M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   83
n
2
− 12
n
ifoda natural son bo’la-
digan ning barcha natural qiymatlari yig’indisini
toping.
A) 22
B) 7
C) 11
D) 20
E) 18

26
53.
(01-2-14) Soddalashtiring.
a
2
+
1
a
+
1
a
− 1
A) a − 1
B) a
2
− a + 1
C) a
2
+ 1
D) + 1
E) a
2
a − 1
54.
(01-3-30) Soddalashtiring.
2
5n+3
· 2
3n−4
2
4n+1
A) 2
4n−1
B) 2
n−2
C) 2
2n−2
D) 2
4n+1
E) 2
4n−2
55.
(01-5-4) Soddalashtiring.
x
3
y
3
y
: (x
2
− y
2
) +
2y
y

xy
x
2
− y
2
A) 1
B)
xy
x
2
−y
2
C)
y
x+y
D)
x
2
+y
2
x
2
−y
2
E)
x
x
2
−y
2
56.
(01-5-6) Soddalashtiring.
x
x
2
y
2

y · (x − y)
2
x
4
− y
4
A)
1
x+y
B)
1
x−y
C) y
D) x − y
E) 2xy
57.
(01-6-8) Ushbu
n
3
− 4n
2
− 12
n
(n²N )
kasrning barcha natural qiymatlar yig’indisini
toping.
A) 102
B) 105
C) 104
D) 106
E) 103
58.
(01-6-9) Agar = 7 +

3 va = 7 

3 bo’lsa
a
3
− b
3
a
2
− b
2
:
a
2
ab b
2
a
3
+ 3a
2
+ 3ab
2
b
3
ning qiymatini hisoblang.
A) 192
B) 198
C) 196
D) 194
E) 190
59.
(01-6-10) Soddalashtiring.
³
2+
2ab
a − b
´³ ab
b
− a
´
:
45a
2
a
2
− b
2
A)
4a
2
9
B) 
2a
2
9
C)
2a
2
9
D) 
4a
2
9
E) 
a
2
9
60.
(01-7-7) ning nechta butun qiymatida
n
2
−n+3
n+1
kasr butun son bo’ladi?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
61.
(01-8-18) Soddalashtiring.
a
2
a
2
− 1
+
1
+ 1
:
³ 1
− a
+
2
a
2
− 2a
´
A)
a
a
2
1
B)
1
a−1
C)
2a
2
−a
a
2
1
D) 1
E)
a
a+1
62.
(01-11-6) Ushbu
a
3
b
3
a
2
− ab b
2
· (a − b)
a
3
− b
3
a
2
ab b
2
· (b)
ning =

8 va =

2 bo’lgandagi qiymatini
hisoblang.
A) 34
B) 36
C) 32
D) 38
E) 30
63.
(01-11-30) Ushbu
4
a+1
− 2
2a−1
2
2a
ning qiymati 9 dan qancha kam?
A) 4
B) 35
C) 3
D) 45
E) 55
64.
(02-1-9)
m
4
− 16
m
4
− 4m
3
+ 8m
2
− 16+ 16
kasrni qisqartiring.
A) (+ 2) · (m − 2)
1
B) (m − 2) · (+ 2)
1
C) (+ 2) · (m − 3)
1
D) (m − 3) · (+ 2)
1
E) (m − 2) · (m − 3)
1
65.
(02-1-39) Agar
x
y
= 2 bo’lsa, x
2
− 4y
2
nimaga
teng?
A) 4
B) 8
C) 0
D) 8
E) 4
66.
(02-3-15)
a
2
b
2
³
1
(b)
2
·
³ 1
a
2
+
1
b
2
´
+
2
(b)
3
·
³ 1
a
+
1
b
´´
ni soddalashtiring.
A) 1
B)
1
a+b
C) 2
D)
2
a+b
E)
1
(a+b)
2
67.
(02-6-2) Agar = 0 bo’lsa, a
3
a
2
c −
abc b
2
b
3
ifodaning qiymatini toping.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 1
E) 2
68.
(02-6-7) Agar a
1
+a
2
+a
3
+....+a
2001
= 0 bo’lsa,
· (a
1
− a
2
) + 2 · (a
2
− a
3
) + 3 · (a
3
− a
4
) + ... +
+2000·(a
2000
−a
2001
)+2001a
2001
ning qiymatini
hisoblang.
A) 0 B) 5050 C) 1 D) 1001·1000 E) 2001·1001
69.
(02-8-2)
− b
1
b
2
− b b
2
ni soddalashtiring.
A) b
1
B) b
2
C) b
2
D) + 1
E) b − 1
70.
(02-9-14)
³
2
− x
2

2
(x − 1)
2
´
· (1 − x)
2

4
1 + x
ni soddalashtiring.
A) 4
B) 4
C) 0
D)
1−x
1+x
E) 
2
1+x
71.
(02-10-41)
abc
bc ac − ab

³ a − 1
a
+
b − 1
b

c − 1
c
´
:
:
³ 1
a
+
1
b

1
c
´
ni soddalashtiring.
A) 1
B) 0
C)
1
a
D)
2
b
E)
1
c

27
72.
(03-4-10)
³ x
a

x − y
x
´
·
a
2
x
2
ay
:
a
8x
ni soddalashtiring.
A) 10
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
73.
(03-6-7)
x
3
+ 2x
2
y − 3xy
x
3
+ 5x
2
+ 6x
:
− x
2
x
2
+ 3+ 2
ni soddalashtiring.
A)
y
x
B) −x
C) −y
D) x
E) y
74.
(03-7-10)
x
3
+ 2x
2
y − 3xy
x
3
+ 5x
2
+ 6x
:
x
2
− 1
x
2
+ 3+ 2
ni soddalashtiring.
A)
y
x
B) −x
C) −y
D) x
E) y
75.
(03-10-10) ning nechta butun qiymatida
a
4
− 9
a
3
− 3a
:
a
3
+ 3a
a − 5a
2
ifodaning qiymati butun son bo’ladi?
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
76.
(03-11-71)
5a
3(4 − a)
+
+ 4
− 3a
·
³ a − 1
+ 4

a − 3
a − 4
´
ifodaning 02 bo’lgandagi qiymatini hisoblang.
A) 
7
9
B) 0
C) 
5
9
D)
2
3
E) 
1
18
77.
(96-1-13) Hisoblang.
1
2
− 04
2
2· 0− 28
A)
1
2
B) 
1
2
C) 5
D) 5
E)
1
7
78.
(00-6-5) Soddalashtiring.
16
2
− 1· 08 + 04
2
14
2
− 02
2
A) 16
B) 0375
C) 12
D) 06
E) 075
79.
(96-3-66)* Hisoblang.
³

1
2
2
´
·
³

1
3
2
´
· ... ·
³

1
100
2
´
A)
8751
9900
B)
143
200
C)
441
600
D)
101
200
E)
151
300
80.
(96-9-6)* Hisoblang.
³

1
5
2
´
·
³

1
6
2
´
· ... ·
³

1
103
2
´
A)
64
103
B)
67
103
C)
69
103
D)
415
515
E)
416
515
81.
(96-9-63) Hisoblang.
02
2
+ 2 · 0· 03 + 03
2
0· 0− 0· 06
A) 25
B) 25
C) 1
D) 025
E) 10
82.
(96-10-13) Hisoblang.
45
2
− 15
2
0· 0− 03
A) 20
B) 20
C) 200
D) 2
E) 200
83.
(96-12-64)* Hisoblang.
³

1
3
2
´
·
³

1
4
2
´
· ... ·
³

1
101
2
´
A)
157
303
B)
142
303
C)
65
101
D)
64
101
E)
68
101
84.
(96-13-6)* Hisoblang.
³

1
4
2
´
·
³

1
5
2
´
· ... ·
³

1
102
2
´
A)
251
408
B)
331
408
C)
71
102
D)
103
136
E)
111
136
85.
(97-4-20) Hisoblang.
779
3
+ 3 · 779
2
· 221 + 3 · 779 · 221
2
+ 221
3
+ 10
A) 10000010
B) 1000010
C) 1000000010
D) 100000010
E) 100010
86.
(98-7-10) Hisoblang.
(37
2
− 63
2
· (13
2
− 126
2
)
(42
2
− 58
2
· (23
2
− 03
2
)
A) 32
B) 032
C) 32
D)
1
32
E)
5
16
87.
(98-8-9) Ifodaning qiymatini hisoblang.
05
2
− 05
04
2
+ 2 · 004 + 01
2
A) 1
B) 1
C) 01
D) 10
E) 2
88.
(98-1-9) Ifodaning qiymatini hisoblang.
02
2
− · 006 + 03
2
0· 0− 05
A) 02
B) 2
C) 02
D) 025
E) 1
89.
(98-12-9) Hisoblang.
(52
2
− 48
2
· (167
2
− 67
2
)
(12
2
− 114
2
· (64
2
− 36
2
)
A) 2
8
21
B)
21
50
C) 1
8
21
D)
7
50
E) 7
1
7
90.
(99-6-6) Hisoblang.
(202
2
− 54
2
+ 256 · 352) : (4
4
· 10
2
)
A) 4
B) 1
C) 2
D) 5
E) 10

28
91.
(97-4-14) Agar = 45 va = 35 bo’lsa,
x
3
− x
2
y − xy
2
y
3
ni hisoblang.
A) 10
B) 95
C) 8
D) 72
E) 11
92.
(97-9-74)* Agar = 718 va = 708 bo’lsa,
x
3
− y
3
− 2y
2
− 3y − 1 + x
2
− 2xy
ni hisoblang.
A) 1
B) 21
C) 79
D) 875
E) 921
93.
(99-7-2) Hisoblang.
889
3
+ 3000 · 889 · 111 + 111
3
+ 889 + 111
A) 10001000
B) 1001000
C) 1001001000
D) 1000001000
E) 1001011000
94.
(00-5-3) Hisoblang.
(25
2
− 21
2
)(25
2
+ 21 · 25 + 21
2
)
25
3
− 21
3
A) 4
B) 46
C) 36
D) 54
E) 84
95.
(01-8-5) Soddalashtiring.
0· 08 + 0· 12
02
2
− 04
2
A) 10 B) 10 C) 01 D) 100 E) 01
96.
(02-3-11)
271
4
− 129
4
(271 + 129)
2
− 271 · 258
ni hisoblang.
A) 568 B) 484 C) 528 D) 614 E) 558
97.
(02-5-6)
27(17
3
− 15
3
)
51
2
+ 5· 45 + 45
2
ni hisoblang.
A) 045
B) 027
C) 03
D) 006
E) 009
98.
(03-2-33)*
Ã

1
4


1
9


1
16
!
· · ·
Ã

1
2000
2
!
ko’paytmaning qiymatini hisoblang.
A)
1999
2000
B)
10
1999
C)
2001
2000
D)
1999
4000
E)
2001
4000
99.
(03-3-5)
4(08
2
− 0· 17 + 17
2
)
16
3
+ 34
3
ni hisoblang.
A) 12
B) 02
C) 15
D) 05
E) 04
100.
(03-11-61)
06
2
− 0· 02 + 01
2
1− 15
2
ni hisoblang.
A) 05
B) 
1
3
C) 3
D) 1
2
3
E) 25
1.4
Ildizlar.
1.4.1
Ildizlarga oid formulalarning qo’llanilishi.
1.
(

a)
2
a,
(a ≥ 0)
2.

ab =

a

b,
(a, b ≥ 0)
3.
r
a
b
=

a

b
,
(a ≥ 0,
b > 0)
4.
a

=

a
2
b,
(a ≥ 0)
5.
aa
2
b,
(a ≤ 0)
6.

a
2
|a|
(97-11-8) Soddalashtiring.
2
r
5
1
2
+
1
3

99 − 2
r
2
3
4
A) 3

11
B) 2

22
C)

22
D) 2
E) 0
Yechish: Ushbu a

=

a
2
(a, b ≥ 0) formuladan
foydalanib
2
r
5
1
2
+
1
3

99 − 2
r
2
3
4
= 2
r
11
2
+
+
1
3

· 11 − 2
r
11
4
=
r
·
11
2
+
1
3
· 3

11 
r
·
11
4
=
=

22 +

11 

11 =

22
ekanini hosil qilamiz. J:

22 (C).
1.
(97-1-8) Soddalashtiring.
4
r
3
1
2
− 05

56 − 3
r
1
5
9
A) 2

14
B) 2

7
C) 0
D) 2
E)

7
2.
(97-6-8) Soddalashtiring.
15
r
3
5
− 05

60 + 2
r
3
3
4
A) 0 B)

15 C) 5

3 D) 3

15 E) 4

5
3.
(98-6-9) Hisoblang.

32 +

98 

50

72
A) 2 B) 1 C)

2 D) 2

2 E) 09988207
4.
(99-4-20) Soddalashtiring.
³
7 +

− 1
´
·
³
7 + 1 

2
´
A) 4 + 2

2
B) 2 

2
C) 4 

2
D) 6 + 2

2
E) 3

2 + 2

7
5.
(99-6-36) Hisoblang.

192 

108 +

243
3
A) 5

3 B) 5

2 C) 3

5 D) 3

3 E) 8

3

29
6.
(99-7-3)

50 qiymatining butun qismini toping.
A) 8
B) 7
C) 6
D) 9
E) 5
7.
(96-6-50) Soddalashtiring.
1


8
− 2

2 + 6
A) 8
B) 7
C) 9
D) 10
E) to’g’ri javob keltirilmagan
8.
(96-7-24) Ifodaning qiymatini toping.


5
3 +

5
+
3 +

5


5
A) 2
B) 3

5
2
C) 45
D)
3

5+2
2
E) 7
9.
(97-2-50) Soddalashtiring.
2

− 
11

12 − 1
A) 2

− 4
B) 4
C) 4
D) 6
E) 6
10.
(97-3-24) Ifodaning qiymatini toping.
4 +

6


6
+


6
4 +

6
A) 2
B)
3

6
8
C) 4
2
5
D)

6+8
4
E) 32
11.
(97-7-24) Ifodaning qiymatini toping.
3 +

7


77
3 +

7
A) 4 +

7
B) 3

7
C) 6

7
D) 3
E) 6
12.
(97-8-50) Ifodani soddalashtiring.
19

20 − 1
− 2

5 + 3
A) 4

5 + 4
B) 4

− 4
C) 2

5 + 4
D) 4
E) 2

− 4
13.
(97-10-24) Ifodaning qiymatini toping.


2
4 +

2

4 +

2


2
A) 
8

2
7
B) 8

2
C) 6
D) 4
E) 4

2
14.
(97-12-49) Soddalashtiring.
19

20 + 1
+ 6 − 2

5
A) 6 B) 5 C) 4

− 7 D) 4

− 6 E) 2

− 5
15.
(98-2-20) Hisoblang.
1
2 +

3
+
2

− 1
A) 2
B) 3
C) 4
D)

3
E) 2

3
16.
(99-6-38) Soddalashtiring.

5

− 2

10

5
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
17.
(99-6-39) Ifodaning qiymatini toping.
1
2 +

3
+
23

1
2 +

5
A) 4 B) 0 C)3 D)

5 +

3 E) 2
18.
(99-10-15) Soddalashtiring.
³
1

3 +

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling