M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet53/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   83
x

x
funksiyaning o’sish oralig’i
bilan g(x) =
1
lgx−lg(4−x)
funksiyaning aniqlanish
sohasi kesishmasini toping.
A) [1; 2) ∪ (2; 4)
B) (0; 4)
C) (0; 2) ∪ (2; 4)
D) (0; 1) ∪ (1; 2)
E) (0; )
35.
(02-10-68) (x) = x·e
2x
funksiyaning o’siish oralig’ini
ko’rsating.
A)[05; )
B)(05; )
C)(−∞05]
D)(0; )
E)(−∞; 0)
36.
(02-11-54) Quyidagi funksiyalardan qaysi biri o’zining
aniqlanish sohasida o’suvchi bo’ladi?
A) sinx
B) =
lnx
x
C) =
1
x
2
+1
D) x
2
+ 4
E) = 2x
7
− 8
37.
(02-12-55)
(x) =
1
5
x
5
− 4x
2
funksiya qaysi oraliqda kamayadi?
A)(2; 0]
B)[0; 2]
C)[2; 0)
D)(0; 3)
E)[0; 3]
38.
(03-4-43) Argumentning (x) =
1
3
x
3
+3x
2
funksiya
kamayadigan barcha qiymatlari Ox o’qiga quyil-
ganda, qanday uzunlikdagi kesma hosil bo’ladi?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 7
39.
(03-7-29) ning qanday qiymatlarida (x) = x
3

kx
2
+ 3x − 1 funksiya o’suvchi bo’ladi?
A) (−∞3) ∪ (3; )
B) (−∞; 4)
C) (2; 2)
D) [3; 3]
E) (3; )
40.
(03-7-70) (x) = 2x
3
+ 75x
2
− 9funksiyaning
kamayish oraliqlarini toping.
A) [05; ) B) [3; 05] C) (−∞3][05; )
D) (−∞ − 3]
E) (−∞)
41.
(03-9-45) Agar f
0
(x) = x(1 − x)(x
2
− 7+ 10)
bo’lsa, (x) funksiyaning o’sish oraliqlari
uzunliklari yig’indisini toping.
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
2.2.6
Funksiyaning ekstremumlari.
1.
(96-7-29) (x) = 3x − x
3
funksiyaning
maksimumini toping.
A) 1
B) 2
C) 2
D) 4
E) maksimumi yo’q.
2.
(97-3-29) Ushbu g(x) = 12x − x
3
funksiyaning
minimumini toping.
A) 32
B) 16
C) 0
D) 16
E) mavjud emas
3.
(97-5-40) Ushbu =
x
2
2
x
2
+2
funksiyaning eng kichik
qiymatini toping.
A) 1
B) 1
C) 2
D) 2
E) 0
4.
(97-7-29) Ushbu (x) = 
2
3
x
3
+ 8funksiyaning
maksimumini toping.
A) 16
B) 0
C) 10
2
3
D) 11
1
3
E) mavjud emas
5.
(97-9-40) Ushbu =
x
2
5
x
2
+5
funksiyaning eng kichik
qiymatini toping.
A) 5
B) 5
C) 1
D) 1
E) 0
6.
(97-10-29) Ushbu 4x
3
+ 12funksiyaning
minimumini toping.
A) 0
B) 8
C) 16
D) 8
E) mavjud emas
7.
(97-11-15) Ushbu x
2
− 8+ 7 funksiyaning
qiymatlari sohasini toping.
A) (2; )
B) [9; )
C) [9; )
D) [4; )
E) (−∞)
8.
(97-12-20) Ushbu x
2
+ 8+ 12 parabolaning
uchi koordinatalar tekisligining qayerida yotadi.
A) I chorakda
B) II chorakda
C) OY o’qida
D) IV chorakda
E) III chorakda
9.
(98-1-24) Agar A(1; 2) nuqta x
2
px q
parabolaning uchi bo’lsa, va ning qiymatini
toping.
A) = 2,
1
B) = 4,
= 2
C) 2
D) = 1,
2
E) 2,
1
10.
(98-1-29) Ushbu (x) = x
3
+25x
2
2funksiyan-
ing maksimum nuqtasidagi qiymatini hisoblang.
A) 8
B) 6
C) 10,5
D) 12
E) 14
11.
(98-8-29) Ushbu (x) =
x
3
3
+
x
2
2
6funksiyaning
maksimum nuqtasidagi qiymatini hisoblang.
A) 13,5
B) 11
1
3
C) 7
1
3
D) 35
E) 5
1
6
12.
(98-9-8) ning qanday qiymatida −t
2
+ 14t − 31
uchhad eng katta qiymatga erishadi?
A) 6
B) 5
C) 8
D) 7
E) 9
13.
(99-3-16) Ushbu
x
2
− ax a − 1 = 0
tenglamaning ildizlari x
1
va x
2
bo’lsin. ning
qanday qiymatida x
2
1
+x
2
2
yig’indi eng kichik qiy-
matga ega bo’ladi?
A) 1
B) 2
C) 1,5
D) 2,5
E) 3
14.
(99-3-55) Ushbu (x) =
(x−1)
2
+1
x−1
funksiyaning
minimum nuqtasidagi qiymatini toping.
A) 1
B) 2
C) 2
D) 0
E) 1
15.
(99-4-21) Agar 2= 6 bo’lsa, xy ning eng
katta qiymati nechaga teng bo’ladi?
A) 2,5
B) 4,5
C) 3
D) 25
E) 6

201
16.
(99-6-44) 2x
2
+ 2+ 3 parabola uchining
absissasini toping.
A) 05
B) 3,5
C) 0,5
D) 2
E) 1
17.
(99-6-57) Ushbu −x
2
+ 6x − 8 funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 1
B) 1
C) 0
D) 2
E) 3
18.
(99-8-72) Ushbu =
2cos
2
x+sin2x
2sin
2
x
funksiyaning
eng kichik qiymatini toping.
A) 
1
4
B)
1
4
C)
1
2
D) 
1
2
E) 1
19.
(99-9-10) Ifodaning eng katta qiymatini toping.
x
2
+ 2+ 8
x
2
+ 2+ 3
A) 3,5
B) 2,6
C) 2,4
D) 2,8
E) 3
20.
(99-9-14) Agar a > 0 bo’lsa, x
2
− 2x −
parabolaning uchi koordinatalar tekisligining
qaysi choragida joylashadi?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) aniqlab bo’lmaydi.
21.
(99-9-48) Ushbu −x
2
+ 6x − 12 funksiyaning
qiymatlari sohasini toping.
A) (3; )
B) [3; )
C) (−∞3)
D) (−∞3]
E) (−∞; 3]
22.
(00-8-35) ning qanday haqiqiy qiymatlarida
x
2
ax a − 2 = 0
tenglama ildizlari kvadratlarining yig’indisi
eng kichik bo’ladi?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 1
E) 4
23.
(97-6-15) Quyidagilardan qaysi biri
=

x
2
− 6+ 11 funksiyaning qiymatlar so-
hasi?
A) [0; )
B) [0; 11]
C) [

2; )
D) (2; )
E) (−∞)
24.
(99-3-28) Funksiyaning qiymatlar sohasini top-
ing.
=
p
3x
2
− 4+ 5
A) [0; )
B) [

3; )
C) [
q
3
2
)
D) [
q
11
3
)
E) to’g’ri javob berilmagan
25.
(99-4-25) Ushbu (x) =

− x − x
2
funksiyan-
ing eng katta qiymatini toping.
A)

2
B) 1,5
C) 3
D) 2

2
E) eng katta qiymati yo’q
26.
(99-8-37) Ushbu =

− x
2
− 2funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 2
B) 4
C) 2
D) 3 E) 1
27.
(99-10-40) Ushbu = (
1
3
)
x
2
4x
funksiyaning eng
katta qiymatini toping.
A) 82
B) 81
C) 27
D) 36 E) 45
28.
(00-1-34) Ushbu = (sin
π
4
)
x
2
2x
funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 15

2
B) 

2
C) 15

2
D)

2 E)
2

2
29.
(00-7-35) Ushbu (x) = 3
1+x
+3
1−x
funksiyaning
eng kichik qiymatini toping.
A) 9
B) 4
C) 8
D) 6 E) 5
30.
(99-10-42)Ushbu =

x
2
− 2+ 10 funksiyan-
ing qiymatlar sohasini toping.
A) [3; )
B) (3; )
C) [5; )
D) [2; )
E) (2; )
31.
(01-1-34) Ushbu = 3x
5
− 5x
3
− 3 funksiyaning
ekstremum nuqtalaridagi qiymatlari yig’indisini
hisoblang.
A) 9
B) 6
C) 8
D) 4 E) 2
32.
(01-6-44) Ushbu (x) = 
x
3
3
+2x
2
3funksiyan-
ing maksimumi va minimumi ayirmasini toping.
A) 1
1
3
B) 1
1
3
C) 1
2
3
D) 1
2
3
E) 1,5
33.
(01-8-20) Agar x > 0 bo’lsa, +
81
x
ning eng
kichik qiymatini toping.
A) 30
B) 24
C) 6
D) 12 E) 18
34.
(01-8-28) Ushbu
= 3
x
3
3x
funksiyaning maksimumini toping.
A) 81
B)
1
9
C) 9 D) 3
E) mavjud emas
35.
(01-9-39) ax
2
bx c,
(a > 0) funksiya
= 1 nuqtada 4 ga teng eng kichik qiymatga ega.
Agar y(2) = 6 bo’lsa, a, b va larni toping.
A) = 4,
= 2,
= 6
B) = 3,
= 6,
= 2
C) = 6,
2,
= 4
D) = 2,
4,
2
E) = 2,
4,
= 6
36.
(01-2-36) Ushbu =
lnx
x
funksiyaning eng katta
qiymatini toping.
A) e
B) 1
C)
1
e
D) 1 E) 
1
e
37.
(01-2-60) Ko’paytmaning eng kichik qiymatini top-
ing.
x(+ 1)(+ 2)(+ 3)
A) 3
B) 2
C) 1
D) 1 E) 2
38.
(01-10-25)Ushbu (x) = 3 
x
2
x
4
+3x
2
+1
funksiyan-
ing qiymatlar sohasini toping.
A) [25; 3]
B) [26; 3]
C) [27; 3]
D) [28; 3]
E) [29; 3]
39.
(01-12-38) −x
2
bx funksiya 1
nuqtada 5 ga teng eng katta qiymatni qabul qilsa,
y(1) ni toping.
A) 1
B) 0
C) 1
D) 1,5 E) 15
40.
(02-2-30) =
x
3
3
+ 2x
2
− 5+ 7 funksiya kritik
nuqtalari yig’indisini toping.
A) 4
B) 5
C) 5
D) 4 E) 3

202
41.
(02-2-61) ax
2
bx kvadrat uchhad = 8 da
nolga aylanishi hamda = 6 da 12 ga teng eng
kichik qiymatni qabul qilishi ma’lum.

c
ni toping.
A)

63
B)

65
C) 8
D)

50 E) 7
42.
(02-3-22) ax
2
bx kvadrat uchhadning = 1
da eng katta qiymati 3 ga.1 da nolga teng
bo’ladi.Bu uchhadning qiymati = 5 da nechaga
teng bo’ladi?
A) 9
B) 6
C) 12
D) 3 E) 15
43.
(02-3-47) A(2; 5) nuqtadan 4x − 3+ 1 = 0 to’g’ri
chiziqqacha masofani aniqlang.
A) 1,2
B) 1
C) 1,4
D) 1,3 E) 0,8
44.
(02-4-6) x
2
+ 4+ 11 funksiyaning eng kichik
qiymatini toping.
A) 4
B) 11
C)
11
4
D) 7
E)
4
11
45.
(02-2-4) ning qanday qiymatida
(a − 7)
2
+ (a − 8)
2
+ (a − 12)
2
ifoda eng kichik qiymatga ega bo’ladi?
A) 9
B) 10
C) 8
D) 11
E) 12
46.
(02-4-7) ning qanday qiymatida ax
2
+3x−5
funksiya 3 nuqtada eng kichik qiymatga
ega bo’ladi?
A) 0,4
B) 04
C) 0,5
D) 05
E) 0
47.
(02-5-37)
2cos
2
α − 3sinα
ifodaning eng katta qiymatini toping.
A) 5
B) 3
C) 3
D) 3
1
8
E) 2,5
48.
(02-5-44) =
x
4
4
−x
3

1
4
funksiyaning ekstremum
nuqtalaridagi qiymatlari yig’indisini toping.
A) 
11
4
B) 9
C) 7
D) 5 E) 7
1
4
49.
(02-10-17) =
18
x
2
+
x
2
2
funksiyaning eng kichik
qiymatini toping.
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
50.
(02-11-17) Agar (0) = 24 bo’lib =
1
2
da
(x) = ax
2
+bx+kvadrat uchhad o’zining 25 ga
teng bo’lgan eng katta qiymatga erishsa, kvadrat
uchhadning ko’rinishini toping.
A) 4x
2
− 4+ 24
B) 4x
2
+ 24
C) 8x
2
− 2+ 24
D) 4x
2
+ 4+ 24
E) 16x
2
− 6+ 24
51.
(02-11-49) =
x
2
4x+9
x
2
4x+5
funksiyaning qiymatlar
to’plamiga tegishli tub sonlar nechta?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
52.
(02-11-52) (x) = 09x
5
45x
3
+ 4 funksiyaning
minimum nuqtasini toping.
A) 1
B) 1
C)

2
D) 

2
E)

3
53.
(02-12-16) =
3
x
2
2x+3
funksiyaning eng katta
qiymatini toping.
A) 3
B) 1
C) aniqlab bo’lmaydi
D) 2,5
E) 1,5
54.
(02-12-57)
(x) =
p
24 − x
2
− 2x
funksiyaning eng katta qiymatini toping.
A) 2

6
B) 4
C) 5,5
D) 4,5
E) 5
55.
(02-6-29) (x) =
x
2
4x+8
x
2
4x+5
funksiyaning qiymat-
lar sohasini toping.
A) [16; 5]
B) [16; 4]
C) [1; 4]
D) (1; 4]
E) (0; 5]
56.
(03-1-55) = 3cos
2
3x − 3

3cos3x − sin
2
3+ 4
funksiyaning eng kichik qiymatini toping.
A)1,545 B)1,2325 C)2,1413 D)1,3125 E)2,125
57.
(03-1-57) Qaysi sonni o’zining kvadrati bilan yig’indisi
eng kichik bo’ladi?
A) 1 B) 04 C) 08 D) 05 E) 06
58.
(03-2-7) =

x
2
+ 2+ 4 funksiyaning qiymat-
lar sohasini ko’rsating.
A) [0; )
B) [2; )
C) (0; )
D) [

2; )
E) [

3; )
59.
(03-3-52) Agar va M y +
1
x
funksiyaning
mos ravishda minimum va maksimum nuqtalar-
idagi qiymatlari bo’lsa, m − 2ning qiymatini
toping.
A) 6
B) 6
C) 4
D) 4 E) 3
60.
(03-4-42) (x) =
1
6
x
6

1
2
x
2
+4 funksiyaning min-
imumlari yig’indisini toping.
A) 4
2
3
B) 7
1
3
C) 6
2
3
D) 3
2
3
E) 5
1
3
61.
(03-5-30) (x) = 9
x
+ 5 · 3
2x
funksiyaning qiy-
matlari to’plamini ko’rsating.
A) [2

5; )
B) (0; )
C) [5; )
D) [6; )
E) [3

5; )
62.
(03-5-32) (x) =
2x
1+x
2
funksiyaning qiymatlari
to’plamini aniqlang.
A) [1; 1] B) [0; 1] C) D)[1; 0] E)[0; )
63.
(03-6-22) Agar (x) =
7x
2
+ax+b
x
funksiya grafigi
(2; 0) nuqtada absissa o’qiga urinib o’tsa,a − b
nimaga teng?
A) 0
B) 20
C) 21
D) 28
E) 56
64.
(03-7-30) Agar (x) =
7x
2
+ax+b
x
funksiya grafigi
(2; 0) nuqtada absissa o’qiga urinib o’tsa,b
nimaga teng?
A) 0
B) 20
C) 21
D) 28
E) 56
65.
(03-7-64) Arifmetik progressiyada a
7
= 9.
Progressiyaning ayirmasi qanday bo’lganda, a
1
·
a
2
ko’paytmaning qiymati eng kichik bo’ladi?
A) 9
B) 
31
30
C)
10
11
D)
33
20
E) d > 3
66.
(03-7-66) x
3
− 3x
2
− 9+ 12 funksiyaning
ekstremal qiymatlari ayirmasini toping.
A) 20
B) 12
C) 4
D) 2
E) 32

203
67.
(03-7-72) |x − 2+ 2x − 3x
2
funksiyaning eng
katta qiymatini toping.
A) 2
1
12
B) 10
C) 1
1
4
D)
1
2
E) 
1
12
68.
(03-7-81) −x
4
+2x
2
+5 funksiyaning qiymat-
lar to’plamini toping.
A) (−∞; 6]
B) (−∞; 6)
C) [5; 6]
D) (−∞; 5]
E) (−∞]
69.
(03-9-46) (x) = 06x
5
− 2x
3
− 1 funksiyaning
maksimum va minimum nuqtalaridagi qiymatlari
yig’indisini toping.
A) 3
B) 2
C) 1
D) 1 E) 2
70.
(03-11-7) va natural sonlar.
6
x
=
1
m
+
1
n
va
= 18 bo’lsa, ning eng katta qiymatini
toping.
A) 27
B) 24
C) 18
D) 30 E) 15
71.
(03-12-71) (x) = 06x
5
− 2x
3
− 1 funksiyaning
maksimum nuqtasini toping.
A) 0
B) 1
C)

2
D) 

2
E) 1
2.2.7
Funksiyaning oraliqdagi eng katta va eng
kichik qiymatlari.
1.
(97-4-30) Ushbu (x) = x
2
3x+125 funksiyan-
ing [1; 1] oraliqdagi eng katta qiymatini toping.
A) 0
B) 075
C) 5,25
D) 6,25
E) 4
2.
(97-9-90) Ushbu (x) = 3x
2
4x−4 funksiyaning
[0; 3] oraliqdagi eng katta qiymatini toping.
A) 10
B) 20
C) 11
D) 16
E) 18
3.
(98-2-40) Ushbu (x) = 
1
3
x
3

1
6
funksiyaning
[1; 1] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymat-
lari yig’indisini hisoblang.
A) 
1
3
B) 0
C)
1
3
D)
2
3
E) 
2
3
4.
(98-3-25) Ushbu =
1
3
x
3
+
1
2
x
2
6funksiyaning
[1; 3] kesmadagi eng katta qiymatini toping.
A) 6
5
6
B) 6
1
6
C) 6
D) 6,5
E) 6
2
3
5.
(98-4-32) Ikki tomoni yig’indisi 1,6 ga va ular
orasidagi burchagi 150
0
ga teng bo’lgan uchbur-
chaklar ichida yuzasi eng katta bo’lgan uchbur-
chakning yuzini toping.
A)
2
5
B)
4
25
C)
4
9
D)
25
36
E)
3
4
6.
(98-5-27) Ushbu x
2
− 2+ 5 funksiyaning
[0; 1] kesmadagi eng katta qiymatini toping.
A) 5
B) 4
C) 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling