H ujjatlar  odatda  jam oa  tom onidan  ishlab  chiqilgan 
bo‘lib, jamiyatning barcha a ’zolariga yoki  uning bir qismiga taalluqli 
b o iad i.
Ijodiy  m atnlar jamiyatning  yashash  normalarini  belgilamaydi  va 
aniq  bajaruvchilami  ham  nazarda  tutmaydi.Ulami  o ‘qish  majburiy 
emas.
Bosma  matn
  qoiy o zm a  m atnlam ing  mukammal  ko‘rinishidir. 
Bosma  m atnlar  adabiy  va  ilmiy  matnlarga  ajratiladi.
M atnlaming  to ‘rtinchi  asosiy  turi -  
ommaviy muloqot
  vositasidir. 
Bu  matnlar  ommaga  yetib  kelishida  maxsus  texnik  vositalar  (radio,

elevizor,  kino  jihozlari,  kompyuter)  yoki  aloqa  b o ‘limlari  boMishi 
hart.  Bu  m atnlam i  eshitish  yoki  o ‘qish  erkin  bo‘lib,  u  boshqa  tur 
latnlardan  sodir  b o ‘lgan  voqea  va  hodisalami  ifoda  qilishi  bilan 
arqlanadi.  O datda  bu  m atnlar  bir  m arta  e’lon  qilingandan  keyin 
[ayta tiklanmaydi, qayta tiklanadigan bo‘lsa, unga yangi qo‘shimcha 
xborot  q o ‘shilishi  zarur.  Bu  m atnlar  so ‘nggi  yangiliklarnigina 
»mmaga taqdim etadi; uning vositachilari (radio, televizor, ro ‘znoma, 
ntemet,  jum al  va  boshqalar)  m a’lum  sistema  asosida  ishlaydi.  Bu 
istema jamiyat  a ’zolariga  m a’lum.
Amaliy darslarda muhokama qilish hamda mustaqil ishlash uchun 
savol  va  topshiriqlar
1.  Qanday  til  birligi  matn  deyiladi?  Matn  tilshunosligi  qachon 
paydo bo‘lgan? Matn boshqa til birliklaridan qaysi xususiyatlari 
bilan  farq qiladi?
2.  Matn tilshunosligi  qanday masalalami o ‘z ichiga  oladi?
3.  Matnni  tashkil  etuvchi  birlik  nima?  Til  birliklariga  qanday 
talablar  q o‘yiladi?
4.  Matnning  uch  tarkibiy  qismi  -   ifoda  qobig‘i,  mazmuni  va 
grammatikasini tushuntirib bering.
5. Matnni tashkil etuvchi birliklami bir-biri bilan bog‘lab turuvchi 
vositalarga  nimalar  kiradi?  Gapning  aktual  bo‘linishi  deganda 
nimani tushunasiz va bu masalaning matn tilshunosligiga qanday 
aloqasi  bor?  Tema  va  rema  atamalarini  tushuntirib  bering. 
Keltirilgan  misollarda  matnning  butunligini  ta’minlaydigan 
vositalardan qaysilari  uchradi?  Matnning butunligini ta’minlab 
turadigan  vositalar  hamma  tillarda  bir  xil,  universal  desa 
bo‘ladimi?
6
.  Matnning qanday turlarini bilasiz? Ularning bir-biridan farqi 
nimada va ularning qaysi turi hayotda ko‘proq uchraydi?
7.  Matnga oid qaysi masala sizda qiziqish uyg‘otdi?
8
.  Implikatsiya yoki presuppozitsiya  nima?
9.  Q uyidagi  parchada  gaplarni  bir-biriga  b o g ‘lab  turgan 
vositalami toping.
-  
Становится свежо,  -  сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. 
Рябовский окутал её в свой плащ  и сказал печально:
-   Я   чувствую  себя  в  вашей  власти.  Я  раб.  Зачем  вы  сегодня 
так обворожительны?

Он  всё  время  глядел  на  неё,  не  отрываясь.  И  глаза  его  были 
страшны,  и она боялась  взглянуть  на него  (А.П .  Чехов).
10.  She’rni o ‘qing. Undagi makro- va mikrotemalarni aniqlang. 
M ikrotemalarni  b og‘lab  turgan  vositalam i  k o ‘rsating.  Bu 
matnning qaysi turiga  kiradi?
DORBOZ
Bulutlarga yondosh, osmon ostida,
Kiprikdagi yoshday turibdi dorboz.
Qilichning domiday arqon ustida,
K o‘zlarini yumib, yuribdi dorboz.
Odamlar,  odamlar,  uni  olqishlang,
Qarang, u naqadar epchil va o ‘ktam.
Biz-chi, eh  ...  ba’zi bir ko‘zi ochiqlar,
Eplab yurolmaymiz katta yo‘lda ham.
A. Oripov
... G o‘ro‘g‘li olis safarga ketayotgan ekan. Y o‘lda bir g‘orga duch 
kelibdi.  Dam  olmoqchi  bo‘lib  kirgan  ekan,  birdan  unga  devlar 
hujum qilib qolishibdi. G o‘ro‘g‘li devlar bilan rosa olishibdi. Oxiri 
ulami yengib, bandi qilibdi. Devlarga havdak ko‘h atrofida ariq 
qazdirib,  cho‘llarga  suv chiqaribdi.
-   Buva,  devlar G o ‘ro‘g‘lini hecham yengisha  olmabdimi?
-   Y o ‘q,  o ‘g ‘lim ,  yengisha  olm agan.  G o ‘r o ‘g ‘li  ham isha 
odam larga  yaxshilik  qilgan.  Shuning  uchun  ishi  o ‘ngidan 
k elavergan .  El  yorlaq agan   odam dan  h a tto  devlar  ham 
q o ‘rqishadi.
-  Buva,  Nodir akam G o‘ro‘g‘liga o ‘xshaydimi?
-   Ha,  o ‘xshaydi.  El-yurtiga  yaxshilik  qiladigan  odamlarning 
hammasi G o‘ro‘g‘liga o ‘xshaydi.
-   K atta  b o ‘lganimda  men  ham  odamlarga  k o ‘p  yaxshilik 
qilaman-a,  buva?
E. Usmonov

SO T SIO L IN G V IST IK A  
(Ijtimoiy  tilshunoslik)
Zamonaviy  tilshunoslikda  bu  atama  ikki  m a’noda  ishlatiladi:
1.  Til  va ja m iy a t  о
 
‘rta sid a g i  о
 
‘zaro  m u n o sabat

y a
 
’ni ja m iy a t 
hayoti  va  rivojlanishida  tilning  roli  va  aksincha

tilning  rivojlanishida 
Jamiyatning  aham iyati.
2.  T ilda  m illa tn in g   ijtim o iy   gu ru h la n ish i  m u n o s a b a ti  b ila n  
bo
 
‘ladigan farqlar.
Bu  masalalar  tilshunoslik  tarixida  bir  qadar  o ‘z  aksini  topgan. 
Lekin  oldingi  asrning  oltmishinchi  va  yetmishinchi  yillariga  kelib 
tilshunoslik  fan in in g   bu  y o ‘nalishi  ja d a l  riv o jlan a  b o sh lad i. 
Sotsiolingvistika  faqat  tilshunoslik  va  jam iyatshunoslik  fanlari 
orasidagi  munosabatlarni  emas,  balki  falsafani,  ijtimoiy  psixologiya 
ya  etnografiyaga  oid  masalalami  ham  qam rab  oladi.
Tilshunoslik  fanidagi bu yo‘nalishga qiziqishning oshishi  quyidagi 
omillar bilan tushuntirilishi  mumkin:
1)  jam iyatning  ilm iy  asoslangan  til  siyo sa ti  tam oyillariga  bo
 
‘Igan 
zhtiyoj;
2 )  s tr u k tu r a l  tilsh u n o slik n in g   f a q a t  tiln in g   ich k i  tu z ilis h in i 
o'rganishga  bo'lgan  qiziqishi.
Bugungi  ku n d a  ja m iy a td a   til  siyosati  m asalasi  borgan  sari 
keskinlashmoqda.  M ustam laka  b o ‘lgan  k o ‘plab  Osiyo  va  A frika 
[namlakatlarida  til  muammosi  shu  vaqtgacha  hal  etilmagan.
Birorta  milliy  tilni  davlat  tiliga  aylantirishda  qator  muammolar 
hal  etilishi  lozim.
Birinchidan
,  bu til o ‘z mavqei bilan shu davlatda yashovchi boshqa 
[nillatlarga  manzur  bo ‘lishi  kerak.  Buning  m a’nosi  shuki,  mazkur til 
boshqa tillarga nisbatan ko‘proq hududga tarqalgan b o ‘lishi, bu tilda 
ko‘pchilik  gapirishi,  leksik  jihatdan  boshqalariga  nisbatan  namuna 
bo‘lish  kerak.
Ikkinchidan
,  bu  tilni  targ ‘ib  qilishni  to ‘g‘ri  uyushtirish,  o ‘qish- 
3‘qitish  ishlarini  y o ‘lga  q o ‘yish,  bu  m aqsadda  ommaviy  axborot 
vositalaridan  kengroq  foydalanish  lozim.

Uchinchidan,
 
umummilliy  tilga  o ‘tish  bu  bir  necha  yillarni  o ‘z 
ichiga oladi. Bu davrda fan va texnika yangiliklarini yangi umummillat 
tili orqali yetkazish mushkul, bu vazifani faqat g‘arbiy tillar bajaradi, 
degan  fikr  endigina  mustaqillikka  erishgan  mam lakatlarda  chuqur 
o ‘mashib  qolgan,  shu  sababli  g'arbiy  tillardan  qutulish  qo ‘shimcha 
qiyinchiliklar  tug‘diradi.
Bulardan  tashqari  sotsiolingvistikaning  tez  rivojlanib  ketishiga 
strukturalizm  oqimining  salbiy  tomonlari  ham  ta ’sir  etdi.
XX  asming  o ‘ttizinchi  yillarida  maydonga  kelgan  strukturalizm 
tilni asosan bir tomonlama o ‘rganishni, tilning tuzilishi va uni tashkil 
etuvchi  birliklar  orasidagi  m unosabatlarni  o ‘rganishni  tilga  oid 
boshqa  masalalardan  ustun  qilib  qo ‘ydi.  Natijada  til  birliklariga xos 
bo ‘lgan  shakl  va  m a’no  birligini  rad  etib,  faqat  shaklni  o ‘rganishga 
z o ‘r  berildi.  K o ‘p  o ‘tmay  bu  oqim  inqirozga  uchrab,  qo'yilgan 
maqsadlarni uzil-kesil hal qila olmadi. Tilning yashashi va rivojlanishi 
bu tilda gaplashuvchi jamiyat bilan uzviy b o g iiq  ekani ravshan bo ‘lib 
qoldi.
Shular  va  shunga  o ‘xshash  yana  bir  qancha  boshqa  m asalalar 
tilshunoslik  fanining  asosiy  masalalaridan  boMmish  til  va  jam iyat 
masalasini  yana  kun  tartibiga  qo‘ydi.
Sotsiolingvistik tadqiqotlar asosida yotgan sabablar hamma yerda 
bir  xil  emas.
Adabiy  tillam ing  yaratilishi  bilan  bog‘liq  m asalalar.  Sotsio- 
lingvistika  fani  qo‘yilgan  masalani  muvaffaqiyatli  bajarishi  uchun 
quyidagilami  hal  qilishi  lozim:

adabiy  tilga  asos  bo 'la  oladigan  shevani  topish;
-  bo 'lajak  adabiy  tilning  tovush  tarkibi xususiyatlarini hisobga  olib, 
m illiy  yozu vn i  yaratish.
Bu masalalami hal etishda boshqa muammolar ham yuzaga keldi. 
Masalan, adabiy til darajasiga ko‘tarilishi lozim bo‘lgan sheva boshqa 
shevalardan  o ‘z  mavqei  bilan  ajralib  turishi,  ko‘pchilikka  manzur 
bo‘lishi  kerak.  Bu  anchagina  murakkab  masaladir.  Sotsiolingvistika 
yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, milliy adabiy tilni barpo etishda 
ko‘pchilik gapiradigan sheva emas, balki ijtimoiy mohiyati kuchliroq, 
fan  va  madaniyat  markazida  ishlatilayotgan  shevagina  adabiy  tilga 
asos  qilib  olinishi mumkin,  degan  xulosaga  keldi.

M a’lumki,  adabiy  til  o ‘z  norm alari  va  qoidalariga  ega  b o ‘ladi. 
idabiy  tilning  qoida  va  normalari  barcha  shevalar  vakillari  uchun 
la jb u riy   b o ‘lib,  alo q a  va  fik rlash u v n i  o so n lash tirish g a , 
ulaylashtirishga xizmat qiladi. Adabiy til atamashunoslik bilan uzviy 
og‘langan.  Atama  fan  va  texnika,  madaniyat  va  san’at  sohasidagi 
ir  aniq  tushunchani  ifodalaydigan  so‘zdir.  Masalan: 
fon,  fonem a, 
o n o lo g iya ,  p a r a d ig m a
Katalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 33.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling