M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet39/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
#98849
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   83
Bog'liq
Ахборотнома 1996-2003

sin540
0
va cos640
0
,
tg545
0
,
ctg405
0
sonlardan qaysi biri
manfiy?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) Hech biri manfiy emas
18.
(96-3-42) (3; 0) nuqtani koordinata boshi
atrofida 90
0
ga burganda u qaysi nuqtaga o’tadi?
A) (3; 0)
B) (0; 3)
C) (3; 3)
D) (0; 3)
E) (3; 3)
19.
(96-11-43) (3; 0) nuqtani koordinata boshi
atrofida 90
0
ga burganda hosil bo’ladigan nuq-
taning koordinatalarini toping.
A) (3; 0)
B) (0; 3)
C) (3; 3)
D) (0; 3)
E) (3; 3)
20.
(96-12-45) (0; 3) nuqtani koordinata boshi atrofida
90
0
ga burganda hosil bo’ladigan nuqtaning ko-
ordinatalarini toping.
A) (3; 0)
B) (0; 3)
C) (3; 0)
D) (3; 3)
E) (3; 3)
21.
(98-11-101) Agar sinx −
1
sinx
3 bo’lsa,
sin
2
+
1
sin
2
x
ning qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 6
22.
(00-10-78)* To’g’ri tengsizlikni aniqlang.
A) cos(sinα0
B) cos0
C) 
π
2
+ 2 ≤ 0
D) |cosα| |sinα| < 1
E) sin− tg0
23.
(01-2-58) Hisoblang.
cos
³ 12π
5
(log
2
025 + log
0,25
2)
´
A) 0
B) 1
C) 1
D)
1
2
E) 
1
2
24.
(01-7-3) Ushbu = 27(2), =
p
2 +
3

8,
π − 314,
sin
π
3
sonlardan qaysilari
irratsional sonlar?
A) a; c; d
B) b; c; d
C) c; d
D) a; c
E) Hammasi
25.
(01-9-29) Qaysi ko’paytma musbat?
1)sin411 · tg352;
2)cos253 · log
1
2
π
3
;
3)ctg573 · cos119
A) 1
B) 1; 2
C) 2
D) 1; 3
E) 2; 3
26.
(01-9-33) Ushbu = 2
π
4
log
2
π
5
va =
sin
5π
6
sonlarini o’sish tartibida yozing.
A) p < q < k
B) q < p < k
C) k < p < q
D) k < q < p
E) p < k < q
27.
(01-12-32) Qaysi ko’paytma manfiy?
1)cos378 · log
2
137;
2)tg291 · ctg482;
3)ln198 · tg445
A) 1; 2
B) 1
C) 2; 3
D) 1; 3
E) 2
28.
(02-2-48) Agar
1
2
= (sin30
0
tg60
0
· cos30
0
)
2
bo’lsa, =?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 16
E) 1
2.1.2
Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari.
1.
tgx =
sinx
cosx
;
2.
ctgx =
cosx
sinx
;
3.
tgx · ctgx = 1;
4.
sin
2
cos
2
= 1;
5.
1 + tg
2
=
1
cos
2
x
;
6.
1 + ctg
2
=
1
sin
2
x
:
1.
(98-5-48) Agar sinα =
3
5
va
π
2
< α < π bo’lsa,
tgα ni toping.
A) 
4
5
B) 
3
4
C)
3
4
D) 
3
5
E)
3
5
2.
(99-7-47) Agar α ∈ (
π
2
π) va sinα =
1
4
bo’lsa,
ctgα ni hisoblang.
A) 4
B) 

17
C) 
1

15
D) 

13
E) 

15
3.
(00-8-61) Agar 0 < α <
π
2
va tgα = 2 bo’lsa,
cosα ni toping.
A)
5

5
B)
2

5
C)

5
5
D)

5
E) 
1

5
4.
(98-4-17) Agar tgα = 3 bo’lsa,
3sinα
5sin
3
α + 10cos
3
α
ning qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A)
16
39
B)
4
9
C)
8
15
D)
15
32
E)
18
29

154
5.
(98-5-52) Ifodani soddalashtiring.
sin
2
α cos
2
α ctg
2
α
A) cos
α
2
B)
cos2α
2
C) tg
α
2
D)
1
sin
2
α
E)
1
cos
2
α
6.
(98-6-52) Agar

− cos
2
x −

1 + sin
2
k
bo’lsa,

− cos
2
+

1 + sin
2
ni toping.
A)15k
B) 2k
C)
2
k
D) −k
E) 
1
k
7.
(98-8-62) Agar tgα+ctgα bo’lsa, tg
3
α+ctg
3
α
ni p orqali ifodalang.
A)−p
3
− 3p
B) p
3
− 3p
C) p
3
+ 3p
D) 3p − p
3
E) 3p
3
− p
8.
(98-11-97) Agar tgα ctgα a
(a > 0) bo’lsa,

tgα +

ctgα qiymati qanchaga teng bo’ladi?
A)

+ 2
B) a − 2
C)

2 +

a
D) + 2
E)

a −

2
9.
(98-12-54) Agar sinα cosα bo’lsa,
|sinα − cosα| ni a orqali ifodalang .
A)

− a
2
B) 

− a
2
C)

a
2
− 2
D)

− a
E) 2 − a
2
10.
(98-12-55) Agar tgα ctgα bo’lsa, tg
2
α +
ctg
2
α ni p orqali ifodalang.
A)p
2
− 2
B) −p
2
+ 2
C) p
2
+ 2
D) p
2
− 1
E) p
2
+ 1
11.
(99-6-21) Soddalashtiring.
sin
2
α sin
2
β − sin
2
α · sin
2
β cos
2
α · cos
2
β
A) 1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 2
12.
(99-6-33) tgx ni hisoblang.
2sinx − cosx
2cosx sinx
= 3
A) 7
B) 3
C) 3
D) 7
E) 2
13.
(99-6-51) Soddalashtiring.
sin
6
α cos
6
α + 3sin
2
α · cos
2
α
A) 1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 4
14.
(99-8-80) Soddalashtiring.
sin
2
cos
2
tg
2
x
A) 
1
cos
2
x
B) 
1
sin
2
x
C)
1
sin
2
x
D)
1
cosx
E)
1
cos
2
x
15.
(00-10-16) Agar tgα =
4
5
bo’lsa,
sinα cosα
sinα − cosα
nimaga teng.
A) 3
B) 3
C) 9
D) 9
E)
1
3
16.
(00-10-64) Agar ctgα =

3 bo’lsa,
9
sin
4
α cos
4
α
ni hisoblang .
A) 5
B) 45
C) 81
D) 4
E) 144
17.
(97-1-47) Soddalashtiring.
(ctgα − cosα·
³ sin
2
α
cosα
tgα
´
A) cos
2
α
B) tgα
C)
1
cosα
D) ctg
2
α
E) sin
2
α
18.
(97-6-46) Soddalashtiring.
− sin
4
α − cos
4
α
cos
4
α
A) 2tg
2
α
B)
1
cos
2
α
C) 2
D) sin
2
α
E) ctg
2
α
19.
(97-11-46) Soddalashtiring.
sin
2
α − cos
2
α cos
4
α
cos
2
α − sin
2
α sin
4
α
A) tg
4
α
B) tg
2
α
C) ctg
4
α
D)
tg
2
α
2
E) 2ctg
2
α
20.
(98-1-55) Soddalashtiring.
3sin
2
α cos
4
α
1 + sin
2
α sin
4
α
A) 2sinα
B) 2
C) ctg
2
α
D) 1
E) 3
21.
(98-8-55) Soddalashtiring.
1 + cos
2
α cos
4
α
3cos
2
α sin
4
α
A) 3
B) 2
C) 1
1
2
D)
1
3
E) 1
22.
(99-1-8) Agar sinα =

3/2 va
π
2
< α < π bo’lsa,
| − 1 + cosα| + 2cosα
|
tgα

3
− 05|
ni hisoblang .
A)
1
3
B) 1
C) 3
D) 1
E) 3
23.
(00-2-45) Agar ctgα =
13
4
bo’lsa,
2cosα sinα
cosα − 2sinα
kasrning qiymatini toping .
A) 6
B) 5
C) 62
D) 48
E) 64
24.
(97-4-36) Hisoblang.
log
π
2π
tg
π
12
+ 1
i
sin
π
5
+cos
π
5
1
A) 0
B) 2
C) 3
D) 1
E) 1,5
25.
(01-1-46) Ifodani soddalashtiring.
cos
2
α − ctg
2
α
tg
2
α − sin
2
α
A) −ctg
6
α
B) ctg
4
α
C) tg
4
α
D) ctg
4
2α
E) ctg
6
α

155
26.
(01-1-69) Agar sinx cosx = 05 bo’lsa,
16(sin
3
cos
3
x) ni toping.
A) 8
B) 14
C) 11
D) 16
E) 12
27.
(01-7-37) Agar tgα 
3
4
va
π
2
< α < π bo’lsa,
sinα − cosα ning qiymatini toping .
A) 
1
5
B)
1
5
C)
7
5
D) 
7
5
E) 
3
5
28.
(01-9-23) Agar cosα =

3
2
bo’lsa,
− sin
2
α cos
2
α · sinα
1 + sinα
ifodaning qiymatini toping .
A)
3
4
B) 15
C) 1
1
3
D) 1
E)
3
5
29.
(02-4-30)
(tgx ctgx)
2
− (tgx − ctgx)
2
ni soddalashtiring.
A) 0
B) 4
C) 2
D) 2
E) 4
30.
(02-5-32) Agar
2sinα + 3cosα
5sinα − cosα
bo’lsa, ctgα 2 ning qiymatini hisoblang .
A)
7
4
B) 
7
4
C)
1
2
D)
4
7
E) 
4
7
31.
(02-6-31)
5sin
2
α + 4cos
2
α
4cos
2
β + 5sin
2
β
ifodaning eng katta qiymatini toping .
A) 125
B) 15
C) 2,25
D) 2,5
E) 2,75
32.
(02-7-39)
(sinα cosα)
2
+ (sinα − cosα)
2
− 2
ni soddalashtiring.
A) 0
B) 4
C) 2sin2α
D) 1
E) 1 + 2sin2α
33.
(02-8-41) Agar ctgα = 2 bo’lsa,
sin
2
α − 2cos
2
α
3sinα · cosα cos
2
α
ifodaning qiymatini hisoblang .
A) 07
B) 05
C)

3
2
D) 

3
2
E) 
2
3
34.
(03-1-32) Agar tgx = 05 bo’lsa, cos
8
x − sin
8
x
ning qiymatini hisoblang .
A) 052
B) 0408
C) 0392
D) 0416
E) 0,625
35.
(03-8-54) cosα−sinα = 02 bo’lsa, cos
3
α−sin
3
α
ni hisoblang .
A) 0296
B) 03
C) 004
D) 0324
E) 0,008
36.
(03-8-55) Agar cosx =
1

10
bo’lsa,
(1 + tg
2
x)(1 − sin
2
x− sin
2
x
ifodaning qiymatini toping .
A) 01
B) 02
C) 03
D)
2

10
E)

10
10
37.
(03-12-25)
1 +
sin
4
α sin
2
α · cos
2
α
cos
2
α
ni soddalashtiring.
A) tg
2
α
B) 1 + tg
2
α
C) ctg
2
α
D) 1 + ctg
2
α
E) tg
2
α ctg
2
α
2.1.3
Keltirish formulalari
x
sinx
cosx
tgx
ctgx
π
2
− α
cosα
sinα
ctgα
tgα
π
2
α
cosα
−sinα
−ctgα
−tgα
π − α
sinα
−cosα
−tgα
−ctgα
π α
−sinα
−cosα
tgα
ctgα
3π
2
− α
−cosα
−sinα
ctgα
tgα
3π
2
α
−cosα
sinα
−ctgα
−tgα
2π − α
−sinα
cosα
−tgα
−ctgα
1.
(96-1-54) Ushbu 2tg(765
0
) ifodaning qiymatini
aniqlang.
A) 

2
B)
2

3
C) 2
D) 4
E) 2

3
2.
(00-5-31) sin2010
0
ni hisoblang.
A) 
1
2
B) 

3
2
C)

3
2
D) 1
E) 
1
4
3.
(97-1-44) Hisoblang.
sin(1050
0
− cos(90
0
) + ctg(660
0
)
A)

− 1
B) 
3

3
2
C) 
3+2

3
6
D) 05 +

3
E) 2

3
4.
(97-6-43) Hisoblang.
sin(45
0
) + cos(405
0
) + tg(945
0
)
A) 1
B) 1
C) 2

2
D)

21
E)

2+1
5.
(97-11-43) Hisoblang.
cos(45
0
) + sin(315
0
) + tg(855
0
)
A) 0
B)

− 1
C) 1 +

3
D) 1
E) 1
6.
(98-10-36) Hisoblang.
tg
π
6
· sin
π
3
· ctg
5π
4
A) 15
B) 05
C) 
1
2
D)

3
4
E)
3
4
7.
(00-1-25) Keltirilgan sonlardan eng kattasini top-
ing.
A) sin1
B) cos(
π
2

1
2
)
C) sin4
D) cos(
3π
2
+
1
4
)
E) tg
π
4
8.
(96-6-34) Soddalashtiring.
sin(2π − α)
ctg(
3π
2
− β)
A)
sinα
tgβ
B) 
sinα
ctgβ
C) 
sinα
tgβ
D) 
cosα
tgβ
E) 
cosα
ctgβ

156
9.
(97-8-33) Soddalashtiring.
sin
³ 3π
2
α
´
ctg(π β)
A) cosα · ctgβ
B) −cosα · ctgβ
C) −cosα · tgβ
D) sinα · tgβ
E) −sinα · ctgβ
10.
(97-12-33) Soddalashtiring.
cos
³ 3π
2
− α
´
tg(π − β)
A) −sinα · tgβ
B) cosα · tgβ
C) sinα · tgβ
D) −cosα · tgβ
E) sinα · ctgβ
11.
(98-11-105) Ifodani soddalashtiring.
cos
2
(π x) + cos
2
(
π
2
x)
A) π
B) cosx
C) sin
2
x
D) 2
E) 1
12.
(97-2-34) Soddalashtiring.
tg(
π
2
α)
cos(2π − β)
A)
ctgα
cosβ
B) 
ctgα
cosβ
C) 
tgα
sinβ
D)
tgα
sinβ
E) 
tgα
cosβ
13.
(99-6-31) Noto’g’ri tenglikni ko’rsating.
A) cos(−x) = −cosx
B) cos(π x) = −cosx
C) ctg(
3π
2
− x) = tgx
D) tg(2π − x) = −tgx
E) tg(π x) = tgx
14.
(98-5-49) tg1
0
· tg2
0
· ... · tg88
0
· tg89
0
ni hisoblang.
A) 0 B)
1
2
C) 1 D)hisoblab bo’lmaydi E)

3
15.
(99-1-41) Soddalashtiring.
tgα · ctg(π α) + ctg
2
α
A)
1
sin
2
α
B)
1
cos
2
α
C) tgα
D) tg
2
α
E) 1
16.
(00-1-26) Soddalashtiring.
sin(
π
2
− α· cos(π α)
ctg(π α· tg(
3π
2
− α)
A) −sin
2
α
B) −cos
2
α
C) −sin
2
α · tg
2
α
D) cos
2
α · ctg
2
α
E) sin
2
α · tg
2
α
17.
(00-8-60) Soddalashtiring.
tg(π − α)
cos(π α)
·
sin(
3π
2
α)
tg(
3π
2
α)
A) tg
2
α B) ctg
2
α C) −tg
2
α D)
1
tgα
E)
1
ctgα
18.
(00-8-42) Hisoblang.
log
5
tg36
0
log
5
tg54
0
A) 0
B) 1
C)

3
D)

2
E) 
19.
(00-9-56) Hisoblang.
Ã
³
· 128
3
7
· e
−ln48
´

1
2

³
tg
7π
6
´
1
!
2
+
12

6
A) 1
B) 2 C) 3
D) 4
E) 5
20.
(01-2-17) Hisoblang.
cos870
0
A)

3
2
B) 
1
2
C) 

3
2
D)
1
2
E) 

2
2
21.
(01-9-28) Qaysi ifoda ma’noga ega?
1)log
3
sin
6π
5
;
2)log
2
cos
23π
12
;
3)
r
tg
7π
12
A) 1; 2
B) 3
C) 2
D) 2;3
E) 3
22.
(01-12-31) Qaysi ifoda ma’noga ega emas?
1)
r
lg
11π
8
;
2)
r
sin
19π
12
;
3)log√
π
3
3
r
3π
8
.
A) 1; 3
B) 3
C) 2
D) 1;2
E) 1
23.
(01-12-42) Tenglamani yeching.
3
2
x −
4
5
=
r
sin30
0

Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling