M. T. Ir is q u L o V


M atn   tu rla ri.............................................................................................................................   159


Download 33.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet29/29
Sana12.11.2017
Hajmi33.62 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

M atn   tu rla ri.............................................................................................................................   159
X I   BO B.  S O T S IO L IN G V IS T IK A   ( I J T IM O I Y   T IL S H U N O S L IK ) ..................... 163
Sotsiologik  til  tipologiyasi....................................................................................................  170
K O G N I T I V   T I L S H U N O S L I K ........................................................................................  175

I   BO B.  T IL L A R N IN G   T IP O L O G IK   T A S N I F I ....................................................  178
yosiy  tip o lo g iya..................................................................................................................   180
inetik  tip o lo g iy a .................................................................................................................   184
Hind-ovrupo  tillari  o ila s i.................................................................................................  185
T urkiy  tillar  o ila s i.............................................................................................................  186
.  Fin-ugor  tillari  o ila s i......................................................................................................  188
.  Som-xom  tilla r i................................................................................................................   189
Kavkaz tillari  o ila s i..........................................................................................................   189
.  Xitoy-tibet  tillari  oilasi...................................................................................................   189
orfologik  tip o lo g iy a..........................................................................................................   190
I I   BO B.  L IN G V I S T IK   T A H L I L   M E T O D L A R I  .................................................. 200
ip  bo‘laklari  m e to d i........................................................................................................ 200
irixiy-qiyosiy  metod  .......................................................................................................... 202
bstitutsiya  m e to d i..............................................................................................................204
stributiv  m e to d ...................................................................................................................204
vosita  ishtirok  etuvchilarga  ajratish  m e to d i.............................................................. 206
ansformatsion  m e to d ....................................................................................................... 207
itistik  metod  ....................................................................................................................... 209
a’no  komponentlarini  tahlil  qilish  metodi  (definitsion  ta h lil)................................210
V   B O B .  F IK R   A L M A S H U V   E H T IY O J IN IN G   T IL L A R
T A R A Q Q IY O T IG A  T A ’S I R I .................................................................................... 215
ilqaro  sun’ iy  t i l l a r .............................................................................................................. 217

BO B.  Y O Z U V .  Y O Z U V N I N G   P A Y D O   B O ‘L I S H I .......................................... 220
ctografik  y o z u v ...................................................................................................................221
sografik  (logografik,  iyeroglifik)  y o zu v ....................................................................... 221
•nografik  y o zu v...................................................................................................................224
I A F I K A .............................................................................................................................. 226
IF O G R A F I Y A ...................................................................................................................227
3 Z U V N IN G   M A X S U S   T U R L A R I ........................................................................... 230
a
  BO B.  T I L N I N G   S IS T E M A L IK   X U S U S IY A T I...............................................235
Ш
  BO B.  T IL   V A   T A F A K K U R .................................................................................. 241
r t n   BO B.  P S IX O L O G IK   T IL S H U N O S L IK ...........................................................246
Ini  o‘zlashtirish.................................................................................................................... 248
ltqning  ya ra tilish i.............................................................................................................. 249
ltqning  idrok  q ilin is h i......................................................................................................254
)Y D A L A N IL G A N  A D A B I Y O T L A R : ...................................................................... 258

Ilmiy-uslubiy nashr 
M .T .  IR IS Q U L O V
TILSHUNOSLIKKA  KIRISH
Darslik
M u h a rrir 
M a ’mura  Q U T L IY E V A
Texnik  m uharrir 
Vera  D E M C H E N K O
M usahhih  
Ilhom   Q O S IM O V
Kom pyuterda  sahifalovchi 
Feruza  B O T IR O V A
Bosishga 08.07.2009  y.da  ruxsat  etildi.  Bichimi  60x84  1\16. 
Bosma  tobog‘i  16,5.  Shartli  bosma  tobog‘ i  15,34. 
G arn itu ra  «LexTimes  С у г+ U zb » .  Ofset  qog‘ oz. 
A d ad i  1000  nusxa.  Buyurtm a  №   151.
Bahosi  kelishilgan  narxda.
«Y angi  asr  avlodi»  N M M d a   tayyorlandi. 
«Yoshlar  matbuoti»  bosmaxonasida  bosildi. 
100113.  Toshkent,  Chilonzor-8,  Q atortol  kochasi,  60.
Murojaat uchun telefonlar:
N ashr  boMimi  278-36-89;  M arketin g   boMimi  128-78-43 
faks  273-00-14;  e-mail:  yangiasr@inbox.ru

Katalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 33.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling