M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet54/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   83
2
D) 0
E) 6
7.
(98-9-38) Ushbu (x) = x
3
+ 2x − 5 funksiyaning
[1; 1] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymat-
lari orasidagi ayirmani toping.
A) 6
B) 6
C) 5
D) 5
E) 4
8.
(98-10-72) = 2x
3
+3x
2
12funksiyaning [0; 2]
kesmadagi eng kichik qiymatini toping.
A) 0
B) 2
C) 5
D) 7
E) 8
9.
(98-11-33) = 025x
4

x
3
3
− x
2
funksiyaning
[25; ) oraliqdagi eng kichik qiymatini aniqlang.
A) 
3
8
B)
3
8
C)
8
3
D) 
8
3
E) aniqlab
bo’lmaydi
10.
(99-2-42) = 3x
4
4x
3
funksiyaning [0; 2] kesmadagi
eng kichik qiymatini toping.
A) 0
B) 16
C) 1
D) 1
E) 12
11.
(99-3-53) Ushbu x
3
− 3x
2
+ 1 funksiyaning
[1; 4] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymat-
lari ayirmasini toping.
A) 20
B) 14
C) 15
D) 18
E) 16
12.
(99-7-28) Ushbu x
2
− 2x − 1 funksiyaning
[1; 1] kesmadagi eng katta qiymatini toping.
A) 4
B) 2
C) 0
D) 6
E) 5
13.
(00-1-15) Agar m > 0,
n > 0 va = 16
bo’lsa, mn ning eng katta qiymatini toping.
A) 62
B) 72
C) 64
D) 60
E) 66
14.
(00-3-66) Ushbu (x) = 3x − x
3
funksiyaning
[2; 3] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymat-
lari ayirmasini toping.
A) 20
B) 18
C) 16
D) 12
E) 14
15.
(00-3-67) Bir tomondan imorat bilan chegaralan-
gan, qolgan tomonlari uzunligi 120 m panjaradan
iborat to’gri to’rtburchak shaklidagi yer maydonin-
ing eng katta yuzini toping.
A) 1600
B) 1500
C) 1800
D) 2000
E)
1750
16.
(00-4-52) Ushbu = 4x
2
+
1
x
funksiyaning
[025; 1] kesmadagi eng katta qiymatini hisoblang.
A) 3
B) 4,25
C) 4,5
D) 5
E) 5,25
17.
(00-5-47) Ushbu xlnx − xln5 funksiyaning
[1; 5] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.
A) −ln5
B) 
5
e
C)
5
e
D) 0
E) ln
5
e
18.
(00-6-30) (x) = sin2+ 2cosx funksiyaning
[
π
2
π] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.
A) 0
B)2
C)15

3
D)3
E)05

3
19.
(00-10-28) = 12x − x
3
funksiyaning [1; 3]
kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari
ayirmasini hisoblang.
A) 27
B) 15
C) 5
D) 32
E) 7
20.
(01-3-18) Ushbu (x) = x
2
(x − 6) funksiyaning
[1; 3] dagi eng katta va eng kichik qiymatlarini
aniqlang.
A) 2; 4
B) 0; 32
C) 6; 21
D) 0; 27
E) 6; 20
21.
(01-7-49) Ushbu = 4x
2
+
1
x
funksiyaning
[
1
4
; 1] kesmadagi eng katta va eng kichik
qiymatlari yig’indisini toping.
A) 7
1
4
B) 9
1
4
C) 10
1
4
D) 6
E) 8
22.
(01-8-56) Ushbu (x) = sin2x − 2cosx
funksiyaning[π;
3π
2
] kesmadagi eng katta
qiymatini hisoblang.
A) 15

2
B) 0
C) 3
D) 2
E) 2

2
23.
(01-9-49) Ushbu =
1
3
x
3
x
2
− 8funksiyaning
[1; 3] kesmadagi eng katta va eng kichik
qiymatlarining ko’paytmasini toping.
A) 48
B) 37
C) 50
D) 56
E) 46

204
24.
(01-11-39) Ushbu =
1
3
x
3
− 4funksiyaning
[0; 2] kesmadagi eng katta va eng kichik
qiymatlarining ayirmasini toping.
A) 5
1
3
B) 15
2
3
C) 10
2
3
D) 15
1
5
E) 14
2
3
25.
(02-9-33) (x) = 2
x
+ 2
2−x
funksiyaning [0; 2]
kesmadagi eng kichik qiymatini toping.
A) 2
B) 2,5
C) 3
D) 4
E) 5
26.
(02-11-53) = 3x
2
− 12x − 16 funksiyaning
[3; 8] kesmadagi eng kichik qiymatini toping.
A) 18
B) 22
C) 25
D) 28
E) 30
27.
(03-2-60) log
1/3
(x
2
x − 2) funksiyaning
[3; 6] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymat-
lari ayirmasini toping.
A) log
1/3
6
B) log
1/3
4
C) log
3
6
D) log
3
4
E) log
1/3
2
28.
(03-8-52) =
x
2


funksiyaning
[0; 16] kesmadagi eng katta qiymatini hisoblang.
A) 4
B) 8
C) 3
D) 5
E) 12
2.2.8
Urinmaning burchak koeffisienti.
(x) funksiya grafigiga x
0
nuqtada o’tkazilgan
urinmaning burchak koeffisienti va OX o’qining mus-
bat yo’nalishi bilan xosil qilgan burchagi α bo’lsin.
1.
f
0
(x
0
)
2.
tgα f
0
(x
0
)
3.
(x) va g(x) funksiyalar grafiklariga
x
0
nuqtada o’tkazilgan urinmalarning parallellik
sharti: f
0
(x
0
) = g
0
(x
0
)
(96-13-23) Ushbu =
x
1−x
funksiyaning grafigiga ab-
ssissasi x
0
= 3 bo’lgan nuqtasidan o’tkazilgan urin-
maning OX o’qi bilan tashkil etgan burchagi α bo’lsa,
tg2α ni toping.
A)
7
15
B)
2
5
C)
8
15
D)
3
5
E)
2
3
Yechish: (x) funksiyaning grafigiga abssissasi
x
0
bo’lgan nuqtasida o’tkazilgan urinmaning OX o’qi
bilan tashkil etgan burchagi α bo’lsa, tgα f
0
(x
0
)
ekani ma’lum. Avval berilgan funksiyaning hosilasini
topamiz.
y
0
=
− x x
(1 − x)
2
=
1
(1 − x)
2
So’ngra ning o’rniga x
0
= 3 ni qo’yib
tgα =
1
(1 − 3)
2
=
1
4
ni topamiz.Ushbu
tg2α =
2tgα
− tg
2
α
formuladan
tg2α =
·
1
4

1
16
=
8
15
ni hosil qilamiz.
Javob:
8
15
(C).
1.
(96-6-46) Ushbu x
2
− 3+ 2 parabolaga ab-
ssissasi x
0
= 2 bo’lgan nuqtada o’tkazilgan urin-
maning burchak koeffisienti nimaga teng.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 3
E) 2
2.
(97-12-45) Ushbu =
1
2
x
2
− lnx funksiyaning
grafigiga x
0
= 2 nuqtada o’tkazilgan urinmaning
burchak koeffisienti toping.
A) 25
B) 2
C) 1,75
D)1,25
E) 1,5
3.
(97-2-46) lnx x
2
funksiyaning grafigiga
x
0
=
1
2
nuqtada o’tkazilgan urinmaning burchak
koeffisienti toping.
A) 3
B) 6
C) 4
D)6,5
E) 3,5
4.
(97-8-46) Ushbu =
1
3
x
3
−lnx funksiyaning grafigiga
x
0
= 2 nuqtada o’tkazilgan urinmaning burchak
koeffisienti toping.
A) 4
B) 3
C) 2
D)1,5
E) 3,5
5.
(00-3-64) = 2 − 3to’g’ri chiziq x
2
bx +
parabolaga abssissasi = 0 bo’lgan nuqtada
o’tkazilgan urinma bo’lsa, ni toning.
A) 2
B) 2
C) 3
D) 3
E) 1
6.
(96-3-82) =
x
1−x
funksiyaning grafigiga abssis-
sasi x
0
= 3 bo’lgan nuqtasidan o’tkazilgan urin-
maning OX o’qi bilan tashkil etgan burchagi α
bo’lsa, cos2α ni toping.
A)
1
2
B)
13
17
C)
15
17
D)
13
16
E)
15
16
7.
(96-9-23) =
x
1−x
funksiyaning grafigiga abssis-
sasi x
0
= 3 bo’lgan nuqtasidan o’tkazilgan urin-
maning OX o’qi bilan tashkil etgan burchagi α
bo’lsa, ctg2α ni toping.
A)
17
7
B)
17
6
C)
15
8
D)
17
9
E)
17
10
8.
(96-12-80) =
x
1−x
funksiyaning grafigiga abssis-
sasi x
0
= 3 bo’lgan nuqtasidan o’tkazilgan urin-
maning OX o’qi bilan tashkil etgan burchagi α
bo’lsa, sin2α ni toping.
A)
7
16
B)
7
17
C)
9
16
D)
8
17
E)
9
17
9.
(97-4-29) = 3x
2
+ 2funksiya grafigiga abssis-
sasi x
0
3 nuqtada o’tkazilgan urinma OX
o’qining musbat yo’nalishi bilan qanday burchak
hosil qiladi?
A) arctg3
B) π − arctg16
C) π − arctg3
D) −arctg16
E) 60
0
10.
(97-9-89) x
2
+ 3+ 4 funksiyaning grafigiga
abssissasi x
0
2 bo’lgan nuqtasidan o’tkazilgan
urinma OX o’qining musbat yo’nalishi bilan qan-
day burchak hosil qiladi?
A) 135
0
B) 45
0
C) 70
0
D) −arctg2 E) 50
0
11.
(98-2-42) Ushbu (x) = 

3
2
x
2
+ 1 funksiyaning
grafigiga x
0
=
1
3
nuqtada o’tkazilgan urinmaning
OX o’qi bilan tashlik qilgan burchagini toping.
A) 30
0
B) 60
0
C) 120
0
D) 150
0
E) 135
0
12.
(98-9-39) Ushbu (x) =

3
3
· x
3
− 1 funksiyaning
grafigiga x
0
= 1 nuqtada o’tkazilgan urinmaning
OX o’qi bilan tashlik qilgan burchagini toping.
A) 60
0
B) 30
0
C) 45
0
D) 120
0
E) 150
0

205
13.
(98-11-34) Qaysi nuqtada =
3

funksiya grafigiga
abssissa o’qiga 30
0
li burchak ostida joylashgan?
A) (
1

3
;
1
4

3
)
B) (
1
4

27
;
1

3
)
C) (
1

3
;
1
4

3
)
D) (
1

3
;
1
4

27
)
E) (
1
4

27
;
1
4

3
)
14.
(98-11-76) Qaysi nuqtada = 1+e
x−1
funksiyan-
ing grafigiga o’tkazilgan urinma OX o’qi bilan
45
0
li burchak hosil qiladi?
A) = 1
B) = 0
C) 1
D) = 2
E) 2
15.
(99-2-41) Abssissasi x
0
= 3 bo’lgan nuqtasidan
(x) =

3lnx funksiyaga o’tkazilgan urinma OY
o’qi bilan qanday burchak tashkil qiladi?
A) arctg3
B) 60
0
C) 30
0
D) arctg2
E) 90
0
− arctg2
16.
(99-10-44) Ushbu =

3·x
2
3

3·x+4 funksiyan-
ing grafigiga x
0
= 2 nuqtada o’tkazilgan urinma
OY o’qi bilan qanday burchak tashkil qiladi?
A) 120
0
B) 60
0
C) 30
0
D) 150
0
E) 135
0
17.
(00-4-53) Ushbu =
sin3x

3
funksiyaning grafigiga
abssissalar o’qini koordinata boshida qanday bur-
chak ostida kesib o’tadi?
A) 30
0
B) 60
0
C) 75
0
D) 80
0
E) 50
0
18.
(00-7-39) (x) =
1
3
x
3
− 2funksiyaning grafigiga
o’tkazilgan urinma OX o’qining musbat yo’nalishi
bilan 135
0
burchak tashlik qiladi.Urinish nuqtasin-
ing koordinatalarini toping.
A) (1; 1
2
3
) yoki (1; 1
2
3
) B) (1; 1
1
3
) C) (1; 1
2
3
)
D) (2; 1
1
3
) E) (1; 1
1
3
) yoki (1; 1
1
3
)
19.
(00-10-29) Ushbu =
3

x+
1
3
funksiyaning grafigiga
o’tkazilgan urinma abssissa o’qi bilan 45
0
li bur-
chak tashlik etadi.Urinish nuqtasining ordinatasini
toping.
A)

3+1
2
B)

31
2
C)

31
3
D)

3+1
3
E)

31

3+1
20.
(98-3-26) Ushbu =
1
3
x
3
+
1
2
x
2
− 6funksiyan-
ing grafigiga o’tkazilgan urinma ning qanday
qiymatlarida = 6x − 1 to’g’ri chiziqqa parallel
bo’ladi?
A) 3 va 2
B) 4 va 3
C) 2 va 1
D) 5 va 4
E) 6 va 5
21.
(98-6-28) Qaysi nuqtada x
3
− 2x
2
+ 4 va =
x
3
− lnx funksiyalarning grafiklariga o’tkazilgan
urinmalar o’zaro parallel bo’ladi?
A) =
1
2
B) ±
1
2
C) = 2
D) 
1
2
E) = 3
22.
(98-10-73) = 2x
3
+3x
2
6funksiyaning grafigiga
o’tkazilgan urinma ning qanday qiymatlarida
= 6+ 1 to’g’ri chiziqqa parallel bo’ladi?
A) 2 va 3
B) 1 va 3
C) 2 va 1
D) 2 va 1
E) 1 va 3
23.
(98-11-37) x
2
− 2+ 1 dagi qanday nuqtada
o’tkazilgan urinma 4(+ 1) to’g’ri chiziqqa
parallel bo’ladi?
A) (1;
1
4
)
B) (1; 4)
C) (1;
1
4
)
D) (1; 4)
E) (0; 4)
24.
(98-11-77) Agar (x) funksiyaning grafigiga x
0
=
2 nuqtada o’tkazilgan urinmaning tenglamasi 2x−
3= 6 bo’lsa, f
0
(2) qanchaga teng bo’ladi?
A)
2
3
B)
3
2
C) 2
D) 3
E) 4
25.
(99-3-54) Ushbu x
2
+1 to’g’ri chiziqqa o’tkazilgan
urinma = 2x+3 to’g’ri chiziqqa parallel.Urinish
nuqtasining ordinatasini toping.
A) 0
B) 2
C) 4
D)
1
2
E)
1
4
26.
(99-5-37) Ushbu = (x −
1
2
)
2
+
3
2
to’g’ri chiziqqa
o’tkazilgan urinmasi = 3+ 7 to’g’ri chiziqqa
parallel bo’lgan nuqtadan koordinata boshigacha
bo’lgan masofani aniqlang.
A) 5,5
B) 3,75
C) 4,25
D) 6,85
E) 4,75
27.
(00-1-46) 
1
2
x
2
+ 2funksiya grafigining
qaysi nuqtasiga o’tkazilgan urinma 2tenglama
bilan berilgan to’g’ri chiziqqa parallel bo’ladi?
A) (4; 0)
B) (0; 4)
C) (4; 0)
D) (0; 4)
E) (2; 4)
28.
(00-9-41) = (2+ 1)
2
egri chiziqqa o’tkazilgan
urinmasi = 2x+
1
2
to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan
nuqtadan koordinatalar boshigacha bi’lgan maso-
fani aniqlang.
A)

2
2
B)

2
4
C)

2
8
D)
1
2
E) 1
29.
(00-10-32) Qaysi nuqtada x
2
+2x+8 funksiyalarn-
ing grafigiga o’tkazilgan urinma + 2x − 8 = 0
to’g’ri ciziqqa parallel bo’ladi?
A) (2; 8)
B) (2; 8)
C) (2; 8)
D) (2; 8)
E) (2; 8)
30.
(01-3-25) Ushbu
x
2
ln(x − 1)
funksiyaning grafigiga = 2 nuqtada o’tkazilgan
urinmaning burchak koeffisienti toping.
A) 12
B) 5
C) 3
D)1
E) 9
31.
(01-11-38) Ushbu (x) =
x+2
x−2
funksiyaning grafigiga
o’tkazilgan urinma OX o’qining musbat yo’nalishi
bilan 135
0
burchak tashlik etadigan nuqtasining
abssissasini toping.
A) 1 va 4
B) 2 va 3
C) 0 va 5
D) 1 va 5
E) 0 va 4
32.
(02-3-49) x
2
parabolaning abssissasi 3 ga
teng nuqtasiga o’tkazilgan urinmaga parallel va
(3; 4) nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini
aniqlang.
A) = 6x − 14
B) = 3x − 8
C) = 6+ 14
D) =
1
6
x − 14
E) 
1
6
+ 12
33.
(02-5-42) ln2funksiyaning grafigiga A nuq-
tasiga o’tkazilgan urinma og’ish burchagining tan-
gensi

2 ga teng. A nuqtaning abssissasini top-
ing.
A)

3
2
B) 1 +

2
C)

2
2
D)
1
2

2
E)

− 1
34.
(02-6-53) (x) = 05x
2
x − 15 funksiyaning
grafigiga abssissasi 2 ga teng bo’lgan nuqtadasiga

206
o’tkazilgan urinmaning burchak koeffisienti top-
ing.
A) 1
B) 2
C) 3
D)4
E) 2,4
35.
(02-12-54) 5+ 3 to’g’ri chiziq, (x) =
x
2
− x funksiyaning grafigiga o’tkazilgan urin-
maga parallel. Urinish nuqtasining koordinata-
larini toping.
A) (2; 6)
B) (1; 0)
C) (2; 4)
D) (0; 0)
E) (2; 2)
36.
(03-2-8) Qaysi to’g’ri chiziq = 4 − x
2
funksiya
grafigiga x
0
= 2 nuqtada o’tkazilgan urinmaga
parallel bo’ladi?
A) = 4 − 4x
B) = 2+ 8
C) + 8
D) = 4+ 8
E) 8 + 4x
37.
(03-3-51) sin
x
2
(x ∈ (0; π)) funksiyaning
grafigiga (x
0
, y
0
) nuqtada o’tkazilgan urinman-
ing burchak koeffisienti

3
4
ga teng. x
0
· y
0
ni
hisoblang.
A)
2
3
B)
1
6
C)
2π
3
D) 
2π
3
E)
π
6
38.
(03-11-19) (+ 3)
2
+ (y − 5)
2
= 45 aylananing
A(0; 11) nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning bur-
chak koeffisientini toping.
A) 
1
2
B) 2
C)
1
2
D) 2
E)
2
3
2.2.9
Urinmaning tenglamasi.
1.
y − y
0
f
0
(x
0
)(x − x
0
)
1.
(99-4-31) e
2−x
· cos
πx
2
funksiyaga abssissasi
x
0
= 2 bo’lgan nuqtada o’tkazilgan urinmaning
tenglamasini ko’rsating.
A) x − 1
B) = 1 − x
C) = 2x − 1
D) + 3
E) x − 3
2.
(00-3-63) lnx funksiyaning grafigiga abssis-
sasi x
0
= 1 bo’lgan nuqtada urinma o’tkazilgan.Bu
urinmaning abssissasi 15 ga teng nuqtasi ordi-
natasini toping.
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
3.
(00-5-48) = 4 − x
2
parabolaga abssissasi x
0
= 1
nuqtada urinma o’tkazilgan.Bu urinmaning OY
o’qi bilan kesishadigan nuqtasining koordinatasini
toping.
A) (0; 5)
B) (0; 1)
C) (0; 5)
D) (0; 1)
E) (0; 2)
4.
(96-1-29) Ushbu (x) = 2x
2
1 funksiya grafigiga
abssissasi x
0
= 0 bo’lgan nuqtada o’tkazilgan ur-
inma tenglamasini ko’rsating.
A) 1
B) = 2
C) = 2+ 1
D) = 1
E) x − 1
5.
(96-9-80) 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling