M. T. Ir is q u L o V


o ‘rganadi.  Shu  bilan  birga  har  qanday  nutqni  ohangsiz  va  urg‘usiz


Download 33.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/29
Sana12.11.2017
Hajmi33.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

o ‘rganadi.  Shu  bilan  birga  har  qanday  nutqni  ohangsiz  va  urg‘usiz 
tasavvur  qilib  b o ‘lmagach,  mazkur  qatlam  o ‘z  ichiga  bu  masalalami 
hamda  nutq  faoliyati  bilan  bog‘liq  organlami  o ‘rganishni  ham  oladi.
Nutqning  fonetik  jihatdan  bo‘linishi
Yuqorida  aytilganidek,  nutq  fonetik  jihatdan  fraza,  takt,  b o ‘g ‘in 
va  nutq  tovushlariga  ajratiladi.  G ram m atika  ham  nutqni  tarkibiy 
b o ‘laklarga  b o ‘ladi:  gap,  s o ‘z,  so ‘z  birikmasi  va  morflarga.  Garchi 
har  ikki  qatlam  nutqni  miqdor  nuqtai  nazaridan  bir  xil  b o is a   ham,

sifat  jihatdan  ular  bir-biriga  m os  kelmaydi.  Bu  masala  til  va  nutq 
birliklari  o ‘rganilayotganda  batafsilroq  tushuntiriladi.
Fraza  nutqning  eng  katta  fonetik  birligi  b o ‘lib,  ikki  tom onidan 
pauza  bilan  chegaralanib,  o ‘ziga  xos  ohangga  ega  b o ‘ladi.  Masalan: 
Q uyosh  tik   kelgan .  Gulnor  cholning  ch iqib  k etish in i  ku tib,  d evo rg a  
qisilgan  holda  turdi.  Shipi past,  devorlari  yupqa,  torgina  do ‘konxona, 
har  va q td a g id ek   ivirsiq
  (Oybek).
Birinchi  gap  bitta,  ikkinchisi  ikkita  frazadan  tashkil  topganligi 
aniq  k o ‘rinib  turibdi.  Uchinchi  gapda  nechta  fraza  borligini  aytish 
qiyin.  G ap  shundaki,  nutqda  frazani  ajratish  k o ‘pincha  subyektiv 
sabablarga b o g ‘liq b o ‘lishi mumkin. Bu gapiruvchi nutqining ravonligi 
va  tezligiga,  nutq  jarayoni  sodir  b o ‘layotgan  sharoitga  b o g ‘liq.  Tez 
gapiruvchilar  bu  gapni  ikkita  frazaga,  sekin  gapiruvchilar  esa  t o ‘rt 
frazaga  ajratishlari  mumkin.  Qiyoslang:
S h ip i p a s t,  d evorlari  yu p q a   torgina  do ‘kon xona  //h a r 
va q td a g id e k   ivirsiq.
S h ipi p a st,  //d evo rla ri  yu pqa,  //to rg in a   do *kon xon a,  //h a r 
v a q td a g id e k   ivirsiq.
Shunday  ekan,  fonetik  birlik  b o ‘lmish  fraza  va  grammatik  birlik  -  
gap doimo bir-biriga to ‘g ‘ri kelmaydi. Gap bitta va undan ortiq frazadan 
tashkil  topgan  b o iish i  mumkin.  Grammatik  birlik  b o ‘lmish  gapning 
o ‘ziga xos xususiyatlari  bor.  Gap  b o ‘lishi  uchun  uning ikki  tomonidan 
pauza  bilan  ajratilgan  b oiishn ing  o ‘zi  kifoya  emas.  Gap  bir  so ‘zdan 
yoki  bir  necha  so ‘zning  birikuvidan  tuzilgan  b o ‘lishi  mumkin.  Uning 
asosiy  b elgisi  -   p red ik ativlik d ir.  H ar  qand ay  gap  ega-k esim lik  
munosabatiga  ega  b o ‘lishi  va  bu  birlikda  doim o  grammatik  zamon, 
shaxs  va  mayi  ifodalanishi  zarur  (sintaksis  qismiga  qarang).
F razalar  taktlardan   tashkil  topgan  bo ladi.
  Frazaning  ikki  kichik 
pauzasi  orasiga joylashgan va yagona urg‘u bilan  talaffuz qilinadigan 
bir yoki  bir nechta b o ‘g ‘inning yig‘indisiga takt  deb aytiladi.  Frazada 
nechta  urg‘u  b o is a ,  shuncha  takt  b o ‘ladi.
H a vo   b u lu t  e d i
  gapida  ikkita  urg‘uli  s o ‘z  bor: 
havo
  va 
b u lu t

uchinchisi -   urg‘usiz.  Dem ak,  bu gap ikkita taktdan iborat:  birinchisi
-  
havo
  va  ikkinchisi  -  
bulut
  edi.
Odatda urg‘u olmagan so ‘zlar urg‘u olgan so ‘zlarga birikib keladi. 
Agar  urg‘u  olmagan  s o ‘z  urg‘uli  s o ‘zdan  oldin  turib  unga  b og‘lansa,

tilshunoslikda 
p ro k litik   elem entlar
  deyiladi.  M asalan,  ingliz  tilida 
t  h om e,  a  m ap
  birikmalaridagi 
at
  va 
a
  elementlari  proklitikadir. 
aksincha,  agar  urg‘usiz  s o ‘z  urg‘uli  s o ‘zdan  keyin  kelib,  u  bilan 
>og‘langan  b o ‘lsa,  u 
en klitik  elem entlar
  deyiladi,  yuqoridagi  o ‘zbek 
ilidan  k eltirilgan  m isold a 
bu lu t  e d i
  b irikm asid agi 
e d i
  en k litik  
lementdir.
Fonetik  birlik  b o ‘lmish  takt  grammatikadagi  so ‘z  birikmasi  bilan 
iy o sla n sa ,  ular  hech  vaqt  bir-biriga  t o ‘g ‘ri  k elm aydi.  C hunki 
rammatik  birlikda  urg‘uli  s o ‘z  doim o  birdan  ortiq  b o ‘ladi.  G ap 
hundaki,  s o ‘z  birikmasi  deganda  kamida  ikkita mustaqil  s o 6zlam ing 
intaktik  q o ‘shilm asi  nazarda  tutiladi.  Masalan: 
x u s h x o 'r  qiyom , 
o'rkam   uy,  m ustahkam   tinchlik
  va  shu  kabilar.
T a k t  b o ‘g ‘in lardan   ta sh k il  to p a d i.
  B o ‘g ‘in  bir  yoki  bir  necha 
Dvushdan  tashkil  topib,  bir  zarb  bilan  talaffuz  qilinadigan  fonetik 
irlikdir,  masalan, 
oilalar
  s o ‘zida  4  b o ‘g ‘in  bor.  B o‘g ‘in  asosan  unli 
Dvushlar  bilan  bogian gan .  Taktda  nechta  unli  tovush  b o is a ,  unda 
huncha  b o ‘g ‘in  b o ‘ladi.  Bu  universal  hodisadir.  Lekin  b a’zi  tillarda 
o ‘g ‘inni  sirg‘aluvchi,  sonor  tovushlar ham  hosil  qilishi  mumkin.
0 ‘zbek  tilida  b o ‘g ‘in  b o ‘lishi  uchun  albatta  unli  b o ‘lishi  kerak. 
"illarda  b o ‘g ‘in  tuzilishi  bir  xil  emas.  Tillardagi  b o ‘g ‘inlarda  unli 
a  u n d o sh   to v u s h la r n in g   k e tm a -k e tlig ig a   qarab  h am   u la rn i 
urlarga  ajratish  m um kin.  0 ‘zbek  tilida  b o ‘g ‘in  ikki  yoki  undan 
rtiq  undosh  tovushlarning  ketm a-ket  kelishi  bilan  boshlanm aydi; 
nlidan  keyin  ham  har  bir  b o ‘g ‘in  tarkibida  uch  yo  undan  ortiq 
n d o sh   u c h r a m a y d i.  S la v y a n   tilla r id a   b u n d a y   h o i  u c h r a sh i 
lum kin: 
Трнка
  (chex  tilida), 
т екст
  (internatsional  s o ‘z), 
ст рел

a
  (rus  tili)  va  hokazo.
B o‘g ‘inlar  unli  va  undosh  bilan  boshlanib,  tugashiga  qarab  t o ‘rt 
il  b o ‘ladi: 
ochiq,  yopiq,  berkitilgan   va  berkitilm agan .
Undosh  tovush  bilan  tugagan  b o ‘g ‘in 
y o p iq   bo ‘g ‘in
  deyiladi: 
m ak - 
ab.
  Bu s o ‘zning ikkala b o ‘g ‘ini ham yopiq.  Unli tovush bilan tugagan 
»o‘g ‘in 
ochiq  b o 'g 'in
  deyiladi: 
n o -g ‘o-ra,  va-fo
  va  boshqalar.
U ndosh  tovush  bilan  boshlangan  b o ‘g ‘in 
berkitilgan   (y o p ilg a n ) 
a  unli  bilan  boshlangani  esa 
b erk itilm a g a n   (y o p ilm a g a n )
  b o ‘g ‘in 
eyiladi: 
ol-m a
  s o ‘zining  birinchi  b o ‘g ‘ini  berkitilmagan,  ikkinchisi 
sa  berkitilgan.  Shunday  qilib,  b o ‘g ‘inlar  izoh lanayotganda  ular

qanday  tovush  bilan  boshlanishi  va  qanday  tovush  bilan  tugashi 
hisobga  olinishi  lozim .  Bu  jihatdan  b o ‘g ‘inlar  quyidagi  turlarga 
ajralishi  mumkin:
-  berkitilmagan  ochiq  b o ‘g ‘in: 
o-lim
  (birinchisi);
-  berkitilmagan  yopiq  b o ‘g ‘in: 
aft;
-  berkitilgan  ochiq  b o ‘g ‘in: 
da-la;
-  berkitilgan  yopiq  b o ‘g ‘in: 
daf-tar.
B o ‘g 4n
Tilshunoslik  fanida  b o ‘g ‘in  ta ’rifiga  aloqador  bir  nechta  nazariya 
mavjud.  Shulardan  ikkitasi: 
fo n o lo g ik   b o 'g 'in   n aza riya si
  va 
fo n e tik  
bo 'g 'in   n a za riya si
  boshqalariga  qaraganda  kengroq  tarqalgan.
F o n o lo g ik   nazariya  b o ‘g ‘inda  unli  va  undosh  tovu sh larn in g  
joylashish  tartibini  o ‘rganadi.  Bu  nazariyada  asosan  bir  b o ‘g ‘inli 
s o ‘zlam ing  tovush  tuzilishi  o ‘rganilib,  unlidan  oldin  turishi  mumkin 
b o ig a n   undoshlam ing  soni  va  sifati  ham da  unlidan  keyin  kelishi 
mumkin  b o ‘lgan  undoshlarning  soni  va  sifati  aniqlanadi.  Buning 
natijasida muayyan tilga xos ideal fonologik b o ‘g ‘in modeli yaratiladi. 
Rus tilida  unlidan  oldin  t o ‘rtta  undosh  (masalan, 
всплеск,  вскры т ь
), 
unlidan  keyin  ham  t o ‘rttagacha  undosh  uchrashi  mumkin 
{монстр, 
черст в).
  D em ak,  rus  tilida  m aksim al  ideal  fonologik  b o ‘g ‘inning 
k o ‘rinishi  quyidagicha  b oia d i:
undosh  -u n d o s h   -u n d o s h   - u n d o s h - u n li  -  
undosh  - u n d o s h
sir .  -  
sirg'.  -   p o rt.  -  
sirg'.  -   unli  -  
sirg '  -  
p o r t.
Rus  tilidagi  boshqa  b o ‘g ‘inlar  ana  shu  model  asosida  o ‘rganiladi.
Fonologik  b o ‘g ‘in  nazariyasi  k o ‘p  b o ‘g ‘inli  s o ‘zlardagi  b o ‘g ‘in 
chegarasini  aniqlashda  k o ‘p  foyda  bermaydi.  Masalan, 
груст ь
  bilan 
груст ит ь
  so ‘zlarini  bir-biriga  qiyoslab,  ikkinchi  so ‘zni  birinchi  s o ‘z 
m odeli  asosida  b o ‘g ‘inlarga  ajratmoqchi  b o ‘lsak, 
груст -ит ь
  singari 
b o ‘g ‘inlarga  ajratishga t o ‘g ‘ri  keladi,  lekin  k o ‘pchilik  bu  s o ‘zni 
г р у с ­
т ит ь
  kabi  b o ‘g ‘inlarga  ajratadi.  C hunki  k o ‘p  b o ‘g ‘inli  s o ‘zni 
b o ‘g ‘inlarga  ajratish,  tovushlam i  b o ‘g ‘inlarga  biriktirishda  boshqa 
qonuniyat,  y a ’ni  fonetik  o ic h o v   kuchga  kiradi.

Bo‘g‘inga  fonetik  birlik  sifatida  yondoshishda  ham  turli  fikrlar 
Dor.  Shulardan  akustik  va  artikulyatsion  nazariyalarni  k o ‘rib 
chiqamiz.
B o ‘g ‘inga 
a k u s t i k   b i r l i k
 
deb  qaralganda,  uni  nutq  oqim ining 
arangdorligini  tartibga  keltiruvchi  bir  vosita  deb  tushuniladi.  G ap 
ih u n d a k i,  har  bir  nutq  to v u sh i  (fo n )  o ‘zig a   x o s  ja ra n g d o r lik  
tususiyatiga ega.  Ularni  ana shu xususiyatining kam -ko‘pligiga k o‘ra 
quyidagi  tartibda  joy la sh tirish   m um kin  (jarangdorlik nin g  ortib 
Dorishiga  k o ‘ra): jarangsiz  portlovchilar: 
n,  m ,  к;
 
jarangsiz  affrikativ, 
qorishiq: 
ч,  с;  ja r a n g siz   s ir g ‘alu v ch ila r:  ф,  с,  ш,  x;  ja ra n g li 
Dortlovchilar: 
б,  д,  г; jarangli  affrikat:  ж; jarangli  sirg‘aluvchilar:  в, 
?;  burun  sonantlari: 
м, 
h

нг;  sokin  sonantlar: л; tor unlilar: 
и, 
у;  о ‘rta 
unlilar: 
e,  о
 
keng  unlilar: 
a,  o.
Bu nazariyaga binoan har bir s o ‘z jarangdorlik nuqtai nazaridan 
:artibga  keltirilgan  birlikdir,  b o ‘g ‘in  esa  ana  shu  birlikning  bir 
:o‘lqinini tashkil etadi.  U nlilar jarangdorlik jihatdan  undoshlardan 
ifza l  turishi  u chun ,  ular  b o ‘g ‘in n in g  c h o 'q q isin i  tash k il  etad i, 
u n d o s h la r   e sa   c h o ‘q q in in g   y o n   b a g ‘ ir la r ig a   (ik k i  y o n ig a )  
o y la sh a d i.  M a sa la n , 
f a r m o n ,   t i k l a s h ,   t u r d o s h .
 
S h u n d ay  q ilib , 
3o‘g ‘inlar jarangdorlik  darajasi  turlicha  b o ‘lgan  fonlarning  birin- 
ketin  j o y la s h is h i  m a h s u lid ir .  L ek in   h a m m a   b o ‘g ‘in la r   ham  
:o v u s h la r   j a r a n g d o r lig i  o r tib   b o r is h i  p r in s ip ig a   a s o s a n  
:uzilaverm aydi.  M asalan,  rus  tilida 
м с т и т ь
 
s o ‘zidagi  birinchi 
м  
:ovushi jarangdorlik jihatdan  undan  keyin  kelayotgan 
с  tovushiga 
lis b a t a n   u stu n   t u r a d i.  S h u n d a y   e k a n ,  a k u s tik   n a z a r iy a n i 
nukam m al  deyish  qiyindir.
B o ‘g ‘inni 
a r t i k u l y a t o r
 
birlik  deb  ta lq in   q ilish d a   ham   turli 
/ondoshish  k o‘zga  tashlanadi.  Ba’zilar  b o ‘g ‘in  mazkur  b o ‘g ‘indagi 
:alaffuzi  qiyin  boMgan  und oshlar  talaffu zin i  unlilar  yordam ida 
3sonlashtirish deb tushunishsa, boshqalar bu birlikni nutq nafasi bilan 
Dog'lashadi.  Bu  fikrga  asosan  bir  b o ‘g ‘in  bir  nafas  turtkisiga  to ‘g ‘ri 
celadi: bir nafas bilan b o ‘g ‘inni tashkil etuvchi fonlar talaffuz qilinadi.
Z a m o n a v iy   ek sp e r im e n ta l  fo n e tik   ta d q iq o tla r   u n d o sh -u n li 
Dirikmasining  kichik  talaffuz  birligi  ekanini  tasdiqlaydi.  Bunday 
jirliklar  bir  artikulyatsion  harakat  asosida  talaffuz  qilinadi.  Nutq 
:sa  bundan  kichik  artikulyatsion  birliklarga  b o ‘linmaydi.  Muayyan


turdagi  b o ‘g ‘inlam i  tashkil  etuvchi  tovushlar  talaffuz jihatdan  uzil- 
kesil mustaqil b o im a y , bir-biriga b o g iiq  b o iib , b o ‘g ‘in  deb atalmish 
kattaroq  birlikning  tashkil  etuvchilaridir.
S o ‘zlam i  b o ‘g ‘inlarga  ajratish  masalasida  ham  fikrlar  uyg‘unligi 
y o ‘q.  B a ’zilar  s o ‘zlarni  b o ‘g ‘inga  ajratishga,  uning  m o rfo lo g ik  
tuzilishiga,  b oshq alar  esa  s o ‘zlarni  ochiq  b o ‘g ‘inlarga  b o ‘lishga 
asoslanadilar;  uchinchilar  fikricha,  agar  ikki  unli  orasida  ikki  yoki 
undan  ortiq  tovush  tursa,  ulam ing  jarangdorlik  xususiyati  hisobga 
olinadi.  B o‘g ‘in  chegarasi  bu  xususiyat  k o ‘proq  b o ‘lgan  tovush  bilan 
bunday  xususiyati  kamroq  b o ‘lgan  tovush  orasidan  o ‘tadi.
Bu  m a sa la d a   k o ‘p ch ilik n in g   fikri  -   e k sp e r im e n ta l-fo n e tik  
tadqiqotlar natijasiga  amal  qilish,  b o ‘g ‘inlam i  yagona  artikulyatsion 
harakat  asosida  aniqlashdir.  Masalan: 
Маму позвали  в школу  gapini 
mazkur nazariya  asosida  quyidagicha  b o ‘g ‘inlarga b o iis h   kerak: 
ма­
му  по-зва-ли  вшко-лу.1
S o ‘z material tarkibi (leksik-grammatik) va artikulyatsiya-akustika 
(fonetik)  nuqtai  nazaridan  qismlarga  ajratiladi.  S o ‘zni  gapiruvchi 
tovushlab  emas,  balki  b o ‘g ‘inlarga  ajratib  talaffuz  qiladi.  Shuning 
uchun  b o ‘g ‘in  nutqning  eng  kichik  artikulyatsiya-akustika  birligini 
tashkil  etadi.
B o ‘g ‘inning  m a ’no  anglatish  yoki  anglatmasligi  fonetika  uchun 
aham iyatsizdir.  S o ‘z  m orflarga  ajratilayotganda  ularning  m a ’no 
anglatishi e’tiborga olinadi, chunki m orf eng kichik m a’no anglatuvchi 
nutq  birligidir.  B a ’zi  hollarda  leksik-gram m atik  birlik  (m orf)  va 
artikulyatsion-akustik  (b obg kin)  bir-biriga tasodifan  mos  kelib  qolishi 
mumkin.  A slida,  aytganimizdek,  ular  ikkita  va  ikki  xil  birliklardir. 
Fay-la-suf s o ‘zi  bir  morf,  lekin  uch  b o ‘g ‘indan  iborat.  Men  so ‘zi  bir 
b o ‘g ‘in,  lekin  ikkita  morfdan  tashkil  topgan: 
m-en;  ish-chi-lar  so ‘zi 
uch  b o ‘g ‘in  va  uch  morfdan  tashkil  topgan.
1 Jl.B.  Бондарко, JT.A.  Вербицкая,  М.В.  Гордина.  Основы  общей фонетики. -  
Л.:  1983,73-81  betlar.

Fonetika  nutqning  eng  kichik  m a’no  anglatmaydigan  birliklari  -  
lu tq   tovushlari,  fonlar  bilan  ham  sh u g ‘ullanadi.  Fonlar  nutqning 
n o d d iy   bazasi  b o ‘lib,  s o ‘z,  s o ‘z  birikm alari,  gap  va  m atnlarni 
>hakllantirishda  bevosita  aham iyatga  egadir,  chunki  inson  tili  -  
tovushlardan  tarkib  topadi.
Fonlar asosan uchta: 
akustik, fiz io lo g ik
 va 
ijtim oiy
 nuqtai nazardan 
3
‘rganiladi.  N utq  tovushlarining  akustik  va  fiziologik  tom onlarini 
fonetika
,  ijtimoiy  yoki  sotsial  sharoitlarini 
fo n o lo g iya
  o ‘rganadi.
N u tq   tovushlarining  akustik  xususiyati  deganda,  ularning  fizik 
xususiyatlari,  y a ’ni  quloqqa  chalinishi,  eshitila  olinish  xususiyatlari 
tushuniladi.  M a’lumki, har qanday tovush biror jismning boshqa jism 
ta’sirida  tebranishi  natijasida  paydo  b o ‘ladi.  N utq  tovushlarining 
paydo  b o ‘lishi  ham  ana  shunday  tebranish  natijasidir.  0 ‘pkadan 
:hiq ayotgan  havo  oqim i  tovush  paychalarini  tebratishi  va  nutq 
Drganlarida  hosil  b o ‘ladigan  shovqin  natijasida  nutq  tovushlari 
vujudga  keladi.
N utq tovushlarining akustik xususiyati,  ulaming kuchi, balandligi, 
tembri  va  ch o ‘ziq-qisqaligi  bilan  ifodalanadi.
N utq  tovushlarining  kuchi  o ‘pkadan  chiqayotgan  havo  oqimining 
qarshilik k o‘rsatayotgan nutq organlariga  kuch bilan urilishiga b og‘liq. 
Bu kuchlanish qanchalik shiddatli b o ‘lsa, tebranish darajasi shunchalik 
katta,  tovush  ham   shunchalik  kuchli  b o ‘ladi.  T ovushlarning  bu 
xususiyati  am plituda  deyiladi.  Tebranayotgan  jism ning  dastlabki, 
liarakatsiz holatidan tebranishning yuqori va pastki nuqtasiga bir marta 
borib  kelishi 
am plituda
  atamasi  bilan  belgilangan.  Jismning  sukunat 
nolatidagi  nuqtasidan  teb ran ishning  yuqori  va  pastki  nuqtalari 
qanchalik  uzoq  b o ‘lsa,  tovush  shuncha  kuchli  b o‘ladi.
A k u s tik a d a   to v u s h   k u ch i 
d e t s i b a l
  b ilan   o ‘lc h a n a d i.  N u tq  
:ovushlarining  balandligi  tebranish  m iqdoriga  b o g ‘liq:  vaqt  birligi 
soniya,  daqiqa)  ichida  tebranishlarning  soni  qancha  k o ‘p  b o ‘lsa, 
tovush  shuncha  baland  b o ‘ladi.  Akustikada  tebranish  miqdori  gerts 
gts)lar  bilan  o ‘lchanadi.
N u tq  tovushlarining tem bri
 deganda  ulam ing sifati tushunilib,  unga 
isosiy  yordamchi  tonlar  va  shovqin  birikmasi  kiradi.  Gap  shundaki,

tovushlar  faqat  kuch  va  balandlik  bilan  izohlanm ay,  balki,  kuch, 
balandlik,  q o ‘shimcha  oberton  va  shovqinlar  q o ‘shilmasidan  tashkil 
topadi. Q o‘shimcha ton (oberton)lar o g ‘iz va burun b o ‘shlig‘ida asosiy 
tovush toniga  q o ‘shimcha tonlam ing ta ’siri natijasida paydo  b o ‘ladi. 
Shunday  ekan,  nutq  tovu sh larin in g   tem bri  rezon ator  vazifasin i 
o 4 ov ch i  o g ‘iz  va  burun  b osh liq larin in g  hajmi  va  shakliga  hamda 
o g ‘iz b o ‘shlig‘i va b o ‘g ‘izdan hosil b o ia d ig a n  shovqinlam ing qanday 
b o ‘lishiga  ham   b o g ‘liq.  T em br  b o ‘lm asa,  bir  k ish in in g  nutqini 
ikkinchisinikidan  ajratish  qiyin.  Chunki  har  bir  shaxsning  o g ‘iz  va 
burun  tuzilishida  -   o ‘ziga  xos  xususiyatlari  b o ‘lishi  tabiiydir.
N u tq   to vu sh la ri  a k u s tik   x u su siy  a t ining
  yana  bir  tarkibiy  qismi 
ulam ing  uzun-qisqa  b o ‘lishidir.  Bu  xususiyat  unlilarga  xos  b o ‘lib, 
m a’lum  vaqt  ichida  unlilarning  uzun  va  qisqa  talaffuz  qilinishidir. 
Masalan,  ingliz  tilida  uzun  va  qisqa  [i]  va  [i:]  unlilari  bor.
N u tq  tovushlarining fizio lo g ik   x u su siyati
  deganda  nutq  tovushlari 
talaffuz qilinayotganda qaysi nutq organlari ishtirok etishi tushuniladi. 
Masalan: 
b  -   lab-lab  tovushi:  v  -   lab-tish  tovushi
  va  hokazo.
N u tq  tovushlarining  ijtim o iy xu su siyati
 deganda,  ulam ing morfema 
va  s o ‘zlam ing  m a’nolarini  o ‘zgartira  olish  qobiliyatlari  tushuniladi. 
A w a l   a y tg a n im izd ek ,  bu  m asalan i  fo n e tik a   em as,  fo n o lo g iy a  
o ‘rganadi.  Masalan: 
o t-o 't,  qor-nor-zor.
Fon  va  fonema
Y u qorida  qayd  etilganidek  tovushlar  fon etik a  birligi  sifatida 
o ‘rganilganda  nutq  tovushlari  yoki  fonlar deb  yuritiladi.  Fon  hozirgi 
zam on  tilshunosligida  keng  tarqalgan  atama  b o ‘lib,  nutqning  eng 
kichik  m a’no  anglatmaydigan  birligidir.
T ovu sh lar  til  birligi  sifatida  o ‘rganilganda  esa,  til  tovushlari 
y o k i  f o n e m a la r   d eb   y u r it ila d i.  F o n e m a   en g   k ic h ik   m a ’no 
anglatm aydigan  til  birligidir.  F on  va  fonem ani  bir-biridan  ajratish 
X IX   asrning  oxiri  va  X X   asm in g  boshiga  t o ‘g ‘ri  keladi.  O g‘zaki 
n u tq   va  y o z u v g a   d iq q a t  b ila n   n a z a r   ta s h la n s a ,  y o z u v d a g i 
chek lan gan   til  to v u sh la rig a   n u tq d agi  cheksiz  to v u sh la r  t o ‘g ‘ri 
kelishining  guvohi  b o ‘lam iz.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling