M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet51/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   83
lnx bo’lsa, ning
ϕ
0
(x) + ϕ(x) =
1
x
− ϕ
³ 1
x
´
tengsizlikni qanoatlantiradigan barcha qiymatlar-
ini toping.
A) ∅ B) [1; )
C) (1; )
D) (0; )
E) (0; 1)
26.
(02-2-29) Agar (x) = 3+
3
x
bo’lsa, f
0
(x0
tengsizlikni yeching.
A) (1; 0) ∪ (0; 1)
B) (−∞1)
C) (1; )
D) (0; 1)
E) (1; 0)
27.
(02-2-32) Nechta nuqtada (x) = x
3
funksiya va
uning hosilasi qiymatlari teng bo’ladi?
A) 2
B) 1
C) 
D) 3
E) 4
28.
(01-12-49) Agar (x) = x
2
|x| bo’lsa, f
0
(1) ni
toping.
A) 3
B) 3
C) 2
D) 2
E) 0
29.
(03-1-51)
cosx ≥
³

π
2
x
´
0
tengsizlikni yeching.
A) yechimga ega emas
B) [−π + 2πnπ + 2πn],
n ∈ Z
C)
h

π
2
+ 2πn;
π
2
+ 2πn
i
,
n ∈ Z
D)
h

π
2
πn;
π
2
πn
i
,
n ∈ Z
E) (−∞)
30.
(03-2-9) Agar (x) = x
3
x −

2 va g(x) =
3x
2
+

2 bo’lsa, f
0
(x> g
0
(x) tengsizlikning
eng kichik natural yechimini toping.
A) 3
B) 2
C) 6
D) 5
E) 1
31.
(03-5-47) Agar = 4 
3

x
2
bo’lsa, y
0
³

8
27
´
ni
hisoblang.
A) 1
B)
2
3
C) 1
D) 
2
3
E) 3
32.
(03-7-28)
(x) = |x
2
− 14+ 45|. f
0
(9) =?
A) 0
B) 4
C) 2
D) 7
E) mavjud emas
33.
(03-8-48) (x) = x
4
x
3
− 135x
2
+ 2003 bo’lsa,
f
0
(x≤ 0 tengsizlikning eng kichik natural yechi-
mini toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
34.
(03-12-20) Agar (x) = lnx bo’lsa, f
0
(x≤ x
tengsizlikni yeching.
A) [1; 0) ∪ [1; )
B) (1; 0) ∪ [1; )
C) (−∞1] ∪ [1; )
D) [1; )
E) (0; 1]
35.
(03-12-73) Agar (x) = x
3
+ 5x
2
+ 4+ 2
bo’lsa, f
0
(x) = (1) tenglamaning eng kichik
ildizini toping.
A) 6
B) 
1
3
C) 2
D) 4
E) 
2
3
2.2.2
Ko’paytmaning hosilasi.
1.
(u · v)
0
u
0
uv
0
1.
(96-9-79) Agar (x) = 3x · 2
x
bo’lsa, f
0
(0) ni
toping.
A) 3
B) 3
C) 1
D) 1 E) 3ln2
2.
(96-10-30) Agar (x) = 2x · 3
x
bo’lsa, f
0
(0) ni
toping.
A) 1
B) 2
C) 2
D) 3 E) 0
3.
(98-12-39) Ushbu e
x
· x
2
funksiyaning hosi-
lasini toping.
A) e
x
(x
2
+ 2x)
B) e
x
(x
2
+ 2)
C) e
x
(2+ 1)
D) e
x
(x
2
x) E) 2e
x
4.
(01-9-2) Agar (x) = x
3
lnx bo’lsa, xf
0
(x) =
2(x) tenglamani yeching.
A)
1
e
B) e
C)
1
e
2
D) 2E) 1
5.
(02-10-64) Agar (x) = x
3
lnx bo’lsa,
f
0
(x
2
x
· f (x) = 0
tenglamani yeching.
A)
1
e
B) e
C) e − 1
D) 1 E) e
2
− 2

195
2.2.3
Bo’linmaning hosilasi.
1.
(
u
v
)
0
=
u
0
v−uv
0
v
2
,
v 6= 0
1.
(96-3-81) Agar (x) =
x
1−x
bo’lsa, f
0
(2) ni
toping.
A) 1
B) 2
C) 2
D) 1
E) 4
2.
(96-9-22) Ushbu (x) =
x
2
x
2
1
funksiya
uchun f
0
(2) ni hisoblang.
A)
4
9
B) 
4
9
C)
3
4
D) 
3
4
E)
2
9
3.
(96-12-79)
(x) =
x
+ 1
,
f
0
(2)?
A) 1
B) 2
C) 1
D) 2
E) 4
4.
(96-13-22) F
0
(1) ni toping.
(x) =
x
2
x
2
+ 1
A) 
1
2
B)
1
2
C)
2
3
D) 
2
3
E)
1
3
5.
(98-3-23) f
0
(1) ni toping.
(x) =

x − 1

x
A) aniqlanmagan
B) 2
C) 1
D)
1
2
E) 3
6.
(98-10-69) f
0
(1) ni toping.
(x) =

+ 1

x
A)
1
2
B) aniqlanmagan
C) 
1
2
D) 1
E) 2
7.
(99-6-10) Hosila f
0
(0) ni hisoblang.
(x) =
cosx
− x
A) 4
B) 2
C) 3
D) 0
E) 1
8.
(00-10-27) y
0
(1) ni hisoblang.
=
lnx + 2

x
A) 0
B)
1
2
C)
1
4
D)
1
8
E)
1

2
9.
(01-1-32) Agar (x) =
x
2
−x
x+2
bo’lsa, f
0
(2) ning
qiymatini toping.
A) 0,625
B) 0,5
C) 0,25
D) 05
E) 1
10.
(01-2-34) Ushbu =
x
2
8x+15
x−3
funksiyaning =
2 nuqtadagi hosilasini aniqlang.
A) 5
B) 3
C) 2
D) 5
E) 1
11.
(02-1-27) (x) =
8x

x+2
x
,
f
0
(1)?
A) 2
B) 1
C) 0
D) 3
E) 1,5
2.2.4
Murakkab funksiyaning hosilasi.
1.
((g(x)))
0
f
0
(g(x))g
0
(x)
(97-5-33) Ushbu e
sin
2
x
funksiyaning hosilasini top-
ing.
A) e
sin
2
x
B) e
sin
2
x
· sin2x
C) 2e
sin
2
x
· sinx
D) sin
2
x · e
sin
2
x−1
E) e
sin
2
x
· cos
2
x
Yechish: Murakkab funksiyaning hosilasini hisob-lash
qoidasiga ko’ra y
0
e
sin
2
x
·2sinx·cosx ekanini topamiz.
2sinx·cosx sin2formulaga ko’ra y
0
e
sin
2
x
·sin2x
bo’ladi.
Javob: e
sin
2
x
· sin2(B).
1.
(97-6-48) Ushbu g(x) =
1
3
ctg3funksiyaning hosi-
lasini g
0
(
π
18
) ni hisoblang.
A) 2
B)
4
3
C) 4
D) 
1
4
E) 4
2.
(00-6-26) Agar (x) = 3x
2
· e
sinx
− 8 bo’lsa, f
0
(π)
ning qiymatini toping.
A) 3π(2 + π)
B) 3π
2
(3 − π)
C) 2π(3 + π)
D) 6π
E) 3π(2 − π)
3.
(99-4-33) Agar (x) = (x − 2)
2
· (+ 4) bo’lsa,
f
0
(x≤ 0 tengsizlikni eching.
A) [4; 2]
B) [2; 4]
C) [2; 2]
D) [3; 2]
E) [2; 6]
4.
(96-1-28) Agar (x) = x · 2
x+1
bo’lsa, f
0
(0)
ni toping.
A) 2
B) 1
C) 1
D) 2
E) 2ln2
5.
(96-3-29) Ushbu cos(x
3
− 5) funksiyaning
hosilasini toping.
A) 3x
2
sin(x
3
− 5)
B) 3x
2
sin(x
3
− 5)
C) −sin(3x
2
− 5)
D) sin(3x
2
− 5)
E) 3x
2
sin(3x
2
− 5)
6.
(96-3-33) Ushbu (x) = ln(x
2
3sinx) funksiyan-
ing hosilasini toping.
A)
3
x
2
3sinx
B)
2x+3cosx
x
2
3sinx
C)
2x−3cosx
x
2
3sinx
D)
2x
x
2
3sinx
E)
3
x
2
3sinx
7.
(96-3-34) Ushbu (x) = e
sin2x
funksiyaning hosi-
lasini toping.
A) sin2x · e
sin2x−1
B) 2cos2x · e
sin2x
C) 2cos2x · e
cos2x
D) cos2x · e
sin2x
E) 2cos2x · e
sin2x−1
8.
(96-6-56) Agar (x) = lnsinx bo’lsa, f
0
(
π
6
)
ni toping.
A) 

3
B)

3
3
C)

3
D) 

3
3
E) 1
9.
(96-11-30) Ushbu cos(x
2
+ 3) funksiyaning
hosilasini toping.
A) 3x · sin(x
2
+ 3)
B) −sin(2+ 3)
C) cos(2+ 3)
D) 2x · sin(x
2
+ 3)
E) 2x · sin(x
2
+ 3)
10.
(96-11-34) Ushbu (x) = ln(x
2
3cosx) funksiyan-
ing hosilasini toping.
A) x
2
− 3cosx
B)
2x+3sinx
x
2
3sinx
C)
2x+3sinx
x
2
3cosx
D)
2x+3cosx
x
2
3cosx
E)
2x−3cosx
x
2
3cosx

196
11.
(96-11-35) Ushbu (x) = e
sin3x
funksiyaning hosi-
lasini toping.
A) 3cos3x · e
sin3x
B) cos3x · e
sin3x−1
C) 3cos3x · e
cos3x
D) cos3x · e
sin3x
E) 3sin3x · e
sin3x
12.
(96-12-30) Ushbu sin(x
3
− 5) funksiyaning
hosilasini toping.
A) 3x
2
cos(x
3
− 5)
B) 3x
2
cos(x
3
− 5)
C) sin(3x
2
− 5)
D) cos(3x
2
− 5)
E) 3x
2
sin(x
3
− 5)
13.
(96-12-34) Funksiyaning hosilasini toping.
(x) = ln(x
2
+ 3sinx)
A)
3
x
2
+3sinx
B)
2x+3sinx
x
2
+3sinx
C)
2x+3cosx
x
2
+3sinx
D)
2x−3cosx
x
2
+3sinx
E)
2x
x
2
+3sinx
14.
(96-12-36) Ushbu (x) = e
cos2x
funksiyaning hosi-
lasini toping.
A) 2sin2x · e
cos2x
B) cos2x · e
cos2x−1
C) 2sin2x · e
2sin2x
D) 2sin2x · e
cos2x
E) 2sin2x · e
2sin2x
15.
(97-1-49) Hosila f
0
(
π
9
) ni hisoblang.(x) = 
1
3
·
tg3A)
1
4
B) 
1
2
C) 
1
4
D) 2
E) 4
16.
(97-1-74) Agar (x) = lncosx bo’lsa, f
0
(
π
4
) ni
hisoblang.
A) 1
B) 1
C)

2
2
D)

2
E)
1
2
17.
(97-2-56) Agar (x) = lncosx bo’lsa, f
0
(
π
4
) ni
hisoblang.
A) 1
B) 1
C)

3
D) 

3
E)

3
3
18.
(97-3-28) Agar (x) = 2

3cos4x − 2cosx bo’lsa,
f
0
(
π
6
) ni hisoblang.
A) 11 B) 13 C)

3 + 1 D)

− 2 E) 13
19.
(97-4-28) Ushbu log
2
(4x− cos(x
2
+ 3x)
funksiyaning hosilasini toping.
A)
ln2
x
− sin(x
2
+ 3x)(2+ 3)
B)
1
4x
− sin(x
2
+ 3x)(2+ 3)
C)
1
4xln2
sin(x
2
+ 3x)(2+ 3)
D)
1
x·ln2
− sin(x
2
+ 3x)
E)
1
x·ln2
− (2+ 3)sin(x
2
+ 3x)
20.
(97-5-31) Ushbu sin(sinx) funksiyaning hosi-
lasini toping.
A) sin(sinx· cosx
B) cos(cosx· cosx
C) sin(cosx· sinx
D) cos(sinx· sinx
E) cos(sinx· cosx
21.
(97-6-62) Agar (x) = lnsinx bo’lsa, f
0
(
π
4
) ni
hisoblang.
A) 1
B) 3
C) 

3
D) 1
E)

2
2
22.
(97-8-57) Agar (x) = (x
2
+ 1)
2
bo’lsa, f
0
(
1
2
) ni
toping.
A) 2,5
B) 1
2
5
C) 1
4
5
D)
2
5
E) 1
4
5
23.
(97-9-31) Ushbu sin(cosx) funksiyaning hosi-
lasini toping.
A) sinx · cos(cosx)
B) cosx · sin(cosx)
C) −sinx · cos(cosx)
D) −cosx · sin(cosx)
E) cosx · cos(sinx)
24.
(97-9-33) Ushbu e
ctgx
funksiyaning hosilasini
toping.
A)
e
ctgx
cos
2
x
B) ctgx · e
ctgx−1
C) 
e
ctgx
sin
2
x
D) e
ctgx
lnx
E) tgx · e
ctgx
25.
(97-9-88) Ushbu lg(tg4x) + sin(x
2
+ 4)
funksiyaning hosilasini toping.
A)
1
ln10·tg4x·cos
2
4x
+ (2+ 1) · cos(x
2
+ 4)
B)
4
ln10·tg4x·cos
2
4x
+ (2+ 1) · cos(x
2
+ 4)
C)
4ln10
tg4x·cos
2
4x
+ (2+ 1) · cos(x
2
+ 1)
D)
ln10
tg4x·cos
2
4x
+ (2+ 1) · cos(x
2
+ 1)
E)
1
tg4x·cos
2
4x
+ (2+ 1) · cos(x
2
+ 1)
26.
(97-10-28) Agar (x) = 3cos2x − sin2bo’lsa,
f
0
(
π
8
) ni hisoblang.
A) 4

2
B)

2
C) 2

2
D) 4

3
E) 4

2
27.
(97-12-62) Hosila f
0
(
π
6
) ni hisoblang.
(x) = 05tg2x
A)
4
3
B) 
1
4
C) 4
D) 2
E) 
1
2
28.
(98-7-39) Ushbu 
1
7
sin(7x − 5) funksiyaning
hosilasini toping.
A) 
1
7
· cos(7x − 5)
B) 7cos(7x − 5)
C) cos(7x − 5)
D) −cos(7x − 5)
E) 7cos7x
29.
(98-7-40) Ushbu log
5
2funksiyaning hosi-
lasini toping.
A)
1
xln2
B)
1
xln5
C)
2
xln5
D)
2
xln2
E)
1
2x
30.
(98-8-28) Agar (x) = 3x − 2e
−x
bo’lsa, f
0
(ln2)
ni hisoblang.
A) 1
B) 2
C) 5
D) 4
E) 3
31.
(02-1-64) Agar (x) = x · sin2bo’lsa,
f
0
(π) + (π) + 2 ni hisoblang.
A) 2π
B) 2
C) 2 + 2π
D) 2 − 2π
E) 4π
32.
(02-5-41) x
2
cos3+ 2+ 1 funksiyaning =
π
6
nuqtadagi hosilasi qiymatini hisoblang.
A) 3 
π
2
36
B) 2 +
π
2
12
C) 2 D) 2 +
π
3
E) 2 
π
2
12
33.
(98-11-32) y
0
(
1
3
) ni hisoblang.
= (

3x)
1
+

3x
A) 0
B) 1,5
C) 0,5
D) 05
E) 1
34.
(98-12-38) Ushbu 
1
3
cos(3+
π
4
) funksiyan-
ing hosilasini toping.
A) sin(3+
π
4
)
B) 
1
3
sin(3+
π
4
)
C)
1
3
sin(3+
π
4
)
D) −sin(3+
π
4
)
E) sin3x
35.
(99-1-24) Hosilasini hisoblang.
= 2 − cos2x,
A) 2sin2x
B) sin2x
C) 4cos2x
D) −sin2x
E) 2sin2x
36.
(99-1-25) y
1
cos
2
3x,
y
2
−sin
2
3x va
y
3
= 2sin6funksiyalardan qaysilarining hosi-
lalari teng?
A) y
1
y
2
B) y
1
y
3
C) y
2
y
3
D) y
1
y
2
y
3
E) hosilasi tenglari yo’q

197
37.
(99-3-51) Funksiyaning hosilasini toping.
e
−x
2
lnsin2+ 3
A) e
−x
2
+
1
sin2x
B) 2xe
−x
2
ctg2x
C) 2xe
−x
2
ctg2x
D) 2xe
−x
2
+ 2ctg2x
E)e
−x
2
+
1
cos2x
38.
(99-3-52) Hosilasini y
0
(
π
8
) hisoblang.

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling