M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet41/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
#98849
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   83
Bog'liq
Ахборотнома 1996-2003


− 1
D)
q

31
2
E)

2

32
2
7.
(98-10-32) Hisoblang.
tg15
0
− ctg15
0
A) 2

3
B) 2

3
C) 
2

3
3
D)
2

3
3
E) 

3
8.
(98-10-37) Agar α = 15
0
bo’lsa, (1 + cos2α)tgα
ning qiymatini
1
8
bilan solishtiring.
A) u
1
8
dan kichik
B) u
1
8
ga teng
C) u
1
8
dan 2 marta katta
D) u
1
8
dan 4 marta katta
E) u
1
8
dan
1
4
ga katta
9.
(98-10-101) Agar tgα =
1
2
bo’lsa, tg2α ni toping.
A)
5
3
B)
4
3
C)
3
4
D)
3
5
E) 1
10.
(98-11-17) Hisoblang.
tg225
0
tg
1
225
0
A)

2
B)

2
1
C) 4

2
D) 4
1
·

2
E) 2

2
11.
(98-12-78) Agar sin
α
2
cos
α
2

1
2
va
3π
2
< α <
2π bo’lsa, sin2α ning qiymati qanchaga
teng bo’ladi.
A)
3

7
8
B) 
2

3
5
C) 
3

5
8
D) 

2
4
E) 
1
3
12.
(98-4-29) Hisoblang.
cos92
0
· cos2
0
+ 0· sin4
0
+ 1
A)
1
2
B) 1
C) 0
D) 2
E) 

3
2
13.
(98-8-54) Agar ctgα =
1
8
bo’lsa,
sin2α + 2sin
2
α
sin2α + 2cos
2
α
ni hisoblang.
A)
1
8
B) 8
C)
1
4
D) 4
E) 2
14.
(99-6-12) Hisoblang.
2tg(240
0
)
− tg
2
(240
0
)
A) 

3
B)

3
C)

3
3
D)
2

3
E) 

3
3
15.
(96-11-59) Hisoblang.
sin10
0
· sin30
0
· sin50
0
· sin70
0
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
8
E)
1
16
16.
(96-12-12) Hisoblang.
cos20
0
· cos40
0
· cos80
0
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
8
D)

3
8
E)

3
5
17.
(00-10-13) Hisoblang.
cos
π
5
· cos
2π
5
A)
1
2
B)
1
8
C)
1
4
D)
1
12
E)
3
4
18.
(96-9-47) Soddalashtiring.
1 + sin2α
sinα cosα
− sinα
A) cosα
B) sinα
C) −cosα
D) 2sinα
E) cosα − 2sinα
19.
(96-12-85) Soddalashtiring.
2
tgα ctgα
A) cos2α
B)
1
cos2α
C)
1
sin2α
D) 2
E) sin2α
20.
(96-13-38) Soddalashtiring.
2
ctgα − tgα
A) ctg2α
B) sin2α
C) tg2α
D) cos2α
E)
2
sinα·cosα
21.
(98-8-57) Hisoblang.
sin
4
³ 23π
12
´
− cos
4
³ 13π
12
´
A)

3
2
B)
1
2
C) 

3
2
D) 

2
2
E) 
1
2
22.
(98-9-22) Quyidagi keltirilgan ifodalardan qaysi
birining qiymati 1 ga teng emas?
1) 2cos
2
α − cos2α;
2) 2sin
2
α cos2α;
3) tg(90
0
α)tgα;
4) (
1
cos
2
α
− 1)(
1
sin
2
α
− 1)
(3 va 4 ifodalar α ning qabul qilishi mumkin bo’lgan
qiymatlarida qaraladi.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) bunday son yo’q
23.
(98-12-90) Hisoblang.

3
sin100
0
+
1
cos260
0
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
E) 2
24.
(99-3-32) Soddalashtiring.
sin
6
α cos
6
α +
3
4
sin
2
2α
A) 1
B) 1
C) sin
2
α
D) cos
2
α
E) To’g’ri javob berilmagan
25.
(99-6-15) Hisoblang.
14

2
³
sin
4
³ 3π
8
´
− cos
4
³ 3π
8
´´
A) 14
B) 7
C) 14

2
D) 14
E) 7

2

161
26.
(99-9-30) sin
4
α+cos
4
α ning eng kichik qiymatini
toping.
A) 0
B) 1
C)
1
2
D)
3
4
E)
2
3
27.
(99-9-29) sin150
0
ning qiymati cos20
0
· cos40
0
·
cos80
0
ning qiymatidan qanchaga katta?
A)
1
8
B)
5
8
C)
3
8
D)
7
8
E)
1
4
28.
(00-8-41) Hisoblang.
log
2
cos20
0
+log
2
cos40
0
+log
2
cos60
0
+log
2
cos80
0
A) 4
B) 3
C)
1
2
D) 1
E) 0
29.
(99-9-31) Agar tgα ctgα = 4 bo’lsa, sin2α ni
hisoblang.
A)
1
2
B)
1
4
C)
1
3
D)
2
3
E)
3
4
30.
(99-10-29) Ifodaning qiymatini hisoblang.
1
sin10
0


3
cos10
0
A)4
B) 6
C) 3
D) 5
E) 2
31.
(00-1-27) Soddalashtiring.
− cos2α
1 + cos2α
+ 1
A) cos
2
α
B) sin
2
α
C) sin
2
α
D) cos
2
α
E) −cos
2
α
32.
(00-2-48) Soddalashtiring.
(cos3cosx)
2
+ (sin3sinx)
2
A) 4cos
2
x
B) 2cos
2
x
C) 3sin
2
x
D) 4sin
2
x
E) 4cos
2
+ 1
33.
(00-4-45) Agar tgα = 2 bo’lsa,
− 5cos2α
6 + 10sin2α

13 + 3tg2α
10cos2α − 15sin2α
ning qiymatini hisoblang.
A)
3
4
B)
4
5
C)
6
7
D)
7
8
E)
8
9
34.
(00-7-29) Soddalashtiring.
1 + cos2α cos
2
α
sin
2
α
A) 3ctg
2
α
B) 3tg
2
α
C) 15ctg
2
α
D) 15tg
2
α
E) ctg
2
α
35.
(00-8-46) Hisoblang.
cos50
0
· cos40
0
− 2cos20
0
· sin50
0
· sin20
0
A) 0
B) 1
C) 1
D) cos20
0
E) sin40
0
36.
(96-7-56) Soddalashtiring.
sin2α cos(π − α· sinα
sin(
π
2
− α)
A) cosα
B) sinα
C) 2sinα
D) −cosα
E) 3cosα
37.
(97-3-56) Soddalashtiring.
cos2α cos(
π
2
− α· sinα
sin(
π
2
α)
A) cosα
B) 2sinα
C) −cosα
D) tgα
E) −sinα
38.
(97-10-56) Soddalashtiring.
sin(2α − π)
− sin(
3π
2
+ 2α)
A) tgα
B) −tgα
C) 2ctgα
D) 2cosα
E) sinα
39.
(99-6-23) Soddalashtiring.
1 +
tg
2
(−α− 1
sin(05π + 2α)
A) −tg
2
α
B) tg
2
α
C) ctg
2
α
D) −ctg
2
α
E) sin
2
α
40.
(99-9-32) Soddalashtiring.

3cos2α sin2α
cosα +

3sinα
A) 2cos(α+
π
3
) B)
1
2
cos(α+
π
6
) C) 2cos(α−
π
3
)
D)
1
2
sin(α +
π
6
)
E) 2cos(α +
π
6
)
41.
(99-10-31) Soddalashtiring.
2cos
2
α
ctg
α
2
− tg
α
2
A) −sin2α
B) cos2α
C) sin2α
D)
1
2
sin2α
E) 
1
2
cos2α
42.
(01-1-43) Agar tgα 
4
3
bo’lsa, sin2α ning
qiymatini toping.
A) 0,96 B) 096 C) 0,25 D) 05 E) 05
43.
(01-1-50) Ifodaning qiymatini hisoblang.


3ctg40
0
+
1
cos20
0
A) sin20
0
B)
1
2
C) 0
D)

3
2
E) cos20
0
44.
(01-2-86) Agar sin2=
2
5
bo’lsa, sin
8
cos
8
x
ning qiymatini aniqlang.
A)
16
25
B)
398
625
C)
527
625
D)
256
625
E)
8
25
45.
(01-3-1) Ifodaning qiymatini hisoblang.
sin50
0
sin40
0
· tg20
0
A) sin
2
20
0
B) 0,5
C) 1 D) cos
2
20
0
E) 1,5
46.
(01-3-15) Ushbu
sin
x
2
· cos
3
x
2
− sin
3
x
2
· cos
x
2
ifodaning eng katta qiymatini aniqlang.
A) 1
B)
1
2
C) 2
D)
1
4
E)
1
8

162
47.
(01-6-28) Soddalashtiring.
cos
6
sin
6
x − sin
2
x · cos
2
x
A)sin
2
2x
B) sin4x
C) cos4x
D) cos
2
4x
E) cos
2
2x
48.
(01-7-38) Agar tgα = 2 

3 bo’lsa, α o’tkir bur-
chakning qiymatini toping.
A)
π
8
B)
π
12
C)
5
12
π
D)
3
8
π
E)
5
24
π
49.
(01-8-54) Agar tgα = 02 bo’lsa,
2
3+4cos2α
ning
qiymatini toping.
A)
52
199
B)
52
87
C)
26
87
D)
26
199
E)
13
174
50.
(01-9-21) Soddalashtiring.
sin
2
αtgα cos
2
αctgα sin2α
A)
2
sin2α
B)
2
sinαcosα
C) 1 D) sin
2
α E)
2
cos2α
51.
(01-11-18) Ushbu
1
sin10
0


3
cos10
0
ifodaning qiymatini hisoblang.
A) 3,5
B) 2,5
C) 3
D) 4
E) 4,5
52.
(02-2-51) Agar 2sin6x(cos
4
3x − sin
4
3x) = sinkx
tenglik hamma vaqt o’rinli bo’lsa, k ni toping.
A) 12
B) 24
C) 6
D) 18
E) 4
53.
(02-3-75)
p
sin
4
α cos2α +
p
cos
4
α − cos2α
ni soddalashtiring.
A) 1
B) sin
2
α
C) 2
D) cos2α
E) cos
2
α
54.
(02-7-11) sin
4
105
0
· cos
4
75
0
ni hisoblang.
A)
1
256
B)

2
2
C)
1
128
D)

6
4
E)

3
4
55.
(02-8-40) cos(π + 2α) + sin(π + 2α· tg(
π
2
α) ni
soddalashtiring.
A) 1
B) 2
C) sinα
D) cosα
E) tgα
56.
(02-10-59) sinα =
1
3
va 90
0
< α < 180
0
bo’lsa,
tg2α ni hisoblang.
A) 
4

2
7
B) 
4

3
7
C)
2
3
D) 

2
4
E)
2

2
3
57.
(02-11-41)
1 + cos
α
2
− sin
α
2
− cos
α
2
− sin
α
2
ni soddalashtiring.
A) tg
α
4
B) cos
α
2
C) −ctg
α
4
D) sin
α
4
E) −tg
α
4
58.
(03-1-33)
− sin
6
225
0
cos
6
225
0
ni hisoblang.
A)

31
2
B)

6+5
4
C)
10+3

2
8
D)
16+7

2
16
E)
10+2

3
5
59.
(03-1-37)
cosα · cos
α
2
· cos
α
4
· cos
α
8
· . . . · cos
α
128
ni soddalashtiring.
A)
1
128
sinα
sin
α
128
B)
1
256
sin2α
sin
α
128
C)
1
128
sin2α
sin
α
256
D)
1
256
sinα
sin
α
128
E)
1
64
sinα
sin
α
64
60.
(03-2-26) Agar ctgα =

− 1 bo’lsa, cos2α ning
qiymatini toping.
A)

2
B)

2+1
2
C) 
1

2
D) 
1
2
E)

3
2
61.
(03-3-39)
ctg35
0
− tg35
0
− 2tg20
0
ni hisoblang.
A)
1
2
B) 0
C) 1
D)

3
2
E)

3
62.
(03-3-42) Agar sin
³
α −
π
2
´
=
2

6
5
va α ∈ (
π
2
π)
bo’lsa, tg2α ning qiymatini toping.
A)

6
46
B)

6
23
C) 
4

6
23
D)
2

6
23
E)
4

6
23
63.
(03-4-24)
− cos2α
1 + tg
2
α
ni soddalashtiring.
A) sin
2
2α
B)
1
2
sin
2
2α
C) cos
2
2α
D)
1
2
cos
2
2α
E)
1
2
sin
2
α
64.
(03-6-26) Agar sin37
0
bo’lsa, sin16
0
ni a
orqali ifodalang.
A) a
2
− 1
B) a − 1
C) 2a
2
− 1
D) 1 − 2a
2
E) aniqlab bo’lmaydi
65.
(03-7-34) Agar cos37
0
bo’lsa, sin16
0
ni a
orqali ifodalang.
A) a
2
− 1
B) a − 1
C) 2a
2
− 1
D) 1 − 2a
2
E) aniqlab bo’lmaydi
66.
(03-8-53)
sin
π
8
cos
π
8
tg
π
8
ctg
9π
8
ni hisoblang.
A)
1
2

2
B)

2
C)
1
2
D)

3
2
E) 1
67.
(03-8-57) Agar sinα+cosα bo’lsa,
1+cos2α
ctg
α
2
−tg
α
2
ni orqali toping.
A)
m
2
1
2
B) m
2
+ 1
C) m
2
− 1
D) 2m
2
E)
2m
2
+1
2
68.
(03-9-27)
sin106
0
− sin14
0
− 2cos
2
22
0
ni hisoblang.
A) 1
B)
1
2
C)

2
2
D) 
1
2
E) 1
69.
(03-9-28)
− sin
α
8
− cos
2
α − sin
2
α
4sin
α
16
ni soddalashtiring.
A) tg
α
16
B) 1
C) 1
D) ctg
α
16
E)
−ctg
α
16

163
70.
(03-9-31) Agar tg
α
2
2 bo’lsa, sinα + 2cosα
ning qiymatini hisoblang.
A)
1
2
B) 
1
2
C) 2
D)
4
5
E) 
4
5
71.
(03-10-40)
tgα =
1
2
,
sin
³
2α +
π
4
´
=?
A)

2
5
B)
2

2
3
C)
2

2
5
D)
3

2
5
E)
7

2
10
72.
(03-11-22) α o’tkir burchak va
sin
4
α · cos
4
α =
1
64
bo’lsa, α quyidagilarning qaysi biriga teng?
A)
π
8
;
3π
8
B)
π
8
;
π
4
C)
π
16
D)
π
6
;
3π
8
E)
π
32
73.
(03-11-25) Agar cos29
0
bo’lsa, sin32
0
ni a
orqali ifodalang.
A) 2a
2
− 1
B) 2+ 1
C) a − 1
D) 1 − a
2
E) 1 − 2a
2
74.
(03-11-26) Agar tgα 2 bo’lsa,
1 + 5sin2α − 3cos
1
2α
ning qiymatini toping.
A) 2
B) 1
C) 4
D) 2
E) 1
75.
(03-12-75) Agar tgα = 3 bo’lsa, sin2α − cos2α
ning qiymatini toping.
A) 02
B) 08
C) 12
D) 14
E) 16
2.1.6
Yig’indi va ayirmalar uchun formulalar.
1.
sinx siny = 2sin
x+y
2
cos
x−y
2
;
2.
sinx − siny = 2cos
x+y
2
sin
x−y
2
;
3.
cosx cosy = 2cos
x+y
2
cos
x−y
2
;
4.
cosx − cosy 2sin
x+y
2
sin
x−y
2
;
1.
(00-8-59) Hisoblang.
sin10
0
sin50
0
− cos20
0
A) 0
B) 1
C) 1
D) cos20
0
E) sin20
0
2.
(96-6-35) Soddalashtiring.
cosα − cos3α
sinα
A)2cos2α
B) 2cos2α
C) sin2α
D) 2sin2α
E) 2sin2α
3.
(97-2-35) Quyidagilardan qaysi biriga teng?
sinα
cosα − cos3α
A)
1
2sin2α
B)
1
2cos2α
C)
1
sin2α
D) 
1
sin2α
E)
1
2
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling