M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet60/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   83
ning qanday qiymatida
a
3
a
2
1
kasrn-
ing qiymati
27
8
ga teng bo’ladi.
A) 3
B) 2
C) 27
D) 8
E) 9
96.
(98-12-96) Tenglama nechta manfiy ildizga ega?
2+ 5x
3
x
8
− 4x
4
+ 4
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
97.
(99-6-42) Agar
½
x
3
y
3
= 10
3xy
2
+ 3x
2
= 17
bo’lsa, ni toping.
A) 3
B) 2
C)

3
D) 3

3
E) 9
98.
(99-8-13) Nechta (xy) butun sonlar jufti
(+ 1)(y − 2) = 2
tenglikni qanoatlantiradi.
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 5
99.
(99-2-15) Ushbu x
4
= 3x
2
− 2tenglamaning eng
katta va eng kichik ildizlari
yig’indisini toping.
A) 3
B) 3
C) 1
D) 1
E) 2
100.
(99-4-22) Tenglamaning nechta butun echimi bor?
(+ 2)
2

3
x
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) ildizi yo’q
101.
(00-4-36) Agar
ab
a+b
= 1;
ac
a+c
= 2 va
bc
b+c
= 3
bo’lsa,
ab
c
ning qiymatini toping.
A)
6
25
B) 
15
58
C)
21
40
D) 
12
35
E)
18
65
102.
(00-7-10) Agar a
2
+ 3ab b
2
= 44 va a
2
ab +
b
2
= 28 ga teng bo’lsa, a
2
− ab b
2
ning qiymati
nechaga teng bo’ladi?
A) 14
B) 18
C) 12
D) 19
E) 16
103.
(00-10-49) m ning qanday qiymatida
x(a)(b)(b) + 4m
2
ifoda to’la kvadrat bo’ladi?
A)
a
2
b
2
4
B) ±
ab
4
C) ±
a+b
4
D)
ab
2
4
E) Bunday qiymat mavjud emas
104.
(00-10-68) a parametrning qanday qiymatlarida
ax
2
+ 2(+ 3)+ 2 = 0
tenglamaning ildizlari nomanfiy bo’ladi?
A) [225; 2]
B) [21; 1]
C) [1; 2]
D) (−∞2]
E) Bunday qiymatlar yo’q
105.
(00-10-75) Agar {a
n
ketma-ketlik uchun a
1
= 0,
a
2
= 1,...,a
n+2
=a
n+1
− a
n
ekani ma’lum bo’lsa,
a
885
ni toping.
A) 1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3
106.
(98-5-13) k ning qanday qiymatida
=
p
kx
2
+ 2x − 1
funksiya (1;
1
3
) oraliqda aniqlanmagan?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 3
E) 4
107.
(97-12-43) k ning qanday qiymatlarida (x) =
kx − sinx funksiya o’zining aniqlanish sohasida
kamayadi?
A) k ≤ −1
B) k > −1
C) k < 0
D) k > 0
E) 0 < k < 1
108.
(98-12-92) Ushbu =

sinx+

16 − x
2
funksiya-
ning aniqlanish sohasiga tegishli ning butun
qiymatlari nechta?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
109.
(99-5-27) Tenglama [−π; 2π] oraliqda nechta ildizga
ega.
5sin2+ 8cosx = 13
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
110.
(99-5-29) Tenglama ildizga ega bo’ladigan a ning
barcha qiymatlarini ko’rsating.
sin
4
cos
4
asinx · cosx
A) [1; )
B) [1; 1]
C) [1; 5]
D) (−∞1] ∪ [1; )
E) [3; 1] ∪ [1; 3]
111.
(99-5-57) [10; 10] oraliqdagi nechta butun son
= 2
cosx
·
r
x
3
· sin
2
(
πx
3
· e
−x
funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

224
112.
(99-4-52) Hisoblang.
cos
π
7
· cos
3π
7
· cos
5π
7
A)
1
8
B) 
1
16
C) 

3
8
D)
1
16
E) 
1
8
113.
(99-4-56) Tengsizlikni eching.
cos· cosx ≥
r
cosx
1 + ctg
2
x
A) (πn;
π
2
πn],
n ∈ Z
B) [0;
π
2
]
C)
π
2
πn,
n ∈ Z D) πn,
n ∈ Z
E) [
π
2
+ 2πn;
π
2
+ 2πn],
n ∈ Z
114.
(00-4-44) Agar 0 ≤ β ≤
π
4
bo’lsa,
tgβ =
¯
¯
¯
a
2
− 5+ 4
a
2
− 4
¯
¯
¯
o’rinli bo’ladigan a ning barcha qiymatlarini top-
ing.
A) [25; )
B) [0; )
C) [0; 16] ∪ [25; )
D) [0; 15] ∪ [36; )
E) [3; 16) ∪ [25; )
115.
(00-5-30) Hisoblang.
cos
2π
7
cos
4π
7
cos
6π
7
A) 
1
2
B)
1
2
C)
1
4
D)
1
8
E) 
1
4
116.
(00-5-43) sin|x| funksiyaning eng kichik davrini
ko’rsating.
A) 2π
B) π
C) davriy emas
D)
π
2
E) 3π
117.
(00-6-52) Hisoblang.
cos
π
5
− cos
2π
5
A)

21
2
B)
1
3
C)
1

3
D)

31
2
E)
1
2
118.
(00-10-52) Hisoblang.
cos24
0
− cos84
0
− cos12
0
sin42
0
A)
1
2
B)
1
3
C)

51
4
D)

3
2
E)
1

3
119.
(00-10-65) Tengsizlikni yeching.
x
2
− 4xarccos(x
2
− 4+ 5) 0
A) {2}
B) (1; 5)
C) (2; 3)
D) (arccos1; 10)
E)yechimi yo’q
120.
(98-5-30) Ushbu
³ 4
5
´
x
= 4
tenglamaning yechimi qaysi oraliqqa tegishli?
A) (−∞1)
B) (0; 1)
C) [2; )
D) (1; 0)
E) (1; 2)
121.
(98-6-17) Ushbu = 2
x+
1
x
funksiyaning qiymat-
lar sohasini toping.
A) (−∞)
B) (0; )
C) [2; )
D) [4; )
E) (0;
1
4
∪ [4; )
122.
(98-12-81) k ning qanday qiymatida (x) =
|log
5
(k − x)va g(x) = −|x − 7funksiyalarning
grafiklari OX o’qida yotgan nuqtada kesishadi?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 1
E) 8
123.
(98-12-85) Tengsizlikni qanoatlantiruvchi manfiy
sonlar nechta?
(x − − x
2
· (2+
1
e
)
4
· log
x
2
+2x+2
³

x
2
π
´
≥ 0
A) cheksiz ko’p
B) 1
C) 
D) 2
E) aniqlab bo’lmaydi.
124.
(99-5-20) va z
7
2x
− · 7
x
· cos
z
2
+ 1 = 0
tengsizlikni qanoatlantirsa, |z + 3|
x
ning qiyma-
tini toping.
A) 9
B) 0
C) 3
D) 1
E) 27
125.
(99-7-31) Tenglamaning yechimi qaysi oraliqqa
tegishli?
³ 2
3
´
x
= 2
A) (−∞2)
B) (1; 0)
C) (1; )
D) (2; 1)
E) (0; 1)
126.
(99-5-41) Ushbu log
3
(x
2
− 8+ 7) funksiya
grafigining ikkala koordinatasi ham butun son-
lardan iborat bo’lgan nechta nuqtasi bor.
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
127.
(00-5-45) |x| funksiyaning hosilasini top-
ing.
A) 0
B) 2
C)
½
0,
agar x < 0
2,
agar x ≥ 0
D)0,
agar x < 0
mavjud emas,
agar = 0
2,
agar x > 0
E) hosila mavjud emas
128.
(98-6-16) Agar (x) funksiya uchun x ∈ (−∞)
da (+ 3) = 
1
(x+1)
tenglik bajarilsa,
(4)
(0)
ni
toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
129.
(98-11-65) Agar
(x − 2)(x − 2) + (2x) + (+ 2) = + 6
bo’lsa, (4) qanchaga teng bo’ladi?
A) 13
B) 2
C) 3
D) 4
E) 41
130.
(99-1-14) Agar
(
ax − b
bx − a
) = x
50
x
49
x
48
... x
2
+ 1
(|a| 6|b|) bo’lsa, (1) ni toping.
A) 1
B) 2
C) 51
D) 4
E) 5
131.
(99-5-38) Agar (x) = x
2
va ϕ(x) = 2x−1 bo’lsa,
ning nechta qiymatida (ϕ(x)) = ϕ((x)) bo’ladi?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

225
132.
(00-10-61) Medianalari 9; 12 va 15 ga teng
uchburchakning yuzini toping.
A) 50
B) 48
C) 75
D) 49
E) 72
133.
(01-4-1) Ushbu
sinx x
2
− x + 075
tenglamaning ildizlari qaysi kesmaga tegishli?
A) [0; π]
B) [−π; 0]
C) [π; 2π]
D) [
3
2
π; 2π]
E) ildizi yo’q
134.
(01-12-10) Ushbu
2
x
+ 05 = |sinx|
tenglamaning manfiy yechimlari nechta?
A) 2
B) 14
C) 
D) 15
E) cheksiz ko’p
135.
(01-12-44) Ushbu
|x| · (x
2
− 4) = 1
tenglama nechta ildizga ega?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 
136.
(02-1-12)
arcsin
x
2
+ 2arccosx π
tenglama nechta ildizga ega?
A) 1
B) 2
C) yechimi yo’q
D) 3
E) cheksiz ko’p yechimga ega
137.
(02-1-22) m ning qanday qiymatlarida x
2
mx +
8 = 0 va x
2
= 0 tenglamalar umumiy
ildizga ega bo’ladi?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 5
E) 5
138.
(02-1-43) Agar x−y xy va xy 6= 0 bo’lsa,
1
x

1
y
ni toping.
A)
1
xy
B)
1
x−y
C) y − x
D) 1
E) 0
139.
(02-1-57)
1 + x − x
2
|x
3
|
tenglama nechta haqiqiy yechimga ega?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) yechimga ega
emas
140.
(02-3-2)
125
6
· 15
4
· 2048
2
ko’paytmaning qiymati necha xonali son bo’ladi?
A) 24
B) 26
C) 22
D) 23
E) 25
141.
(02-3-78) cos
2
+ 6sinx = 4a
2
− 2 tenglama a
ning qanday qiymatlarida yechimga ega bo’ladi?
A) [

2;

2]
B) [0;

2]
C) [0; 2)
D) (2; 2)
E) [1; 0)
142.
(02-4-44)

1 + x ≤ arccos(+ 2)
tengsizlikning eng katta butun yechimini toping.
A) 2
B) 1
C) 0
D) 1
E) 2
143.
(02-6-4)
xy
2
− xy − y
2
= 94
tenglamaning natural sonlari juftini toping.
A) (48; 2)
B) (48; 3)
C) (49; 1)
D) (49; 2)
E) (48; 1)
144.
(02-6-14) Nechta natural (x, y) sonlar jufti x
2

y
2
= 53 tenglikni qanoatlantiradi?
A) 
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
145.
(02-8-4) x
2001
+ 3x
2000
+ 3+ 13 ko’phadni + 3
ga bo’lganda qoldiq necha bo’ladi?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
E) 1
146.
(02-8-5) x
6
x
4
− 3x
2
+ 5 ko’phadni x
2


3 ga
bo’lganda qoldiq necha bo’ladi?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 9
E) 5
147.
(02-9-16) Agar = 12; ab bc ac 15
bo’lsa, a
2
b
2
c
2
ning qiymatini toping.
A) 84
B) 114
C) 144
D) 174
E) 204
148.
(02-10-18) a
4
+ 4b
4
ni rasional ko’paytuvchilarga
ajrating.
A) (a
2
− 2ab + 2b
2
)(a
2
+ 2ab + 2b
2
)
B) (a
2
− 2b
2
)
2
C) (a
2
+ 2b
2
)
2
D) (a
2
− 2b
2
)(a
2
+ 2b
2
)
E) (a
2
b
2
)(a
2
− 4b
2
)
149.
(02-12-22) 20 dan katta bo’lmagan barcha natu-
ral sonlarning ko’paytmasi n(n ∈ N ) ning qanday
eng katta qiymatida 2
n
ga qoldiqsiz bo’linadi?
A) 10
B) 18
C) 20
D) 16
E) 14
150.
(00-10-48) Kasrni qisqartiring.
x
3
− 1
x
4
x
2
+ 1
A)
x−1
x
2
−x+1
B)
x
x+2
C)
x+1
x
2
−x+1
D)
x−2
x
2
−x−1
E)
x+2
x
2
−x−1
151.
(01-5-3) Hisoblang.
3
q
5

2 + 7 
3
q
5

− 7
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
152.
(02-10-5)
3
q
9 + 2

20 +
3
q
− 2

20
ning qiymatini toping.
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
E) 2
3

2
153.
(00-4-14) Agar a, b, c va d turli raqamlar
bo’lib, = 7, (b)
2
va abc 6= 0
bo’lsa,
c
2
−c
a+b
ning qiymatini toping.
A) aniqlab bo’lmaydi
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
154.
(03-1-18) sinx < 1 +
x
2
4
tengsizlikni yeching.
A) 
B)
¡

π
2
+ 2πn;
π
2
+ 2πn
¢
n ∈ Z
C) [−ππ]
D)
£

π
6
+ 2πn;
π
6
+ 2πn
¤
n ∈ Z
E) (−∞)

226
155.
(03-1-23)
| x
2
+ 3+ 2 |=| x
2
+ 2+ 5 | x − |
tenglamani yeching.
A) 3; 5
B) 4; 6
C) [3; )
D) [0; 3]
E) [3; 10]
(ko’rsatma: | a b |=| a | | b | ⇔ ab ≥ 0.)
156.
(03-1-36)
5
x
2
− 5
3sinx + 4cosx − 2π
≥ 0
tengsizlikni yeching.
A) [1; 1]
B)
£
1;
π
2
¤
C) [1; π]
D) [0; π]
E) [1; π]
157.
(03-1-38)
3
x
x
2
− 6+ 7 tenglamaning nechta
ildizi bor?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
158.
(03-2-2) Agar m
2
+n
2
p
2
+q
2
= 1 va mp+nq =
0 bo’lsa , mn pq ning qiymatini toping.
A) 1
B) 0
C) 2
D) 4
E) 0,5
159.
(03-2-59) sinx log
2
tenglamani nechta ildizi
bor?
A) ildizi yo’q
B) 1
C) 2
D) 4
E) cheksiz ko’q
160.
(03-2-1) a ning qanday haqiqiy qiymatlarida
x
4
x
2
a
2
tenglama uchta turli haqiqiy ildizlarga ega bo’ladi?
A) (0; 4)
B) 2
C) 0 va 1
D) [0; 1]
E) 0
161.
(03-5-9) mn
2
= 18 va m
2
= 20 bo’lib,
mva natural sonlar bo’lsa, ni toping.
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
E) 6
162.
(03-12-56)
x
2
7
x
+ 1 7
x
x
tengsizlikni yeching.
A) (1; )
B) (1; 0)
C) (1; 1)
D) (−∞; 0)
S
(1; )
E) (1; 1)
S
(1; )
3
-Bob PLANIMETRIYA
3.1
Burchaklar. Masofalar
1.
Qo’shni burchaklar yig’indisi 180
0
ga teng
2.
Vertikal burchaklar teng.
(96-3-37) Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil bo’lgan
qo’shni burchaklarning gradus o’lchovlari 2 : 3 nis-
batda bo’lsa, shu burchaklarni toping.
A) 72
0
; 108
0
B) 60
0
; 120
0
C) 30
0
; 150
0
D) 50
0
; 130
0
E) 62
0
; 118
0
Yechish: Masalaning shartida keltirilgan
qo’shni burchaklar α va β bo’lsin. U holda
½
α
β
=
2
3
,
α β = 180
0
.
tenglamalar sistemasini hosil qilamiz. Birinchi tenglama-
dan α ni topamiz.
½
α =
2
3
β,
2
3
β β = 180
0
.
Uni ikkinchi tenglamaga qo’yamiz va hosil bo’lgan teng-
lamani yechamiz.
5
3
β = 180
0
, → β = 108
0
α = 180
0
− β = 72
0
bo’ladi. J:72
0
; 108
0
(A)
1.
(96-3-36) Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisidan
16
0
katta. Shu qo’shni burchaklarni toping.
A) 16
0
; 164
0
B) 80
0
; 96
0
C) 148
0
; 32
0
D) 82
0
; 98
0
E) 62
0
; 118
0
2.
(96-1-37) Ikkita to’g’ri chiziqning kesishishidan
hosil bo’lgan uchta burchakning yig’indisi 315
0
ga teng. Shu burchaklardan kichigini toping.
A) 60
0
B) 45
0
C) 10
0
D) 85
0
E) 50
0
3.
(96-10-40) Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil
bo’lgan burchaklarning ayirmasi 40
0
ga teng. Kichik
burchakni toping.
A) 60
0
B) 40
0
C) 50
0
D) 70
0
E) 45
0
4.
(96-9-88) Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil
bo’lgan uchta burchak yig’indisi 265
0
ga teng.
Shu burchaklardan kattasini toping.
A) 110
0
B) 95
0
C) 105
0
D) 150
0
E) 120
0
5.
(96-11-37) Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisidan
20
0
ga katta. Shu qo’shni burchaklarni toping.
A) 160
0
; 20
0
B) 28
0
; 152
0
C) 20
0
; 160
0
D) 140
0
; 40
0
E) 80
0
; 100
0
6.
(96-11-38) Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil
bo’lgan qo’shni burchaklar 5 : 7 nisbatda bo’lsa,
shu burchaklarni toping.
A) 36
0
; 144
0
B) 75
0
; 105
0
C) 42
0
; 138
0
D) 38
0
; 142
0
E) 85
0
; 95
0
7.
(96-12-38) Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisidan
18
0
katta. Shu qo’shni burchaklarni toping.
A) 82
0
; 98
0
B) 81
0
; 99
0
C) 80
0
; 100
0
D)
162
0
; 18
0
E) 98
0
; 82
0

227
8.
(96-12-39) Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil
bo’lgan qo’shni burchaklarning gradus o’lchovlari
3 : 7 nisbatda bo’lsa, shu burchaklarni toping.
A) 60
0
; 120
0
B) 30
0
; 150
0
C) 54
0
; 126
0
D) 62
0
; 118
0
E) 40
0
; 140
0
9.
(97-1-27) Ikki qo’shni burchakning ayirmasi 24
0
ga teng. Shu burchaklardan kichigini toping.
A) 72
0
B) 68
0
C) 82
0
D) 76
0
E) 78
0
10.
(97-4-43) Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisidan
4 marta kichik bo’lsa, shu burchaklardan kat-
tasini toping.
A) 125
0
B) 130
0
C) 140
0
D) 144
0
E) 120
0
11.
(97-5-3) Soatning minut mili 9 minutda necha
gradusga buriladi?
A) 15
0
B) 30
0
C) 25
0
D) 54
0
E) 60
0
12.
(97-5-41) Burchakning bissektrisasi uning tomoni
bilan 15
0
li burchak tashkil etsa, burchakning
o’zini toping.
A) 45
0
B) 30
0
C) 60
0
D) 90
0
E) 7
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling