M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet55/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   83
2x
2
− 1 funksiya grafigiga abssis-
sasi x
0
= 0 bo’lgan nuqtada o’tkazilgan urinma
tenglamasini ko’rsating.
A) = 1
B) 2x
C) x − 1
D) 1
E) = 4x
6.
(96-10-31) = 1 − 2x
2
funksiya grafigiga abssis-
sasi x
0
= 0 nuqtada o’tkazilgan urinma tenglamasini
ko’rsating.
A) = 1
B) 1
C) −x
D) = 1 − 4x
E) = 2x − 1
7.
(99-8-39) Ushbu (x) = 4 − x
2
funksiya grafigin-
ing abssissa o’qini musbat yo’nalishi bilan kesish-
gan nuqtasiga o’tkazilgan urinmasi tenglamasini
yozing.
A) 4+ 8
B) = 4+ 8
C) = 2x − 3
D) 2+ 5
E) 4x
8.
(99-8-70) Ushbu = 2sin
x
3
funksiya grafigining
(
3π
2
; 2) nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning tenglamasini
yozing.
A) = 2
B) y − 1 = 0
C) x
D) x − 2
E) 2x
9.
(99-9-52) Abssissasi x
0
= 0 nuqtadan x
3
funksiya grafigiga o’tkazilgan urinmaning tengla-
masini ko’rsating.
A) x
B) 05x
C) = 0
D) = 05x
E) = 2x
10.
(00-6-28) = 3lnx − 05funksiya grafigiga ab-
ssissasi x
0
= 3 nuqtada o’tkazilgan urinmaning
tenglamasini tuzing.
A) = 05x − 15
B) = 3x − ln3
C) x − 3ln3 D) = 3x − 05
E) = 05+ 3ln− 3
11.
(00-10-58) Ushbu (x) = cos2funksiyaga (
π
4
(
π
4
))
nuqtadan o’tkazilgan urinma tenglamasini ko’rsating.
A) =
π
2
− 2x
B) π − 3x
C) =
π
2
+ 3x
D) π − 2x
E) = 2π + 3x
12.
(01-1-33) Ushbu x
2
+ 3+ 2 funksiyaning
grafigiga abssissasi = 0 nuqtada urinma o’tkazilgan.Shu
urinmaning abssissasi = 11 bo’lgan nuqtasin-
ing ordinatasini toping.
A) 36
B) 33
C) 35
D) 32
E) 34
13.
(01-4-35) Ushbu (x) = x
3
funksiya grafigining
A(1; 1) nuqtasiga o’tkazilgan urinmasi
tenglamasini ko’rsating.
A) = 3x − 2
B) = 3+ 2
C) + 2
D) x − 2
E) = 3x
14.
(01-6-46) (x) funksiyaning grafigiga
o’tkazilgan urinma OX o’qi bilan 45
0
li burchak
tashlik qiladi.Agar urinish nuqtasining abssissasi
2 ga teng va (2) = 18 bo’lsa, urinmasi
tenglamasini ko’rsating.
A) + 16
B) x − 16
C) + 18
D) x − 18
E) + 14
15.
(01-7-47) Ushbu −x
2
− 2 chiziqning
= 4+ 1 to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan
urinmasi tenglamasini ko’rsating.
A) = 4+ 6
B) = 4x − 6
C) = 4x − 2
D) = 4+ 2
E) = 4+ 10
16.
(01-8-27) (x) = x − lnx funksiyaning
grafigiga o’tkazilgan gorizontal urinmaning

207
tenglamasini tuzing.
A) = 2
B) = 1
C) = 2 − ln2
D) = 1 + ln2
E) = 15
17.
(02-1-67) x − 3x
2
funksiyaning grafigiga
x
0
= 2 nuqtada o’tkazilgan urinmaning
tenglamasini yozing.
A) = 16x
B) 11x+12
C) = 3x+1
D) x − 3
E) 12x − 1
18.
(02-8-20) ning qanday qiymatlarida
xln81 to’g’ri chiziq,
= 9
x
+ 2 · 3
x+1
− xln81 funksiya grafigining
urinmasi bo’ladi?
A) 7
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9
19.
(02-10-29) (x) = log
3
(2+ 1) funksiya grafig-
ining abssissasi x
0
= 1 nuqtasiga o’tkazilgan ur-
inma tenglamasini ko’rsating.
A) =
2x
3ln3

2
3ln3
+ 1
B) 2x − y · ln− 2 + ln3 = 0
C) xln3 + = 0
D) xln3 + + 1 = 0
E)
x
ln3
+ 2y − 2 = 0
20.
(02-10-65) =
q
(5 − x
2
3
)
3
egri chiziqqa (1; 8)
nuqtada urinma o’tkazilgan.Bu urinmaning ko-
ordinata o’qlari orasidagi kesmasi uzunligini top-
ing.
A) 5

5
B) 10
C) 5
D) 7

3
E) 5

7
21.
(03-2-23) lnx funksiya grafigiga o’tkazilgan
urinma koordinata boshidan o’tadi.Shu urinman-
ing tenglamasini yozing.
A) x
B) = 2x
C) ex
D) =
x
e
E) = 3x
22.
(03-6-69) x
2
2parabolaga uning biror nuq-
tasida o’tkazilgan urinmaning burchak koeffisenti
4 ga teng. Shu urinmaning tenglamasini toping.
A) = 4x − 4
B) = 4+ 9
C) = 4+ 4
D) = 4x − 5
E) = 4x − 9
23.
(03-9-44) A(1; 4) nuqtadan 
2
x
funksiya-
ning grafigiga ikkita urinma o’tkazilgan. Urinish
nuqtalari abssissalarining yig’indisini toping.
A) 1
B) 1
C)
1
3
D)
2
3
E) 
2
3
2.2.10
Hosilaning mexanik ma’nosi.
S(t) qonuniyat bilan harakatlanayotgan moddiy nuq-
taning tezligi ϑ(t), tezlanishi esa a(t) bo’lsin.
1.
ϑ(t) = S
0
(t)
2.
a(t) = ϑ
0
(t)
(99-2-39) Moddiy nuqta S(t) = 3t
3
− 3t
2
+ 12t(m) qo-
nuniyat bo’yicha harakatlanyapti. Uning tezlanishi 0
ga teng bo’lgan paytda tezligi necha m/min bo’ladi?
A) 8
B) 7
C) 9
D) 11
E) 10
Yechish: To’g’ri chiziq bo’ylab S(t) qonun bilan
harakatlanayotgan nuqtaning tezligi uchun ϑ(t) = S
0
(t),
tezlanishi uchun esa,a(t) = ϑ
0
(t) formulalar o’rinlidir.
Demak, ϑ(t) = 9t
2
− 6+ 12,
a(t) = ϑ
0
(t) = 18t − 6.
Nuqtaning tezlanishi 0 ga tengligidan
18t − 6 = 0, ⇒ t =
6
18
=
1
3
ekanini topamiz.Uni tezlikning ifodasiga qo’yib
ϑ(
1
3
) = 9 ·
³ 1
3
´
− ·
1
3
+ 12 = 1 − 2 + 12 = 11
ni topamiz.
Javob: 11 (D).
1.
(96-3-83) To’g’ri chiziq bo’ylab x(t) = −t
3
+6t
2
+
15qonun bo’yicha harakatlanayotgan moddiy nuqta
harakat boshlangandan necha sekunddan keyin
to’xtaydi.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2.
(96-9-14) To’g’ri chiziq bo’ylab
x(t) = 
1
3
t
3
+
3
2
t
2
+ 4t
qonun bo’yicha harakatlanayotgan moddiy nuq-
taharakat boshlangandan necha sekunddan keyin
to’xtaydi.
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6
3.
(96-12-81) To’g’ri chiziq bo’ylab
x(t) = −t
3
+ 3t
2
+ 9qonun bo’yicha harakat-
lanayotgan moddiy nuqta harakat boshlangan-
dan necha sekunddan keyin to’xtaydi?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
4.
(96-13-24) To’g’ri chiziq bo’ylab
x(t) = 
1
3
t
3
+
1
2
t
2
+ 6t
qonun bo’yicha harakatlanayotgan moddiy nuqta
harakat boshlangandan necha sekunddan keyin
to’xtaydi?
A) 2
B) 1
C) 4
D) 5
E) 3
5.
(98-2-41) Moddiy nuqta S(t) = lnt +
1
16
qu-
nuniyat bo’yicha to’g’ri chiziqli harakatlanayapti.
Harakat boshlangandan qancha vaqt o’tgach, nuq-
taning tezligi
1
8
m/s ga teng bo’ladi?
A) 15s
B) 17s
C) 16s
D) 14s
E) 18s
6.
(98-9-40) Moddiy nuqta S(t) = e
t
cost + 5t
qununiyat bo’yicha harakatlanayapti. Shu nuq-
taning = 0 dagi tezligini toping.
A) 5
B) 8
C) 4
D) 7
E) 6
7.
(98-12-107) Moddiy nuqta S(t) = 
1
6
t
3
+ 3t
2

5 qununiyat bo’yicha harakatlanayapti. Uning
tezlanishi nolga teng bo’lganda,tezligi qanchaga
teng bo’ladi?
A) 24
B) 18
C) 12
D) 6
E) 15
8.
(99-3-57) Ikki moddiy nuqta S
1
(t) = 25t
2
6t+1
va S
2
(t) = 05t
2
+ 2t − 3 qununiyat bo’yicha
harakatlanayapti. Qaysi vaqtda birinchi nuqtan-
ing tezligi ikkinchisinikidan uch marta ko’p bo’lishi
mumkin?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
9.
(99-9-51) Moddiy nuqta to’g’ri chiziq bo’ylab
S(t) = 6t
2
− 2t
3
+ 5 qununiyat bo’yicha harakat-
lanayapti. Uning tezlanishi 0 ga teng bo’lgandagi
oniy tezligi nimaga teng.
A) 8
B) 6
C) 7
D) 9
E) 6,5

208
10.
(00-3-65) To’g’ri chiziq bo’ylab =
t
2
t
2
+3
qonuniyat
asosida harakatlanayotgan jismning = 1 bo’lgan
ondagi tezligini toping.
A) 0,4
B) 0,5
C) 0,225
D) 0,375
E) 0,45
11.
(00-7-38) Moddiy nuqta to’g’ri chiziq bo’ylab
S(t) = 
1
12
t
4
+
2
3
t
3
+
3
2
t
2
qonuniyat bo’yicha
harakatlanayapti. Harakat boshlangandan qan-
cha sekund o’tgach, uning tezlanishi eng katta
bo’ladi?
A) 1,5
B) 2,5
C) 3
D) 1,75
E) 2
12.
(01-3-19) Ushbu S(t) = 4t
2

t
3
3
qonuniyat
bilan harakatlanayotgan jismning eng katta
tezligini aniqlang.
A) 16
B) 20
C) 12
D) 24
E) 36
13.
(01-6-45) Moddiy nuqta s(t) = t
4
(km) qonununiy-
atga ko’ra harakatlanayapti.
Nuqtaning bolib
o’tgan yo’li 16 km ga teng bo’lgan paytdagi te-
zligini (km/s) aniqlang.
A) 28 km/s
B) 30 km/s
C) 34 km/s
D) 32 km/s
E) 26 km/s
14.
(01-11-40) To’g’ri chiziq bo’ylab harakatlanayot-
gan moddiy nuqtaning tezligi ϑ(t) = lnt−
1
8
t(m/s)
qonuniyat bo’yicha o’zgaradi. Vaqtning qanday
onida (sek.) nuqtaning tezlanishi nolga teng bo’ladi?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 5
15.
(02-3-50) t

qununiyat bilan harakatlanay-
otgan moddiy nuqtaning = 2 sekunddagi te-
zlanisini hisoblang (S metrlarda).
A)
3
8

2
B)
3
4

2
C)
3
16

2
D) 3

2
E)

2
8
16.
(02-11-51) To’g’ri chiziq bo’ylab S(t) =
3t+2
t+3
qo-
nuniyat bo’yicha harakatlanayotgan moddiy nuq-
taning = 2 sek ondagi tezligini (m/sek) aniqlang.
A) 0,2
B) 0,25
C) 0,28
D) 0,32
E) 0,5
17.
(03-4-44) Ikki moddiy nuqta S
1
(t) = 2t
3
− 5t
2

3t(m) va S
2
(t) = 2t
3
3t
2
11t+7(m) qununiyat-
lar bo’yicha harakatlanayapti. Bu ikki nuqtaning
tezliklari teng bo’lgan paytda birinchi nuqtaning
tezlanishini (m/s
2
) toping.
A) 10
B) 8
C) 14
D) 9
E) 11
2.2.11
Boshlang’ich funksiya va integral.
1.
R
(x)dx (x) + C,
bundaF
0
(x) = (x) va
(x) funksiya (x) ning boshlang’ich funksiyasi.
2.
R
x
α
dx =
x
α+1
α+1
C,
(α 61);
3.
R
sinxdx −cosx C;
4.
R
cosxdx sinx C;
5.
R
1
sin
2
x
dx −ctgx C;
6.
R
1
cos
2
x
dx tgx C;
7.
R
1
x
dx ln|x| C;
8.
R
a
x
dx =
a
x
lna
C;
9.
R
e
x
dx e
x
C;
10.
R
tgxdx −ln|cosx| C;
11.
R
ctgxdx ln|sinx| C;
2.2.12
Boshlang’ich funksiyani topish
qoidalari.
1.
R
f
0
(x)dx (x) + C.
2.
R
((x) + g(x))dx =
R
(x)dx +
R
g(x)dx.
3.
R
Cf (x)dx C
R
(x)dx.
(00-3-70) Ushbu (x) = 2x −
1
x
2
− cos2funksiyaning
boshlang’ich funksiyasini toping.
A) x
2
+
1
x
+
1
2
sin2C
B) x
2

1
x
+
1
2
sin2C
C) x
2
+
1
x

1
2
sin2C
D) x
2
+
1
x
− sin2C
E) x
2

1
x
− sin2C
Yechish: Boshlang’ich funksiya topish qoidalari-
dan foydalanib (x) = 2x −
1
x
2
− cos2uchun bosh-
lang’ich funksiya (x) = x
2
+
1
x

1
2
sin2ekanini
hosil qilamiz.
Javob: (C).
1.
(96-1-32) Ushbu (x) = 1 
1
cos
2
3x
funksiyaning
boshlang’ich funksiyasining umumiy ko’rinishini
toping.
A) +
1
3
ctgx C
B) x −
1
3
tgx C
C) x −
1
3
tg3C
D) tg3C
E) x −
1
3
ctg3C
2.
(96-3-31) Ushbu 2sin3funksiya uchun boshlang’ich
funksiyasining umumiy ko’rinishini toping.
A) 
2
3
cos3C
B)
2
3
cos3C
C) 
3
2
sin2C
D)
3
2
sin2C
E)
2
3
sin3C
3.
(96-3-35) Quyidagi funksiyalardan qaysi biri
y
0
= 2tenglamaning echimi bo’ladi?
A) C
e
x
2
B) Ce
2x
C) Ce
x
2
D) 2e
x
E) e
x
4.
(96-3-84) Ushbu (x) = x
3
funksiyaning (2; 1)
nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini top-
ing.
A)
x
2
2
− 1
B)
x
2
2
+ 1
C)
x
4
4
− 3
D)
x
4
2
+ 3
E) mavjud emas
5.
(96-6-47) Quyidagi funksiyalarning qaysi biri uchun
(x) = 2cosx sinx funksiya boshlang’ich
funksiya bo’ladi?
A) (x) = 2sinx − cosx
B) (x) = 2sinx cosx
C) (x) = 2sinx cosx
D) (x) = 2sinx − cosx
E) (x) = 2sinx − cosx + 1
6.
(96-6-48) Agar (x) funksiyaning
boshlang’ich funksiyasi (x) bo’lsa,2(2x)
funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping.
A) 2(2x)
B)
1
2
(2x)
C) (2x)
D) 2(x)
E)
1
2
(x)

209
7.
(96-7-32) (x) = 2cos
2
funksiya boshlang’ich
funksiyasining umumiy ko’rinishini ko’rsating.
A) 2sin
2
C
B) +
1
2
sin2C
C)
2
3
cos
3
C
D) 2x −
1
2
sin2C
E) 
2
3
sin
3
C
8.
(96-9-24) (x) = −x +
x
2
2
funksiyaning
(6; 0) nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini
toping.
A) 1 + x − 5
B) 
x
2
2
+
x
3
6
− 18
C) 1 + + 5
D) 
x
2
2
+
x
3
6
+ 18
E) (6; 0) nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich
funksiya yo’q.
9.
(96-9-83) (x) = 1 +
1
cos
2
4x
funksiya
boshlang’ich funksiyasining umumiy
ko’rinishini toping.
A) x −
1
4
ctgx C
B) +
1
4
tgx C
C) +
1
4
tg4C
D) tg4C
E) +
1
4
ctg4C
10.
(96-10-34) Ushbu (x) = 1 +
1
sin
2
4x
funksiya
boshlang’ich funksiyasining umumiy
ko’rinishini toping.
A) x −
1
4
ctg4C
B) +
1
4
tg4C
C) x − ctg4C
D) +
1
4
ctgx C
E) +
1
4
ctg4C
11.
(96-11-32) Ushbu 3sin2funksiya uchun bosh-
lang’ich funksiyasining umumiy ko’rinishini ko’r-
sating.
A) 
3
2
· cos2C
B) 
2
3
· cos2C
C)
3
2
· sin2C
D) 
3
2
· sin2C
E)
2
3
· cos2C
12.
(96-11-36) Quyidagi funksiyalardan qaysi biri
2y
0
tenglamaning yechimi bo’ladi?
A) C
e
x
2
B) Ce
x
2
C) Ce
2x
D) 2e
x
E) e
x
13.
(96-12-32) 2cos3funksiya uchun boshlang’ich
funksiyasining umumiy ko’rinishini toping.
A)
3
2
sin3C
B) 
3
2
sin3C
C)
2
3
sin3C
D) 
2
3
cos3C
E)
2
3
cos3C
14.
(96-12-37) Quyidagi funksiyalardan qaysi biri
y
0
= 3tenglamaning yechimi bo’ladi?
A) Ce
x
3
B) C
e
x
3
C) 3e
x
D) e
x
E) Ce
3x
15.
(96-12-82) (x) = x
2
funksiyaning (3; 2) nuq-
tadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini toping.
A)
x
3
3
+ 7
B)
x
3
3
− 7
C) 2x − 4
D) 2+ 4
E) Bunday boshlang’ich funksiya mavjud emas.
16.
(96-13-25) Ushbu (x) = x −
x
2
2
funksiyaning
(6; 0) nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini
toping.
A) 1 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling