M u n d a r I j a


Download 1.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet50/83
Sana06.04.2020
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   83
= (1 + tg
2
x)cos
2
x −
sin2x
2cosx
funksiyan-
ing qiymatlar sohasini toping.
A) [0; 2] B) (0; 2) C)[1; 1] D)(2; 0) E)[2; 0]
50.
(03-5-37)* log
3
(1 − 2cosx) funksiyaning qiy-
matlar to’plamini toping.
A) (−∞; 1] B)(0; 1) C)(0; 3) D) (0; 1] E)[1; 3]
51.
(03-7-36) (cosx + 5) · (3 − cosx) funksiyaning eng
katta qiymatini toping.
A) 8
B) 12
C) 15
D) 16
E) 24
52.
(03-7-49) =
3
4
· cos
2
(x −
π
4
− 1 funksiyaning
qiymatlar sohasini toping.
A)
h

3
4
;
3
4
i
B) [1; 0] C)[1; 025]
D)[025; 0]
E)
h
1
4
; 1
i
53.
(03-11-15) sin(sinx) funksiyaning eng katta
qiymatini aniqlang.
A) sin1
B)1
C)
1
2
D) arcsin1
E)
π
2
54.
(03-11-80)* sin
4
2x+cos
4
2funksiyaning eng
katta qiymatini ko’rsating.
A) 2
B) 1,5
C) 1
D) 0,5
E) 0,75

191
E. −
p
a
2
+ b
2
≤ acosx + bsinx 
p
a
2
+ b
2
tengsizlik.
1.
(96-10-15) = 2sinx cosx funksiyaning eng
katta qiymatini toping.
A) 3
B)

5
C) 2
D) 1 E) 5
2.
(99-5-28) Ushbu = (sin3x−cos3x)
12
funksiyan-
ing eng katta qiymatini toping.
A) 36
B) 32
C) 2
12
D) 64
E) 256
3.
(00-1-30) Agar α-o’zgaruvchi miqdor bo’lsa;
4(

3cosα sinα) ning eng katta qiymati qan-
chaga teng bo’ladi?
A) 9,5
B) 7
C) 8
D) 6,5
E) 7,5
4.
(00-3-57) = 6sin2+ 8cos2funksiyaning qiy-
matlar to’plamini toping.
A) [10; 10]
B) [14; 14]
C) (−∞)
D) [0; 6] E) [0; 8]
5.
(00-9-34) Funksiyaning eng katta qiymatini top-
ing.
= (sin4cos4x)
6
A) 64
B) 24
C) 32
D) 16
E) 8
6.
(01-1-30) Nechta tub son = 5sin3x − 12cos3x
funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli?
A) 12
B) 14
C) 6
D) 7
E) 3
7.
(01-6-43) Ushbu (x) = sinx+cosx funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 1,4
B)

2
C)

3
D) 1,6
E) 1
8.
(01-7-45) Ushbu (x) = (sinx+cosx)
2
funksiyan-
ing qiymatlar sohasini toping.
A) [1; 1]
B) [2; 2]
C) [0; 2]
D) [
1
2
;
1
2
] E) [
3
2
;
3
2
]
9.
(02-1-18) = (2(1)+1(8))sinx+(1(2)+1(7))cosx
funksiyaning qiymatlar to’plamini toping.
A) [5; 5]
B) [4; 4]
C) [3; 3]
D) (4; 4) E) (5; 5)
10.
(02-4-34) = 3sinx − 4cosx funksiyaning eng
katta qiymatini toping.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
11.
(02-5-40) Nechta butun son = 2sin3x − 3cos3x
funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
E) cheksiz ko’p
12.
(03-1-35) = (

3cos3sin3x)
7
funksiyaning
eng kichik qiymatini toping.
A)14
B) 21
C) 64
D) 128
E) 3
7
13.
(03-9-41) = 4cos2x − 6sin2+ 5
funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli tub son-
lar nechta?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
14.
(03-12-23) = 1 − 6sin2+ 8cos2funksiyaning
eng katta qiymatini toping.
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
E) 11
15.
(03-12-27)
=
8sinx − 15cosx + 3
4
funksiyaning eng katta qiymatini toping.
A) 6,5
B) 7,5
C) 5
D) 6
E) 7
F.Grafigi.
1.
(98-3-56) Rasmda quyidagi funksiyalardan qaysi
birining grafigi tasvirlangan?
6
-
x
y
0
-1,5
1,5
A) 15sin(2+
π
4
)
B) 15sin(2x −
π
4
)
C) 15sin(+
π
4
)
D) 15sin(x −
π
4
)
E) 15sin(x −
π
4
)
2.
(98-10-103) Rasmda quyidagi funksiyalardan qaysi
birining grafigi tasvirlangan?
6
-
x
y
0
-1
1
A) sin(x −
π
4
)
B) −sin(x −
π
4
)
C) sin(2(x−
π
4
))
D) to’g’ri javob keltirilmagan
E) −sin(2(x −
π
4
))
3.
(02-4-40) = 2
tgx
funksiya grafigining Oy o’qi
bilan kesishish nuqtasi ordinatasini toping.
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2
4.
(03-6-1) sinx·cosx funksiya grafigining [−ππ]
kesmaga tegishli qismida ordinatasi 0,25 ga teng
bo’lgan nechta nuqta bor?
A) 4
B) 6
C) 3
D) 8
E) cheksiz ko’p
G. Teskari trigonometrik funksiyalar.
1.
arcsinx funksiyaning aniqlanish sohasi [-1;1],
qiymatlar sohasi esa - [
π
2
;
π
2
].
arcsinx funksiya [-1;1] da o’suvchi.

192
2.
arccosx funksiyaning aniqlanish sohasi [-1;1],
qiymatlar sohasi esa - [0; π].
arccosx funksiya [-1;1] da kamayuvchi.
3.
arctgx funksiyaning aniqlanish sohasi
(−∞), qiymatlar sohasi esa - (
π
2
;
π
2
).
arctgx funksiya (−∞) da o’suvchi.
4.
arcctgx funksiyaning aniqlanish sohasi
(−∞), qiymatlar sohasi esa - (0; π).
arcctgx funksiya (−∞) da kamayuvchi.
5.
arcsinx va arctgx - toq funksiyalar,
arccosx va arcctgx funksiyalar esa juft
ham emas, toq ham emas.
1.
(99-8-35) Ushbu arcsinx +
π
2
funksiyaning
qiymatlar to’plamini toping.
A) [0; π]
B) [
π
2
;
π
2
]
C) [
π
2
− 1;
π
2
+ 1]
D) [0;
π
2
] E) (0; π)
2.
(98-2-38) Ushbu =
arcsin2x
ln(x+1)
funksiyaning aniqlan-
ish sohasini toping.
A) (
1
2
;
1
2
)
B) [
1
2
;
1
2
]
C) (0;
1
2
)
D) (0;
1
2
] E) [
1
2
; 0) ∪ (0;
1
2
]
3.
(99-3-30) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
arcsin
x − 3
2
− lg(4 − x)
A) [1; 4]
B) [1; 5]
C) (1; 4)
D) [1; 4) E) [1; 4) ∪ (4; 5]
4.
(99-8-78) Funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli
butun sonlar nechta?
=
arccos(x − 2) +

− x
2
log
3
(5 − 2x)
A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) bunday sonlar yo’q
5.
(00-3-58) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
arcsin
x − 3
2
− lg(4 − x)
A) (−∞; 4)
B) [1; 4)
C) [1; 4]
D) (−∞1) ∪ (1; 4) E) [1; 5]
6.
(00-9-25) Funksiyaning aniqlanish sohasini top-
ing.
arcsin(5
2x
2
+5x+2
) + lg
³ x
2
+ 5+ 6
+ 2
´
A) (3; )
B) [2; 
1
2
]
C) [2; )
D) (2; 
1
2
]
E) (3; 
1
2
)
7.
(98-7-22) Ushbu (x) = lg(arcsinx) funksiyan-
ing qiymatlar to’plamini toping.
A) (−∞; 0]
B) (−∞)
C) (−∞lg
π
2
]
D) [0; lg
π
2
] E) [lg
π
2
)
8.
(99-8-73) Ushbu arcsin
x
3
8
funksiyaning aniqlan-
ish sohasini toping.
A) [2; 2]
B) [1; 1]
C) (2; 2)
D) [1; 2] E) (1; 2]
9.
(99-10-41) Ushbu
=

+ 02
arccosx
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) (02; 1)
B) (02; 1]
C) [02; 1]
D) [02; 1) E) [1; 1)
10.
(98-2-39) Quyidagi funksiyalardan qaysi biri juft?
A) x|x|
B) arcsin
x
2
C) = 5arctgx
D) =
x
2
cos3x
E) x
3
|sinx|
11.
(00-9-61) Ushbu
arcsin
4
p
− 2x − x
2
funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli butun
sonlar nechta?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
12.
(98-6-49) Ushbu arccos09;
arccos(07);
arccos(02) sonlarni o’sib borish tartibida
yozing.
A) y < z < x
B) x < y < z
C)y < x < z D) x < z < y
E) z < y < x
13.
(02-4-35) = (x − 10)arctgx funksiya grafigining
Ox o’qi bilan kesishish nuqtasi abssissasining eng
kichik qiymatini toping.
A) 2
B) 1
C) 0
D) 1
E) 2
14.
(02-4-36) = (x − 2)arcsinx funksiya grafigining
Ox o’qi bilan kesishish nuqtasi abssissasining eng
kichik qiymatini toping.
A) 2
B) 1
C) 0
D) 1
E) 2
15.
(02-7-5) arcsin(3x−7) funksiyaning aniqlan-
ish sohasiga tegishli ning butun qiymatlari nechta?
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
16.
(02-11-48) arccos(log
3
x − 1) funksiyaning
aniqlanish sohasiga tegishli butun sonlar nechta?
A) 12
B) 9
C) 8
D) 7
E) 5
17.
(03-3-49) Nechta tub son
(x) = 2arcsin
x − 3
3
− 4log
2
(5 − x)
funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) cheksiz ko’p
18.
(03-5-33) = 4 +
16
π
arcsin(3x − 2) funksiyaning
eng kichik qiymatini toping.
A) 4
B) 4
C) -2
D) 0
E) 6
19.
(03-5-36) Nechta butun son = 2arcsin
2x−5
3
funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
20.
(03-6-62)
arcsin
2
2 + sinx
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) −π + 2πk ≤ x ≤ π + 2πk,
k ∈ Z
B) x ≤ π + 2πk,
k ∈ Z
C) x > 2πk,
k ∈ Z
D) 2πk ≤ x ≤
π
2
+ 2πk,
k ∈ Z
E) 2πk ≤ x ≤ π + 2πk,
k ∈ Z

193
21.
(03-6-67) arccos|x − 2funksiyaning aniqlan-
ish sohasini toping.
A) 1 ≤ x ≤ 3
B) x > 1
C) x < 3
D) 2 ≤ x ≤ 3
E) 2 < x ≤ 3
22.
(03-7-58)
=

x
2
− 5+ 6
lg(+ 5)
2
+
1
arccos(+ 3)
funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
A) (4; 2]
B) (−∞; 2) ∪ [3; )
C) (−∞3) ∪ (3; 2]
D) (4; 2)
E) (−∞5) ∪ (5; 2] ∪ [3; )
23.
(98-9-36) Ushbu =
arccosx
ln(x+
1
2
)
funksiyaning aniqlan-
ish sohasini toping.
A) [1; 1)
B) [1; 1]
C) (
1
2
; 1]
D) (
1
2
;
1
2
∪ (
1
2
; 1]
E) (0; 1]
2.2
Hosila.
Hosilalar jadvali.
1.
c
0
= 0,
const;
2.
(x
α
)
0
αx
α−1
;
3.
(

x)
0
=
1
2

x
;
4.
(
1
x
)
0

1
x
2
;
5.
(a
x
)
0
a
x
lna,
(e
x
)
0
e
x
;
6.
(log
a
x)
0
=
1
xlna
,
(lnx)
0
=
1
x
;
7.
(sinx)
0
cosx,
(cosx)
0
−sinx;
8.
(tgx)
0
=
1
cos
2
x
,
(ctgx)
0

1
sin
2
x
;
2.2.1
Yig’indi va ayirmaning hosilasi.
1.
(u ± v)
0
u
0
± v
0
2.
(Cu)
0
Cu
0
;
C − o
0
zgarmas.
1.
(96-7-28) Agar (x) = 5sinx+3cosx bo’lsa, f
0
(
π
4
)
ni hisoblang.
A) 

2
B)

2
C) 2

3
D) 4

2 E) 4

3
2.
(97-1-19) Hosila g
0
(
π
3
) ni hisoblang.
g(x) =
3x
2
π
− 2tgx − π
A) 1
1
2
B) 10
C) 2π − 8
D) π + 4
E) 6
3.
(97-6-19) Agar g(x) = ctgx +
12x
3
π
2
π bo’lsa,
g
0
(
π
6
) ni hisoblang.
A) 1
B) 3
C) 5
D) 3
E) 1,5
4.
(97-7-28) Agar (x) = 2sinx − 4

3cosx bo’lsa,
f
0
(
π
3
) ni hisoblang.
A) 7
B) 5
C) 2 + 4

3
D) 2

− 2
E) 5
5.
(97-9-34) Ushbu =
1
3
6
x
− 6 funksiyaning = 1
nuqtadagi hosilasini toping.
A) ln12
B) ln36
C) ln6
D) ln
6
e
E) 6
6.
(97-11-19) f
0
(π) ni hisoblang.
(x) = 2cosx −
(

π)
3

x
+
π
2
A)

π
2
B) 15
C) 0,5
D) 2,5
E) 

π
3
7.
(97-12-55) Agar (x) =
1
3
x
3
− 16bo’lsa, f
0
(4)
ni toping.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1
E) 0
8.
(98-1-28) Agar (x) = e
x
+ 5bo’lsa, f
0
(ln3) ni
hisoblang.
A) 8
B) 5
C) e
3
+ 5
D) e
3
E) 9
9.
(98-5-26) Ushbu sin
2
cos
2
funksiyaning
hosilasini toping.
A) 2sin2x
B) 0
C) 4sinx
D) sin4x
E) 1
10.
(99-4-30) f
0
(
π
6
) ni toping.
(x) =

3sinx cos
π
3

3
π
x
2
A)

3
B) 05
C)

3
2
D) 0
E) 2

3
11.
(99-7-27) Ushbu tgx · ctgx funksiyaning
hosilasini toping.
A) 1
B) 2
C) 
1
sin
2
x·cos
2
x
D) 0
E) 2
12.
(99-8-38) f
0
(0) ni hisoblang.
(x) = x
3
+ 3
x
A) ln3
B) 1
C) 3
D) 0
E) mavjud emas
13.
(00-5-46) = (x − 3)(x
2
+ 3+ 9) funksiyaning
= 3 nuqtadagi hosilasini aniqlang.
A) 0
B) 3
C) 27
D) 27
E) 9
14.
(96-1-30) Agar (x) = x
3
− 3x − 4 bo’lsa,
f
0
(x)
x − 5
≥ 0
tengsizlikning eng kichik butun yechimini toping.
A) 1
B) 1
C) 5
D) 0
E) 2
15.
(96-9-81) Agar (x) = x
3
− 15x
2
− 6bo’lsa,
f
0
(x)
x+6
≥ 0 tengsizlikning eng kichik butun yechi-
mini toping.
A) 7
B) 2
C) 1
D) 1
E) 5
16.
(96-10-32) Agar (x) = x
3
12x+7 bo’lsa,tengsizlikning
eng katta butun yechimini toping.
f
0
(x)
x − 4
≤ 0
A) 2
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
17.
(98-3-22) Agarda
(x) =
1
3
x
3
+
1
2
x
2
− 2+ 1
bo’lsa,
(
f
0
(x)(x+3)
x
2
−x−6
≥ 0
x ≤ 4
tengsizliklar sistemasining butun yechimlari nechta?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 7
E) cheksiz ko’p

194
18.
(98-5-25) ning qanday qiymatlarida (x) = sinx
va g(x) = 5+ 3 funksiyalar uchun f
0
(x< g
0
(x)
tengsizlik bajariladi?
A) (−∞; 5)
B) (2πn;
π
2
+ 2πn),
n ∈ Z
C) (−∞)
D) (0; )
E) (−∞; 0)
19.
(98-10-70) Ushbu (x) =
1
3
x
3
+
3
2
x
2
4funksiya
uchun tengsizliklar sistemasining butun yechim-
lari nechta?
(
f
0
(x)(x−1)
x
2
−x−6
≤ 0
x ≥ −4
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) cheksiz ko’p
20.
(99-7-26) ning qanday qiymatlarida (x) =
1
3
·
x
3
va g(x) = −x
2
+ 3funksiyalar uchun f
0
(x<
g
0
(x) tengsizlik o’rinli bo’ladi?
A) (−∞3) ∪ (1; )
B) (3; 1)
C) (1; )
D) (−∞3)
E) (3; )
21.
(00-6-27) Agar (x) = 4x
3
11x
2
8x+7 bo’lsa,
f
0
(x≥ 0 tengsizlikning nechta butun yechimi
bor?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 
22.
(97-5-34) Ushbu = 2
x
− 1 funksiyaning = 1
nuqtadagi hosilasini toping.
A) 1
B) ln2
C) ln
4
e
D) ln4
E) 2
23.
(01-6-42) Agar (x) = x
2/3
+85
1
3
lnx bo’lsa, f
0
(8)
ning qiymatini toping.
A) 10
B) 12
C) 9
D) 8
E) 11
24.
(01-8-29) Agar (x) = 16x
3
24x
2
+9x−1 bo’lsa,
f
0
(x)
x
2
≤ 0 tengsizlikning butun sonlardan iborat
nechta yechimi bor?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) butun echimi yo’q
25.
(99-5-53) Agar ϕ
0
(x) = 
Download 1.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   83
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling