M. T. Ir is q u L o V


 Shuni  ham yodda  tutish  kerakki,  har qanday  tejamlilikning chegarasi  bor.  Agar


Download 33.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet28/29
Sana12.11.2017
Hajmi33.62 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

1 Shuni  ham yodda  tutish  kerakki,  har qanday  tejamlilikning chegarasi  bor.  Agar 
tejam lilik  atrof-tevarakni,  bizni  o‘ rab  turgan  muhitni  to ‘ g‘ ri  tushunishimizga  g‘ ov 
bo‘ lsa,  unda  inson  bunday  tejam lilikdan  voz  kechadi,  maqsadni  amalga  oshirish 
uchun  har  bir  kishida  yetarli  sabr,  kuch  va  qobiliyat  bor.

bera  olm aydi,  tinglovchining  algoritm ga  m u ro jaat  qilishiga  t o ‘g 'ri 
keladi, chunki tinglovchi xotirasida bunday tajriba o'z aksini topmagan. 
Xulosa shuki, inson tom onidan matnni idrok qilish birligi doimo bir xil 
emas.  Bu  narsa  suhbatdosh  hayot  tajribasining  boyligi,  cheklangan 
yoki  cheklanmaganligi  bilan  bevosita  bogiiqdir.  M atn  mazmunining 
yechilishida  hal  qiluvchi  birlik  sifatida  b o 'g 'in ,  so‘z,  so'z  birikmasi, 
gaplar,  gap  birikm alari  ishlatilishi  m um kin.  O datda,  tinglovchi  bu 
birliklaming  eng  kattasidan  boshlaydi.
Shunday qilib, nutqni idrok qilish nutqning yaratilishiga o'xshagan 
m a v h u m lik d an   a n iq lik k a   q a ra b   in tilu v ch i  b o sq ic h la r  sistem asi 
b o im a y ,  u  h a r  b ir  yangi  m a tn n in g   xususiyatiga  q a ra b   o 'z g a rib  
turuvchi  modelni  tashkil  etadi.  Lekin  uning  dastlabki  ikki  p o g ‘onasi 
an iq ,  o 'z g a rish   esa  key in g ilarid a  ro 'y   berishi  m um kin:  m atn  -> 
sem a n tik   bosqich
  -»  m azm un  y o k i  m atn  ->  sem a n tik   bosqich  -> 
(sin ta k tik   bosqich
  ->  m orfologik  bosqich  -»  fo n o lo g ik   va  fo n e tik  
bosqichlar)
  ->  mazmun.
Psixologik  tilshunoslik  bayon  etilgan  m asalalardan  tashqari  bir 
qancha  yirik  m uam m olam i  hal  qilishda  ham   bevosita  ishtirok  etadi. 
X u su san   tin g lo v ch in in g   n u tq   to v u sh la ri,  m o rflar,  s o 'z la r,  s o ‘z 
birikm alari, gaplar kabi til birliklarini idrok  qilishning psixolingvistik 
aso slarin i  h a r  xil  am aliy  ta d q iq o tla r  y o rd am id a  y o ritib   b erad i. 
Psixologik  tilshunoslik  o 'z   oldida  tu rg an   m asalalam i  hal  etishda 
tilshunoslik, fiziologiya, psixologiya, sotsiologiya, tibbiyot kabi fanlar 
erishgan yutuqlarga tayanib ish olib boradi.  M azkur fanning bu yerda 
bayon  etilgan  tasnifi  о 4 a   ixchamlashtirilgan  va  soddalashtirilgan.1
1  Q o ila n m a n in g   bu  b ob i  y o z ila y o tg a n d a   q u y id a g i  a d a b iy o tla rd a n   keng 
foydalanildi:
Выготский JT.C.  Мышление и  речь. - М :   1934.
Кацнельсон С .Д .  Типология языка и речевое мышление. -Л .:  1972.
Леонтьев А .А . Слово в речевой деятельности. - М . :   1965.
Касевич  В.Б.  О   восприятии  речи “Вопросы языкознания”.  - М . :   1974. 
W .O ’ G rad y,  Dobrovolsky  М .  ,  M .A ro n o ff  “Contem porary  Linguistics” .  N ew  
Y o rk ,  1997.  4 1 5 -4 7 1 -betlar.
Foley  W .A .  Trends  in  Linguistics.  The  Role  o f Theory  in  Language  Description. 
Berlin,  N ew   Y o rk .  1993.
Р .К.П отап о ва,  В.В.Потапов.  Язык,  речь,  личность.  Языки  славянской  куль­
туры. -М о с кв а :  2006.

A m a liy  d arslard a m u h ok am a  qilish h am d a m u sta q il ish la sh  uchun 
s a v o l  va  topshiriqlar
1.  Psixologik  tilshunoslik qanday m asalalam i o ‘z  ichiga  oladi?
2.  Til  t o ‘g ‘risidagi  tilshunoslar  m odeli  bilan  psixolog-olim lar 
m odeli orasida farq bormi?
3.  Algoritm   va  evristika  atamalari  to ‘g ‘risida  gapirib  bering  va 
ularning psixolingvistik tadqiqotlardagi o ‘m ini tushuntiring.
4.  Psixolingvistikadagi  uchta  bir-biri  bilan  uzviy  b o g ‘langan 
jarayonlar modellari to ‘g ‘risida gapirib bering.  Imkoni boricha, 
hayot  tajribangizdan  misollar keltirib,  o ‘z  fikringizni asoslang.

1
. Abduazizov A.A. 
Hozirgi zamon ingliz tili nazariy fonetikasi. — Toshkent:  1986.
2. 
Azizov O.A. 
Tilshunoslikka  kirish. - Т .:   1963.
3.  Ахманова 
O.C. 
Словарь  лингвистических  терминов.  - М . :   1969.
4. Т.В . Агутина. Порождение речи. Издательство М осковского университета. 
—Москва:  1989.
5.  Birlashgan  M illa tla r  Tashkiloti.  Asosiy  om illar.  B M T n in g   0 ‘zbekistondagi 
vakolatxonasi.  -Toshkent:  2001.
6.  Бенвенист Эмиль.  Общая лингвистика. - М . :   1974.
7. 
Boltayev 
М .   L otin   yozuviga  asoslangan  yangi  o‘zbek  alifbosi  va  imlosi.  -  
Samarqand:  2000 y.
8.  Брук С .И .  Население мира.  Этнодемографический справочник. - М . :   1986.
9.  Буранов Д ж .Б . Сравнительная типология  английского и тю ркских языков. 
- М . :   1983.
10.
  Bo‘ronov J.B. 
Ingliz va  o‘zbek tillari qiyosiy  grammatikasi.  -Toshkent:  1973.
11.  Буронов Д ж .Б ., Ю супов У . К .,  Ирискулов М .Т .,  Садыков А .С .  Граммати­
ческие структуры английского, узбекского и  русского языков. -Т а ш ке н т:  1986.
12.  Выготский 
JI.C. 
Мышление  и речь.  - М . :   1934.
13.  Головин Б .Н .  Введение в языкознание.  - М . :   1977.
14. 
Yoqubov 
J .A .  M o d a llik   kategoriyasining  mantiq  va  tilda  ifodalanishining 
semantik  xususiyatlari.  -Toshken t:  0 ‘zbekiston  Respublikasi  fan lar  akademiyasi 
«Fan»  nashriyoti,  2005.
15. Зиндер 
JI.P. 
Введение в языкознание.  - М . :   1987.
16. 
Karimov  Sh.K. 
Tilshunoslikka  kirish  kursidan  praktikum .  - Т .:   1987.
17. Кацнельсон С .Д . Типология языка и речевое мышление. - Л .:   1972.
18.  Касевич В.Б.  О   восприятии  речи  «Вопросы  языкознания».  1974.
19. Кодухов В .Н .  Введение  в языкознание.  - М . :   1987.
20. Колабина С .И . П ракти кум  по курсу «Введение в языкознание»  - М . :   1977.
21.  Косовский Б .И ., Павленко Н .А . Общее языкознание.  - М . :   1987.
22. Леонтьев А .А . Слово  о речевой деятельности.  - М . :   1965.
23.  Маслов Ю .С .  Введение  в языкознание. -М о с кв а :  1975.
24. 
Mahmudov 
N . T il va jam iyat. -Т о ш ке н т:  1998.
25.  М ечковская  Н .Б .  Общее  языкознание.  Структурная  и  социальная  типо­
логия языков. -М о скв а :  «Н аука», 2001.

26. 
Mirzayev М., Usmonov 
S., 
Rasulov I. 
0 ‘zbek tili.  -Toshkent:  1978.
27.  Никольский Л.Б. 
Синхронная  социолингвистика.-М осква: 
1976.
28. 
Nurmonov 
A.  0 ‘zbek  tilshunosligi  tarixi.  -Toshkent:  « 0 ‘zbekiston»,  2002.
29. Общее языкознание. Ответственный редактор Б.А. Серебренников. -М о с -  
а:  1972.
30. 
Omonturdiyev 
A .  0 ‘zbek  nutqining evfemik  asoslari.  -Toshkent:  2000.
31. 
Omonturdiyev 
A .  0 ‘zbek  tilining qisqacha  evfemik  lug‘ati. -Toshkent:  «Fan»,
06.
32.
 Общее языкознание.  Методы лингвистических исследований. Ответствен- 
1Й 
редактор. 
Б.А.  Серебренников.
-М о скв а : 
1973.
33. 
Перетрухин В.Н. 
Введение  в  языкознание.  Руководство к работе  над кур- 
м .-М о с к в а :  1984.
34. 
Потапова  Р.К ., Потапов  В.В. 
Язык,  речь, личность.  -М о скв а :  2006.
35.  Расулова М .И. 
Основы лексической категоризации в лингвистике. - Т а ш - 
нт:  «Ф ан», 
2005.
36. 
Реформатский 
А .А . Введение в языковедение. -М о с кв а :  1967.
37. 
Роджер Т.  Белл. 
Социолингвистика.  -М о скв а :  1989.
38. 
Рождественский  Ю.В. 
Введение  в  общую  филологию.  - М . :   1979.
39.  Рождественский  Ю.В. 
Лекции  по  общему языкознанию. -М о с кв а : 
1990.
40. 
Safarov Sh. 
Kognitiv  tilshunoslik. -Jizzax:  «Sangzor» nashriyoti,  2006.
41

Safarov Sh. 
Pragmalingvistika. 
-Т.: 
« 0 ‘zbekiston M illiy ensiklopediyasi» Davlat 
niy  nashriyoti,  2008.
42.
 
Серебренников  Б.А. 
О   материалистическом  подходе  к   явлениям  языка.  -  
осква: «Наука»,  1983.
43.  Синтаксис текста.  П од ред.  Золова.  - М . :   1979.
44. 
Sodiqov A.S., Abduazizov 
А .А ., 
Iriskulov М.Т.. 
Tilshunoslikka kirish.  -Toshkent: 
81.
45. 
Степанов Ю.С. 
Основы  общего  языкознания.  - М . :   1975.
46. 
Фердинанд де  Соссюр. 
Заметки  по общей лингвистике. -М о скв а :  1990.
47. 
Фомин 
А .Г .  Психолингвистическая  концепция  моделирования  гендерной 
ыковой  личности. -М осква-Кем ерово:  2003.
48. 
Шайкевич  А.Я.,  Абдуазизов  А.А.,  Гурджиева  Е.А.  Введение  в 
языкозна-
ie.-Т аш ке н т:  1990.
49. 
Швейцер 
А .Д ., 
Никольский Л.Б. 
Введение в социолингвистику. -М о скв а : 
78.
50. 
Юсупов 
У . К .  Проблемы сопоставительной лингвистики. -Т а ш к е н т:  1986.
51. 
Юсупов 
У . К .   Теоретические  основы  сопоставительной  лингвистики.  -  
ш жент,  «Фан»,  2007.
52. 
Q o‘chqortoyev 
I .,  
Q o ‘chqortoyeva 
R. Tilshunoslikka  kirish.  -Toshkent:  1976.
53. 
Q o‘chqortoyeva 
R.  Tilshunoslikka  kirish.  -Toshkent:  1976.
54. 
Akmajian A., Demers 
R ., 
Former A., Harnish 
R.  A n  Introduction to  Language 
d  Communication.  The  M I T   Press-Cambridge.  1990.
Л ГГ»

55.  Crystal D .  English  as  a G lobal  Language.  Cambridge University  Press.  2003.
56.  Duranti A .  Linguistic Anthropology.  Cambridge  University  Press.  2001.
57.  Lockwood  D .  Introduction  to  Stratificational  Linguistics.  New   Y o rk .  2002.
58.  Foley W .A .  Trends  in  Linguistics.  The  Role  o f Theory  in  Language 
Description.  Berlin, N ew   Y o rk.  1993.
59.  O ’G rady  W .,  Dobrovolsky  М .,  Aronoff М .,  Contemporary  Linguistics.  New  
Y o rk.  1997.
60.  Sharada Prasad.  «W hat i f  our  languages  don't  survive?» The Asian Age.  N ew  
Delhi.  January  19,  2005.
61.  Schmidt R.  Language Policy and Identity Policies in the United States.  Temple 
University  Press.  Philadelphia.  2000.
62.  Weisler S .E .  and M ilekic S.  Theory  o f Language.  The M I T  Press.  Cambridge. 
1999.
63.  Widdowson H .G .  Linguistics.  O xford University  Press.  2004.

MUNDARIJA
:
i r i s h
.........................................................................................................................................3
B O B .  T IL S H U N O S L IK   F A N I N I N G   0 ‘R G A N IL IS H   S O H A S I
V A   M A V Z U S I ..................................................................................................................... 5
il -  ijtim oiy h od isa....................................................................................................................7
[  B O B .  T I L N I N G   P A Y D O   B O ‘ L IS H I  V A   R I V O J L A N I S H I .................................  10
lining  paydo  boMishi  to ‘g‘risidagi  asosiy  fa r a z la r........................................................   11
illarning  shakllanishi  va  rivojlanishi.................................................................................13
I   BO B.  T IL  V A   N U T Q   Y A R U S L A R I..........................................................................  19
O N O L O G IY A  V A  F O N E T I K A .......................................................................................  19
futqning  fonetik  jihatdan  bo‘lin ish i..................................................................................  19
o‘ g‘ i n ......................................................................................................................................... 22
futq  tovushlari.........................................................................................................................25
on  va  fonema  ..........................................................................................................................26
futq  organlari  va  artikulyatsiya  bazasi............................................................................. 29
futq  tovushlarining  tasnifi................................................................................................... 30
U P R A S E G M E N T   E L E M E N T L A R ................................................................................34
Futq  tovushlarining  o‘zgarishi............................................................................................ 36
ovushlarning  moslashuvi.....................................................................................................37
ovush  va  h a r f ..........................................................................................................................39

BO B.  M O R F O L O G I Y A ................................................................................................. 42
[utqni  eng  kichik  m a’no  anglatuvchi  birliklarga  ajratish.............................................42
lO R F  V A  M O R F E M A ........................................................................................................ 43
lorflam ing   tu rla ri................................................................................................................... 44
0 ‘Z   M O D D I Y   T A R K IB IN IN G   0 ‘Z G A R IS H I  ........................................................ 46
o ddalashuv...............................................................................................................................47
>ayta tuzilish............................................................................................................................. 48
lu rak kab las h u v...................................................................................................................... 50
BO B. G R A M M A T I K   M A ’N O .......................................................................................52
ilning  grammatik  tarkibi  (strukturasi)............................................................................ 54
affiksatsiya................................................................................................................................. 55
>hang.......................................................................................................................................... 55
akror  (reduplikatsiya)...........................................................................................................58
:hki  fleksiya...............................................................................................................................59
u pp letivizm ...............................................................................................................................60
ordamchi  so‘z la r .................................................................................................................... 61
o‘z  ta r tib i.................................................................................................................................. 63
I N T E T IK  V A   A N A L I T I K  V O S IT A L A R .  S IN T E T IK  V A  A N A L I T I K
T I L L A R ................................................................................................................................64
I   BO B .  G R A M M A T I K   K A T E G O R IY A   T U S H U N C H A S I  ................................. 68
rrammatik  kategoriya  tu rla ri............................................................................................... 69
S O S IY  G R A M M A T IK  K A T E G O R I Y A L A R ............................................................. 72

G ram m atik jins  kategoriyasi................................................................................................. 72
G ram m atik  son  kategoriyasi..................................................................................................75
Kelishik  kategoriyasi................................................................................................................78
G ram m atik  zamon  kategoriyasi............................................................................................80
V U   BO B.  SO‘Z   T U R K U M L A R I ....................................................................................... 86
Strukturalizm  va  so‘z  turkum lari  m u am m o si..................................................................89
Tillarda  so‘z  tu rk u m la ri..........................................................................................................92
У Ш   BO B.  L E K S I K O L O G IY A .......................................................................................... 96
So‘z -   leksikologiyaning  o‘rganish  mavzusi  va  tilning  asosiy  b irlig i.........................97
So‘z  va  tushuncha..................................................................................................................  103
Leksik  m a’no  va  uning  t u r la r i...........................................................................................   104
Leksik  m a’noning  kengayishi  va  to ray is h i.....................................................................   108
SO‘Z L A R N I N G   M A ’N O   M U N O S A B A T L A R IG A   K O ‘R A   T U R L A R I ...........  109
S ino n im lar................................................................................................................................   109
O m o n im la r...............................................................................................................................  110
A n to n im la r...............................................................................................................................  112
Tabu va evfem izm ...................................................................................................................   114
T IL L A R N IN G   L U G ‘A T   T A R K I B I ....................... .......................................................  117
So‘z  yasash...............................................................................................................................  119
Leksikografiya.........................................................................................................................  121
F razeologiya............................................................................................................................   124
IX   BO B.  S IN T A K S IS ...........................................................................................................  129
Gap  sintaksisi..........................................................................................................................   130
G a p .............................................................................................................................................  130
G A P N IN G   T U R L A R I ........................................................................................................ 133
Gaplarning  tuzilish jihatidan  t u r la r i................................................................................. 133
Gaplarning  ifoda  maqsadiga  ko ‘ ra  t u r la r i.....................................................................   135
Gapning  hamma  bo‘laklari  mavjudligi  nuqtai  nazaridan  tu r la r i............................   137
G A P  B O ‘ L A K L A R I ............................................................................................................. 138
SO‘Z   B I R I K M A L A R I .........................................................................................................   141
Sintaktik  munosabat  t u r la r i...............................................................................................   141
Sintaktik  munosabat  vo sitalari..........................................................................................   144
Gapning  aktual  bo‘lin is h i....................................................................................................  145
X   B O B.  K O M M U N I K A T I V   T IL S H U N O S L I K .......................................................   149
M A T N   T IL S H U N O S L I G I ................................................................................................   150
Matnning ta ’rifi va  birligi m a sa la la ri................................................................................  150
M atnni  tashkil  etuvchi  b ir lik la r ......................................................................................... 153
M atnning  ta r k ib i....................................................................................................................   154
M atndagi  sintaktik  bog‘lanish  vositalari.........................................................................  156
Katalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 33.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling