M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
bo’lsa,
2
31
+
3
41
+
4
51
+
5
61
quyidagilardan qaysi biriga teng?
A) 3 − a B) 4 − a C) 5 − a D) 3 
a
2
E) 4 
a
2
60.
(03-7-43)* Hisoblang.
2
· 7
+
2
· 9
+
2
· 11
... +
2
73 · 75
A)
16
75
B)
28
75
C)
1
5
D)
14
75
E)
2
5
61.
(03-7-65) Hisoblang.
2
19
· 27
3
+ 15 · 4
9
· 9
4
6
9
· 2
10
+ 12
10
A) 1
B) 2
C)
1
3
D)
2
3
E)
1
2
62.
(03-8-29)* Hisoblang.
1+
1
10 · 11
+
1
11 · 12
+
1
12 · 13
+
1
13 · 14
+
1
14 · 15
+
1
15 · 16
A) 1
3
80
B) 116 C) 1
3
40
D) 1
7
80
E) 1
13
80

11
1.2.2
Butun va kasr qismli sonlar.
(97-10-6) Hisoblang.
1
8
17
· 3
2
5
:
11
12
· 2
1
5
:
4
9
A) 27 B) 24
3
17
C) 27 D) 29
1
9
E) 7
1
3
Yechish: Avval kasrlarni noto’g’ri kasrga keltiramiz
so’ngra ularning surat va maxrajlarini qisqartiramiz:
1
8
17
· 3
2
5
:
11
12
· 2
1
5
:
4
9
=
25
17
·
17
5
·
12
11
·
11
5
·
9
4
= 27
Javob: 27 (C)
1.
(96-3-14) Ushbu
³
2
1
2
´
3
ifodani hisoblang.
A) 8
1
8
B) 2
1
8
C) 31
1
4
D) 8
1
8
E) 15
5
8
2.
(96-12-15) Hisoblang.
³
1
1
2
´
3
A) 6
3
4
B) 1
1
8
C) 3
3
8
D) 1
1
8
E) 2
1
4
3.
(97-5-9) Amalni bajaring.
1
3
5
− 3
1
5
A) 1
2
5
B) 1
2
5
C) 1
3
5
D) 2
2
5
E) 1
3
5
4.
(97-9-9) Amalni bajaring.
3
4
7
− 5
2
7
A) 1
5
7
B) 1
4
7
C) 1
5
7
D) 
4
7
E) 1
2
7
5.
(96-7-6) Hisoblang.
5
5
7
: 2
2
5
· 5
1
4
: 1
1
6
·
2
3
A) 7
1
7
B) 8
1
7
C) 6
6
7
D) 5
5
7
E) 4
5
6
6.
(96-7-9) Hisoblang.
³
7
1
3
− 6
7
8
´
:
3
4
+ 8
8
9
· 2
1
80
A) 17
2
3
B) 18
1
2
C) 21
1
2
D) 16
1
3
E) 17
1
2
7.
(96-7-11) Hisoblang.
³ 1
7
´
0
+ 6 · 2
3
+
³ 2
5
´
2
A) 8 B) 7
1
7
C) 7 D) 4
4
25
E) 7
8.
(96-11-15) Hisoblang.
³
1
1
3
´
3
A) 2
10
27
B) 2
10
27
C) 1
1
27
D) 
1
27
E) 1
1
27
9.
(97-1-3) Hisoblang.
1
1
4
+
5
12
: (
1
3
· 2
1
2

7
8
)
A) 11
1
4
B) 1
1
4
C) 9
1
4
D) 8
3
4
E) 9
1
4
10.
(97-3-6) Hisoblang.
3
4
· 1
1
7
:
2
15
· 12
1
4
: 7
1
2
A) 10
1
2
B) 11 C) 9
1
4
D) 7
1
2
E) 5
1
7
11.
(97-3-9) Hisoblang.
³
5
3
4
− 4
8
9
´
· 2 + 67
1
2
: 2
1
7
A) 24
1
3
B) 33
2
9
C) 36
1
9
D) 31
1
3
E) 28
2
3
12.
(97-3-11) Hisoblang.
4
1
2
· 6
2
+
³ 2
5
´
3

³ 2
5
´
0
A) 15
3
4
B) 15
1
8
C) 11
3
5
D) 6
3
8
E) 14
3
4
13.
(97-6-3) Hisoblang.
³ 5
9
− 1
1
6
·
1
2
´
:
5
9
+
1
3
A)
3
20
B)
17
60
C)
7
30
D) 
7
60
E) 
11
30
14.
(97-7-6) Hisoblang.
42
95
· 1
3
14
:
3
5
: 2 · 4
3
4
A)
13
8
B) 1
3
8
C) 2
1
8
D) 1
5
7
E) 2
3
5
15.
(97-7-9) Hisoblang.
³
4
1
10
− 3
4
15
´
·
5
6
+ 4
1
10
: 1
1
5
A) 3
5
9
B) 4
1
9
C) 5
2
3
D) 2
3
5
E) 3
7
9
16.
(97-10-9) Hisoblang.
³
12
1
9
− 10
2
5
´
: 38
1
2
+ 2
8
9
· 18
A) 24
1
15
B) 32
7
45
C) 38
3
5
D) 47 E) 52
2
45
17.
(97-11-3) Hisoblang.
³
3
17
36
− 5
7
12
´
:
2
9

3
26
· 4
1
3
A) 9 B) 8
1
2
C) 9 D) 10 E) 9
1
2
18.
(98-3-8) Hisoblang.
3
1
3
· 2
1
4
·
³

1
2
´
·
4
5
A) 3 B) 3 C) 25 D) 25 E) 4
19.
(98-6-8) Hisoblang.
³
1992
3
5
− 1990
2
3
´
· 1
1
29
A) 2
14
435
B)
14
435
C) 2 D) 2 E) 2
1
58

12
20.
(98-10-9) Hisoblang.
³
4
5
8
· 4
1
5
·
8
37
− 3
3
5
´
1
A) 1
3
5
B) 1
2
5
C) 1
3
4
D) 1
2
3
E) 1
1
3
21.
(98-10-55) 5
7
12
son 11
1
6
ga ko’paygan bo’lsa,
u necha marta ko’paygan?
A) 3 B) 2 C) 25 D) 35 E) 175
22.
(98-10-56) Hisoblang.
2
2
3
: 1
1
7
· 3
3
7
·
³

1
4
´
A) 4 B) 3 C) 2 D)
2
7
E)
7
4
23.
(98-11-58) Hisoblang.
³
1997
3
5
− 1996
1
6
´
· 1
1
29
A)
13
29
B) 2
1
29
C) 1
13
29
D) 3
1
29
E) 1
14
29
24.
(98-12-11) Hisoblang.
³
2
1
2
− 1
3
8
´
·
³
3
1
2

3
6
´
· 1
1
3
A) 4 B) 8 C) 4
1
2
D) 12 E) 3
25.
(99-4-2) Hisoblang.
6
3
4
· 5
1
4
− 4
5
8
· 5
3
8
A) 10
19
64
B) 11
27
64
C) 11
9
64
D) 10
39
64
E) 10
37
64
26.
(99-4-11) Hisoblang.
7
5
13
· − 1
2
5
· 6 + 4 · 2
4
13
− · 1
1
5
A) 11
2
5
B) 12 C) 135 D) 11
8
13
E) 14
27.
(00-2-6)
11
25
va 4
6
11
sonlariga teskari sonlar ko’payt-
masi nechaga teng?
A)
1
2
B) 1 C)
3
4
D) 2 E)
1
3
28.
(01-8-3) Hisoblang.
5
4
19
· 3
4
7
+ 1
15
19
:
7
25
− 1
2
3
A) 23
2
3
B) 23
1
3
C) 22
2
3
D) 24
1
3
E) 22
1
3
29.
(03-11-54) Hisoblang.
³
6
1
2
− 8
3
4
´
:
1
8
+ 11
3
7
A) 7
3
7
B) 6
3
7
C) 6
4
7
D) 7
5
7
E) 6
5
7
30.
(03-11-59) Hisoblang.
10 − 2
1
2
: 3
3
4
+
³
2
1
2
− 1
1
3
´
· 6
A) 16
2
3
B) 17
1
3
C) 15
2
3
D) 16
1
3
E) 17
1.2.3
O’nli kasrlar.
(98-12-8) Hisoblang.
321 · 595 − 444
221 · 595 + 151
A) 1 B) 2 C)
1
2
D) 1
1
2
E)
61
186
Yechish:
321 · 595 − 444 = (221 + 1) · 595 − 444 =
= 221 · 595 + 595 − 444 = 221 · 595 + 151
ekanida
321 · 595 − 444
221 · 595 + 151
=
=
221 · 595 + 151
221 · 595 + 151
= 1
ni hosil qilamiz J: 1 (A)
1.
(96-1-7) 06 ga teskari sonni toping.
A) 06 B) 1
2
3
C) 04 D) 6 E)
3
6
2.
(96-9-57) 08 songa teskari sonni toping.
A) 08 B) 8 C) 
5
4
D) 125 E) 02
3.
(96-10-7) 15 soniga teskari sonni toping.
A) 15 B) 075 C) 
2
3
D)
2
3
E) 3
4.
(98-3-4) 00015 · 0016 ko’paytma quyidagi son-
lardan qaysi biriga teng emas?
A) 2· 10
5
B) 240 · 10
7
C) 24 · 10
6
D) 024 · 10
4
E) 00024 · 10
3
5.
(98-10-4) Hisoblang.
2014 : 019 − 2· 03
A) 2085 B) 185 C) 885 D) 785 E) 985
6.
(98-10-52) 00025·0026 ko’paytma quyidagi son-
lardan qaysi biriga teng emas?
A) 6· 10
5
B) 650 · 10
7
C) 65 · 10
6
D) 065 · 10
4
E) 00065 · 10
3
7.
(99-4-7) 2− 43 ga teskari sonni toping.
A) 08 B) 18 C) 
5
9
D) 1
1
4
E)
5
9
8.
(00-5-13) Ifodani hisoblang.
3· (201 − 381)
A) 684 B) 582 C) 684 D) 582 E) 584
9.
(01-8-17) Hisoblang.
021 : (005 +
3
20
− 2· 14
A) 245 B) 255 C) 2 D) 335 E) 235
10.
(01-2-11) Hisoblang.
− 33 :
³
2
1
7
− 1
1
5
´
A) 35 B)25 C) 15 D) 25 E) 05

13
11.
(00-5-17) Ifodaning qiymatini toping.
24 + 3
1
3
− (26)
A) 106 B)125 C) 3
8
15
D) 125 E) 3
8
15
12.
(00-5-18) Hisoblang.
³

3
8
´
· (32) + 0· (8)
A) 8 B)4 C) 6 D) 7 E) 10
13.
(00-5-28) 00000087 sonini standart ko’rinishida
yozing.
A) 8· 10
5
B) 8· 10
7
C) 8· 10
6
D) 8· 10
7
E) 8· 10
4
14.
(98-5-6) 52 bilan 104 orasida nechta butun
son bor?
A) 16 B) 10 C) 15 D) 12 E) 11
15.
(98-7-11) Son o’qida 4 dan 23 birlik masofada
joylashgan sonlarni aniqlang.
A) 63 B) 63 va 17 C) 63 va 17
D) 63 va 17 E) 17
16.
(98-12-10) Son o’qida 2 dan 47 birlik masofada
joylashgan sonlarni aniqlang.
A) 67; 27
B) 67; 27
C) 67; 27
D) 67
E) 27
17.
(99-7-8) Koordinatalari 32 va 42 bo’lgan son-
lar orasida nechta butun son bor?
A) 7
B) 6
C) 9
D) 8
E) 10
18.
(96-1-5) Hisoblang.
³
2− 2
1
3
´
· 52 : 2
3
5
A)
2
3
B)
1
3
C) 3 D)
3
7
E) 2
1
3
19.
(96-3-64) Ushbu
2701 · 10
4
+ 3205 · 10
3
yig’indi quyidagi sonlarning qaysi biriga teng?
A) 5906 · 10
3
B)5906 · 10
4
C) 34751 · 10
3
D) 30215 · 10
4
E) 5906 · 10
7
20.
(96-6-1) Hisoblang.
175 
³
1
2
7
´
· 6·
7
9
A) 475 B)215 C) 825 D) 475 E) 755
21.
(96-9-4) 1011·10
3
+21·10
4
yig’indi quyidagi
sonlarning qaysi biriga teng?
A) 3111 · 10
3
B) 3111 · 10
4
C) 3111 · 10
7
D) 1221 · 10
3
E) 1221 · 10
4
22.
(96-9-56) Hisoblang.
6
3
8

³
2− 2
1
3
´
: 1
1
3
A) 5
2
3
B)6
1
4
C) 4
1
2
D) 2
1
3
E) 5
1
4
23.
(96-10-25) Hisoblang.
05
5
· 32
2
4
3
A) 2 B)
1
2
C) 4 D)
1
4
E) 8
24.
(96-12-62) Yig’indi quyidagi sonlarning qaysi biriga
teng?
1015 · 10
4
+ 314 · 10
5
A) 4155 · 10
4
B) 4155 · 10
5
C) 4155 · 10
9
D) 1329 · 10
4
E) 1329 · 10
5
25.
(96-13-4) Ushbu
3104 · 10
2
+ 181 · 10
3
yig’indi quyidagi sonlarning qaysi biriga teng?
A) 3285 · 10
3
B) 3285 · 10
2
C) 4914 · 10
2
D) 4914 · 10
3
E) 4914 · 10
5
26.
(97-1-7) Hisoblang.
³ 1
6
− 1
1
15
+
1
10
´
: 06 + 04
A) 1
11
15
B)088 C) 1
1
3
D) 
14
15
E) 008
27.
(97-2-1) Hisoblang.
1
3
4
· 6·
³

4
7
´
− 375
A) 275 B)1025 C) 275 D) 1025 E) 375
28.
(97-6-7) Hisoblang.
08 + 02 :
³ 7
15
− 1
1
6
+
9
20
´
A) 0 B)1 C) 16 D) 06 E) 1
29.
(97-8-1) Hisoblang.
5
3
7
· 2·
³
2
1
3
´
A) 36 B)8 C) 8 D) 36 E) 6
30.
(97-11-7) Hisoblang.
02 + 1·
³ 4
9
− 1
1
2
+
1
6
´
A) 14 B)18 C) 004 D) 036 E) 2
31.
(97-12-1) Hisoblang.

8
9
· 1225 · 1
1
8
− (225)
A) 10 B)145 C) 10 D) 145 E) 1025
32.
(98-1-3) Hisoblang.
19· 18 − 19· 16 + 30· 18 − 30· 16
A) 98 B)100 C) 10 D) 110 E) 102

14
33.
(98-1-5) Hisoblang.
1
1
6
+ 1
5
6
· (1854 : 1− 1· 202)
A) 4 B)2
5
6
C) 2
1
2
D) 4 E) 2
1
3
34.
(98-1-7) Hisoblang.
(
2
3
: 3 − 1) · 15
2
− 025
A) 15 B)2 C) 5 D) 02 E) 15
35.
(98-1-13) Hisoblang.
5
6
+ 2 · (063 : 0− 16)
A)
19
30
B)1
1
6
C) 
4
15
D) 1
4
15
E)
8
15
36.
(98-8-3) Hisoblang.
109 · 917 − 537 · 72 − 37 · 917 + 1· 72
A) 360 B)350 C) 290 D) 380 E) 310
37.
(98-8-5) Hisoblang.
3
16
+
1
16
· (0312 : 0− 315 · 16)
A)
1
4
B)
3
16
C) 
1
16
D) 
1
8
E) 
5
8
38.
(98-8-7) Hisoblang.
³ 5
6
· − 5
´
:
2
3
− 05
2
A) 1 B)1 C) 05 D) 175 E) 15
39.
(98-8-13) Hisoblang.
(098 − 0312 : 03) · 25 +
1
9
A) 15
1
9
B)14
8
9
C) 10
7
18
D) 1
7
18
E) 1
11
18
40.
(98-11-1) Hisoblang.
³

2
3
´
2
· (075)
3
· (15)
4
·
³

4
3
´
3
A) 175 B)275 C) 25 D) 225 E) 15
41.
(98-12-60) Hisoblang.
³
1
1
9
· 027 − 3
1
3
· 015
´
− 1500 · (01)
3
A) 13 B)14 C) 15 D) 16 E) 17
42.
(98-12-68) Hisoblang.
(03)
3
+
³ 3
7
´
1
+ (05)
2
·
3
4
+ (1)
8
· 6
A) 51
5
9
B)42
4
9
C) 34
2
3
D) 48
10
27
E) 52
2
27
43.
(99-4-4) Hisoblang.
2.·
³
2
1
3
: 2− 1
´
+ 2
4
5
A) 56 B)2
2
3
C) 2
1
3
D) 28 E) 3
1
3
44.
(99-6-2) Hisoblang.
13· 5− 8· 4− 5· 83 + 4· 135
A) 42 B)52 C) 50 D) 48 E) 54
45.
(99-8-7) Ifodaning qiymatini toping.
79− 798 + 79− 796 + 79− 794 + ...+
+60− 602 + 60− 60
A) 100 B)20 C) 10 D) 188 E) 99
46.
(00-2-1) Ifodaning qiymatini toping.
12· 64 + 173 · 36 + 12· 36 + 17· 64
A) 3000 B)1800 C) 2000 D) 3600 E) 2200
47.
(00-6-2) Hisoblang.
(0· 0− 01) : 025 + 075
A) 107 B)245 C) 395 D) 043 E) 097
48.
(00-6-3) Ifodaning qiymatini toping.
(1
2
3
· 22 + 1) : 2
1
5

5
11
A) 1 B)1
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling