M. T. Ir is q u L o V


kuch  tom onidan  o'm atilgan,  degan  fikrni  ilgari  surishgan.  Tarixda


Download 33.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/29
Sana12.11.2017
Hajmi33.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

kuch  tom onidan  o'm atilgan,  degan  fikrni  ilgari  surishgan.  Tarixda 
bu  oqim 
anologistlar  deb  nom   olgan.
H ozirgi  tilsh u n oslik   nuqtai  nazaridan  qaralsa,  narsalar  bilan 
ularning  nom i  orasida,  umuman  olganda  hech  qanday  bog'lanish

y o ‘q.  Bu  k o ‘pchilik  olimlar  tom onidan  qayd  etilgan.  Chunki  narsa 
bilan  uning  nomi  orasida  b o g ‘liqlik  b o ‘lganda  tillam ing  soni  5000 
dan  ortib  ketmasdi.  Lekin  shu  bilan  birga  tillam ing  bugungi  holati, 
y a ’ni  sin x ro n iy a  nuq tai  nazaridan  zam on aviy  tillarda  har  ikki 
oqimning  fikrlarini  tasdiqlovchi  yetarli  faktlar  mavjud.  Quyida  ular 
t o ‘g ‘risida  q o ‘shimcha  m a’lumotlar  beriladi.
Tilning  paydo  boMishi  to‘g‘risidagi  asosiy  farazlar
Tilning  paydo  b o ‘lishi  to ‘g ‘risida  asosiy  farazlardan  biri 
tovushga 
taqliddir.
Bu  faraz  qadimgi  Y unonistonda  -   Dem okrit  va  Platon  davrida 
o ‘rtaga  tashlangan  b o ‘lib,  unga  k o ‘ra  ibtidoiy  odamlar  yo  ongli,  yo 
ongsiz  tarzda  turli-tuman  tovushlar,  ya’ni  hayvonlarning  baqiriqlari, 
q u sh larn in g  sayrash i,  sh am ol  va  sh arsharalarning  o v o zla ri  va 
h okazolarga  taqlid  qilishga  harakat  qilishgan.  Ibtidoiy  odam lar 
dastlab  ayrim  to v u sh la m i,  keyinchalik  bu  to v u sh la m i  bir-biriga 
q o ‘sh ib   ta la ffu z   q ilish n i  o ‘rga n ish g a n :  bu  to v u sh   va  to v u sh  
birikmalari  s o ‘z  yasashga  asos  b o ‘lgan,  degan  fikr  ilgari  suriladi. 
Har bir tilda tabiat tovushlariga taqlid qilish y o ‘li bilan paydo b o ‘lgan 
s o ‘zlar,  masalan,  rus  tilida  кукушка,  гавкать,  шипеть  (шипение), 
o ‘zb ek   tilid a   -   q a r g ‘a,  sh a r sh a r a ,  k a k lik ,  c h u m c h u q ,  m iy o v  
(m iyovlam oq)ning  m avjudligi  bunday  farazga  asos  qilib  olingan. 
Am m o  bu  so ‘zlar  tildagi  so ‘zlam ing juda  kamchiligini  tashkil  etadi. 
T a b ia td a   to v u sh   c h iq a r m a y d ig a n   n a r sa la r n in g   so n i  to v u s h  
c h iq a r a d ig a n la r g a   n isb a ta n   k o ‘p.  S h u n d ay  b o ‘lg a c h ,  to v u sh  
chiqarm aydigan  narsalarga  n om   qayerdan  olib  q o ‘yilgan,  degan 
tabiiy savol tug‘iladi. Tovushga taqlid qilish farazi to ‘g ‘ri b o ‘lsa, unda 
ibtidoiy jamiyatda  yashagan  qabilalar  tilida  bunday  usulda  yasalgan 
s o ‘zlarning  soni  fan  va  tex n ik a si  rivojlangan  xalqlar  tilid agig a 
nisbatan  k o ‘proq  b o ‘lishi  kerak.  Lekin  so ‘nggi  yillarda  Avstraliya 
va  J a n u b iy   A m e r ik a d a   t o p ilg a n ,  ib tid o iy   tu z u m n i  b o sh id a n  
kechirayotgan  qabilalar  tilid a  o ‘tkazilgan  tajribalar,  bu  tillarda 
to v u sh g a   taq lid   qilish  y o ‘li  b ilan  yasalgan  s o ‘zlar  rivojlan gan  
tillardagiga nisbatan  birmuncha kamligini k o ‘rsatdi.  Undan tashqari, 
tabiatdagi  baqiriq-chaqiriq,  shovqin-suronlarga  taqlid  qilish  uchun

nutq organlarining o ‘ta rivojlangan b o ‘lishi zarurligi ham aniqlangan. 
Dem ak,  tovushga  taqlid  farazi  tilning paydo  b o ‘lishi  masalasini  uzil- 
kesil  hal  qilolmaydi.
M a’lumki,  til  bilan  tafakkur  bir  vaqtda  paydo  b o ‘ladi.  Shunday 
ekan,  yuqoridagi  farazni  ilgari  surgan  faylasuflar va  tilshunoslam ing 
fikri  til  bilan  tafakkur  birligiga  ziddir,  chunki  farazda  dastlabki 
taqlidiy  tov u sh lam i  ibtidoiy  odam lar  beixtiyor  «izhor  qilishgan» 
deyiladi.  Bunday  holda  til  tafakkurdan  a w a l  paydo  b o ‘Igan  degan 
n o to ‘g ‘ri  xulosa  yuzaga  kelishi  mumkin.
Undovlar farazi.  T ilning  paydo  b o ‘lishiga  doir  ikkinchi  keng 
tarqalgan fikr undovlar farazidir.  Bu faraz ham qadimiy b o ‘lib,  uning 
asosida  ham  hayvonlarning  baqiriq-chaqiriqlari  yotadi.  Bu  faraz 
asoschilarining  fikricha,  ibtidoiy  odam lar  hayvonlarning  baqiriq- 
chaqiriqlarini  o ‘rganib,  ular  orqali  o ‘zlarining  ichki  kechinmalari, 
g‘am-alamlarini  ifodalashgan: 
oh,  uh  kabi  undov  so ‘zlar bunga  misol 
qilib  k o ‘rsatiladi.  Tildagi  boshqa  s o ‘zlar  esa  ana  shunday  s o ‘zlam ing 
birikuvidan  kelib  chiqqan,  deb  tushuntiriladi.  Taniqli  fransuz  olimi 
Jan  Jak  Russo  (XVIII  asr)  ham  shu  fikrni  quvvatlagan.
D unyodagi  barcha  tillarda  bunday  birliklar  mavjud  b o ‘lib,  ular 
yordamida  har  xil  so ‘z  turkumlari  yasalishi  mumkin  (o ‘zbek  tilida 
uflamoq  va  rus  tilida  охать,  ухать).  Lekin  bu  so ‘zlam ing  miqdori 
shu  qadar  kamki,  tildek  murakkab  hodisa  ana  shu  y o ‘l  bilan  paydo 
b o ‘lgan,  deyish bu masalani juda  soddalashtirib yuborgan  b o ‘lur edi.
M a ’lu m k i,  tiln in g   a so siy   v a z ifa si  o d a m la r   o r a sid a   fikr 
almashinuvini  ta ’minlashdir.  Binobarin,  mazkur  farazni  qabul  qilish 
tilning  asosiy  vazifasini,  tilning  ijtimoiy  hodisa  ekanligini  rad  etishga 
olib  keladi.  Ichki  kechinmalami  izhor  qilish  doimo  ham jamiyatning 
b o ‘lishini taqozo  qilmaydi.  Vaholanki, tilning yashashi va rivojlanishi 
jamiyat bilan uzviy b o g ‘liq: jamiyat bor joydagina til bor, til bor joyda 
jamiyat  mavjud.
Mehnat  chaqiriqlari farazi.  Bu  farazni  ilgari  surgan  olim larning 
fikricha,  til  odamlar jam oa  b o iib   mehnat  qilayotganlarida  mehnatni 
tashkil  qilishda  foydalanilgan  tovushlar  asosida  paydo  b o ‘lgan.
Hozirgi  zam on  olimlarining  m a’lum ot  berishicha,  tilning  paydo 
b o ‘lishida mehnat chaqiriqlarining hech qanday  daxli y o ‘q, chunki  u na 
odam lar  orasida  aloq a  vositasi  vazifasin i  bajaradi,  na  narsa  va

hodisalaming  nomini  ataydi  va  na  his-hayajonni  ifodalaydi.  Bu  faraz 
ham tilning kelib chiqish sabablarini, tilning paydo b o ‘lishini jamiyatning 
paydo  b o ‘lishi,  s o ‘zlash  va  fikr  yuritish  qobiliyatiga  ega  b o ‘lgan 
insoniyatning  paydo  b o‘lishi  bilan  uzviy  ravishda  bog‘lay  olmaydi.
Ijtimoiy  kelishuv farazi.  Bu  faraz  X IX   asm ing  ikkinchi  yarmida 
paydo  b o ‘lib,  uni  ilgari  suruvchi  olim lar  b a ’zida  bir-biriga  zid 
Kulosalarga  kelishgan,  ularning  tilning  kelib  chiqishi  t o ‘g ‘risidagi 
asosiy  fikrlari  bir  xil.  Qisqa  qilib  aytganda,  bu  farazga  narsalarni 
qanday  atashni  odamlar  o ‘zaro  kelishib  olishgan.  K o ‘rinib turibdiki, 
boshqa  farazlarga  qaraganda,  bu  eng  oddiy  va  oson  tanqid  qilinishi 
mumkin, chunki  biror narsa t o ‘g ‘risida  kelishib olish  uchun,  tabiiyki, 
kelishuv  vositasi,  y a ’ni  til  kerak.  Binobarin,  bu  faraz  tilning  paydo 
bo‘lishini  emas,  balki  til  rivojlanishining bir y o ‘nalishini tushuntirishi 
mumkin.  Hozirgi  vaqtda  u  yoki  bu  fanga  taalluqli  s o ‘z  va  atamalar 
o fczaro  kelishib  olinadi.  Lekin  buning  tilning  paydo  b o ‘lishiga  hech 
qanday  aloqasi  y o ‘q.
Y uqorida  qayd  etilgan  farazlar  ayrim-ayrim  olinganda  tilning 
paydo b o ‘lishi jarayonini t o ‘la-to‘kis tushuntirib bermasa-da, ulaming 
har  birida  m a’lum  darajada  haqiqat  bor,  y a ’ni  bu  fikrlam ing  har 
qaysisi tilning paydo b o ‘lishi hodisasiga o ‘z hissasini q o ‘shgan.  A w a l 
aytilganidek,  til  -   ijtimoiy  hodisa,  odamlar  jam iyatlarga  uyushgan 
vaqtdan  boshlab  bir-birlariga  nimanidir  aytish  ehtiyoji  tu g ‘ilgan. 
Tilning  paydo  b o ‘lishi  tafakkur  bilan  bir  vaqtda  sodir  boMgan. 
insoniyatga xos bo ig a n  bu ikki hodisa bir-biri bilan uzviy b o g ‘langan, 
biri  ikkinchisisiz  yashay  olmaydi.  Tilning  asosida  tafakkur  yotadi, 
tafakkur  esa  o ‘z  navbatida  til  orqali  nam oyon  b o ia d i,  rivojlanadi. 
Til  takomillashishining  garovi  esa  -   tafakkurdir.
Tillaming  shakllanishi  va  rivojlanishi
Qabila  va  urug4  tillari.  Ijtimoiy  formatsiyalar  va  til. 
K ishilar 
ibtidoiy  jam iyatning  dastlabki  davrlarida  t o ‘d a -to‘da,  y a ’ni  urug‘ 
b o ‘lib  yashaganlar.  U ru g‘  kishilar  jam iyatining  eng  kichik,  oddiy 
hamda  qadimiy  uyushmasidir.
Bir  nechta  qardosh  uru g‘lar  qabilani  tash kil  qilgan .  Bunday 
uyushmalaming  har  birining  o ‘z  tili,  o ‘z  aloqa  vositasi  b o ‘lgan.

M a’lumki, jonli mavjudot k o ‘payish xususiyatiga ega. Vaqt o'tishi 
bilan  qabila  a ’zolari  ko'payib,  kengroq  hududga  tarqala  boshlaydi. 
Boshqa joylarga ko'chib ketgan qarindosh qabilalar m a’lum ijtimoiy- 
iq tiso d iy   sharoitlard a  bir  tilning  turli  shevalarida  so'zlash u v ch i 
qabilalam ing  uyushmasiga  -   qabila  ittifoqlariga  birlashadi.  Qabila 
ittifoqlarining  umumiy  tili  bo'lib,  ayrim  qabila  tillari  qabila  ittifoqi 
tiliga  nisbatan  sheva  holotini  egallaydi.
Qardosh qabilalar ittifoqi vaqti kelib xalqni tashkil  qiladi.  Kishilik 
jam iyati  bu  uyushm asining  asosiy  belgilari:  um um iy  til,  um um iy 
hudud,  m adaniyat  va  m a’naviy  taxlitning  umumiyligidir.
Xalqning asosiy  belgilaridan biri  bo'lgan milliy til  bir-biridan  farq 
qiluvchi  shevalam i  o'zaro  yaqinlashtiruvchi,  yetakchi,  iqtisodiy  va 
m adaniy  markaz  tili  sifatida  nam oyon  bo'ladi.
Shevalar,  m illiy  tillar  urug'chilik  davridan  boshlab  son  jihatdan 
ko'payib boradi. A w a l bir qabila ittifoqiga kirgan tillarda markazdan 
uzoqlashgan  sari,  shevaga  xos  farq  orta  boradi  va  oxir  natijada  bu 
farq  yangi  til  paydo  bo'lishiga  olib  kelishi  mumkin;  son  o'zgarishi 
sifat  o'zgarishiga  olib  keladi.  Y angidan-yangi  sheva  va  tillam in g 
paydo  bo'lishida ikki  omil -  vaqt  va m asofa  hal  qiluvchi  ahamiyatga 
egadir:  vaqt  o'tgan   sayin,  m asofa  kengaya  borishi,  yangi  sheva  va 
tillar  paydo  bo'lishiga  olib  keladi.
Farqlanish  va  mujassamlashuv.  Shevalam ing  soni  ko'payishi  va 
ular asosida yangidan-yangi tillam ing vujudga kelishini tilshunoslikda 
farqlanish  tushunchasi  bilan  belgilashadi.  Shunday  qilib,  farqlanish 
deganda  tilla m in g   shevalarga  parchalanishi  tushuniladi,  bir  tilga 
mansub  shevalam ing  miqdorining  ortib  borishi  anglashiladi.
Tilning  shevadan  farqi  shuki,  til  butun  bir  xalqqa  xizmat  qiladi, 
sheva  esa  xalqning  bir  guruhigagina  taalluqlidir.  Shu  sababdan  til 
ko'p funksiyali, hamma uchun umumiy aloqa vositasi, y a ’ni invariant 
vositadir,  sheva  esa,  vazifa  nuqtai  nazardan  chegaralangan  bo'lib, 
tilning  bir  variantini  tashkil  etadi.
X alq   tili  yozm a-adabiy  til  ko'rinishida  ham  nam oyon  bo'lish i 
mumkin, lekin  uning hamma tillam i birlashtirish qobiliyati bu davrda 
ancha  ojiz  va  ta ’sir  kuchi  kam  bo'ladi.
Jam iyatning  m uayyan  tarixiy  sharoitida  xalqlar  taraqqiy  qilib, 
millat bo'ladi. M illatning paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun, albatta,

ko‘p  sonli  odam lar  orasidagi  iqtisodiy  m unosabat  b o ‘lishi  zarur. 
M illatning  asosiy  belgilari:  umumiy  hudud,  um um iy  til,  um um iy 
m a d a n iy a t  va  m a ’n a v iy   b irlik d ir.  Shu  b e lg ila rn i  o ‘z id a  
m ujassam lashtirgan  kishilar  uyushm asini  m illat  deyish  m um kin. 
Bunday  uyushmaning  tilini  biz 
milliy  til  deb  ataymiz.
Til  birligi va  uning erkin  rivojlanishi  millatning asosiy belgilaridan 
biridir.  Milliy  til  o ‘z  adabiy yozuv  shakliga  ega  b o ia d i.  Milliy  tilning 
bu  shakli  mazkur  m illatning  har  bir  a ’zosi,  har  bir  shevasi  uchun 
umumiydir. Har bir millatning madaniy merosi ana shu tilda o'z aksini 
topadi.
Har  bir  til  turli  rivojlanish  davrini  boshidan  kechiradi.  Birorta  til 
paydo  b o igan id an   boshlab to  hozirgacha  faqat  o'z-o'zicha  rivojlanib 
kelayapti  deyish  mumkin  emas.  M a’lumki,  til  inson  bilan  bog'liq.  Til 
D‘z -o 'z id a n   riv o jla n m a y d i,  faqat  ja m iy a t  tild a n   fo y d a la n g a n i 
uchungina u rivojlanadi va o ‘zgarib turadi.  Dem ak, tilning rivojlanish 
tarixi,  jamiyat  tarixi  bilan  uzviy  b o gia n g a n .
Substrat  va  superstrat  hodisasi.  Til  taraqqiyotida  qo'shni  xalqlar 
3‘rtasidagi  turli  m unosabatlar,  savdo-sotiq  va  m adaniy  aloqalar, 
urushlar  o ‘z  t a ’sirini  qoldiradi.  Bunday  h odisalar  b a ’zi  tillarda 
ko‘proq,  ba’zilarida  esa  kamroq  aks  etadi.  Masalan,  hozirgi  zam on 
ingliz  tili  lug‘at  boyligining  faqat  30  foizga  yaqini  so f ingliz  tiliga 
Did,  qolganlari  roman va sharq tillaridan  kirgan so ‘zlardir.  Tillam ing 
bunday  munosabatlari  tillar hamkorligi  deyiladi.  Tillar hamkorligida 
tilla m in g   c h a tish u v ig a   od a td a   k a tta   a h a m iy a t  b erilad i.  B a ’zi 
Dlimlaming  fikricha,  har  qanday  hamkorlik  ham  tillar  chatishuviga 
kiravermaydi.  M asalan,  bir  tildan  ikkinchi  tilga  s o ‘z  o ‘zlashtirilishi 
tillar  chatishuviga  kirmaydi,  chunki  ©‘zlashtirilgan  so'zlar  tilning 
grammatik  k o‘rinishiga o'z ta ’sirini  o ‘tkazmaydi:  arab tilidan  o'zbek 
tiliga  о ‘zlashtirilgan  so'zlar  bunga  yaxshi  misol  b o ‘la  oladi.
Fransiyaning  X I  asrda  Britaniya  orolini  bosib  olishi  va  fransuz 
tili  bilan  anglosakson  tillari  orasidagi  aloqa  chatishuvga  eng  yaxshi 
[nisoldir.  M a’lumki,  bu yerda g ‘oliblar tili  b o im ish   fransuz tili  bilan, 
mag‘lublar  tili  -   anglosakson  tillari  orasida  uzoq  vaqt  davom   etgan 
urushdan  keyin,  g ‘oliblar  o ‘z  tilini  y o ‘qotib,  anglosakson  tilini  qabul 
qilishlariga  to ‘g ‘ri  keldi.  Shuni  ham  aytish  kerakki,  anglosakson  tili 
lam   fransuz  tilidan  b a ’zi  elem entam i  qabul  qildi.  Chatishuv  sodir

b o ig a n d a  substrat va superstrat  (bu s o ‘zlar lotincha boMib,  birinchisi 
tag  qatlam,  ikkinchisi  esa  ustki  qatlam  degan  m a’nolam i  anglatadi) 
hodisalari  t o ‘g ‘risida  so ‘z  yuritish  mumkin.
Har ikkala tushuncha magMub tilning g ‘olib tildagi  elementlaridir. 
Agar  magMub  tilning  elementlari  g ‘olib  tilning  fonetik,  grammatik 
tuzilishini buzib, unga faol ta ’sir qilgan b o is a , unda substrat superstrat 
hodisalari  ro ‘y  beradi.  Bir  tildan  ikkinchi  tilga  s o ‘z  o ‘zlashtirish 
substratga  kirmaydi.  Substrat  yuz  berganda  kelgindilar  tili  mahalliy 
tilni  siqib chiqaradi  va  ishlatilishdan  chiqib  ketayotgan  til  kelgindilar 
tiliga  sezilarli  ta ’sir  k o ‘rsatadi.
Superstrat hodisasida esa kelgindilar tili mahalliy til bilan kurashib, 
unga  sezilarli  darajada  ta ’sir  o ‘tkazadi,  lekin  uni  siqib  chiqarmaydi. 
Bunga  Britaniya  orolining  normandlar  tom onidan  bosib  olinishi  va 
normand  tilining  ingliz  tiliga  o ‘tkazgan  ta ’siri  eng yaxshi  misol  b o ia  
oladi.
Shuni  qayd  qilish  kerakki,  tildagi  o ‘zgarishlar  keskin,  t o ‘satdan 
sodir  boMmaydi:  tilda  inqilob  boMmaydi,  tildagi  o ‘zgarishlar  asta- 
sekin,  ev o lyu tsion   yoM  bilan  am alga  oshadi.  Shu  bilan  birga  til 
taraqqiyotida  turg‘unlik  ham  b o im a y d i,  u  doim o  rivojlanishdadir.
Milliy tillar taraqqiyoti. 
Yuqorida  aytganimizdek,  milliy  tillam ing 
paydo  b o ‘lishi  millatning  paydo  boMishi  bilan  uzviy  bogMangan.
Millat  va  milliy  tillam ing  paydo  boMishi  turli  xalqlarda  turlicha 
amalga oshadi.  Bu ijtimoiy tuzumga ham bogMiq boMib, hamma yerda 
bir  vaqtda  sodir  boMavermaydi
Milliy  tillar  uch  yoM  bilan  paydo  boMishi  mumkin:
Birinchisi -  milliy til paydo  boMgunga  qadar mavjud boMgan  biror 
bir  shevaga  milliy  til  m aqomini  berish.  Bunga  hozirgi  zamon  fransuz 
tili  yaxshi  m isol  boMa  oladi.
F ransuz  m illiy  tilin in g   a sosid a  Parij  va  uning  atrofida  keng 
tarqalgan  Il-de-  Frans  shevasi  yotadi.  1539-yilda  Fransisk  I  ning 
buyrugM  bilan  bu  sheva  Fransiyaning  yagona  davlat  tili  deb  e ’lon 
qilindi.
Ikkinchisi -  chatishuv  orqali  boMib,  unga ingliz tili  qulay misoldir. 
Ingliz tili  asosan  uch  davm i  boshidan  oMkazgan.  Birinchi  davr qadim 
zamonlardan to XI asrgacha boMgan  davr.  Bu  davrda angllar,  sakslar 
va  yutlar  Britaniyani  bosib  olib,  mahalliy  kelt  (hozirgi  shotlandlar,

rlandlar  va  uelslaming  qadimiy  ajdodlari)  qabilalarini  Bretan  yarim 
►roliga  haydab,  o ‘zlari  Britaniya  o roliga  hukm ron  boMib  olgan 
iavrdir.  Bu  davrning  IX -X   asrlarida  anglosakslar  va  daniyaliklar 
>rasida  urushlar  boMib  o ‘tadi  va  bu  urushda  daniyaliklar  yengib, 
nglosakslarga  q o ‘shilib,  chatishib  ketadilar.
Ikkinchi  davr  X I-X V   asrlarni  o ‘z  ichiga  oladi.  Bu  vaqt  ichida 
lorm andlar  Britaniyani  bosib  olib ,  hukm ronlikni  o ‘z  qoMlariga 
oladilar.  U la r   fra n su z   t ilid a ,  a n g lo s a k s la r   -   germ a n   tilid a  
;aplashardilar.  Bu ikki til orasida  uzoq vaqt  kurash b o ‘lib,  oqibatda 
nahalliy  til  yengib  chiqdi,  lekin  fransuz  tiliga  m a’lum  darajada  o ‘z 
a ’sirini  k o ‘rsatdi.  Jum ladan,  in gliz  tili  tarixida  sod ir  boMgan 
:u n n la r n in g   b u y u k   s iljis h i»   fra n su z   tili  su p e r s tr a ti  b ila n  
ushuntiriladi.
Uchinchi  davr  XVI  asm ing  oxiri,  Shekspir  ijodining  boshlanishi 
>ilan  bogMangan.  Bu  anglosakson  tili  orasidagi  chatishuv  jarayoni 
ugab,  milliy  tilning  barpo  boMish  davriga  t o ‘g ‘ri  keladi.
X V I-X V II  asrda  M oskva  davlatining  paydo  boMishi  bilan  bir 
aqtaa  M oskva  dialekti  asosida  rus  milliy  tili  shakllana  boshlaydi. 
4 a ’lumki,  M oskva  o ‘sha  vaqtda  shim ol  va  janub  dialektlarining 
utashadigan  markazi  edi.
M illiy  tillam ing  shakllanishida  badiiy  s o ‘z  ustalari,  yozuvchi  va 
h o ir la r n in g   h issa si  ju d a   k a tta d ir .  J u m la d a n ,  o ‘zb ek   tilin in g  
hakllanishida  Alisher  N avoiy,  rus  milliy  tilining  taraqqiyotida  A.S. 
Mishkin,  yangi  gruzin  tili  uchun  -   Shota  Rustaveli,  nemis  tili  uchun 
Martin  Lyuter,  ingliz  tilin ing  rivojlanishida  V ilyam   Shekspir  va 
>oshqalar  katta  hissa  q o ‘shganlar.
Amaliy darslarda muhokama qilish va mustaqil ishlash uchun savol 
va  topshiriqlar
1. Tilning paydo bo‘lishi to ‘g‘risidagi qanday farazlami bilasiz?
2.  Qadimgi  Yunonistondagi  «anomalist»lar  va  «analogist»lar 
to ‘g‘risida  so‘zlab  bering  va  ular  to ‘g‘risida  o‘z  fikringizni 
bildiring.
3.  Tovushga  taqlid,  undov,  mehnat  chaqiriqlari  va  ijtimoiy 
kelishuv farazlarining ijobiy va salbiy tomonlarini asoslang.
4. Til qanday hodisa?

5. Qabila va urug‘ tillarining shakllanishini tushuntirib bering.
6.  Farqlanish  va  yaqinlashuv  hodisalari  to ‘g‘risida  nimalarni 
bilasiz?
7.  Millatning asosiy  belgilari nimadan  iborat?
8.  Milliy  tillaming  shakllanishi  qanday  yo‘llar  bilan  amalga 
oshadi? Substrat va superstrat hodisalari nima?
9.  Quyidagi  ikki  tushunchadan  qaysi  biri  til  rivojlanish  yo‘lini 
belgilaydi:  revolyutsiya  /evolyutsiya?
10. Bugungi kundagi globallashuv (globalizatsiya) jarayoni tillar 
taraqqiyotiga  qanday  ta ’sir  o‘tkazmoqda?  Bu  to ‘g‘risida  o‘z 
hayotiy tajribangiz asosida gapirib bering.

Ill BOB 
TIL  VA  NUTQ  YARUSLARI
D unyodagi  barcha  tillarda  asosiy  va  ikkinchi  darajali  yaruslar 
(qatlamlar)  bor.  Tilni  bunday  tarkibiy  qatlamlarga  ajratish  barchaga 
maktab darsliklaridan  m a’lum.  Asosiy  yaruslar:  fonologiya  (fonetika), 
leksika  va  grammatikani  tashkil  etuvchi -  morfologiya va  sintaksisdir. 
Ikkinchi  darajali  yaruslarga  stilistika  va  boshqalami  kiritish  mumkin.
A sosiy  va  ikkinchi  darajali  yaruslar  orasida  katta  farq  yotadi: 
asosiy  yaruslar  til  va  nutqda  o ‘z  birliklariga  ega,  ikkinchi  darajali 
yaruslar  esa  o ‘z  birliklariga  ega  b o ‘lmay,  o ‘z  maqsadlariga  erishish 
y o ‘lida  asosiy  yarus  birliklaridan  foyd alan ad ilar.  Q uyida  til  va 
nutqning  asosiy  yaruslari,  ular  o ‘rganadigan  m asalalar,  ularning 
birliklarini  k o ‘rib  chiqamiz.
FONOLOGIYA  VA  FONETIKA
Inson nutqi zamon va makonda ketma-ket paydo b o‘ladigan  kichik 
va  katta  birliklardan  tashkil  topadi.  Yuqorida  qayd  etilganidek,  til  va 
nutqda  uch  asosiy  qatlam   -   fonetika,  leksika,  gram m atika,  (agar 
grammatika  m orfologiya  va  sintaksisga  ajratilsa,  4  qatlam)  farqlanib, 
ular o ‘z oldiga q o‘yilgan vazifaga k o ‘ra til va nutqni tarkibiy qismlarga 
ajratadi. Fonologiya va fonetika jihatdan til va nutq to ‘rt tarkibiy qism: 
jumla,  takt,  b o ‘g ‘in  va  tovushga  ajraladi.  Fonologiya  va  fonetika  ana 
shu  t o ‘rt  birlikning  til  va  nutqda  tutgan  о ‘m i,  turi  va  xususiyatlarini 
Katalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 33.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling