M. Usmanоv fizikаdan mavzulashtirilgan testlar to‘plami


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.83 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

21. 

Diametri 100 sm bo‘lgan g‘ildirak gardishidagi 

A nuqta 4,8 m/s tezlik bilan tekis aylanma harakat 

qilayotgan edi. Tormozlanish natijasida A nuqta 

2

/

3s

m

 tangensial tezlanish bilan harakat qila 

boshladi. Tormozlanish boshlanganidan 0,6 s 

o‘tgach  A  nuqtaning tezlik vektori bilan tezlanish 

vektori orasidagi burchak  necha gradusga teng 

bo‘ladi?                                                                      

)

A

90

o        

)

B

45

o

       )

C

99

o                                

)

D

120

o

      )

E

6

90arcctg

+

° 

 

 

 

 

 

 

12-§. Gorizontal otilgan jism harakati 

 

1. 

180 m balandlikdan 20 m/s tezlik bilan gorizon-

tal otilgan jism yerga qancha vaqtda tushadi (s)?                                                                           

A) 9         B) 3         C) 18          D) 36          E) 6 

2.

 Biror balandlikdan 30 m/s tezlik bilan gorizontal 

otilgan jism 7 s dan keyin yerga tekkan bo‘lsa, jism 

otilgan balandlikni toping (m) 

2

/

10s

m

g

=

                 A)210           B) 300          C) 200           D) 245                                   

E) aniqlab bo‘lmaydi 

3. 

Agar biror balandlikdan gorizontal otilayotgan 

jismning otilish tezligi 4 marta oshirilsa, uning 

harakatlanish vaqti qanday o‘zgaradi?                        

)

A

 o‘zgarmaydi     

)

B

4 marta kamayadi                         

)

C

2 marta ortadi                                                               

)

D

4 marta ortadi    

)

E

 2 marta kamayadi 4.  

Biror balandlikdan gorizontal otilayotgan 

jismning otilish tezligi 

2

marta oshirilsa, uning harakatlanish vaqti qanday o‘zgaradi?                 

2

)A

marta ortadi      

2

)

B marta kamayadi                     

)

C

 o‘zgarmaydi        

4

)D

marta ortadi                  

4

)

Emarta kamayadi 

5. 

80

m balandlikdan 15

m/s tezlik bilan gorizontal 

otilgan jismning uchish uzoqligini toping (m).    

80

)A

     


40

)

B

      

45

)C

      


60

)

D

      

30

)E

 

6.

 Balandligi 

25

m bo‘lgan minoradan gorizontal yo‘nalishda 

10

m/s tezlik bilan tosh otildi. Tosh  minora asosidan qanday  masofada yerga            

tushadi (m)?                                                                           

)

A

3

,42

     


)

B

3

,22

    


)

C

7

,62

     


)

D

6

,34

    


)

E

TJY. 


7.

 

72km/soat  tezlik bilan 245 m balandlikdan 

gorizontal otilgan jism qanday (m) uzoqlikka borib 

tushadi?  

)

A

140      

)

B

195       

)

C

175        

)

D

132      

)

E

224 

8.

 100 m balandlikdan gorizontal otilgan jismning  

47

uchish uzoqligi otilish balandligiga teng bo‘lsa, u qanday tezlik (m/s) bilan yerga tushadi?                   

A) 60           B) 70          C) 44             D) 50 9. 

Gorizontal yo‘nalishda 

10

m/s boshlang‘ich tezlik bilan otilgan tosh otilish nuqtasidan 

tushirilgan vertikaldan 

10

m masofaga tushdi. Tosh qanday balandlikdan otilgan (m)?                                 

)

A

3

,

2      

)

B

34

,

0        

)

C

9

,

4      

)

D

8

,

9     

)

E

TJY. 

10. 

25 m/s tezlik bilan gorizontal otilgan koptok 3 

s dan so‘ng yerga tushgan. Uning uchish uzoqligi 

qancha (m)?                                                                

)

50

      

 

)35

      


)

150

 

       


)

75

 

     


)

E

45  


11.

 

360 km/soat tezlik bilan uchayotgan 

samolyotdan tashlangan yuk 

1000

 m uzoqlikka borib tushgan bo‘lsa, samolyotning uchish 

balandligi necha metr?                                          

1360

)

A     

1000


)

B

      


640

)

C

     

500


)

D

    


360

)

E

 

12.

  Bir jism gorizontal yo‘nalishda 

ϑ

x

 = 5 m/s 

tezlik bilan otilgan paytda ikkinchi jism birinchi 

jism otilgan joydan erkin tusha boshlagan bo‘lsa,    t = 2 s dan keyin ular orasidagi masofa necha 

metrga teng bo‘ladi? Havoning qarshiligi hisobga 

olinmasin.                                                                     

A)10          B) 25           C) 15          D) 20 13.

 Bola 20 m balandlikdagi derazadan koptokni 

gorizontal ravishda otdi. Agar koptok uy 

poydevoridan 6 m nariga borib tushsa, u qanday 

tezlik bilan otilgan (m/s)? 

)

A

5

,

1      

)

5

      

)

9       

)

3

       

)

Е12   

14. 

Bola 20 m balandlikdagi derazadan koptokni 

gorizontal ravishda otdi. Agar koptok uy 

poydevoridan 6 m nariga borib tushsa, yerga 

tushguncha u qancha vaqt uchgan (s)?  

)

A

2        

)

B

3         

)

C

4         

)

D

5        

)

E

1,5 

15. 

500 m balandlikda uchayotgan vertolyotdan 

yuk tashlangan. Yuk tashlash vaqtida vertolyot 

qaysi nuqta ustida turgan bo‘lsa, shu nuqtaga 

nisbatan yuk qanday masofaga (m) borib tushadi? 

Vertolyotning tezligi 180 km/soat. Havoning 

qarshiligini hisobga olmang. 

)

A

2000    

)

B

500   

)

C1000   

)

D

3600    

)

E

1800 

16. 

Yerdan  


h

 balandlikda joylashgan prujinali 

pistoletdan gorizontal yo‘nalishda o‘q uzildi.  Agar 

o‘qning uchish uzoqligi  S

 bo‘lsa, uning 

boshlang‘ich tezligi qanday bo‘ladi?                          

)

Agh

S

2

         )

B

 

Sgh

2

         )

C

 

hg

S

2

                                 )

D

 

gh2

      


)

E

h

g

S

 

17.

 Uchish uzoqligi tushish balandligiga teng 

bo‘lishi uchun jismni H balandlikdan qanday tezlik 

bilan gorizontal otish kerak?                                       

)

A

 

2

/gH

         

)

B

gH

2

         )

C

gH

    


)

D

 

gH

2

          )

E

TJY. 


18.

 Uchish uzoqligi boshlang‘ich balandligining 

yarmiga teng bo‘lishi uchun jismni 

0

υboshlang‘ich 

tezlik bilan gorizontal yo‘nalishida qanday 

balandlikdan otish kerak?                                      

)

Ag

/

20

υ

           )

B

 

g

/

8

20

υ

          )

C

g

/

42

0

υ                          

)

Dg

/

32

0

υ         

)

Eg

/

22

0

υ 

19.

 

10 m/s tezlik bilan gorizontal yo‘nalishda 

otilgan jismning uchish uzoqligi otish baladligiga 

teng. Jism qanday  balandlikdan otilgan (m)?           

)

A

50

   


)

B

40

    )

C

10

    )

D

20

   )

E

25 


20. 

Jismni gorizontal otish balandligini ikki marta 

kamaytirilganda ham uchish uzoqligi avvalgidek 

qolishi uchun jismning tezligini qanday va necha 

marta o‘zgartirish lozim?                                           

)

A

2

 marta ortirish     )

B

2

 marta ortirish                    )

C

 

2 marta kamaytirish   

)

D

2 marta kamaytirish    

)

E

o‘zgarmaydi 

21.

  Prujinali pistoletdan yuqoriga tik otilgan 

snaryad 

1

 m balandlikka ko‘tariladi. Agar pistolet 64

 sm balandlikka gorizontal o‘rnatilsa, snaryad-

ning uchish uzog‘ligi qancha bo‘ladi (m)?  

Snaryadning uchib chiqish tezligi bir хil deb 

hisoblang.                                                                      

)

16

    

)

B6

,

1      

)

C

4

,

0       

)

D

8

,

0     

)

8

      

22. 

Balandlikdan gorizontal otilgan jismning 

boshlang‘ich tezligi 75% ga kamaytirilganda 

jismning uchish uzoqligi 50% gacha kamaydi. 

Otilish balandligining o‘zgarishini toping?                    

)

A

3 marta ortgan           

)

B

4 marta ortgan         

)

C

2 marta ortgan           

)

D

5 marta ortgan         

)

E

2 marta kamaygan 

23. 

Vertikal osilgan nishonga 120 m uzoqlikdagi 

miltiqdan ikki marta gorizontal o‘q uzildi. 

O‘qlarning tezligi 300 m/s va 400 m/s ga teng. 

Nishondagi hosil bo‘lgan teshiklar orasidagi 


 

48

masofani toping (sm).                                                )

A

120      

)

B

80       

)

C

35       

)

D

40        

)

E

48 


24. 

15m/s  tezlik bilan kichik jism 80 m 

balandlikdan gorizontal otildi. Jism otilgan joy 

bilan uning yerga tushish nuqtasi orasidagi  

masofani (m) aniqlang. Havoning qarshiligini 

hisobga olmang.                                                            

)

A

94      


)

B

108      

)

C

88       

)

D

100      

)

E

50 


25.

 45 m  balandlikdan 30 m/s  tezik bilan gorizon-

tal yo‘nalishda kamondan o‘q uzildi. O‘q harakati-

ning boshlang‘ich va yerga tushish nuqtasi 

orasidagi  masofani (m) aniqlang.  Havoning 

qarshiligini hisobga olmang.                                      

)

A

107     


)

B

115,7   


)

C

88    


)

D

100,7   


)

E

 12,5 


26. 

Ancha baland nuqtadan 7,5 m/s tezlik bilan 

gorizontal otilgan jismning 2 sekunddan keyingi 

ko‘chishini toping.                                                     

)

A

25        

)

B

15          

)

C

20           

)

D

35 


27.

 Rasmda berilgan ma`lumotlarga ko‘ra 

1

2

/VV

 

nisbatni toping.               

                                   

)

A

3

5      

)

B

2

2

     )

C

2

      )

D

2       


)

E

3

5 

28.

 Juda baland joydan jismlar ko‘rsatilgan 

yo‘nalishlar va tezliklarda otib yuborildi. 3 s dan 

keyin ular orasidagi masofa 

( )

m

 qanday bo‘ladi?                         

                                                     

)

A

60        

)

B

84      

)

C

45        

)

D

150       

)

E

200 

29.

 Rasmda berilgan ma`lumotlardan foydalanib

ikkinchi jismning tezligini 

(

)s

m

/

toping.        

                        

)

A

6        

)

B

11,5        

)

C

8,6       

)

D

2,5       

)

E

4,4 


30. 

h

 balandlikdan gorizontal yo‘nalishda otilgan 

jismning uchish uzoqligi 

.

hs

=

 Balandlikni 6

,

19 m 

deb hisoblab, jismning  yerga tushish paytidagi 

tezligini aniqlang (m/s).                                                                 

)

A 

8

,16

   


)

B

5

,42

   

)

C

9

,

1   

)

D

9

,

21   

)

E

43,7 

31. 

Qandaydir balandlikdan boshlang‘ich tezliksiz 

tashlangan jism, shamol bo‘lmaganda, yerga 

4

 m/s  tezlik bilan tushadi. Agar g‘arbdan 

3

m/s tezlikda shamol esayotgan bo‘lsa, jism yerga necha 

m/s tezlik bilan tushadi?                                              

1

)

A        

2

)B

         

5

)

C       

7

)D

         

10

)

E 

32.

 Tog‘dan gorizontal yo‘nalishda 

15

m/s tezlik bilan tosh otildi. Qancha vaqtdan keyin (s) uning 

tezligi gorizont bilan 

o

45

=a

 burchak hosil qiladi?     

)

A

3       


)

B

1       


)

C

1,5       

)

D

 0,5        

)

E

6     


33. 

Qoyadan 


20

m/s tezlik bilan (gorizontal) 

otilgan tosh yerga 

o

45 burchak ostida tushsa, uning 

oхirgi tezligi necha m/s bo‘ladi?  

.

4

,1

2                             

24

)A

       


28

)

B

        

30

)C

        


32

)

D

      

40

)E

 

34.

 Balandligi 

28

m bo‘lgan uyning tomidan 12

m/sek tezlik bilan tosh gorizontal  otildi. 

Toshning yerga tushishidagi  tezligini aniqlang 

(m/s). Havoning qarshiligi hisobga olinmasin. A) 48,2     B) 65,4     C) 20      D) 12,4     E) 26,3 

35. 

Tosh gorizontal yo‘nalishda 15 m/s tezlik bilan 

otilgan. 0,3 s dan keyin tosh tezligining gorizontal 

va vertikal tashkil etuvchilari qanday bo‘ladi 

(m/s)? Erkin tushish tezlanishini 10 m/s

2

 ga teng deb hisoblang.                                                                 

)

A

 

3

=x

υ

 ; 15

=

y

υ

      


)

B

 

30=

x

υ

 ; 0

,

3=

y

υ

                  )

C

 

15=

x

υ0

,

3=

y

υ

    

)

D

15

=

xυ

 ; 


30

=

y

υ

 

36. Bola balandligi 5 m bo‘lgan qirg‘oqdan 

yugurib kelib suvga kalla tashladi (sho‘ng‘idi). 

Suvga sakrayotganda bolaning gorizontal 

yo‘nalishidagi tezligi 6 m/s. Bola suv betiga 

yetganda uning tezligini moduli (m/s) va yo‘nalishi 

qanday bo‘ladi?                                                     

49

)A

7

,11

; gorizontga 

o

58

 burchak ostida                       )

B

8

,1

; gorizontga 

o

45

 burchak ostida                          )

C

2

,1

; vertikalga 

o

30

 burchak ostida                       )

D

5

,21

; gorizontga 

o

38

 burchak ostida 37. 

Jism stoldan gorizontal yo‘nalishda otildi. 

Polga tushish paytida uning tezligi 

8

,7

m/sek ga 

teng. Stolning balandligi 

5

,1

m. Jismning 

boshlang‘ich tezligi nimaga teng (m/s)?                        

)

A 

1

,4

      


)

B

6

,5

     

)

C

6

,

8      

)

D

4

,

3      

)

E

TJY. 

38. 

Yer sirtidan 100 metr balandlikdan gorizontal 

yo‘nalishda kamondan 40 m/s tezlik bilan o‘q 

uzildi. 3 sekunddan so‘ng uning tezligi gorizontga 

qanday burchak ostida yo‘nalgan bo‘ladi?    

)

A3

4

arctg

           

)

B

 3

4arcsin

        


)

C

4

3arcsin

         

)

D

4

3arctg

         

)

E

4

3arcctg

 


Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling