M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
a
n
b
n
1.3.1
Ko’phadlarning standart shakli.
(97-10-5) Soddalashtiring.
2
2
3
·
³
1
1
2
a − 2
1
4
´
+ 1
1
5
·
³
2
1
2
a −
5
6
´
A) + 5 B) 7a − 7 C) 7 D) 1
1
2
a − 5 E) 6
1
3
a
Yechish: Sonlarni oddiy kasrga keltirib, qavslarni ocha-
miz:
2
2
3
·
³
1
1
2
a − 2
1
4
´
+ 1
1
5
·
³
2
1
2
a −
5
6
´
=
=
8
3
·
³ 3
2
a −
9
4
´
+
6
5
·
³ 5
2
a −
5
6
´
=
= 4a − 6 + 3a − 1 = 7a − 7
J: 7a − 7 (B).
1.
(96-1-25) Ifodani ko’phadning standart shakliga
keltiring.
2x(x − 1) − (2x − 1) · (+ 1)
A)4x
2
− 1 B) 2x
2
− 3C) 3+ 1
D) 4x
2
− 5+ 1 E) 3+ 1
2.
(97-5-2) Soddalashtiring.
4a − 13+ 5a
A)4B) 4C) 6D) 6E) 5a
3.
(97-5-6) Soddalashtiring.
− 2(2 − y− 2+ 2
A)8 B) − 4C) 8 − 4D) 8 E) 8 + 4y
4.
(97-9-2) Soddalashtiring.
7x − 14+ 6x
A)B) 2C) 2D) −x E) 4x
5.
(97-9-6) Soddalashtiring.
− 2(1 − b− 2+ 1
A)9 B) 9 − 4C) 9 + 4D) 9 E) − 4b
6.
(98-1-14) Soddalashtiring.
a(b − c) + b(c − a− c(b − a)
A)2ac B) 2ab C) 0 D) 2 E) 2bc − 2ac
7.
(98-8-14) Soddalashtiring.
a(c − bc− b(a − ac) + c(b − a)
A)2abc B) 2ac C) 2bc D) ab − ac E) 0
8.
(99-8-10) Agar + 3 = 10 bo’lsa,
38+ 77 + 17+ 25+ 112 + 46b
ifodaning qiymatini toping.
A)53 B) 58 C) 72 D) 63 E) 70
9.
(00-6-17) Soddalashtiring.
(b)(a − b + 1) − (a − b)(b − 1)
A)2B) 2a − 2C) 2a
D) 2a
2
+ 2b
2
E) 2b
2
− 2a
10.
(96-7-5) Soddalashtiring.
2
1
2
·
³ 4
5
+ 2
´
− 2
1
3
·
³ 3
7
x − 6
´
A)19 B) x − 9 C) + 19
D) 20 + E) 1
2
7
+ 9
11.
(97-3-5) Soddalashtiring.
2
1
3
·
³ 6
7
+ 3
´
− 1
2
3
·
³ 3
5
m − 3
´
A)m − 2 B) 4 C) + 12
D)
2
3
+ 2 E) 4 + m
12.
(97-7-5) Soddalashtiring.
3
7
·
³
1
2
5
+ 21
´
+
3
5
·
³ 2
3
a −
5
6
´
A)+
2
5
B) + 13 C) 1
2
3
a −
2
5
D) + 06 E) 2
1
3
a − 1
1
6
13.
(99-4-13) Soddalashtiring.
4
9
·
³
4
1
2
y − 1
1
2
´

2
7
·
³
1
1
6
− 3
1
2
y
´
A) 02y − 1 B) 2+ 1 C) 3y − 1
D)
2
3
y −
1
3
E) y − 1
14.
(99-8-24) Ko’phadlar ayirmasini toping.
= (
1
3
x −
1
3
y− (+ 2y),
=
1
3
+
1
3
y − (x − y)
A)
11
3
B) 4C) 4D)
13
3
E) 
13
3
y
15.
(00-2-17) Agar bo’luvchi x − 2 ga, bo’linma + 3
ga, qoldiq 5 ga teng bo’lsa, bo’linuvchi nimaga
teng?
A)x
2
− 3+ 6 B) x
2
− 5x − 6 C) x
2
x − 1
D) x
2
− 5 E) x
2
− 6

20
16.
(00-2-18)* ning qanday qiymatida
(x) = x
3
+ 4x
2
− 12+ 17
ko’phadning qiymatini biror sonning kvadrati shak-
lida tasvirlash mumkin?
A)2 B) 2 C) 1 D) 3 E) 3
17.
(01-8-12) Ushbu
(+ 3b)(+ 2) − (b)(+ 3+ 2)
ifodani ko’phad shaklida tasvirlang.
A)2a − b B) a − 2C) 4+ 2b
D) 4E) 6ab
1.3.2
Qisqa ko’paytirish formulalari.
Ixtiyoriy ava sonlar uchun
1.
(b)
2
a
2
+ 2ab b
2
2.
(a − b)
2
a
2
− 2ab b
2
3.
(a − b)(b) = a
2
− b
2
4.
(b)
3
a
3
+ 3a
2
+ 3ab
2
b
3
5.
(a − b)
3
a
3
− 3a
2
+ 3ab
2
− b
3
6.
(a − b)(a
2
ab b
2
) = a
3
− b
3
7.
(b)(a
2
− ab b
2
) = a
3
b
3
(00-5-8)* Hisoblang.
³
1 +
1
2
´
·
³
1 +
1
2
2
´
·
³
1 +
1
2
4
´
· ...·
·
³
1 +
1
2
16
´
·
³
1 +
1
2
32
´
A)1 
1
2
64
B) 2(1 
1
2
64
) C) 4(1 
1
2
32
)
D) 4(1 +
1
2
32
) E)
1
2
64
Yechish: Ifodani 1 
1
2
ga ko’paytirib, bo’lamiz va
bir necha marta (a − b)(b) = a
2
− b
2
formulani
qo’llaymiz.
(1 
1
2
· (1 +
1
2
· ... · (1 +
1
2
32
)

1
2
=
= 2
³

1
2
2
´³
1 +
1
2
2
´
...
³
1 +
1
2
32
´
=
= 2
³

1
2
4
´³
1 +
1
2
4
´
...
³
1 +
1
2
32
´
=
... = 2
³

1
2
64
´
J: 2
³

1
2
64
´
(B).
1.
(96-1-17) Soddalashtiring.
(2a − b)
2
− (2b)
2
A)0 B) 2b
2
C) 8ab
D) 4ab + 2b
2
E) 2b
2
2.
(96-9-68) Soddalashtiring.
(a − 3b)
2
− (b)
2
A)8b
2
− 8ab B) 8b
2
C) 2b
2
− 8ab
D) 8b
2
E) 2b
2
− 4ab
3.
(96-9-76) Ushbu (4x−3)
2
−x(4x+1)ifodani ko’p-
hadning standart shakliga keltiring.
A)2x
2
x − 9 B) 12x
2
− 25+ 9 C) 4x
2
− 13x
D) 8x
2
− x + 7 E) 12x
2
− 23+ 9
4.
(96-10-18) Soddalashtiring.
(1 − 2a)
2
+ (1 + 2a)(2a − 1)
A)8a
2
− 4B) 2C) 2+ 2
D) 4a
2
− 2E) 8a
2
5.
(96-10-26) Ushbu (x−1)(2−x)+(2x−3)
2
ifodani
ko’phadning standart shakliga keltiring.
A)5x
2
+ 9x − 7 B) 3x
2
− 8 C) 3x
2
− 9+ 7
D) 12+ 4 − x
2
E) 5x
2
− 10+ 1
6.
(98-4-13)* Agar 5
z
+ 5
−z
= 7 bo’lsa, 25
z
+ 25
−z
ning qiymati qancha bo’ladi?
A)47 B) 49 C) 51 D) 29 E) 38
7.
(98-12-72)* Agar 49
z
+ 49
−z
= 7 bo’lsa, 7
z
+ 7
−z
ni toping.
A)4 B)

7 C)

5 D) 14 E) 3
8.
(98-7-26)* 2a
2
− 2b
2
ni va ab orqali ifo-
dalang.
A) 4ab − 2(b)
2
B) 2(b)
2
− 4ab
C) 4ab + 2(b)
2
D) 4ab − 2(b)
2
E) 2(b)
2
− 2ab
9.
(98-11-7) (2+ 1)
2
− (2k − 1)
2
ifoda, k ∈ N da
qaysi raqamlarga qoldiqsiz bo’linadi?
A) 2; 4; 8 B) 2 C) 4 D) 8 E) 4; 8
10.
(98-11-8) Soddalashtiring.
12
2
− (+ 7)
2
− (5 − x· (19 + x)
A)0 B) 50 C) 140 D) 90 E) 85
11.
(98-12-25)* a
2
b
2
ni ab va orqali ifodalang.
A) (b)
2
− 2ab B) (b)
2
− ab
C) (b)
2
− 4ab D) (b· ab
E) (b)
2
+ 2ab
12.
(99-2-9)* α va β irratsional sonlar (α 6β), α +
β esa ratsional son. Quyidagilarning qaysi biri
ratsional son bo’ladi?
A) α − 2β B) α
2
+ 2αβ β
2
C)
α+2β
2
D) 2α β E) α − 3β
13.
(99-6-35)* = 2
5
+ 2
5
va = 2
5
− 2
5
bo’lsa,
a
2
− b
2
nimaga teng.
A) 0 B) 2 C)
1
2
D)
1
4
E) 4
14.
(99-6-40)* a
2
+
9
a
2
= 22 bo’lsa, a−
3
a
nimaga teng.
A) 3 B) 3 C) 2 D) ±4 E) 1

21
15.
(99-10-13) Ushbu
(8 + (2x − 4))(8 − (2x − 4))
ifoda ning qanday qiymatida eng katta qiy-
matga erishadi?
A) 2 B) 25 C) 15 D) 15 E) 2
16.
(96-3-19) Ushbu (x
2
− xy y
2
)(y) ifodaning

1
2
=
1
3

2
bo’lgandagi qiymatini hisoblang.
A) 
5
8
B)
9
8
C)
3
8
D) 
1
8
E) 
3
8
17.
(96-6-10) Ushbu (x
4
−x
2
y
2
+y
4
)(x
2
+y
2
) ko’paytma
o’xshahs hadlari ixchamlanganidan keyin nechta
qo’shiluvchidan iborat boladi?
A) 3 B) 4 C) 2 D) 5 E) 6
18.
(96-11-20) (b − c)(b
2
bc c
2
) ifodaning 2
va = 1 bo’lgandagi qiymatini hisoblang.
A) 7 B) 5 C) 9 D) 7 E) 9
19.
(96-12-20) (x
2
xy y
2
)(x − y) ifodaning = 1
va 2 bo’lgandagi qiymatini hisoblang.
A) 5 B) 9 C) 7 D) 9 E) 7
20.
(97-2-10) Ushbu
(y
4
− y
2
+ 1)(y
2
+ 1) + (y − 1)(+ 1)
ifodani soddalashtirgandan keyin hosil bo’lgan
ko’phadning nechta hadi bo’ladi?
A) 3 B) 4 C) 2 D) 5 E) 6
21.
(97-8-10)
(x
2
+ 1)(x
4
− x
2
+ 1) + (x
3
− 1)
2
ni soddalashtiring, keyin hosil bo’lgan ko’phadning
nechta hadi bo’ladi?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 6 E) 2
22.
(97-12-9) Ifodani soddalashtirgandan keyin nechta
haddan iborat bo’ladi?
(y
3
− 1)
2
+ (y
2
+ 1)(y
4
− y
2
+ 1)
A) 4 B) 5 C) 6 D) 3 E) 2
23.
(00-5-21) (2a+3b)(4a
2
6ab+9b
2
) ifodaning =
2 va = 1 dagi qiymatini toping.
A) 91 B) 93 C) 96 D) 99 E) 101
24.
(99-1-4)* Hisoblang.
0· (02 + 1) · (02
2
+ 1)·
·(02
4
+ 1) · (02
8
+ 1) + (5
2
)
8
A) 1 B) 02
16
C) 2 · 02
16
+ 1 D) 2 E) 3
25.
(00-5-23) (+ 3)(x
2
− 3+ 9) ifodaning =
1
2
dagi qiymatini hisoblang.
A) 26875 B)
343
27
C) 27
1
2
D) 26
1
2
E) 27125
26.
(01-8-7)* Agar +
1
a
= 3 bo’lsa,
a
6
+1
a
3
ning qiy-
matini toping.
A) 27 B) 24 C) 18 D) 21
1
3
E) aniqlab bo’lmaydi
27.
(02-5-7)* Agar a −
1
a
=

7 bo’lsa, a
4
+
1
a
4
ning
qiymatini hisoblang.
A) 81 B) 79 C) 49 D) 63 E) 77
28.
(02-9-6)* Agar +
1
a
= 3 bo’lsa,
a
4
+1
2a
2
ning qiy-
mati nimaga teng?
A) 35 B) 4 C) 55 D) 7 E) 10
29.
(00-6-7)* Agar a −
1
a
=
2
3
bo’lsa,
a
4
+1
a
2
ning qiy-
matini toping?
A) 2
4
9
B) 1
1
3
C) 1
5
9
D) 2
5
9
E) 4
2
3
30.
(03-8-44)* Agar a
1
= 3 bo’lsa, a
2
a
2
ni
hisoblang?
A) 7 B) 4 C) 9 D) 13 E) 12
31.
(03-8-45)* Agar a
1
= 5 bo’lsa, a
3
a
3
ni
hisoblang?
A) 110 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100
1.3.3
Ko’phadlarni ko’paytuvchilarga ajratish.
1.
(98-1-18) Ko’phadni ko’paytuvchilarga ajrating.
2a
2
b − 3+ 10ab
2
− 15b
A) (2ab + 3)(a − 5b) B) (+ 5b)(2ab − 3)
C) (3 + ab)(2a − 5b) D) (2a
2
b)(b − 5a)
E) (ab + 5)(2a − 3b)
2.
(98-8-18) Ushbu 2n
2
− 3an − 10+ 15ko’phadni
ko’paytuvchilarga ajrating.
A) (5 − n)(3a − 2n) B) (5 + n)(2n − 3a)
C) (3a − n)(5 − 2n) D) (2+ 3a)(+ 5)
E) (2n − 5)(+ 3a)
3.
(00-6-9) Ko’paytuvchilarga ajrating.
b
2
ab − 2a
2
− b a
A) (a − b)(2a − b) B) (b)(2a − b − 1)
C) (a − b)(2a − b − 1) D) (b − 2a)(a − b + 1)
E) (b − a)(2b − 1)
4.
(00-6-18) 4y(5x − y− (5x − 2)(5+ 2) ning eng
katta qiymatini toping.
A) 10 B) 5 C) 4 D) 2 E) mavjud emas
5.
(97-1-13) Ko’paytuvchilarga ajrating.
− (2x − 3)
2
A) 2(+ 2)(+ 1) B) 3(x − 2)(+ 1)
C) 4(2 − x)(x − 1) D) 2(1 − x)(x − 2)
E) (2 − 3x)(x − 1)
6.
(97-3-18) Ko’paytuvchilarga ajrating.
(x
2
+ 1)
2
− 4x
2
A) (x
2
+ 1) · (x − 1)
2
B) x
2
(x
2
− 2)
C) (x − 1)
2
· (+ 1)
2
D) (x − 2)
2
· (x
2
+ 1)
E) (+ 2)
2
(x − 2)
2
7.
(97-6-13) Ushbu 9(2c−1)
2
ifodani ko’paytuvchilarga
ajrating.
A) 2(c − 1)(+ 2) B) 4(c − 2)(+ 1)
C) (3c − 1)(+ 4) D) (2+ 1)(4c − 3)
E) 4(+ 1)(2 − c)

22
8.
(97-7-18) Ko’paytuvchilarga ajrating.
(a
2
+ 4)
2
− 16a
2
A) (a
2
+ 2)(a
2
− 2) B) (+ 2)
2
(a − 2)
2
C) a
2
(4 + a
2
) D) (a
2
− 2)(+ 2)
2
E) (a − 4)
2
(+ 4)
2
9.
(97-10-18) Ko’paytuvchilarga ajrating.
(x
2
+ 9)
2
− 36x
2
A) (x
2
− 5)(x
2
+ 4)
B) (x − 3)
2
· (+ 3)
2
C) (x − 6)
2
· (+ 6)
2
D) x
2
(x
2
− 6)
E) (x
2
− 3) · (+ 3)
2
10.
(97-11-13) Ifodani ko’paytuvchilarga ajrating.
− (8a − 3)
2
A) 8(4+ 1) · (1 − 2a)
B) (16a − 1) · (4a − 3)
C) 4(2+ 1) · (4a − 1)
D) 4(a − 2) · (+ 3)
E) 8(1 − 2a· (4a − 1)
11.
(98-2-9)* Ifodaning eng kichik qiymatini toping.
p
2
− 16p q + 64q
2
− 12
A) 10 B) 12 C) 11 D) 13 E) 8
12.
(99-4-17)* Ifodaning eng kichik qiymatini toping.
(2a − 1) (2+ 1) + 3(3b − 4a)
A) 1 B) 0 C) 2 D) 1 E) 05
13.
(99-4-16)* Ifodani ko’paytuvchilarga ajrating.
(+ 2) · (b− (a − b)
2
+ 1
A) (a+b)(2a−1) B) (a+1)(b+1) C) 2(a+1)
D) (+ 1)(2+ 1) E) (2+ 1)(2+ 1)
14.
(99-10-7)* Ko’paytuvchilarga ajrating.
a
5
a
4
− 2a
3
− 2a
2
+ 1
A) (+ 1)
2
· (a − 1)
3
B) (+ 1)
3
· (a − 1)
2
C) (+ 1)
4
· (a − 1)
D) (+ 1) · (a − 1)
4
E) (a
2
+ 1)
2
· (a − 1)
15.
(96-7-18) Ko’paytuvchilarga ajrating.
(a
2
+ 16)
2
− 64a
2
A) (a
2
− 8) · (a
2
+ 4)
B) (a − 2)
2
· (+ 2)
2
C) (a − 4)
2
· (+ 4)
2
D) a
2
· (a
2
− 60)
E) (a − 8)
2
· (+ 8)
2
16.
(97-4-19) Ushbu
b
7
x − b x
7
ifodani ko’pi bilan nechta ko’paytuvchiga ajratish
mumkin?
A) 8 ta
B) 7 ta
C) 4 ta
D) 9 ta
E) 6 ta
17.
(97-5-16)* Ko’paytuvchilarga ajrating.
x
4
x
2
+ 1
A) (x
2
+ 1)(x
2
x − 1)
B) (x
2
+ 1)(x
2
− x + 1)
C) (x
2
+ 1)(x
2
− x − 1)
D) (x
2
+ 1)(−x
2
x − 1)
E) ko’paytuvchilarga ajratib bo’lmaydi
18.
(99-9-9)* Ushbu
x
12
− 1
ifodani ko’paytuvchilarga ajratganda, nechta ratsio-
nal ko’paytuvchilardan iborat bo’ladi?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 7
19.
(00-5-25)* Ko’paytuvchilarga ajrating.
a
3
+ 9a
2
+ 27+ 19
A) (+ 1)(a
2
− 3+ 19)
B) (+ 1)(a
2
+ 3+ 19)
C) (+ 1)(a
2
+ 8+ 19)
D) (a − 1)(a
2
+ 3+ 19)
E) (a − 1)(a
2
+ 8+ 19)
20.
(00-10-77)* Ko’phadni ko’paytuvchilarga ajrat-
ing.
(
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling