M. Usmanоv fizikаdan mavzulashtirilgan testlar to‘plami


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.83 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

40. 

Qaysi grafik jism o‘tgan yo‘lning vaqtga 

bog‘lanishini ifodlashi mumkin? 

      


 

ΙΙΙ


ΙΙ,

)

A

  

ΙΙΙ


ΙΙ

Ι ,


,

)

B

  

ΙΙΙ


)

C

  

VD

Ι

Ι,)

 

VE

Ι

ΙΙΙ ,

,

) 

41. 

Jism tezligining vaqtga bog‘lanish grafigidan 

foydalanib, harakatning nechanchi sekundida 

uning tezlanishi modul jihatdan eng katta 

bo‘lganini aniqlang. 

             

                                 

1)

A

sekundida.       

2

)B

sekundida.    

3

)C

sekundida.      

)

D

4sekundida. 

5)

E

sekundida. 42. 

Quyida turli jismlarning tezlik grafiklari 

keltirilgan. Ularning qaysi biri shaharlararo 

yo‘ldan ketayotib, biror sabab bilan yo‘l chetiga 

chiqib to‘хtagan avtobus harakatini tavsiflashi 

mumkin? 


A)

 

   B) 

C)

      D)

                     

E)

 

          43. 

Rasmda 4 ta jism uchun tezlikning vaqtga 

bog‘lanish grafiklari keltirilgan. Qaysi jism 

0

1=

t

 

dan 4

2

=t

 s gacha vaqt oralig‘ida eng ko‘p yo‘l 

yurgan?   

                   

                                             

4

)A

    


3

)

B

    

2

)C

    


1

)

D

     

)

E hammasi bir хil.  

44.

 Ikkita avtomobilning shossedagi harakatlari 

quyidagi tenglamalar bilan berilgan: 

2

12

,

02

t

t

x

+

= 

va 


t

x

4

802

=. 5 s dan keyin ular orasidagi  

masofa qanday bo‘lishini toping (m).                         

)

45

    


)

28

    

)

90

   

)

40

  

)

ETJY. 

45. 

Tezlik grafigi rasmda keltirilgan avtomobil 

boshlang‘ich 9 s davomida necha metr yo‘l bosadi? 

                      

                                                 

)

A

  27       

)

B

 18        

)

C

 9       

)

D

 21   

46. 

Chizmada ikkita moddiy nuqta tezligining 

grafiklari berilgan. Ularning 20 s da o‘tgan yo‘lla-

ri orasidagi farqni toping (m).  

29

                                                                        

)

A

 150       

)

B

 200       

)

C

 100       

)

D

 250   

47. 

Quyidagi grafikdan foydalanib, jismning 

tezlanishini aniqlang (m/s

).

2  (tezlik va vaqt 

o‘qlarining masshtabi bir хil deb hisoblang.) 

                  

                                                 

0

)

A      

1

)B

       


2

)

C

       

5

,2

)

D

      

5

,4

)

E

 

48. 

Qaysi grafiklarda tekis tezlanuvchan harakat 

aks ettirilgan? 

 

2,

1

)A

      


4

,

3)

B

      


5

)

C

      

4

,1

)

D

      

5

,3

)

E 

49. 

Rasmda to‘g‘ri chiziqli harakat qilayotgan 

4

 

jismning tezlik grafiklari keltirilgan. Qaysi grafik tezlik va tezlanish yo‘nalishlari bir хil bo‘lgan 

harakatga tegishli? 

                       

                                                        

3

)

A va 

4

       1

)

B

       

2

)C

       


3

)

D

       

4

)E

 

50. 

Grafigi rasmda ko‘rsatilgan harakatning 

5sekund oхiridagi tezligi 

50

m/s bo‘lsa, uning boshlang‘ich tezligi qanday (m/s)?  

                

                                        

45

)A

      


40

)

B

       

30

)C

      


20

)

D

        

10

)E

 

51. 

1-rasmda jism tezlanishi proyeksiyasining vaqt 

bo‘yicha o‘zgarish grafigi keltirilgan. 2

÷rasmlarning qaysi birida jism tezligi proyek-siyasining vaqt bo‘yicha o‘zgarish grafigi to‘g‘ri 

ko‘rsatilgan? 

 

 

  

            

                                 

6

)A

       


5

)

B

       

4

)C

      


3

)

D

      

2

)E

 


 

30

52

. Rasmdagi grafik uchun  

( )


t

x

x

υ

υ=

 bog‘lanish 

tenglamasini yozing (m/s). 

               

                                     

t

A

x

5

15)

=υ

    


t

B

x

3

15)

=υ

    


t

C

x

3

15)

+

=υ

  

tD

x

5

15)

+

=υ

    


t

E

x

15

3)

+

=υ

 

53. 

Rasmdagi grafikdan foydalanib, jismning 

2

1=

t

 

s dan 4

2

=t

 s gacha vaqt oralig‘ida o‘tgan yo‘lini 

aniqlang (m). 

 

 A)10       B) 20       C) 30      D) 40      E) 60 54. 

Quyida turli jismlarning tezlik grafiklari 

keltirilgan. Ularning qaysi biri yuqoriga otilgan va 

qaytib yerga tushgan jism harakatini tavsiflashi 

mumkin?                                                                                

A)

 B)

 

 C)

 

D) 

 

E) 

 

55

. Velosipedchi bosib o‘tgan yo‘lning vaqtga 

bog‘lanish grafigi rasmda keltirilgan. Velosipedchi 

2,5 m/s tezlik bilan harakatlangan vaqt intervalini 

toping.  

                    

                                       

)

A

3 s dan 5 s gacha            

)

B

5 s dan 7 s gacha          

)

C

0 s dan 1 s gacha            

)

D

1 s dan 3 s gacha         

)

E

2 s dan 5 s gacha  56. 

Inersial sanoq sistemasida moddiy nuqtaning 

harakat tenglamasi 

( )


( )

m

t

y

m

t

t

x

2

3,

6

52

+

=+

= 

ko‘rinishiga ega. Moddiy nuqtaning harakat 

traektoriyasi OY o‘qini koordinata boshidan 

qanday masofada 

( )

m

 kesib o‘tadi?                            

)

A

9        

)

B

5         

)

C

5 ; 7       

)

D

7 ; 9 


57. 

Inersial sanoq sistemasida moddiy nuqtaning 

harakat tenglamasi 

( )


( )

m

t

y

m

t

t

x

2

3,

6

52

+=

+=

 

ko‘rinishiga ega. Moddiy nuqtaning harakat traektoriyasi OX o‘qini koordinata boshidan 

qanday masofada 

( )

m

 kesib o‘tadi?                      A) 9  B) 9; 7   C) 7  D) 0;75    E) 0,75                                           

58. 

Berilgan grafikdan foydalanib, boshlang‘ich 

tezligi 2 m/s bo‘lgan jismning  6 sekunddan 

keyingi tezligini toping (m/s).  

                 

                                    

)

A

2          

)

B

10          

)

C

 5       

)

D

7         

)

E

6  59. 

Rasmda 5 ta jismning tezlik grafiklari 

tasvirlangan. Bu jismlarning qaysi birlari notekis 

harakat qiladi?   

31

                                                                              

)

A

2     

)

B1,2,4    

)

C

1,4      

)

D

3,5     

)

E

hammasi 

60. 

Tezlikning vaqtga bog‘liqlik grafigidan 

3

2

1;

;

tt

t

vaqt oralig‘idagi tezlanishlarni taqqoslang. 

               

                              

)

A

3

21

a

a

a

=

=           

)

B

 

3

21

a

a

a

>

>         

)

C

3

2

1a

a

a

<

<

     


)

D

 

23

1

aa

a

>

>     

)

E

3

1

2a

a

a

>

> 

61.

 O‘zgaruvchan kuch ta`sirida jismning tezligi 

grafikda ko‘rsatilgan kabi o‘zgaradi. Vaqtning 

qaysi intervalida jism tekis sekinlanuvchan harakat 

qilgan?  

 

)

A

3–4      

)

B

0–3       

)

C

5–9      

)

D

5–7      

)

E

7–9 

62. 

Quyidagi rasmda to‘g‘ri chiziqli tekis harakat 

qilayotgan jismning 10 s dagi ko‘chishini toping 

(m) 


                  

                                               

)

A

5        

)

B

20     


)

C

18,1      

)

D

15       

)

E

20,4 


63.

 Harakat tenglamalari 

2

1

32

t

t

x

+

= (m) va  

2

12

20

tt

x

+

+=

 (m) bo‘lgan moddiy nuqtalar 

koordinata boshidan qanday masofada 

uchrashishadi (m)?                                                                  A) 56      B) 85       C) 20      D) 4       E) 5

 

64.

 Harakat tenglamalari 

2

13t

t

x

+

= (m) va  

2

12

2

20t

t

x

+

+=

 (m) bo‘lgan moddiy nuqtalar 

qancha vaqtdan keyin uchrashishadi?                                     

A) 50      B) 52        C) 20      D) 4       E) 5

 

65

. OX o‘qi bo‘ylab harakatlanayotgan moddiy 

nuqta koordinatasining vaqtga bog‘lanish grafigi 

asosida moddiy nuqta harakatining yo‘nalishi 

o‘zgargan daqiqalarni aniqlang. 

                

                                    

)

A

harakat yo‘nalishi o‘zgarmagan                      

)

B

5 ; 7       

)

C

2 ; 5 ; 7        

)

D66

. OX o‘qi bo‘ylab harakatlanayotgan moddiy 

nuqta koordinatasining vaqtga bog‘lanish grafigi 

asosida moddiy nuqta harakatining yo‘nalishi 

o‘zgargan daqiqalarni aniqlang. 

               

                           

)

A

harakat yo‘nalishi o‘zgarmagan                      

)

B

3 ; 5 ; 8 ; 9       

)

C

3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9    

)

D67.

 Quyidagi grafiklardan qaysi biri tekis 

sekinlanuvchan harakatlanayotgan jismni bosib 

o’tgan yo’lining vaqtga bog’liqligini  ifodalaydi? 

 


 

32

 A) 1   B) 2     C) 3     D) 4     E) 2  va  3 

68.

 Quyidagi grafikda moddiy nuqta tezligining 

vaqtga bog`lanish grafigi keltirilgan. 

s

t

3

,5

=

 vaqtda moddiy nuqta tezligini toping (m/s). 

 

A) 8        B)  2      C)  5         D) 12         E) 6 69.

 Quyidagi grafikda moddiy nuqta tezligining 

vaqtga bog`lanish grafigi keltirilgan. 

s

t

3

,3

=

vaqt momentida moddiy nuqtaning tezlanishini toping 

(

2s

m

)                                                                             

 

 A) 12      B) 15      C) 16          D) 3          E) 25 

70.

 Quyidagi grafikda moddiy nuqta tezligining 

vaqtga bog`lanish grafigi keltirilgan. Harakat 

boshidan s

5

=

vaqtgacha moddiy nuqta qancha masofani bosib o’tgan (m)? 

 

A) 12       B) 24      C) 48         D) 36          E) 2 71.

  Ikkita jism harakat tenglamasi mos ravishta t

x

15

10=

 (m) va t

y

20

30+

=

 (m). Bu jismlarning nisbiy tezligini toping.                                   

A) 25      B) 45      C) 20           D) 24          E)18 

8-§. Jismlarning erkin tushishi 

 

1. 

Havosi so‘rib olingan nayda metall tanga

po‘kak va qush pati joylashtirilgan. Qaysi jism eng 

katta tezlanish bilan tushadi?                                               

)

A

 metall tanga     

)

B

 po‘kak      

)

C

 qush pati      

)

D

 hamma jismlarning tezlanishi bir xil   2. 

Erkin tushish tezlanishining Yerning uchta 

berilgan joylaridagi : 1) ekvator; 2) o‘rta kenglik  

3) qutb   qiymatlaridan qaysi biri eng katta?                          

A) 1    B) 2    C) 3    D) hammasida teng  

3.

 10 m/s boshlang‘ich tezlik bilan erkin 

tushayotgan jism 5-sekund oxirida qanday tezlikka 

ega bo‘ladi?                                                                             A) 50       B) 60      C) 40       D) 30       E) 15 

4.

 20 m/s tezlik bilan erkin tushayotgan jism ne-

chanchi sekund oxirida 100 m/s tezlikka ega 

bo‘ladi?                                                                                   A)5         B)8          C)10        D) 3        E)12 

5. 

Yerga erkin tushayotgan jism yettinchi sekundda 

qanday tezlikka erishadi (m/s)?                                     

)

A

6

,

6    

)

B

5

,

8     

)

C

6

,

68    

)

D

6

,

8    

)

E

TJY. 

6. 

Erkin tushish boshlanganidan 2,5 s o‘tgan 

paytda jism tezligi necha 

s

m

/

 bo‘ladi. Bunda erkin tushish tezlanishi 

(

)2

/

10s

m

g

=

 olinsin.               )

A

35         

)

B

40        

)

C

30        

)

D

25         

)

E

20 


7. 100 m/s tezlik bilan yuqoriga otilgan jism 5 s 

dan keyin qanday tezlikka ega bo‘ladi? A) 50      B) 100     C) 40      D) 60       E) 80 

8. 

140 m/s tezlik bilan yuqoriga otilgan jism 12 s 

dan keyin qanday tezlikka ega bo‘ladi?                          

A) 20    B) 160   C) 40    D) 60     E) 80 


 

33

9.

 Jism 30 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otildi. 

Jismning tezligi ( moduli jihatdan)  qancha vaqtdan 

keyin ko‘tarilish boshidagi tezligidan 3 marta 

kichik bo‘ladi (s)?                                         

)

A

8

;2

 

)B

4

;2

 

)C

4

;4

 

)D

2

;2

 

)E

TJY. 


10

. Jism 


30

m/s tezlik bilan yuqoriga tik otildi. U 

yerga  necha  m/s  tezlik  bilan  qaytib  tushadi?                  

0

)A

     


3

)

B

     

10

)C

     


20

)

D

      

30

)E

 

11. 

Yuqoriga otilgan to‘pning ko‘tarilish vaqtini 

ikki marta ortirish uchun uning boshlang‘ich 

tezligini necha marta ortirish kerak?                              

)

A

 2         

)

B

 5         

)

C

 4        

)

D

 1       

)

E12. 

Yuqoriga otilgan to‘pning ko‘tarilish vaqti 

5

 

marta orttirish uchun uning boshlang‘ich tezligini qanday o‘zgartirish kerak?  Havoning qarshiligi 

hisobga olinmasin.                                                         

5

,

2)

A

 marta orttirish      

5

)

Bmarta kamaytirish     

10

)C

 marta orttirish                                            

10

)

Dmarta kamaytirish    

5

)E

marta orttirish Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling